Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 35 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya
Transcript
23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya Məqsəd Uzun müddətli Taktika Vəzifə Qısa müddətli Strategiya - taktika Fərqləri: Miqyası Zamanı müddəti Önəmliliyi Strategiya NƏ sualına cavab verir, taktika isə NECƏ və KİM sualına Strateji planlaşdlrma A B - buradayam (cari vəziyyət) - burada olmaq istəyirəm (vizyon) Strategiya: A-dan B-yə necə çatmalıyam Strategiya nədir? Təşkilati idarəetmə + strateji planlaşdırma = STRATEJİ İDARƏETMƏ Təşkilati idarəetmə nədir? Təşkilatın SİSTEMATİK tərzdə fəaliyyət göstərmək, fəaliyyəti əlaqələndirmək, digər tərəflərlə tərəfdaşlıq qurmaq, öz planlaşdırma prosesini, xarici əlaqələrin idarə edilməsini, informasiya idarəçiliyini və yeni imkanların müəyyən və istifadə edilməsini yoxlamaqla böyümək BACARIĞI. Strateji Plan nəyə xidmət edir? Təşkilatın missiyasını yerinə yetirmək üçün sistemli prosesə riayət edir Tədbirlərlə bağlı əsas qərar və razılaşmaların qeydiyyatını aparır Təşkilatın nə olduğunu, nə iş gördüyünü (habelə nə iş görmədiyini), nə üçün bunu etdiyini müəyyən edir Ən azı üç illik müddəti əhatə edir Strateji idarəetmə komponentləri Strateji düşüncə Strateji planlaşdırma Strateji xəritələmə Strateji idarəetmə 4 mərhələsi var: Təhlil Strategiyanın formalaşdırılması Strategiyanın icrası Qiymətləndirmə Strateji idarəetmə Meyarlar: Arzuolunan Realistik Hədəfli Çevik Asan izah oluna bilən Strateji Plan Xülasə Ümumi Konsepsiya Tapşırıqlar/vəzifələr Xarici və daxili mühitin təhlili Strateji hədəflər Işçi heyətin ehtiyacları Büdcə planı Strateji Planlaşdırma Prosesi 1. Mühiti (xarici və daxili) təhlil etmək 2. Strateji məqsədləri müəyyən etmək 3. Hədəflərə çatmaq üçün taktiki fəaliyyət planını hazırlamaq 4. Səlahiyyətləri və işin əhatə dairəsini müəyyən etmək 5. Planı icra etmək üçün tələb olunan resursları müəyyən etmək 6. Daxili potensial quruculuğu planını hazırlamaq SP üçün önəmlidir Təhlil aparmaq: Hansı alternativlər var? Variantları qiymətləndirmək: Nə kimi üstünlük və çatışmazlıqlar var? Qərar müəyyən etmək: Ən yaxşı hansı alternativdir? ZƏIF VƏ GÜCLÜ TƏRƏFLƏRI MÜƏYYƏN ETMƏK (SWOT TƏHLILI) Güclü Zəif Məqsəd İmkan Təhlükə konversiya SWOT təhlil Güclü tərəflər Zəif tərəflər Daxili amillər İmkanlar Təhlükə Xarici amillər + - İMKANLAR VƏ TƏHLÜKƏLƏR İmkanlar Qarşıdakı tədbirlər: qlobal və yerli Yeni biznes strukturları cəlb etmək Əlaqələri genişləndirmək- qlobal şəbəkələrə çıxış əldə etmək Təhlükələr İqtisadi təsirlər? Tələbatın çatışmazlığı? Tərəfdaşların çatışmazlığı? Reputasiya, maliyyələşməyə təhlükə? DAXİLİ ZƏİF VƏ GÜCLÜ TƏRƏFLƏR Güclü Üstünlüklər : Şəbəkələr, Resurslar, İnsanlar, İmkanlar? Bacarıqlar? Təcrübə, bilik, məlumat? Ehtimal olunan gəlirlər? Zəif Bacarıqlardakı boşluqlar Reputasiya, iştirak və hədəfə çatma? İmkan xərcləri Vaxt ölçüləri, son tarix və təzyiqlər? Başlanğıc xərcləri Davamlılıq? Məlumatın etibarlılığı, planın proqnozlaşdırılması? İdarəetmə? Onları necə qurmaq olar? İnstitutsional təcrübə və resurslar Təcrübələr və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq Onları necə ləğv etmək olar Digər təşkilatlarla əlaqələr və şəbəkələşmə baxımdan boşluqlar Onları necə işə salmaq olar? İşimizi necə gecləndirmək olar? Onları necə minimuma endirmək olar? Bizim işimizə mane olan tədbirlər və ya təhlükələr Təhlinin əhatəsi Xarici mühit Resurslarınız Bacarığıniz / təcrübəniz Hədəf qrupunuz Tərəflər Davamlılıq və çıxış strategiyası QRUP IŞI -1 İştirakçılar 4 qrupa bölünürlər 1) Güclü tərəflər 2) Zəif tərəflər 3) İmkanlar 4) Təhlükələr MƏSLƏHƏTLƏR: Qiymətləndirmə zamanı Spesifik/konkret olun Realistik olun Dürüst olun Səliqəli olun Tərəflərin cəlb olunması Tərəflərin müəyyən edilməsi Onların rol və resurslarının müəyyən edilməsi Tərəflər arasında dinamikanın müəyyən edilməsi Tərəflərin optimal qrupunun təyin edilməsi İştirak planının hazırlanması Tərəflərin iştirakının izlənməsi Maraq qruplarının müəyyən edilməsi Maraq qrupları 3 kateqoriyaya bölünür: 1.Dəyişikliyə nail olmaq istəyən mütəffiqlər 2. Dəyişkliyə qarşı olan və ya dəyişiklikdən təsirlənən rəqiblər 3. Dəyişikliklə bağlı heç bir mövqeyi olmayan neytrallar. Maraq qruplarının xəritəsi Bölmə İctimai sektor Hökumət Nazirliklər Bələdiyyələr Yerli icra hakimiyyətləri Siyasi partiyalar Media təşkilatlari Tənzimləyici orqanlar QHT-lər Universitetlər, tədqiqat və tədris mərkəzləri Ticarət ittifaqlarə və peşəkar biznes asosasiyaları Ticarət Palatası Alyanslar və koalisayalar Özəl sektor Donor təşkilatları Dini institutlar Həmkarlar ittifaqları Beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik korpuslar Təsisat Mövqe/maraq Maraq qruplarının müəyyən edilməsi Hökumət Komissiyası Parlamentin İqtisadiyyat daimi Komissiyası İqtisadiyyat Nazirliyi Digər biznes assosasiyaları Ticarət palataları Sahibkarların Milli Konfederasiyası Vətəndaş cəmiyyəti institutları Media Digər... Maraq qruplarının təhlili Müttəfiqlərin xəritəsi O kimdir? Onun marağı nədir? Kiminlə müttəfiqdir? Əsas güc mənbəyi (resursu) nədir? O bizə necə kömək edə bilər? (Bizim ondan istədiyimiz nədir) Maraq qruplarının təhlili Rəqiblərin xəritəsi O kimdir? Onun marağı nədir? Kiminlə rəqibdir? Əsas güc mənbəyi (resursları) nədir? Bizim fəaliyyətimizə o necə mane olur? (İşimizi necə əngəlləyirlər?) MARAQ QRUPLARININ TƏHLILI Yüksək təsir Işə pəl vuranlar Əsas mütəffiqlər Ehtimal olunan maneələr Ehtimal olunan dəstək Tək qalanlar? Dəstək verənlər Bacariqların ümumi çatışmazlığı NÜMUNƏ: MARAQ QRUPLARIN TƏHLILI Executive Problemi n həlli yolları Elites İnandirmaq? Təbliğat aparmaq Technocrat s Former MoF MPs World Bank/IMF Private Sector Tək Oppositio qalmaq? n Media Human Rights Groups Təlimatlan dırmaq və məlumatla ndırmaq Women s Groups QRUP IŞI - 2 İştirakçılar 2 qrupa bölünürlər 1) Müttəfiqlər 2) İşə pəl vuranlar. DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜRLƏR!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks