Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARI: ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ, AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZYETERLİĞİN ROLÜ

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 37 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2016, 14 (1), SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARI: ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ, AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZYETERLİĞİN ROLÜ Ali SEVİLMİŞ 1, Erkan
Transcript
Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2016, 14 (1), SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARI: ÜNİVERSİTE YAŞAM KALİTESİ, AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZYETERLİĞİN ROLÜ Ali SEVİLMİŞ 1, Erkan Faruk ŞİRİN 1 1 Selçuk Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesi, Konya Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Öz: Bu araştırmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi lisans eğitim döneminde bulunan son sınıf öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik düzeylerinin akademik başarılarını ne derecede yordadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim-öğretim yılı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği (n=43), Spor Yöneticiliği (n=67) ve Antrenörlük Eğitimi (n= 57) bölümlerinde öğrenim gören 167 (n erkek =103; n kadın =64) son sınıf lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği, Akademik Güdülenme Ölçeği ve Akademik Özyeterlik Ölçeği olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Ayrıca akademik başarı notu, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri nden temin edilmiştir. Verilerin analizinde adımsal (stepwise) regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda akademik güdülenmenin alt boyutları olan kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif değişkenleriyle beraber akademik öz yeterlik değişkeninin akademik başarıyı yordadığı (R 2 =0,20), öte yandan üniversite yaşam kalitesi boyutlarının akademik başarıya bir katkısının olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, akademik güdülenme alt boyutları olan kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif değişkenleriyle beraber akademik öz yeterlik arttıkça akademik başarının da arttığı belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme, akademik öz yeterlik, akademik başarı ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS OF FACULTY OF SPORTS SCI- ENCES: THE ROLE OF UNIVERSITY FOR QUALITY OF LIFE, ACADEMIC MO- TIVATION, AND ACADEMIC SELF-EFFICACY Abstract: The aim of this study is to examine to what extent the beliefs of senior undergraduate students of a Faculty of Sport Sciences regarding the university for quality of life, their academic motivation and academic self-efficacy levels, predict their academic achievements. The sample of the study consists of 167 senior students (n male = 103, n female = 62) studying in the departments of Teaching of Physical Education and Sports (n = 43), Sports Management (n = 67), and Coaching Education (n = 57) of Faculty of Sports Science, Selçuk University, in academic year. In this study, four assessment instruments were utilized; Personal Information Form, University Quality of Life Scale, Academic Motivation Scale, and Academic Self-Efficacy Scale. In addition, the grades of academic achievement were obtained from Student Administration Office of Faculty of Sports Sciences, Selçuk University. During the analysis of data, 32 Ali SEVİLMİŞ, Erkan Faruk ŞİRİN method of stepwise regression analysis was used. As a result of analyses, it was determined that the variables of going beyond oneself, using the information, and discovery as well as the variable of academic self-efficacy predicted (R 2 =0,20) academic achievement, on the other hand, that the dimensions of university quality of life did not have any contribution to the academic achievement. According to this result, academic achievement tendency increases in correlation with an increase in academic self-efficacy along with the going beyond oneself, using the information and discovery sub-dimensions of academic motivation. Keywords: University quality of life, academic motivation, academic self-efficacy, academic achievement GİRİŞ Akademik başarının dolaylı ve direk olarak birçok faktörle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Kan ve Akbaş 2005). Bilişsel özelliklerin yanında duyuşsal özellikler de bu faktörlerden biri olarak ele alınabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, tutum, öz yeterlik, motivasyon, kaygı gibi duyuşsal faktörlerin, başta öğrencilerin derse karşı istek ve ilgilerini olmak üzere bir çok faktörü etkileyeceği ve bunun da öğrencilerin performanslarını dolayısıyla akademik başarılarını etkileyebileceği düşünülebilir (Kan ve Akbaş, 2005). Akademik başarının okul yaşam kalitesi (Marjoribanks, 1992; Mok ve Flynn, 1997; Mok ve Flynn, 2002; İlmen, 2010; Eriş, 2012) yaşam doyumu (Güler ve Emeç, 2006; Dost 2007; Ardahan, 2014), zeka, yetenek (Zırhlıoğlu ve Atlı, 2011, Kaya ve Oğurlu, 2015), öğrenme stilleri (Şahin ve Çakar, 2011; Uygun ve Kılınçer, 2012; Ekici, 2013; Sapancı, 2014), sosyal destek (Yıldırım, 1998) özlük, kişilik ve ailesel nitelikleri, anne-baba katılımı, mezun oldukları veya okumakta oldukları okulun özellikleri (Dehyadegary ve ark., 2011; Meza, 2012; Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013; Çiftçi ve Bal, 2015), sınav kaygısı, çalışma alışkanlıkları (Ergene, 2011; Çolak, 2013) ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca literatürde akademik başarı çok sayıda faktörle ilişkilendirilmiştir. İncelenen literatür kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının anne-babanın öğrenim durumu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, anne babanın eğitim-öğretim ile ilgili süreçlere katılımı gibi çok sayıda faktör tarafından etkilendiği görülmüştür (Hoge ve ark., 1997; Busato ve ark., 2000; Yılmaz, 2000; Mushtaq ve Khan, 2012). Araştırma değişkenlerinden olan akademik güdülenme (Broussard, 2002; Umay, 2002; Madran, 2006; Aslan, 2011; Şahin ve Çakar, 2011) ve öz yeterlik (Schunk ve Pajares, 2005; Strelnieks, 2005; Klomegah, 2007; Mills ve ark., 2007; Abesha, 2012; Koura ve Al-Hebaishi, 2014) ile akademik başarı arasında ilişkiler de tespit edilmiştir. Bireylerin, sunulan eğitimden en üst düzeyde yararlanıp, başarılı ve mutlu olabilmesi birçok etmenin karşılıklı etkileşimine bağlıdır. Sunulan eğitimin kalitesi ve bireysel farklılıklar bu etmenlerin başında yer alır. Bireysel farklılıklar arasında yer alan yetenek, başarı, güdülenme, çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, benlik saygısı gibi değişkenler birçok araştırmaya konu olmuştur. Araştırmalar, bu değişkenlerin gerek başarı, gerekse psikolojik sağlık üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Bozanoğlu, 2005). Üniversiteler öğrencilerin akademik gelişimlerinden sorumlu olduğu kadar sosyal gelişimlerinden de sorumludur. Okul yaşantısının, mesleki ve toplumsal amaçlara kesinlikle katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir (Sarı, 2006). Okulun yaşam kalitesi birçok açıdan, öğrencilerin gelecekteki sosyal yaşantılarına bir hazırlık olarak ele alınabilir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, okul yaşam kalitesinin öğrencilerin akademik başarılarında ve öğrencilerin iyi olma durumlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür (Mok ve Flynn, 2002). Yapılan bir araştırmada iyi bir okul yaşamına sahip olan öğrencilerin, kendi davranışlarının sorumluluklarını daha çok alabildikleri vurgulanmıştır (Mok ve Flynn, 2002). Yine yapılan bir araştırma sonucuna göre, okulun yaşam kalitesi, öğrencilerin akademik başarılarındaki varyansın %20 sini açıklayabilmektedir. Diğer bir araştırmada ise, öğrencilerin okul yaşam kalitesinin, akademik başarı ile birebir ilişkili olduğu bulunmuştur. Okul yaşam kalitesi yüksek olan öğrencilerin, okula devam etmeyi daha çok istediklerini, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Başarı: Üniversite Yaşam Kalitesi, Akademik Güdülenme ve Akademik Özyeterliğin Rolü 33 zorunlu eğitim sürelerini doldurduktan sonra da okula devam ettikleri belirtmiştir (Sarı, 2006). Yapılan başka bir araştırmada öğrencilerin okulun kültürel çevresine yönelik algılarının başarıları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Marcoulides ve ark., 2005). Nitekim okulun etkililiğine yönelik yapılan araştırmalar da okul ortamının akademik başarıya önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca okullar, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinden, diğer bir deyişle öğrencinin bir bütün olarak gelişiminden sorumludurlar (Sarı, 2006). İnsan faktörünün büyük önem taşıdığı kurumlar olan okullarda öğrencilere sunulan öğretimin kalitesi kadar, okulun genel ortamının özelliklerini yansıtan yaşam kalitesi de oldukça önemlidir (Sarı ve Cenkseven, 2008). Alanda yapılan diğer araştırmalara baktığımızda, güdülenme ve öz yeterlik algısı, genel olarak öğrenme ve başarı üzerinde etkilidir. Bu duyuşsal özelliklerden güdülenmeyi ve güdülenmenin başarı üzerindeki etkisi: Güdülenme, başarı için gerekli bilişsel ve davranışsal etkinliklere ayrılan enerjinin miktarını belirlemektedir. Öğrencinin başarılı olma gereksinimi, okumaya ve öğrenmeye olan ilgisi, kendisine bir amaç belirleyip belirlemediği, amaçlarının gerçekçiliği ve işlevselliği, geçmiş başarı ve başarısızlığını hangi değişkenlere yüklediği, öğrenebilme konusunda kendine ilişkin yeterlik algısı ve neden öğrendiğine ilişkin bilişlerinin tümü onun Güdülenme düzeyini etkilemektedir şeklinde açıklanmıştır (Bozanoğlu, 2005) Literatürde akademik güdülenme ve başarı arasındaki ilişkileri açıklayan birbirinden farklı, önemli kuram ve araştırmalar vardır. Bilişsel kuramlar, güdülenmenin kaynağını dışarıda değil, bireyin içinde, sahip olduğu bilişlerde aramaktadır. Önemli olan bireyin, dünyaya ve kendine ilişkin bilişleridir. Bu saptamaya dayalı olarak güdülenme konusunda yapılmış birçok ilişkisel ve deneysel araştırmaya rastlanmaktadır (Bozanoğlu, 2005). Motivasyonun iki kaynağı vardır. Bu kaynakların biri amaçların saptanmasıdır. Diğeri ise bireyin kendisine sorduğu başarabilecek miyim? sorusunun sorulmasıdır. Bu sorunun yanıtlanmasında öz yeterlik önemli bir rol oynamaktadır (Açıkgöz, 2007). Öz yeterlik inançları, güdülenmeyi (motivasyonu) etkileyen pek çok kişisel faktörden birisidir. Güdülenme En genel anlamıyla organizmayı belli bir nesne veya duruma ulaşma yönünde eyleme sürükleyen itici güç, ruhsal ve fiziksel etkinliği başlatan, sürdüren ve yönlendiren süreçtir (Budak, 2003). Öz yeterlik ise, bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısına denir (Bandura, 1986). Öz yeterlik duygusu insanların kendi başarılarından etkilenir. Başarı öz yeterliği artırırken, başarısızlık azaltır. Ancak bir kez güçlü bir öz yeterlik duygusu oluşmuşsa, başarısızlıktan kolay kolay etkilenmez (Açıkgöz, 2007). Literatürdeki bir çok çalışmaya göre, motivasyon, öğrencilerin akademik başarılarını etkilemede önemli bir rol oynar. Öz yeterlik ise öğrencilerin işlerindeki performansları ve motivasyonları arasında ilişki sağlamak için kullanışlı bir alan sağlar (Chowdhury ve Shahabuddin, 2007). Böylece, üniversite öğrencilerinin, üniversitede başarılı bir öğrenim süreci geçirmelerinde ve mesleklerinin gerektirdiği tüm nitelikleri kazanmalarında, üniversite yaşam kalitesinin, güdülenmenin ve öz yeterlik algısının önemli bir etken olduğu söylenebilir. Akademik başarıyla ilişkili olduğu düşünülen güdülenme, öz yeterlik inancı ve üniversite yaşam kalitesi değişkenlerinin akademik başarıyı yordamaları açısından incelenmesinin Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerin akademik başarılarının anlaşılması ve arttırılması sürecine katkı getirebileceği düşünülmektedir. Beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumlarda eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda; akademik başarı, yaşam kalitesi, güdülenme ve öz-yeterlik çalışmalarının (Gündoğdu ve Çelebi, 2015; Alemdağ ve ark., 2014; Küçük Kılıç ve Öncü, 2013; Şirin, 2011; Ünlü ve Kalemoğlu, 2011; Koparan ve ark., 2010; Koparan ve ark., 2010; Yılmaz ve ark., 2010) farklı bağımlı değişkenlerle ve sınırlı sayıda çalışma konusu yapıldığı görülmektedir. Araştırmamıza konu olan bu dört bağımlı değişkenin bir arada çalışma konusu yapıldığı herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik başarı 34 Ali SEVİLMİŞ, Erkan Faruk ŞİRİN düzeylerinin, üniversite yaşam kalitesinin alt boyutları olan 'öğretim elemanı-öğrenci iletişim', 'kimlik', 'sosyal olanaklar', 'kararlara katılım', 'öğrenci-öğrenci iletişimi', 'gelecek' ve 'sınıf ortamı' boyutları, akademik güdülenmenin alt boyutları olan 'kendini aşma', 'bilgiyi kullanma' ve 'keşif' boyutları ve akademik öz yeterlik değişkenleri tarafından yordanma düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Bu araştırma; Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerden toplanan verilerle; öğrencilerin üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik öz yeterlikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik okul surveyi niteliği taşıyan bir model ortaya konularak tasarlanmış ilişkisel tarama modelidir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, eğitim-öğretim yılı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Anabilim Dalı (n=43), Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı (n=67) ve Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı (n=57) nda öğrenim gören 167 (n erkek =103; n kadın =64) öğrenci oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu , Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜYKÖ) , Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) ve Akademik Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu Kişisel bilgi formu öğrencilerin cinsiyeti, yaş ve bölümü değişkenlerini ölçmeyi hedefleyen sorulardan oluşmuştur. Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜYKÖ) Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜY- KÖ) (Bozanoğlu, 2004) Öğretim Elemanı- Öğrenci İletişimi, Kimlik, Sosyal Olanaklar, Kararlara Katılım, Öğrenci-Öğrenci İletişimi, Gelecek, Sınıf Ortamı olmak üzere yedi alt boyuttan ve 33 maddeden oluşmaktadır. 5 li Likert tipinde hazırlanan ölçeğin maddeleri, (1) Kesinlikle Katılmıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum aralığında puanlanmaktadır. Toplam varyansın % 45,82 sini açıklayan bu yedi altölçeğe ait Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla,84,,80,,79,,73,.78,.84 ve.78 olarak; ölçeğin tamamı içinse,85 olarak hesaplanmıştır. Maddelere ait faktör yükleri ise,30 -,78 arasında değişmektedir. Bu araştırmada toplanan veriler üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları ölçeğin tamamı için,84 alt boyutlar için,61 ve,73 arasında hesaplanmıştır (Doğanay ve Sarı, 2006). Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) (Bozanoğlu, 2004) Kendini Aşma , Bilgiyi Kullanma ve Keşif olmak üzere üç alt boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır. 5 li Likert tipinde hazırlanan ölçeğin maddeleri, (1) Kesinlikle Uygun Değil ve (5) Kesinlikle Uygun aralığında puanlanmaktadır. Ölçekte sadece bir madde (4. madde) tersine puanlanmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemede test-tekrar test yöntemi kullanılmış, iki uygulama arasındaki korelasyonun 0,87 olduğu görülmüştür. Ayrıca, hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarının aynı grupta farklı zamanlarda,77 ile,85, farklı gruplarda ise,77 ile,86 arasında değiştiği belirtilmektedir (Bozanoğlu, 2004). Bu araştırmada toplanan veriler üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları alt boyutlar için sırasıyla 0.80, 0,75 ve 0,67; ölçeğin tümü için ise 0,86 olarak hesaplanmıştır. Akademik Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) Araştırmacılar tarafından geliştirilen (Jerusalem ve Schwarzer, 1981) ve uyarlama çalışması yapılan Akademik Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) (Yılmaz ve ark., 2007) tek boyutlu bir yapıya sahip olup 7 maddeden oluşmaktadır. 4 lü Likert tipinde hazırlanan ölçeğin maddeleri, (1) Bana Hiç Uymuyor ve (4) Bana Tamamen Uyuyor aralığında puanlanmaktadır. Elde edilen puanın yüksekliği, öz yeterliğin yüksekliğine işaret etmektedir (Yılmaz ve ark. 2007) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Başarı: Üniversite Yaşam Kalitesi, Akademik Güdülenme ve Akademik Özyeterliğin Rolü 35 Orijinal AÖÖ nün benzer ölçekler geçerliği, Benlik Saygısı Ölçeği ve Performans Korkusu Ölçeği temel ölçüt alınarak yapılmış ve adı geçen ölçeklerin AÖYÖ ile arasındaki korelasyonlar sırasıyla,37 ve -,49 olarak belirlenmiştir (Jerusalem ve Schwarzer, 1981). AÖYÖ nün Türkçe ye uyarlama sürecinde Yılmaz ve ark., (2007) tarafından gerçekleştirilen yapı geçerliği çalışmalarında ise ölçeğin tek boyutlu olduğu ve faktör yüklerinin,50 ile,83 arasında değiştiği bildirilmektedir (Yılmaz ve ark., 2007) AÖÖ nün benzer ölçekler geçerliği de Benlik Saygısı Ölçeği ölçüt alınarak aynı araştırmacılar tarafından yapılmış ve adı geçen iki ölçek puanları arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=435, p ,01). Bununla birlikte, orijinal AÖÖ nün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını,87, Yılmaz ve ark., (2007) ise ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısını,79 olarak tespit etmişlerdir (Yılmaz ve ark., 2007). Bu araştırmada toplanan veriler üzerinde hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,70 dir. İşlem Yolu: Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Ölçeklerin güz yarıyılı, şubat ayında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanlarından gerekli izinlerin alınmasını takiben ders saatlerinden önce ilgili bölüm öğrencilerine uygulanmasıyla elde edilmiştir. Uygulamadan önce öğrencilere araştırmacı tarafından araştırmanın amacı ve veri toplama araçları hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Veri toplama aracı öğrenciler tarafından gönüllü olarak doldurulmuştur. Uygulamalar araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Veri toplama araçlarının cevaplanması ortalama 25 dakika sürmüştür. Öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin öğretim yılına ait yılsonu ağırlıklı ortalama puanları, Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci işlerinden alınmıştır. Eksik veya yanlış doldurulan formlar kontrol edildikten sonra, geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olan 167 formdan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak analizler için hazır hale getirilmiştir. Verilerin Analizi Araştırmada yordayıcı değişken olarak ele alınan Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜYKÖ) Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) Akademik Öz Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ) değişkenleri ile akademik başarı arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı SPSS programında saçılma diyagramı ile incelenmiştir. Yordayıcı değişkenler ile yordanan değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; değişkenler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış, sonra, adımsal (stepwise) regresyon analizi tekniği uygulanmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Araştırmada, manidarlık düzeyi,05 olarak kabul edilmiştir. BULGULAR Tablo 1. Akademik başarı, akademik güdülenme, üniversite yaşam kalitesi ve akademik öz yeterlik arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları AB 1 2 TOPAG,378 ** 1 3 AG1KA,399 **,905 ** 1 4 AG2BK,111,839 **,637 ** 1 5 AG3K,396 **,902 **,719 **,654 ** 1 6 TOPÜYK -,070,315 **,126,247 **,214 ** 1 7 ÜYK1ÖE-Öİ,015,277 *,149,178 *,148,717 ** 1 8 ÜYK2K,036,391 **,192 *,337 **,267 **,739 **,421 ** 1 9 ÜYK3SO -,118,139,074,172 *,137,680 **,332 **,402 ** 1 10 ÜYK4KK -,064,086,062,074,093,721 **,451 **,425 **,461 ** 1 11 ÜYK5Ö-Öİ -,031,054 -,053,122,097,509 **,243 **,330 **,250 **,207 ** 1 12 ÜYK6G -,038,331 **,220 **,185 *,203 **,587 **,481 **,445 **,251 **,294 **, ÜYK7SO -,254 * -,038 -,094,006,000,523 **,213 **,198 *,332 **,364 **,157 *,188 * 1 14 TOPAÖY,389 **,505 **,360 **,262 **,434 **,121,127,172 *,084,027,068,154 * -,108 1 *p .01 Not: AB: Akademik Başarı, TOPAG: Toplam akademik güdülenme, AG1KA: Kendini aşma, AG2BK: Bilgiyi kullanma, AG3K: Keşif, TOPÜYK: Toplam üniversite yaşam kalitesi, ÜYK1ÖE-Öİ: Öğretim elemanı-öğrenci iletişim, ÜYK2K: Kimlik, ÜYK3SO: Sosyal olanaklar, ÜYK4KK: Kararlara katılım, ÜYK5Ö-Öİ: Öğrenci-öğrenci iletişimi, ÜYK6G: Gelecek, ÜYK7SO: Sınıf ortamı, TOPAÖY: Toplam akademik öz yeterlik 36 Ali SEVİLMİŞ, Erkan Faruk ŞİRİN Tablo incelendiğinde: akademik başarı ile akademik güdülenme toplam puanı (r=0,38, p 0,001) ve akademik güdülenmenin alt boyutları olan kendini aşma (r=0,40, p 0,001) ve keşif puanları (r=-0,40, p 0,001) arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Akademik başarı ile üniversite yaşam kalitesinin alt boyutu olan sınıf ortamı (r=0,25, p 0,05) ara
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks