Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

statistiek-extreme-neerslag

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 13 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
statistiek-extreme-neerslag Colofon: Utrecht, 2002 Uitgave: STOWqUtrecht Tekst: dr.ir. U Kok (HKV) Ir. A Klein Tank (KNMI) ir. R Versteeg (HKV) A Smii (KNMI) Vormgeving: Nicoline Caris, grafixhemgevi'ng
Transcript
statistiek-extreme-neerslag Colofon: Utrecht, 2002 Uitgave: STOWqUtrecht Tekst: dr.ir. U Kok (HKV) Ir. A Klein Tank (KNMI) ir. R Versteeg (HKV) A Smii (KNMI) Vormgeving: Nicoline Caris, grafixhemgevi'ng Druk: Kruyt Grafisch Advies Bureau rapportnummer , (STOWA) Waternoodrapport ro ISBN nummec Bestelwijze STOWA publicaties Publicaties en pubiicatiiicht van de STOWA zijn uitsluitend te bestellen bij: Hageman Fuifilment, adres: Postbus 1110, 3330 CC Zwijndrecht Telefoonnummer q , faxnummer q , O.V.V. ISBN of STOWA rapportnummer en een duidelijk afleveradres. Samenvatting De extreme neerslaggebeurtenissen in het najaar van 1998 hebben duidelijk gemaakt dat het regionale watenysteem kwetsbaar is voor wateroverlast. Deze gebeurtenissen zijn de aanleiding geweest voor een discussie over de eisen die aan de waterhuishouding moe ten worden gesteld: in welke mate moet het regionale waterhulshoudkundlge systeem bescherming Meden tegen wateroverlast door extreme neerslag. De waag hoe vaak extreme neerslag voorkomt, en op welke manier deze hoewelheid vak, is hierbij van groot belang. Momenteel zijn bij het KNMI een groot aantal neerslagreeksen beschikbaar, maar de statlstiekvan extreme neerslag in Nederland die er uit is afgeleid, is beperkt. De bestaande statistiek beantwoordt niet alle vragen die leven bij waterbeheerders. Daamm worden neerslaggegevens veelvuldig op ad hoc basis geanalyseerd en toegepast. Dit resulteert in een veelheid van benaderingen, waardoor resultaten van regionale hoogwaterstudies nauwelijks met elkaar vergeleken kunnen worden. In deze definitiestudie is ondeaocht welke vragen in het waterbeheer aanwezig zi]n ten aanzien van de neerslagstatistiek van extreme gebeurtenissen, wat hiem mogelijke oplossingsrichtingen zijn en welke activiteiten gericht op het afleiden van neerslagstatistieken kunnen worden ungevoerd om de wagen van de waterbeheerder te kunnen beantwoorden. Dit he& de volgende zeven onderzwksonderwerpen en met bijbehorende oplossingsrichtingen opgeleverd. Het Is gewenst de neerslagstatistiek te actualiseren voor het volledige traject van neerslagduren van i uur M 10 dagen. Daarmee kan onderzoek worden uitgevoerd naar het falen van zowel snel reagerende systemen als traag reagerende systemen. Dit betekent dat de statistiek van extreme neerslag opnieuw dient te worden afgeleid voor herhallngstijden van eens perio jaar tot eens per iooo jaar. In de neerslagstatistiek moet rekening worden gehouden met seizoenenlmaanden als blijkt dat er significante verschillen in de kans op extreme neerslag zijn. Hiervoor dient te worden onderuwht of de kans op een bepaalde neerslaggebeurtenis in de wintermaanden of het grwiseizoen anders is dan de kam op optreden over het gehele jaar. De neerslagstatistiik dient voor alle gebieden in Nederland beschikbaar te zijn (denk aan afwijking van de statistiek door kusteffecten oforografixhe effecten 3. Hiervoor dient te wwden nagegaan of de statistiek voor de Blit landelijk geldig is en of en hoe een ruimtelijke differentiatie van de neerslagstatistiek kan worden aangebracht 'Orograíische dfuien: invloed van de hoogtevenchlllen, mals In Urnburg en op de Veluwe. De neerslagstatistiek dient toepasbaar te zijn op ml kleinschalige watersystemen (bijvoorbeeld individuele polders) als op grotere watersystemen Om inzicht te krijgen in de invloed van de gebiedsgrootte op de vertaling van punt- naar gebiedsstatieken dient een aantal methodes te worden toegepast en geëvalueerd. De kans op overschrijding van een waterstand wordt niet alleen bepaald door extreme neerslag maar ook door de beginvoorwaarde van de resterende berging in het systeem en de mogelijkheid M lozing. Met deze beginvoorden dient rekening te worden gehouden. Hieraan kan worden tegemoet gekomen door extreme gebeurtenissen via de toepassing van een probalistixhe aanpakte simuleren. Voor veel praktijktoepassingen is het van belang te beschikken over informatie over het typische tijdsverloop van de neerslag tijdens een gebeurtenis. In het verleden zijn patronen voor gdaagse perioden ontwikkeld. De algemene toepasbaarheid van deze typeringen dlent te worden ondenocht. Er is behoefte aan kennis over concrete effecten van klimaatverandering (wereldwijde opwarming), wer locale effecten van bijvwrbeeld veranderingen in landgebruik en verstedelijking en over de invloed van schommelingen die in het verleden zijn opgetreden in neerslagfrequenties en intensiteiten. Deze kennis kan (gedeeltelijk) worden gegenereerd door tijdreeksanalysevan de (extreme) neerslag Op basis van bovenstaande vragen en oplossingsrichtingen is een voorlopig werkplan opgesteld, dat uitkomt op een totale benodigde inspanning voor bovenstaande vragen van in totaal 25 mensmaanden. De STOWA in het kort De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, korhwg STOWA, is het onderzoekplatform van Nederlandse waterbeheerdes. Lkelnemers ziin alle beheerders van grondwater en oppetdaktewater in landelijk en stedelijk gebied, &eerden van installak voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. In 2002 waren dat alle waterschappen, hoogheemraadschappen en zuiveringschappen, de prouincies en het Rijk (i.c het Rijksinstituut voor Zoetwaterbeheer en de Dienst Weg- en Waterbouw). De waterbeheerders gebruiken de STOWA voor het realiseren van toegepast technisch, natuufwetenschappel ijk, bestuurlijk juridisch en sodaal-wetenschappelijk onderzoek dat voor hen van gemeenschappelijk king is. Ondenoeksprogramma's komen tot stand op basis van behoefte-inventarisaties bij de deelnemers. Onderzoekssuggesties van derden, zoals kennisinstituten en adviesbur&tus, zijn van harte welkom. D& suggesties t o a de STOWA aan de behoeften van de deeinemers. De STOWA verricht zelf geen onderzwk, maar laat dit uitvoeren door gespecialiseerde instanties. De onderroeken worden begeleid door begeleidingscommissies. Deze zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemen, zonodig aangevuld met andere deskundigen. Het geld voor onderzoek, ontwikkeling, informatie en diensten brengen de deelnemers samen bijeen. Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget zo'n vijf miijoen euro. U kunt de STOWA bereiken op telefoonnummer: +3i (0)30-z3nigg. Om adres luidt: STOWA, Postbus 80go.3503 RB Ukecht. Website: www,stowa.nl. Inhoud Colofon Samenvatting De STOWA in het kort Inleiding... i....,...., r Aanlelding..,, Achtergrond...,..W......S...S... ....,...,,.,.,. 2 Probleemanalyse W. -..W...,..,...S..S..... .z Doelstelling., ,... 5 Afbakening....,....,W.. S Positionering van de studie ... 6 Indeling van het rapport , Eisen en wensen vanuit het waterbeheer... 8 Watersystemen.,.,...,..., , kizoenseffect..., g Afwijkingen ten opzichte van De Bik.,.... ..., g Gebiedsneerslag....., ,.g Afhankelijkheden tussen neerslaggebeurtenissen en voorgeschiedenk.,. 10 TlJdswrloopvan nrrslaggebeurtenlssen......,...,.. m Klimaatverandering. ......,... ... ...,... Nieuwe neerslagstatistieken Mualkering bestaande puntstatistlek...,... ., n Selzansstatlstiek., ,... Ruimtelijke dhierentiatie wer Nederiand..., Van punt- naargebiedsstatlstkk......,......, i4 Pmbablllstischeaanpakvan wateroverlast......,......,... i4 Neerslagpatmen ,.., r5 Kllmaatvariablliteit en klimaatverandering i2 Werkplan Dagstatistiek van De Bik Uurstatistiekvan De Bik.,..,......, 1 7 klzoen/maand statistiekvan De Bik.,.,,...,...., Meerdaagse statistiek van De Bilt....,. i8 Meerdaagse - selzoenlmaand statistiek van De Bik.,. i 8 Statlstiekvan overige locatles i 8 Gebledsneenlag...,......,...,...,...,...,.,..... i8 Afhankelijkheid tussen nccrrlaggebeurtenlssen en de voorgeschledenls.,. i8 Afhankelijkheid tussen meerdaagse extremen.,.,.,.,.,.-. -,. r g Neerslagpatronen.,..., ig Klimaatveranderingen.,..., ,.. r g Benodige inspanning en doorlooptijd... zo Literatuur... 21 i Inleiding 1.1 Aanleiding De extreme neerslaggebeurtenissen in het najaar van 1998 hebben duidelijk gemaakt dat het regionale watersysteem kwetsbaar is voor wateroverlast De totale financiële schade bedroeg circa 0.5 mihard Euro. De wateroverlast van september en oktober 1998 (Mguur 1-1) is voor de waterbeheerders in Nederland aanleiding geweest de discussie op gang te brengen over de eisen die aan de waterhuishouding moeten worden gesteld. Centrale vraag in de dixussie is in welke mate het reglonale waterhuishoudkundige systeem in ons land bescherming biedt tegen wateroverlast door extreme neerslag. Figuur 1-1 Neerslaggebeurtenissen von het najaar 1998 (24-uur som) De behoefte om normen te steilen voor de regionale watersystemen is ook vertonden aan de wens van de beheerders om overspannen vetwachtingen ten aanzien van de te bieden bescherming te voorkomen. Normen voor de waterhuishouding geven de gewenste prestaties van watersystemen en geven weer tot in welke mate mag worden verwacht dat een watersysteem extreme neerslag kan verwerken, zonder dat er zich problemen van wateroverlast voordoen. Normen maken de grenzen van de geboden bexherming duidelijken daarmee ook welk risico resteert. In opdracht van de Commissie Waterbeheer 2ie eeuw is een eerste versie van een leidraad vwr hoogwaternormering opgesteld (HW u~ en Aiterra, Hoogwaternormering Regionale Watersyitemen, juni 2000). In deze systematiek is voorgesteld om gewenste beschermingsniveau's regionaal vast te stellen (mede op basis van een kosten-baten analyse). De Commissie Waterbeheer zf eeuw heeft in haar advies deze aanpak onderschrewn, en tevens geadviseerd dat de normeringssystematiek landelijk moet worden vastgesteld en onderhouden. Vervolgens is in opdracht van de Unie van Waterschappen, het IPO, Rijkrwatentaat en de STOWA door HKV UN IN w~m en WLlDelfi Hydraullcs een onderzoek uitgevoerd naar de normeringssystematiek (STOWA, 2000). Hierin wordt aanbevolen om uit te gaan van een landelijke basisnorm, waarvan regionaal ageweken mag worden op grond van bijvoorbeeld een kosten-baten aheging. Onder schade wordt hier verstaan de schade die optreedt door enetzijds verhoogde oppenrlaktewaterstanden en anderzijds verhoogde grondwaterstanden. Het beschermingsniveau wordt uitgedrukt In werschrijdinflequenties van waterstanden. Bij het optreden van wateroverlast zijn factoren als de initisle grondwaterstand (voorgeschiedenis van de bodem) en buitenwaterstanden van groot belang. Een bepalend Miderdeel van elke normeringrsystematiek is erhter de vraag hoe vaak extreme neerslag voorkomt, en op welke manier deze hoeveelheid valt Voor de regionale watersystemen in landelijke gebieden hebben we hei doorgaans over meerdaagse neerslaggebeurienissen, waarbij de periode minimaal i dag is en maximaal 10 dagen. Voor snelreagerende wemen kunnen neerslagslaggebeu&issen vanaf een periode van r uur van belang zijn. 1.2 Achtergrond Bij de analyse van extreme neerslag is men voor een bepaalde duur geinteresseerd in de neerslaghoevedheid, die gemiddeld slechts eens per T jaar wordt overschreden. De grootheid T wordt dan de herhalingstijd genoemd. Door statistische bewerking van een reeks extremen (bijvoorbeeld alle dagsommen van de neerslag boven een drempelwaarde of de maximale dagsommen van de afionderigke jaren in de reeks) kan voor elke neerslaghoeveelheid m'n herhalingstijd worden berekend. Zo kunnen op basis van een beperkt aantal waarnemingen van extremen in het verleden uitspraken worden gedaan wer de waarschijnlijkheid w aam ze in de toekomst optreden. Daarbij is echter een waarschuwing op zijn plaats: aan dergelijke kansuitspraken zijn relatief grote onzekerheden verbonden, en dan met name de extrapolaties buiten het gebied van de waarnemingen. Bovendien gaat men er bij de berekeningen veelal vanuit dat het klimaat onveranderlijk is. Dat is niet het geval. Naast de schommelingen die van nature voorkomen in ons klimaat zorgt ook de mens, door de versterking van het broeikaseffect ervwr dat het klimaat en dus de neerslag verandert. Het is noodzakelijk om te onderzoeken of deze verbanden ook af te leiden zijn uit de beschikbare gegevens. Voor de tdwmst lijkt het wenselijk bij het toepassen van de statistiek voor extreme neerslag uit te gaan van een klimaaîscenario. 1.3 Probleemanalyse We spreken over neerslagstatistiek als we informatie bedoelen die afgeleid is uit reeksen van neerslagrnetlngen Momenteel zijn bij het KNMI een groot aantal van dergelijke reeksen beschikbaar. maar de statistiek van extreme neerslag in Nederland die er uit Is afgeleid is beperkt bie statistiek is gebaseerd op werk dat voornarnelijk in &jaren '70 is verricht en gepubliceerd in Buishand en Vdds (igûo), Buishand (1983) en Buishand (199). Eind tachtiger jaren is aanvullend ondenoek verricht aan de zgn. kwartiersomreeksen (Buishand et al., 199). In de huidige praktijk hanteeti het KNMI een standaardtabel ten aanzien van neerslagextremen. Daarin staan, voor gebeurtenissen met duren van 5 minuten M 10 dagen, de neerslaghoeveelheden die gemiddeld rox per jaar M eens per IW jaar worden overschreden. Zo wordt bijvoorbeeld een hoeveelheid van 50 mm in rz uur tijd volgens die tabel gemiddeld eens per 20 jaar overschreden. Tabel 1-1 is afgeleid uit neerslaggegevens van De Bilt, waarvan jaarmaxima en partiële duurreeloenipot (Peak Over Threshold) zijn geanalyseerd. De resultaten worden geacht representatief te zijn voor plaatsen meteen gemiddelde neerslagsom perjaartussen 750 en g w mm. Minuten uren daaen jaar jaar jaar jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar sojaar ioo jaar Tabel r-t Ncenlaghghoeveclhclhden ufi de mks (rgobign) voor hetgehele jaar k De Bk, vaar duren wn 5 mlnuíen tot4 dagen vaar herhallngrtljden wn t keer perjaar tot t keerper too jaar. Bron: Bulshand en Velds, Voor & meeste plaatsen in Nederland ligt de gemiddelde jaarsom tussen z o en goo mm (Figuur 1-2). Voor een plaats met een jaargemiddelde kleiner dan 750 mm zijn de neerslaghoeveelheden bij een gegeven ownchrijdingsfreqwntie ongeveer 7% lager dan die voor De Bilt; voor een plaats met een jaargemiddelde groter dan goo mm zijn deze neerslaghoeveelheden ongeveer 10% hoger dan die voor De Bik Deze percentages berusten op een analyse van extreme neerslaghoeveelheden in respectievelijk Vlissingen en Ter Apd (jaarsom z o mm) en Vaak (jaarsom goo mm). Voor winterneerslag geldt r w- weg dat de extremen evenredig zijn aan de gemiddelde jaarsom. De neerslagsom bij een bepaalde herhalingstijd voor andere plaatsen dan De Bilt kan dan worden benaderd door de extreme waarden van De Bilt te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de gemiddelde jaanom van de betreffende plaats en die van De Bilt Neemlagsom per jaar in mm Flfluur 1-2 Gemlddelde]oort~Lre hoeveelheid needog ). De bestaande statistiek beantwoordt echter niet alle vragen die la ten bii waterbehc Erders en daarom worden veelvuldig op ad hoc basis neeilaggegevens g&nalyseerd en toegepast Dit resulteert echter in een veelheid van benaderingen, waardoor resultaten van regionale hoogwaterstudies nauwelijks met elkaar vergeleken kunnen worden. Belangrijke tekortkomingen van de bestaande praktijk zijn: Het standaardwerk van het KNMI is gebaseerd op de neerslaggegevens tot eind jaren 70. Recente waarnemingen (bijv. de extreme neerslaggebeurtenissen van 1998) zijn dus niet op systematische wijze geanaiyseerd, terwijl de nauwkeurigheid van de extreme waarden statistiek juist toeneemt naarmate de reeks langer is. Twens wordt niet geprofiteerd van de vorderingen die gemaakt zijn ten aanzien van analyse methodieken van extremen. Het KNMI hanteert voor het gehele jaar dezelfde statistiek. Seizoensverxhillen In het neerslagklimaat worden veelal verwaarloosd. Bekend is evenwel dat, door de jaarlijkse gang in de temperatuur, het aandeel van de buiige neerslag In de totale neerslaghoeveelheld een duidelijke seizoenbeweging vertoont. In de wintermaanden valt slechts 20% van de totale neerslaghoeveelheid in de wrm van buien; in de zomermaanden is dit ongeveer de helft Ook zijn de neerslagintensiteiten in de m r hoger, terwijl de totale neerslagduur In de zomer geringer Is dan in de winter. Onderroek dat In het verleden k verricht naar seizoenseffecten is onwidoende geïmplementeerd. Er wordt alleen statistiek gebruikt die gebaseerd is op De Bilt Te weinig wordt rekening gehouden met mogelijke afwijkingen in andere delen van het land. Bovendien kan de methodiek die daarvoor wordt gebruikt (schaling met & gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid) worden verbeterd. De bestaande statistiek heeft betrekking op een bepaalde locatie. Bij relatief grote herhalingstijden zijn extremen van gebiedsgemiddelden Ideiner dan die van puntneerslagen. Zo treden op dagen met buiige neerslag grote plaatselijke verschillen op. De gebiedsreductiefactor die door het KNMI wordt aanbevolen voor &overgang van puntnaar gebiedsstatistiek is afgeleid van voornamelijk Engelse stations. Deze factor kent bij ons weinig praktijktoepassingen en is voor Nederlandse omstandigheden nauwelijks g-t De wrxhillende neerslagduren zijn afhankelijk van elkaar. Zo is een &daagse extreme neerslaggebeurtenis vaak ook onderdeel van een extreme tweedaagse neerslaggebeurtenis. Belde gebeurtenissen kunnen leiden M wateroverlast, terwijl ze verschillende herhalingstijden hebben. In de huidige praktijk wdt alleen de gebeurtenis die het meest extreem is genoemd. Ook iser afhankelijkheid met de voorgeschiedenis. Deze kan worden uitgedrukt in de toestand van de bodem. Een droge bodem (door weinig neerslag in de voorafgaande periode) kan bijvoorbeeld zonder veel problemen een nieuwe neerslaghoeveelheid verwerken, Wjl deze neerslaghoeveelheid bij een relatlef natte bodem veel schade kan veroorzaken. In de huidige statistiek voor wateroverlast wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden. De beschikbare statistiek voor een bepaalde neerslaggebeurtenis geeft geen informatie over hoe het karakteristieke tijdsverloop van de neerslag tijdens die gebeurtenis. Het is onduidelijk in hoeverre de huidige statistiek kan worden toegepast gegeven de problematiek van klimaatverandering. 1.4 Doelstelling De in de probleemanalyse genoemde tekortkomingen kunnen worden opgeheven door een nieuw on& Doelstelling van het onderzoek is: Het afleiden van neerslagstatistieken uit beschikbare meetreelwn van het KNMI, die voor de problematiek van wateroverlast van belang zijn, en die voor gehd Nederland toepasbaar zijn. Dit rapport hvat de definitiestudie van het onderroek, en bexhrijfi welke vragen in het waterbeheer aanwezig zijn ten aanzien van & neerslagstatistiek, wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn en welke activiteiten kunnen worden uitgewerd om de vragen van de waterbeheerder te kunnen beantwoorden. 1.5 Afbakening In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan neerslagstatistieken die van belang zijn voor het ontwerp van watersystemen. Het ondencek wordt beperkt tot statistieken die gelden voor neerslaggebeurtenissen van i uur tot rnadrnaal 10 dagen, waarbij tevens aandachî besteed wordt aan & varlabiliit van neerslag binnen een gebeurtenis met behulpvan patronen. Er zal geen aandacht worden testeed aan verdamping en droogteproblematiek (KNMI voert momenteel i.s.m. RIZA een studie uit naar droogte en klimaatverandering). Ook wordt geen aandacht besteed aan vorstproblematiek Verwachtingen van de neerslag (bijvoorbeeld voor de korte termijn) vallen eveneens buiten het kader van dit onderzoek 1.6 Positioneringvan de studie ûeze definitiestudie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Waternwd van de STOWA Waternood is een nieuwe methode voor het ontwerpen van de waterhulshoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. In r998 hebben de waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen en de Dienst Landelijk Gebied (DE) besloten Waternood als de standaard voor het ontwerpen van waterlopen te gaan gebruiken. In febniari zooo is door de STOWA het onderroeksprograrnma Waternood vastgesteld. Dit ondemeksprogramma omvat diirse onde~rpen omtrent de nieuwe methode voor het ontwerpen van de waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. Onderdeei van het Midwzoeksprogramma Waternood vormt onder ander
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks