Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SPIS TREŚCI BYCIE I CZAS. Wprowadzenie

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SPIS TREŚCI Przedmowa (Bogdan Baran) XI BYCIE I CZAS Wprowadzenie EKSPOZYCJA PYTANIA O SENS BYCIA Rozdział I. Konieczność, struktura i prymat kwestii bycia Konieczność wyraźnego
Transcript
SPIS TREŚCI Przedmowa (Bogdan Baran) XI BYCIE I CZAS Wprowadzenie EKSPOZYCJA PYTANIA O SENS BYCIA Rozdział I. Konieczność, struktura i prymat kwestii bycia Konieczność wyraźnego powtórzenia pytania o bycie Formalna struktura pytania o bycie Ontologiczny prymat kwestii bycia Ontyczny prymat kwestii bycia Rozdział II. Dwojaki cel opracowania kwestii bycia. Metoda badania i jej zarys Ontologiczna analityka jestestwa jako odsłonięcie horyzontu interpretacji sensu bycia w ogóle Zadanie destrukcji dziejów ontologii Fenomenologiczna metoda badania A. Pojęcie fenomenu B. Pojęcie logosu C. Wstępne pojęcie fenomenologii Zarys rozprawy VI Spis treści Część pierwsza INTERPRETACJA JESTESTWA ZE WZGLE DU NA CZASOWOŚĆ I EKSPLIKACJA CZASU JAKO TRANSCENDENTALNEGO HORYZONTU PYTANIA O BYCIE Dział pierwszy PRZYGOTOWAWCZA ANALIZA FUNDAMENTALNA JESTESTWA Rozdział I. Ekspozycja zadania przygotowawczej analizy jestestwa Temat analityki jestestwa Odróżnienie analityki jestestwa od antropologii, psychologii i biologii Analityka egzystencjalna a interpretacja prymitywnego jestestwa. Trudności w osiągnięciu naturalnego pojęcia świata 64 Rozdział II. Bycie-w-świecie w ogóle jako podstawowe ukonstytuowanie jestestwa Wstępny opis bycia-w-świecie na podstawie orientacji na bycie-w jako takie Egzemplifikacja bycia-w przez jego ufundowany modus. Poznanie świata Rozdział III. Światowość świata Ogólna idea światowości świata A. Analiza otoczeniowości i światowości w ogóle Bycie bytu spotykanego w otoczeniu Światowy charakter otoczenia anonsujący się w wewnątrzświatowym bycie Odniesienie i znak Powiązanie i oznaczoność; światowość świata B. Skontrastowanie analizy światowości z Kartezjańską interpretacją świata Określenie świata jako res extensa Fundamenty ontologicznego określenia świata Hermeneutyczna dyskusja Kartezjańskiej ontologii świata 122 C. Dookólność otoczenia i przestrzenność jestestwa Przestrzenność tego, co wewnątrz świata poręczne Przestrzenność bycia-w-świecie Przestrzenność jestestwa a przestrzeń Spis treści VII Rozdział IV. Bycie-w-świecie jako współbycie i bycie Sobą. Się Podjęcie egzystencjalnego pytania o kto jestestwa Współjestestwo innych i powszednie współbycie Powszednie bycie Sobą i Się Rozdział V. Bycie-w jako takie Zadanie tematycznej analizy bycia-w A. Egzystencjalna konstytucja tu oto Bycie-tu-oto jako położenie Lęk jako modus położenia Bycie-tu-oto jako rozumienie Rozumienie i wykładnia Wypowiedź jako pochodny modus wykładni Bycie-tu-oto i mowa. Język B. Powszednie bycie tu oto i upadanie jestestwa Gadanina Ciekawość Dwuznaczność Upadanie i rzucenie Rozdział VI. Troska jako bycie jestestwa Pytanie o pierwotny całokształt strukturalnej całości jestestwa Podstawowe położenie trwogi jako wyróżniona postać otwartości jestestwa Bycie: jestestwa jako troska Potwierdzenie egzystencjalnej interpretacji jestestwa jako troski przez przedontologiczną samowykładnię jestestwa Jestestwo, światowość i realność a) Realność jako problem bycia i dowiedlności świata zewnętrznego b) Realność jako problem ontologiczny c) Realność i troska Jestestwo, otwartość i prawda a) Tradycyjne pojęcie prawdy i jego fundamenty ontologiczne b) Pierwotny fenomen prawdy i wtórność tradycyjnego pojęcia prawdy c) Sposób bycia prawdy i zakładanie prawdy VIII Spis treści Dział drugi JESTESTWO I CZASOWOŚĆ 45. Wynik przygotowawczej analizy fundamentalnej jestestwa i zadanie źródłowej egzystencjalnej interpretacji tego bytu 292 Rozdział I. Możliwe bycie całością jestestwa i bycie ku śmierci Pozorna niemożliwość ontologicznego ujęcia i określenia całościowego bycia jestestwa Możliwość doświadczenia śmierci innych i możliwość ujęcia całego jestestwa Zaległość, kres i całokształt Odróżnienie egzystencjalnej analizy śmierci od innych możliwych interpretacji tego fenomenu Wstępny zarys egzystencjalno-ontologicznej struktury śmierci Bycie ku śmierci i powszedniość jestestwa Powszednie bycie ku kresowi i pełne egzystencjalne pojęcie śmierci Egzystencjalny zarys właściwego bycia ku śmierci Rozdział II. Poświadczenie w jestestwie właściwej możności bycia i zdecydowanie Problem poświadczenia właściwej możliwości egzystencyjnej Egzystencjalno-ontologiczne fundamenty sumienia Zew jako charakter sumienia Sumienie jako zew troski Rozumienie wezwania a wina Egzystencjalna interpretacja sumienia i jego potoczna wykładnia Egzystencjalna struktura poświadczonej w sumieniu właściwej możności bycia Rozdział III. Właściwa możność bycia całością jestestwa a czasowość jako ontologiczny sens troski Wstępny zarys metodycznego przejścia od wyodrębnienia właściwego bycia jestestwa całością do fenomenalnego wydobycia czasowości Egzystencyjnie właściwa możność bycia całością jestestwa jako wybiegające zdecydowanie Sytuacja hermeneutyczna uzyskana w celu interpretacji sensu bycia troski a metodologiczny charakter egzystencjalnej analityki w ogóle Spis treści IX 64. Troska i charakter Siebie Czasowość jako ontologiczny sens troski Czasowość jestestwa i płynące z niej zadania bardziej źródłowego powtórzenia analizy egzystencjalnej Rozdział IV. Czasowość i powszedniość Podstawowa ciągłość egzystencjalnego ukonstytuowania jestestwa i wstępny zarys czasowej interpretacji tego ukonstytuowania Czasowość otwartości w ogóle a) Czasowość rozumienia b) Czasowość położenia c) Czasowość upadania d) Czasowość mowy Czasowość bycia-w-świecie i problem transcendencji świata 441 a) Czasowość przeglądowego zatroskania b) Czasowy sens modyfikacji przeglądowego zatroskania w teoretyczne odkrywanie tego, co obecne wewnątrz świata c) Czasowy problem transcendencji świata Czasowość przestrzenności jestestwa Czasowy sens powszedniości jestestwa Rozdział V. Czasowość i dziejowość Egzystencjalno-ontologiczna ekspozycja problemu dziejów Potoczne rozumienie dziejów i dzianie się jestestwa Podstawowe ukonstytuowanie dziejowości Dziejowość jestestwa i dzieje świata Dziejowość jestestwa egzystencjalnym źródłem historii Związek dotychczasowej ekspozycji problemu dziejowości z badaniami W. Diltheya i ideami hrabiego Yorcka Rozdział VI. Czasowość i wewnątrzczasowość jako źródło potocznego pojęcia czasu Niepełność przeprowadzonej dotąd czasowej analizy jestestwa Czasowość jestestwa i zatroskanie o czas Objęty zatroskaniem czas i wewnątrzczasowość Wewnątrzczasowość i geneza potocznego pojęcia czasu Odróżnienie egzystencjalno-ontologicznego związku czasowości, jestestwa i czasu światowego od Heglowskiego ujęcia relacji między czasem a duchem X Spis treści a) Hegla pojęcie czasu b) Hegla interpretacja związku między czasem a duchem Egzystencjalno-czasowa analityka jestestwa a fundamentalno-ontologiczne pytanie o sens bycia w ogóle Słownik terminologiczny Skorowidz osób Skorowidz pojęć
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks