Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Státní závěrečná zkouška

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 6 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika bakalářské studium termíny,
Transcript
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika bakalářské studium termíny, okruhy otázek 2013/2014 Obsah 1. Důležité termíny, odevzdání bakalářské práce Rámcový postup při SZZ Výňatek ze studijního a zkušebního řádu JU Okruhy otázek k SZZ.. 7 Ekonomie 8 Ekonomická informatika Aplikace výpočetní techniky Finance Důležité termíny mezní termín zápočtů a zkoušek za LS přihlášky ke státním závěrečným zkouškám do odevzdání bakalářské práce příprava na státní závěrečnou zkoušku (1 týden) státní závěrečné zkoušky (2 týdny) promoce Tiskopisy přihlášek ke státní závěrečné zkoušce jsou k dispozici na www fakulty (sekce Studenti). Odevzdání bakalářské práce Pro studenty všech studijních oborů bakalářských studijních programů, kteří v akademickém roce 2013/2014 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky (studenti končících ročníků) a podali si ve stanoveném termínu (nejpozději do ) na studijním oddělení písemnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce konané podle harmonogramu v letním termínu (květnu, červnu) akademického roku 2013/2014 platí následující pokyny: bakalářské práce u oborů bakalářských studijních programů musí být odevzdány vedoucímu práce v trojím vyhotovení nejpozději do ; studenti všech oborů bakalářských programů odevzdají na studijním oddělení 7x teze bakalářské práce nejpozději do Student je povinen vložit elektronickou verzi své závěrečné práce do systému STAG v souladu s Opatřením rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU R 156 z , a to nejpozději do Student, 3 který nevložil ke stanovenému datu elektronickou verzi své závěrečné práce do STAGu, nebude připuštěn k její obhajobě. Rámcový postup při SZZ 1. Interní seznámení komise s materiály studenta. 2. Pozvání studenta a představení komisi tajemník komise. 3. Úvodní slovo předsedy komise. 4. Úvodní slovo studenta k problematice závěrečné práce (dále jen ZP). 5. Seznámení komise s posudky (vedoucí ZP, oponent). 6. Stanovisko studenta k posudkům. 7. Rozprava k závěrečné práci. 8. Zkouška z jednotlivých předmětů: zadání otázky (otázek), např. ve vztahu k ZP (otázky je třeba formulovat z okruhů zveřejněných na student může požádat o čas na rozmyšlenou), rozprava k zadané otázce. 9. Rozprava k případným problémům či nejasnostem. 10. Interní porada komise, zhodnocení znalostí studenta. 11. Sdělení výsledků obhajoby ZP a SZZ studentovi. SZZ trvá u jednoho studenta minut (dle počtu předmětů SZZ), včetně organizačních a administrativních činností. Student si může k obhajobě přinést osnovu prezentace DP a psací potřeby. Dostaví se ke zkoušce ve společenském oděvu. Na závěr zkušebního dne je provedeno komplexní vyhodnocení denního průběhu SZZ. 4 Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Článek 30 Státní závěrečná zkouška, obhajoby bakalářských a diplomových prací (1) Řádné ukončení studia v bakalářském, magisterském studijním programu a navazujícím magisterském studijním programu upravují 45 až 46 zákona. Podmínky pro konání státních zkoušek upravuje 53 zákona. (2) Student muže konat státní závěrečnou zkoušku, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, případně bakalářskou práci, jestliže byla předepsána. (3) Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce. V případech zvlášť zřetele hodných může děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu na žádost studenta termín složení státní závěrečné zkoušky prodloužit. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia pro neplnění požadavku vyplývajících ze studijního programu podle 56 odst.1 písm. b) zákona. (4) Státní závěrečná zkouška a její části se klasifikují známkami: výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl(a). (5) Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou výborně, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší než velmi dobře. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou velmi dobře, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z jejích částí byly klasifikovány známkou dobře a žádná z částí nebyla klasifikována známkou nevyhověl(a). Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou dobře, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5 a zároveň žádná z částí nebyla klasifikována známkou nevyhověl(a). Je-li některá část státní závěrečné zkoušky hodnocena známkou nevyhověl(a), je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován známkou nevyhověl(a). 5 (6) Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 3. (7) Stanovení obsahu, formy a podmínek konání státní závěrečné zkoušky, její organizační zabezpečení včetně zadávání a hodnocení diplomových a případně bakalářských prací upravuje vnitřní norma fakulty, nebo vysokoškolského ústavu. Článek 31 Celkové hodnocení studia v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studijním programu (1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta nebo JU a vysokoškolský ústav, a klasifikuje se stupnicí: absolvoval(a) s vyznamenáním, absolvoval(a), neabsolvoval(a). (2) Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl vážený studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,50 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým prospěchem výborně. (3) Student je hodnocen stupněm neabsolvoval(a), pokud v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 3 nebo čl. 30 odst. 3 nesložil státní závěrečnou zkoušku. 6 Okruhy otázek k SZZ Předměty SZZ: 1. Ekonomie 2. Ekonomická informatika 3. Aplikace výpočetní techniky 4. Finance 7 OKRUHY PRO SZZ - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM studijní obor: EKONOMICKÁ INFORMATIKA POVINNÉ PŘEDMĚTY Předmět SZZ: Ekonomie (KEN/BZE) (KEN/MIE 1 Mikroekonomie 1, KEN/MAE 1 Makroekonomie 1) Bakalářský studijní program B6209 Studijní obor: Ekonomická informatika 1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Racionální chování spotřebitele. Celkový, mezní užitek. Indiferenční analýza. Linie rozpočtu. 2. CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY Výroba v krátkém období, krátkodobá produkční funkce. Celkový, průměrný a mezní produkt. Izokvanta a izokosta. Optimální kombinace vstupů. Náklady a příjmy firmy. 3. DOKONALÁ A NEDOKONALÁ KONKURENCE Firma v podmínkách dokonalé konkurence. Rozhodování firmy v postavení monopolu, v podmínkách oligopolu a v monopolistické konkurenci. Alternativní cíle firmy. 4. TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ. DŮCHODY A BOHATSTVÍ. Nabídka a poptávka trhu výrobních faktorů. Výdělek výrobního faktoru. Trh kapitálu. Trh práce. Trh půdy. 5. DŮCHODY A BOHATSTVÍ Rozdělování. Nerovnosti v důchodech a jejich měření. 6. TEORETICKÉ PŘÍSTUPY V MAKROEKONOMII Ekonomická rovnováha a její modely, klasický, keynesiánský a neoklasický přístup, rovnováha investic a úspor, cenových mechanismus. 7. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA. 8 8. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ, PRODUKT. Ekonomický růst, ekonomická síla a úroveň, koeficient a tempo růstu, nominální a reálný HDP, determinanty tempa růstu HDP. Teorie podnikatelského cyklu a jeho fáze. 9. INFLACE Cenová hladina a její měření, absolutní a relativní ceny, cenové indexy, podstata, formy a důsledky inflace, slumpflace a stagflace. 10. ZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost a její druhy, míra nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti, Philipsova křivka. 11. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A JEJÍ CÍLE 12. FISKÁLNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, nástroje státního rozpočtu, deficit a přebytek. 13. MONETÁRNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE Peníze, formy peněz a jejich historický vývoj, zlatý standard, význam a funkce peněžní směny, peněžní agregáty, depozitní peníze, likvidita. 14. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA Platební bilance. Teorém lokomotivy. Literatura: HLADKÝ, J. LEITMANOVÁ, I.: Mikroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997 MACÁKOVÁ a kol. : Mikroekonomie-základní kurs. Melandrium 2005 MANKIW, N.G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada, HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU 1997, 90 s. HOLMAN, R. Ekonomie. Praha, C. H. Beck 2000, 726 s. PAVELKA, T. Makroekonomie. Melandrium 2007, s. 278 BURDA, M,. WYPLOSZ, CH. Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press Předmět SZZ: Ekonomická informatika (KMI/BZEKI) (KMI/ADS1 Algoritmy a datové struktury 1, KMI/PDIS Podnikové informační systémy, KMI/DBS1 Databázové systémy 1) Bakalářský studijní program B6209 Studijní obor: Ekonomická informatika 1. ALGORITMUS, ZÁKLADNÍ POJMY, způsoby zápisu algoritmu, základní datové struktury spojový seznam, zásobník, fronta 2. SLOŽITOST ALGORITMU, algoritmicky neřešitelné problémy, základní třídy složitosti, příklady algoritmů, základní třídicí algoritmy, binární vyhledávací strom 3. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY, souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém, složky informačního systému, požadavky na informační systém, efektivnost výdajů do IS 4. ŽIVOTNÍ CYKLUS IS, možnosti pořízení IS, fáze implementace (vytvoření a nasazení) IS, struktura nákladů do IS, úkolocentrický a hodnotocentrický přístup k vývoji IS 5. ARCHITEKTURA IS, co je obsahem globální a dílčí architektury, klasifikace IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS, popis jednotlivých typů IS a jejich účel, pojem transakční systém 6. VÝVOJ IS, historie vývoje SW, odlišnosti vývoje SW oproti jiným oborům, metodiky vývoje SW klasické, agilní 7. ERP SYSTÉMY, jaké činnosti zajišťuje, přínosy a nevýhody, etapy vývoje ERP, pojem implementace, významní výrobci ERP systémů, moduly, CRM systémy a jejich funkce a aplikace, business intelligence nástroje business intelligence 8. SYSTÉMY ŘÍZENÍ VÝROBY MES, srovnání MES a ERP, cíl a účel systémů MES, systémy řízení výroby SŘV šaržová výroba, identifikace výrobků, průmyslová rozhraní 9. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE, definice, podmínky úspěšné systémové integrace, efekty systémové integrace a její rizika, složky systémové integrace, systémový integrátor, čtyři koncepty SI, standardy ITIL 10. REEINGENEERING A PROCESNÍ ŘÍZENÍ, proces, úrovně reengineeringu, předpoklady úspěšného reengineeringu, principy reengineeringu, projektové, procesní řízení, typy podnikových procesů 10 11. OUTSOURCING A SAAS, Typy outsourcingu v IS/IT, varianty outsourcingu IT z pohledu vlastnictví aktiv, příklady, důvody zavedení outsourcingu, přínosy, skryté výdaje, Software as a Service (SaaS) 12. BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, systém řízení bezpečnosti IS dle ISO 27001, prostředky bezpečnosti IS, bezpečnost sítí, bezpečnost na internetu 13. E-BUSINESS, business modely a koncepty, infrastruktura e-commerce, jak funguje protokol HTTP, síťový model TCP/IP, marketing v commerce, analytické nástroje v e-commerce, portály 14. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY charakteristika, historie databází, architektura databázového systému systému, databázové systémy srovnání a trendy, příklady některých databázových systémů 15. NÁVRH DATABÁZE, DATABÁZOVÉ MODELY, KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA základní principy, ER konceptuální model entita, relace, atributy, příklad 16. RELAČNÍ MODEL, relační model, relační schéma, relace (tabulka), řádek n-tice (n-tuple, tuple), sloupec, atribut, doména, superklíč, klíč, primární klíč, kandidátní klíč, cizí klíč 17. DATABÁZOVÉ JAZYKY. jazyk SQL, základní příkazy, normalizace databáze. První, druhá, třetí, Boyce-Coddova normální forma a souvislosti mezi nimi 18. TRANSAKCE, řízení víceuživatelských přístupů, transakční stavy, transakční žurnál, transakční scénář, techniky řízení konkurenčních přístupů zamykání dat Literatura: WRÓBLEWSKI. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Praha: Computer Press, ISBN BASL, Josef. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 283 s. ISBN GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. Expert (Grada). ISBN GUCKENHEIMER, Sam a Juan J PEREZ. Efektivní softwarové projekty. Vyd. 1. Překlad Jan Kuklínek, Jan Pokorný. Brno: Zoner Press, 2007, 255 s. ISBN HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 408 s. ISBN AGARWAL, Vidya Vrat a James HUDDLESTON. Databáze v C# 2008: průvodce programátora. Vyd. 1. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2009, 424 s. ISBN POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (volit 1 předmět) Předmět SZZ: Aplikace výpočetní techniky (KMI/BZVT) (KMI/OOP Objektově orientované programování, KMI/PIS Projektování informačních systémů) Bakalářský studijní program B6209 Studijní obor: Ekonomická informatika 1. SYSTÉMOVÁ TEORIE A METODOLOGIE (systémový přístup, systém, atributy systému, typy systémů, statické a dynamické pojetí systému, proces, typy procesů, zpětná vazba, systémová analýza a syntéza, inženýrství, softwarové inženýrství, model, typy modelů, požadavky na model, systémová metodologie, technika, metoda, metodika) 2. INFORMAČNÍ SYSTÉMY (informační systém, prvky informačního systému, funkce informačního systému, automatizovaný informační systém, typy informačních systémů, metodika tvorby IS, životní cyklus IS) 3. PROJEKT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO ŘÍZENÍ (projekt, trojimperativ řízení projektu, projektový trojúhelník, etapy projektu, kontrolní body, dokumentace projektu, typy projektů informačních systémů, životní cyklus projektu informačního systému a jeho etapy, typy životních cyklů vývoje informačních systémů, alternativy a trendy ve vývoji informačních systémů, softwarová podpora řízení projektů) 4. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (důležité právní normy, veřejný návrh na uzavření smlouvy, obchodní veřejná soutěž, veřejný příslib, veřejná zakázka, kdo musí dělat veřejné zakázky, typy veřejných zakázek, druhy zadávacích řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách, druhy smluv kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí) 12 5. OBECNÉ METODY SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (grafy, vývojové diagramy, modely podnikových procesů, workflow, workflow management, workflow diagramy, Ganttovy diagramy, síťové diagramy, časová analýza deterministických projektů, metoda CPM, časová analýza stochastických projektů, metoda PERT) 6. SPECIÁLNÍ METODY SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (typy přístupů v návrhu informačních systémů: zdrojový (datový) funkční top-down bottom-up strukturovaný objektově orientovaný rigorózní agilní, základní prvky modelů informačních systémů, konceptuální, logický a fyzický model informačního systému, standardizace v návrhu informačních systémů) 7. STRUKTUROVANÉ METODOLOGIE (strukturovaný přístup, entitně-relační model, ERA diagramy, nejčastější grafická vyjádření ERA modelů, vlastnosti entit, vlastnosti atributů, vlastnosti vztahů, normalizace modelu, normální formy, diagramy datových toků, kontextové diagramy, CASE nástroje) 8. OBJEKTOVÉ METODOLOGIE (objektově orientovaný přístup, objekt, základní principy objektovosti, UML, UML diagramy, použití UML diagramů při vývoji informačního systému, nástroje pro práci s UML diagramy). 9. OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY (proměnná, operátory, výrazy, datové typy, typ object, zabalování a rozbalování) 10. PRINCIPY OBJEKTOVÉHO NÁVRHU PROGRAMU objekty, abstrakce, zapouzdření, skládání, delegování, dědičnost, polymorfismus 11. DĚDIČNOST třída, objekt, instance třídy, metoda, rozhraní, delegát, konstruktor, destruktor, přístupnost 12. POLYMORFISMUS typy metod, přetěžování metod, překrytí metod, ukazatel this, operátor as 13. POLE, KOLEKCE, ENUMERACE KOLEKCÍ procházení prvků v kolekci, indexery, enumerátory, iterátory 14. GENERICITA, GENERICKÉ TYPY generické třídy, vytváření instancí generických tříd, generické metody 15. SPRÁVA PAMĚTI A ZDROJŮ, SPRÁVA CHYB úklid paměti, tvorba destruktoru, příkaz using, výjimky 13 Literatura: ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 281 s. ISBN ŘEPA, Václav. Analýza a návrh informačních systémů. 1.vyd. Praha: Ekopress, 1999, 403 s. ISBN MATHIASSEN, L., A. MUNK-MADSEN, P.A. NIELSEN a J. STAGE. Object-Oriented Analysis & Design. London: Marko Publishers, ISBN NAGEL, Christian. C# 2005: Programujeme profesionálně. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2007, 1400 s. ISBN TROELSEN, Andrew. Pro C# 2010 and the.net 4 Platform. 5. edition. New York : Apress, 2010, 1752 s. ISBN Předmět SZZ: Finance (KUF/BZFIN) (KUF/FINP1 Finance podniku 1, KUF/FUC1 Finanční účetnictví) Bakalářský studijní program B6209 Studijní obor: Ekonomická informatika Okruh finančního účetnictví: 1. Úvod do účetnictví jako informačního systému: základní pojmy a východiska. 2. Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční): obsahové vymezení, členění a ocenění, vyjádření rizika znehodnocení a účtování. Cenné papíry. 3. Zúčtovací vztahy: obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování a účtování. Kurzové rozdíly. Opravné položky a odpis pohledávek. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky. Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně a dotace. 4. Zásoby: obsahové vymezení, členění, oceňování a účtování. Metody evidence zásob. 5. Vlastní a cizí kapitál: obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Tvorba a čerpání fondů. Rezervy - účetní 14 a daňový pohled. Bankovní úvěry a půjčky. 6. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření: kategorie, klasifikace a účtování. Kalkulace nákladů. Časové rozlišování nákladů a výnosů. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výsledná daň z příjmů. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností: kapitálové a osobní společnosti. 7. Účetní uzávěrka a závěrka: cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - rozvaha, výsledovka, příloha, výkaz o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu v podmínkách českého účetnictví. Okruh financí podniku: 1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná hodnota perpetuity. 2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie. 3. Finanční plánování: dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, finanční politika. 4. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití. 5. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody oceňování. 6. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, vymáhání pohledávek. 7. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků. 8. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné úvěry. 9. Interní zdroje financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody). 10. Externí zdroje financování: akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje. 11. Hodnocení efektivnosti investic: kapitálové příjmy a výdaje, peněžní, nákladová a zisková kritéria, výběr způsobu a zdroje financování. 12. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování 15 kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním rozhodování. 13. Finanční analýza: předmět, uživatelé, cíle a metody finanční analýzy, zdroje informací. 14. Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, li
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks