Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sturen met kennis in Greenport Venlo

Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen
Transcript
Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), medewerkers en studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van de Wageningen Aanpak. Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc. Sturen met kennis in Greenport Venlo Het ontstaan van een lerende regio Alterra-rapport 1815 ISSN Meer informatie: R.P. Kranendonk en P.H. Kersten Sturen met kennis in Greenport Venlo Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van EL&I, directie Kennis en Innovatie en het beleidsondersteunende onderzoek in het kader van Cluster Vitaal Landelijk Gebied thema gebiedsprocessen BO Sturen met kennis in Greenport Venlo Het ontstaan van een lerende regio R.P. Kranendonk en P.H. Kersten Alterra-rapport 1815 Alterra, onderdeel van Wageningen UR Wageningen, 2011 Referaat Kranendonk R.P. en P.H. Kersten, Sturen met kennis in Greenport Venlo; het ontstaan van een Lerende Regio. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport blz.; 37 ref. Greenport Venlo is een regionale ontwikkelingsstrategie en een netwerk van overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving. In de aanpak worden nieuwe technieken en instrumenten van sturing en regionale ontwikkeling toegepast, waarbij de rol van kennis en leren centraal staat. Vanuit de analyse van de fasen van sturingsstijlen en regionale ontwikkelingsstrategieën ontstaat een nieuw concept voor ontwikkeling dat handvaten biedt om om te gaan met nieuwe complexe regionale vraagstukken: de Lerende Regio. Dit geeft aanknopingspunten voor analyse van regionale ontwikkeling en voor planning en ontwerp. Vanuit de praktijk van Greenport Venlo valt op te maken dat men op weg is een Lerende Regio te vormen. Het concept van de lerende regio kan worden benut om de vervolgstappen voor de ontwikkeling van Greenport Venlo te benoemen. Het concept betekent voor betrokken partijen en personen een nieuwe wijze van samenwerken en kennisontwikkeling binnen regionale ontwikkelingsprocessen. Trefwoorden: Regionale ontwikkeling, Greenport Venlo, lerende regio, Communities of Practice, sturing. ISSN Dit rapport is gratis te downloaden van (ga naar Alterra-rapporten ). Alterra Wageningen UR verstrekt geen gedrukte exemplaren van rapporten. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar via een externe leverancier. Kijk hiervoor op Alterra (instituut binnen de rechtspersoon Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek) Postbus 47; 6700 AA Wageningen; Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze uitgave is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor commerciële doeleinden en/of geldelijk gewin. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor die gedeelten van deze uitgave waarvan duidelijk is dat de auteursrechten liggen bij derden en/of zijn voorbehouden. Alterra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alterra-rapport 1815 Wageningen, januari 2011 Inhoud Woord vooraf 7 Samenvatting 9 1 Inleiding en aanpak Inleiding Doelstelling van het onderzoek Methode Leeswijzer 16 2 Ontwikkeling van Greenport Venlo - beleid en programma s Beleidskaders van het Rijk Nota Ruimte Vitaal Landelijk Gebied Innovatiestrategie Rijk Kennis en innovatie binnen LNV Innovatie in de agrarische sector Innovatieopgave provincie Limburg Coalitieakkoord Provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling Provinciaal omgevingsplan Limburg Provinciale versnellingsagenda Overige innovatieprogramma s: Transforum Conclusie 23 3 Sturingsstijlen en regionale ontwikkeling Sturingsstijlen Hiërarchische sturing Publieke sturing Interactieve sturing Sturing in communities Zelfsturing Conclusie Regionale ontwikkelingsstrategieën Regionaal economisch beleid in Nederland Regionale ontwikkeling in het landelijke gebied Regionale ontwikkeling in Europa Conclusie Opkomst van concept van lerende regio 38 4 Greenport Venlo - de aanpak Inleiding Organisatie Strategie 43 4.4 Sturing Conclusie 46 5 Rol van kennis binnen Greenport Venlo Analyse van regionale kennisinfrastructuur Versterken van regionale kennisinfrastructuur Rijk: de kennis- en onderzoekagenda Provincie: activiteiten voor kennisontwikkeling Analyse en conclusie 56 6 Greenport Venlo als voorbeeld van een lerende regio Weg naar een lerende regio Lerende overheid Lerende regio en sturing Toekomstperspectief Lerende regio 64 Literatuur 67 Woord vooraf Deze rapportage is een resultaat van een studie naar sturingsstijlen en de rol van kennis daarbij. Het heeft een verkennend en evaluerend karakter en heeft gediend als basis voor het versterken van de relatie van het beleidsnetwerk van het Rijk en het kennisnetwerk van Wageningen UR met Greenport Venlo. De rapportage beschrijft de ontwikkeling van Greenport Venlo tot medio Sturen met kennis in Greenport kan worden gezien als een voorstudie en verkenning naar nieuwe vormen van samenwerking in regio's en de rol van kennis daarbij om te komen tot lerende regio's. Belangrijke doorwerking heeft plaatsgevonden in de leergemeenschap rond de pilots gebiedsgericht werken, die begin 2009 van start zijn gegaan, en in het afsprakenkader dat is opgesteld door het Rijk, de provincie en de regio, dat onder meer voorziet in het gezamenlijk opbouwen van een regionaal kennisarrangement in Verder is sprake van een toenemende samenwerking tussen de Greenports, onder meer op het niveau van kennis, onder de noemer van Greenport University, ook in Dit was voor het ministerie van LNV één van de voorwaarden en doelstellingen voor het stellen van de onderzoeksvraag voor deze studie. In de rapportage wordt duidelijk dat toepassing van kennis als instrument binnen netwerksturing en sturing in communities heeft plaatsgevonden. Bovendien is sprake van alignment van organisaties, personen en strategieën. Zo is Greenport Venlo steeds meer te zien als een voorbeeld van een lerende regio en wordt duidelijk dat deze ontwikkeling kan worden gezien als een begin van nieuwe wijze van kennisontwikkeling en sturing. Martijn Rooijakkers Ministerie van EL&I, directie regionale zaken Alterra-rapport 8 Alterra-rapport 1815 Samenvatting De aanwijzing tot Greenport Venlo in de Nota Ruimte heeft in de regio geleid tot het ontwikkelen van een strategie en een aanpak om betekenis en uitvoering te geven aan Greenport. Dat leidde tot het vormen van een netwerkorganisatie, waarbinnen de gezamenlijke overheden, het ondernemersinitiatief, onderzoek- en onderwijsinstellingen en de omgeving (de zogenaamde 5 O s) samenwerken aan Greenport Venlo. Om te komen tot innovatieve inhoudelijke uitkomsten (Cradle to Cradle projectontwikkeling, nieuwe productmarktcombinaties, agrologistiek) wordt geëxperimenteerd met nieuwe regionale organisatie- en sturingsmodellen. In dit onderzoek staat sturing, regionale ontwikkeling en de rol van kennis binnen Greenport Venlo centraal. Deze aanpak leidt tot inbedding van de strategie binnen de strategische besluiten van de partners van Greenport Venlo. Uit het overzicht in hoofdstuk 2 blijkt dat Greenport hoog op de strategische agenda verschijnt en waarbij aandacht vanuit verschillende beleidsniveaus ontstaat. Hierbij wordt ook het belang duidelijk van de rol van kennis als beleidsinstrument, van beleidsruimte voor de regio, van samenwerking tussen de 5 O s om betekenis en uitvoering te geven aan het complexe vraagstuk, van clustering en van het ontstaan van een nieuwe organisatorische constellatie op het niveau van Greenport Venlo. Vervolgens wordt het conceptueel kader uitgewerkt. Dat wordt gevormd door de beschrijving en analyse van sturingsstijlen en regionale ontwikkelingsstrategieën en de rol van kennis daarbij, die in de literatuur en praktijk terug te vinden zijn. Duidelijk wordt dat er verschillende sturingsstijlen in Nederland zijn, die allen tegelijkertijd in een regio door de verschillende overheden uitgeoefend kunnen worden: hiërarchische sturing, publieke sturing, interactieve sturing, sturing in communities en zelfsturing. De beschreven sturingsstijlen bieden aanknopingspunten voor de aanpak van een beleidsvraagstuk en de rol van kennis daarbij, afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk en het ambitieniveau van het beleidsnetwerk. Voor steeds nieuwe complexe opgaven worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld om te komen tot beleids- en kennisontwikkeling. Vooral interactieve sturing en sturing in communities dragen bij aan gezamenlijke betekenisgeving en nieuwe gezamenlijke aanknopingspunten voor uitvoering. In de opeenvolging van fasen is te zien dat de rol van de overheid verandert: van topdown overheid naar het opgaan in regionale samenwerkingsverbanden met partners in de regionale ontwikkeling. De beleidsstrategie verandert van het formuleren van doelstellingen in beleidsnota s en het overlaten aan de samenleving en regio s naar het scheppen van voorwaarden voor samenwerken en het actief participeren in breed samengestelde regionale netwerken. De centrale activiteit wordt steeds meer het samen benoemen van domeinen, de thema s (focus) voor regionale ontwikkeling, gekoppeld aan de kenmerken regio en identiteit. Ook de regio zelf krijgt steeds meer oog voor het verbinden van de ontwikkelingsfasen vanuit het internationale (EU) perspectief, het nationale belang en de regionale beleidscontext. Dat blijkt uit een analyse van regionale ontwikkelingsstrategieën, zowel vanuit het perspectief van het landelijke gebied (landbouw en plattelandsontwikkeling), als vanuit regionaal-economisch beleid, meer geredeneerd vanuit stedelijke netwerken, als vanuit het overzicht van Europees regionaal stimuleringsbeleid. Binnen het omgevings- en regionaal beleid wordt het complexe karakter van vraagstukken als duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit en het groeiende besef van de onderlinge verwevenheid van de hedendaagse maatschappelijke problemen, en de integrerende mogelijkheden van de regionale schaal steeds duidelijker. De opeenvolging van methoden voor regionale ontwikkeling laat begrippen zien als het leren in regio's, regiomanagement, concepten van lerende overheid en nieuwe governance sturingsstijlen. Binnen het concept van de lerende regio komen de ontwikkelingen binnen sturingsstijlen en regionale ontwikkelingsstrategieën samen en bieden zo een nieuw conceptueel kader voor het duiden en begrijpen van ontwikkelingen en voor planning en ontwerp van de vervolgfasen. Alterra-rapport Ook uit de praktijk van Greenport Venlo blijkt dat in de zoektocht naar nieuwe verbindingen tussen organisaties en kennis en het gezamenlijk oppakken van nieuwe kennisvragen de rol van overheden en de rol van kenniswerkers verandert. Zo is het ministerie van LNV bereid te verkennen op welke wijze men de onderzoeksprogrammering beter kan aansluiten op de regionale vragen. Verder wordt rond nieuwe thema's geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen als communities of practice. Voorts worden concepten en theorieën verkend en worden verbindingen tussen het regionale netwerk en het kennisnetwerk van onderzoekers versterkt om de ontwikkelingen te inspireren en inhoud en richting te geven. Sturingsinstrumenten zoals sociaal leren, rol van kennis en creatieve technieken zijn toegepast en hebben geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe gedeelde identiteit en nieuwe perspectieven voor de regio. Door de informele banden binnen netwerken en de focus op ontwikkeling en vernieuwing blijkt men flexibel in te kunnen spelen op nieuwe onderwerpen en uitdagingen en in staat om te komen tot een gebalanceerde ontwikkelingsstrategie, zowel gericht op people, planet en profit. Zo is men in staat geweest het Cradle-to-Cradle concept van duurzaamheid te adopteren tot leidend principe. Intermediairs en transferpunten, zoals KnowHouse en Stafbureau van de stichting Greenport Venlo, maar ook projectorganisaties rond Klavertje Vier en Floriade bv, ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis en activiteiten van kennisontwikkeling. Die clustering van kennis en kunde heeft een eigen plek in het Greenporthuis en zal op termijn een opvallende eigen plek in het hart van Greenport Venlo krijgen in de vorm van de Innovatoren, die symbool zal staan voor de progressieve ontwikkelingen in de kenniswaardeketen, gericht op duurzame regionale ontwikkeling. Vanuit verschillende wetenschappelijk georiënteerde invalshoeken zijn methoden aangereikt, die de ontwikkelingsprocessen voor de Greenport kunnen systematiseren en versnellen. Er is gebruik gemaakt van kennis over netwerksturing en Communities of Practice (afgekort CoP), regionaal kennismanagement. Bovendien is geëxperimenteerd met regionale vraagarticulatie. Het concept lerende regio heeft toepassing kunnen vinden in de verschillende werkverbanden binnen Greenport Venlo. Ook vanuit bestuurskunde is inspiratie uitgegaan naar de betrokkenen in de Greenport, die daarmee steeds meer een eigen kenmerkende vorm kreeg. In de beperkte scan op deze ene casus blijkt al dat het sociaal leren in regioverband een belangrijke rol speelt. Ook in recente studies naar creatieve samenlevingen, de informatiesamenleving en de manier waarop verschillende culturele groepen met elkaar hun belevingsruimte inrichten is dit belang terug te zien. Venlo is daarin geen uitzondering, wel een koploper. Greenport Venlo is op weg een lerende regio te worden. Het rapport beschrijft de aanleiding voor het aanpassen van sturingsstijl en de rol van kennis daarbinnen en beschrijft de initiatieven die in Greenport Venlo zijn genomen. Het geeft inzicht in nieuwe samenwerkingsvormen, werkvormen, activiteiten en concepten. Er komen nieuwe instrumenten voor regionale ontwikkeling tot leven, die inhaken op nieuwe generaties aan beleidsdoelstellingen en daarbij behorend instrumentarium. Er wordt gewerkt aan kennisagenda s, werken binnen een toenemende complexiteit en het vergroten van de speelruimte bij betrokkenen om in te spelen op de nieuwe kansen en mogelijkheden. Lerende regio's vereisen nieuwe manieren van werken, organiseren en samenwerken, kennis uitwisselen en inzicht in de theorie en praktijk van het creëren van een regionale aanjaaggroep en bijvoorbeeld het werken met CoP s. Kennis over het concept, de instrumenten, de ontwikkeling en groei van een CoP kunnen worden toegepast om te komen tot leren binnen de regio. Maar dat moet dan wel deskundig gebeuren, waarbij de noodzakelijke verbreding van kennisdisciplines als een voorwaarde voor de lerende regio's aan de orde is. Vanuit de ontwikkelingen in sturingsstijlen, fasen van gebiedsgericht beleid en regionale ontwikkeling, ervaringen in Greenport Venlo en het concept van de Lerende Regio worden diverse aanbevelingen gegeven voor beleid en voor betrokkenen bij regionale ontwikkelingsprocessen. Het rapport geeft argumenten om 10 Alterra-rapport 1815 strategische keuzen over de inzet van kennisinstellingen te maken en leren op de regionale agenda te plaatsen. Alterra-rapport 12 Alterra-rapport 1815 1 Inleiding en aanpak 1.1 Inleiding De aanwijzing tot Greenport Venlo in de Nota Ruimte (2004) heeft in de regio geleid tot het ontwikkelen van een strategie en een aanpak om betekenis en uitvoering te geven aan Greenport. Greenport Venlo is te zien als een regionale ontwikkelingsstrategie, gebaseerd op een sterke tuinbouwcluster en de agrologistieke functie van de regio. Ook is Greenport Venlo een netwerkorganisatie, waarbinnen de gezamenlijke overheden, het ondernemersinitiatief, onderzoek- en onderwijsinstellingen en de omgeving (de zogenaamde 5 O s) samenwerken. In de regio Noord- en Midden-Limburg heeft het project Regiodialoog al sinds het millennium een voorbereidende functie gehad. In dat project hebben bewoners, overheden en gebruikers van de regio gewerkt aan een ontwerpopgave naar een nieuwe toekomst. De regiodialoog heeft de kiem gelegd voor verschillende projecten en heeft mensen nader tot elkaar gebracht. Toen het Rijk in 2004 een aantal belangrijke tuinbouwgebieden tot Greenport benoemde, hebben verschillende organisaties en personen in de regio elkaar in juli 2005 gevonden om deze ontwikkelingsopgave verder uit te werken. Greenport is nu voor de provincie Limburg een belangrijk speerpunt. Het onderwerp is opgenomen op de Versnellingsagenda van de provincie en heeft een centrale plek in het Collegeakkoord van de provincie. Voor de uitvoering stelt men 14 miljoen aan ILG-middelen beschikbaar. Ook andere organisaties anticiperen op de aanwijzing en stellen budgetten en mensen beschikbaar. Er is een netwerk Greenport Venlo ontstaan, waarbinnen de gezamenlijke overheden, het ondernemersinitiatief, onderzoek- en onderwijsinstellingen en de omgeving (de zogenaamde 5 O s) samenwerken aan Greenport Venlo. De afgelopen jaren zijn veel ambitieuze initiatieven genomen om te komen tot systeeminnovaties (Cradle to Cradle projectontwikkeling, Innovatoren, Greenparc, verkennen van nieuwe productmarktcombinaties). Een succesvolle implementatie van dergelijke innovatieve projecten heeft in de regio een grote uitstraling. In innovatietrajecten is de focus op hardware één van de grote valkuilen. Systeeminnovaties betreffen ook de orgware: de verhoudingen tussen de betrokken partijen moeten vaak fundamentele veranderingen ondergaan wil de technische innovatie waarvan sprake is, gerealiseerd kunnen worden. Het inzicht groeit dat om te komen tot innovatieve uitkomsten de behoefte aan nieuwe sturingsstijlen ontstaat. Zo heeft men in de regio besloten te experimenteren met netwerksturing en met sturing in Communities of Practice. Organisaties verkennen op welke wijze zij hun structuur, strategie en instrumenten het best kunnen inzetten. Daarbij wordt meer en meer duidelijk dat de rol van kennis cruciaal is. In dit onderzoek staat de rol van kennis en de regionale kennisinfrastructuur in relatie tot nieuwe sturingsstijlen centraal. Voor de regio zijn dit nieuwe onderwerpen. Dit onderzoek moet bijdragen aan het vergroten van de bekendheid met en inzicht in het toepassen van nieuwe sturingsstijlen en de rol van kennis daarbinnen. De behoefte aan deze kennis is ook manifest geworden tijdens een vraagarticulatiebijeenkomst (16 mei 2007) georganiseerd door LNV, vanuit zijn nieuwe rol als faciliterende overheid. Op deze bijeenkomst, waaraan diverse geledingen uit de regio hebben deelgenomen, werd duidelijk dat de behoefte aan het inzetten van verschillende soorten van kennis als sturingsinstrument binnen de netwerkorganisatie Greenport Venlo groot is en dat verschillende organisaties, waaronder het Rijk daarbij een rol kunnen spelen. Ook werd duidelijk dat de huidige kennisinfrastructuur nog niet is uitgerust voor de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van Greenport Venlo. De vraag is dan ook op welke wijze de betrokkenen bij het netwerk hun instrumenten, (onderzoeks)programma s en -budgetten, kennisvoorraad inzetten en ontwikkelen voor Greenport Venlo. Daarbij gaat het ook over de vraag binnen welke organisatiestructuur, over welke soorten van kennis hebben Alterra-rapport we het, welke rollen zijn aan de orde voor verschillende organisaties en hoe kan worden omgegaan met ver
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks