Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SURICHANGE BANK N.V. A Change in Suriname Banking

Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 64 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SURICHANGE BANK N.V. A Change in Suriname Banking JAARVERSLAG Inhoud Missie, Visie, Strategie & Kernwaarden 5 Organogram Surichange Bank N.V. 6 Profiel van de bank 7 Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens
Transcript
SURICHANGE BANK N.V. A Change in Suriname Banking JAARVERSLAG 2015 Inhoud Missie, Visie, Strategie & Kernwaarden 5 Organogram Surichange Bank N.V. 6 Profiel van de bank 7 Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 9 Verslag van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van het Management 12 Het bedrijf van de bank 20 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening 36 Algemeen 36 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 44 Management R. Merhai Chief Executive Officer Drs. S.P. Mathura QT Chief Executive Officer W. Ramautarsing MBA Deputy Chief Operation & Financial Officer 4 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Missie Wij streven ernaar om op maat gesneden financiële producten aan te bieden. Daarnaast bieden wij een samenhangend pakket van innovatieve bancaire-, beleggings- en verzekeringsprodukten aan, dat is afgestemd op de eisen van vandaag en morgen. Wij richten ons hoofdzakelijk op de Surinaamse markt, waarbij wij ook de geldovermakingen (remittances) uit het buitenland mogelijk maken naar vrienden en families in Suriname. Visie Onze visie is de samenleving bij haar economisch streven te ondersteunen door zo optimaal mogelijk in te spelen op haar behoefte aan bancaire produkten en daarbij persoonlijke ondersteuning te bieden voor een zo goed mogelijke keuze tussen beschikbare alternatieven. Onze bank streeft hierbij een wederzijdse krachtige economische groei na. Strategie Ons beleid is gericht op een prudente doch innoverend gerichte groei, die optimaal past aan de markt omstandigheden en nauw aansluit op de behoeften van de markt, waardoor het marktaandeel van de bank gestadig wordt vergroot. Kernwaarden Onze kernwaarden om de strategische doelen te realiseren zijn: - Flexibiliteit: De continuïteit van ons bedrijf is afhankelijk van ons vermogen snel op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. - Teamgeest: Financiële dienstverlening blijft mensenwerk en samenwerken is een vereiste. Betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor resultaten zijn kritische succesfactoren. - Integriteit: Een permanent verantwoordelijkheidsgevoel voor onze handelswijze en daarvoor aanspreekbaar. - Transparantie: Voor goede communicatie, eerlijkheid en vertrouwen is transparantie essentieel. JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 5 Organogram Surichange Bank N.V. Supervisory Board Management Team Audit Committee Internal Audit Risk Control Compliance Special Loans HR & Marketing Secretariat Head Commercial Deputy Chief Operation & Financial Officer Consumer Products & Services Kassa Facilities Treasury GTS Administration & Reporting IT Services General Affairs 6 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Profiel van de bank Surichange Bank N.V. kent een twee-tier structuur bestaande uit een Raad van Commissarissen en een bestuur. De Raad is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid dat door het bestuur wordt uitgevoerd en staat haar bij met advies. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Deze organen zijn als volgt samengesteld: Raad van Commissarissen Dhr. Dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris Mevr. Drs. D. Ratchasing Mevr. S. Kisoensingh, MSc. Mevr. Mr. D. Peterhof Management Dhr. R. Merhai, Chief Executive Officer Dhr. Drs. S.P. Mathura QT, Chief Executive Officer Dhr. W. Ramautarsing MBA, Deputy Chief Operation & Financial Officer De bank kent de volgende afdelingen Internal Audit Risk Control Compliance Special Loans Human Resources & Marketing Secretariat Consumer Products & Services Facilities Treasury Global & Transactional Services Administration & Reporting Information Technology Services General Affairs JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 7 Raad van Commissarissen Dr. C. Baidjnath Misier President-Commissaris Drs. D. Ratchasing S. Kisoensingh, MSc. Mr. D. Peterhof 8 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens (in duizenden SRD) Balans Liquide middelen Bankiers Kredieten Overige activa Totaal activa Toevertrouwde middelen Eigen vermogen Overige passiva Totaal passiva Resultaten Renteresultaat Overige baten Operationele bedrijfslasten EBITDA Afschrijvingen Voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Nettoresultaat Ratio's (in%) Efficiency ratio Return on assets 0,07 0,74 0,58 1,38 1,84 Return on equity 1,50 13,41 9,82 21,37 24,58 Capital ratio 4,65 5,51 5,52 6,25 6,81 BIS ratio 8,24 8,72 11,00 13,0 16,0 Overige gegevens Aantal medewerkers JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 9 Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Hierbij doet de Raad van Commissarissen verslag van de werkzaamheden die door haar in het verslagjaar 2015 zijn uitgevoerd, inclusief de werkzaamheden van de Auditcommissie. Mede vanwege de financieel economische ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, is de Surichange Bank N.V. (SCB) niet volledig in staat geweest om haar gestelde doelen te realiseren. De economische terugval in de bedrijvigheid heeft ook invloed gehad op de resultaten van de bank. De EBITDA bedroeg in 2015 SRD 10,0 miljoen; dit is een toename van 9% ten opzichte van De bank heeft voorzieningen getroffen. Het brutoresultaat is daardoor met 89% afgenomen ten opzichte van Het bruto resultaat bedroeg SRD 532 duizend. Na aftrek van belastingen was het resultaat SRD 340 duizend. Het balanstotaal nam in 2015 met 20% toe en steeg naar het niveau van SRD 490 miljoen. Werkzaamheden en functioneren van de Raad van Commissarissen De Raad, die een toezichthoudende en adviserende taak heeft, let bij de uitoefening van haar taakstelling in het bijzonder op de mate van realisatie van de doelen van de bank met inachtneming van de maatregelen van het management tot risicobeheersing en verbetering van het functioneren van de bank. In de verslagperiode is door de Raad negen keren met het management vergaderd en eenmaal zonder het management. In de vergaderingen waren de leden goed vertegenwoordigd. Belangrijke punten van bespreking waren het jaarplan inclusief begroting, de jaarcijfers, tussentijdse resultaten, financiele-en kredietrapportages, de ontwikkeling van non-performing loans, behandeling on-site inspectierapporten van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) van 2014 en 2015, aanvullende richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, Corporate Governance Code, Risk Management en beleidsstrategie in algemene zin. In de verslagperiode is aandacht besteed aan het nakomen van normen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (compliance) alsook aan de interne risicobeheersingsen controlesystemen. In 2015 is uit de Raad getreden de heer K. Raghoebarsing, terwijl de herbenoeming van de heer I. Rambharse per juli 2015 in behandeling is bij de Centrale Bank van Suriname. De leden, de heer C. Baidjnath Misier en mevrouw S. Kisoensingh zijn herbenoemd. Voorts zijn de leden, mevrouw D. Ratchasing en mevrouw D. Peterhof in het verslagjaar toegetreden tot de Raad. Alle leden zijn getoetst aan de vereisten conform de Corporate Governance Code van de Centrale Bank van Suriname. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het honorarium van de leden vast. 10 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Corporate Governance Ten behoeve van de Raad werd in het kader van de Corporate Governance Code een cursus door BDO Assurance N.V. verzorgd. In het verslagjaar heeft de Raad een aanzet gedaan tot het schrijven van het Raadsreglement alsook het actualiseren van de bestaande Audit Committee Charter. Auditcommissie De Auditcommissie bestond in het verslagjaar uit de leden D. Ratchasing en I. Rambharse. De Auditcommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. In het verslagjaar zijn er vier vergaderingen geweest. In de vergaderingen werden o.m. de volgende onderwerpen behandeld: implementatie auditjaarplan, bezetting, capaciteit, trainingsbehoefte, auditrapporten (financial en operational), compliance rapporten, follow-up on-site inspectierapport van de Centrale Bank van Suriname. Jaarrekening De jaarrekening 2015 van Surichange Bank N.V., zoals door het management is opgemaakt en besproken met de Raad, heeft de goedkeuring van de Raad. De jaarrekening 2015 is conform de statuten van de bank door BDO Assurance N.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring die is opgenomen op pagina 44 van het verslag. De Raad stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor, om de jaarrekening, zoals die samen met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. door het management wordt aangeboden, vast te stellen. Voorts om décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid, én aan de Raad voor het gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen dankt het management en medewerkers voor hun inspanning en spreekt haar waardering uit over de bijdrage die zij hebben geleverd aan de in 2015 behaalde resultaten. Voorts bedanken wij onze cliënten voor het in Surichange Bank N.V. gestelde vertrouwen. Paramaribo, 22 juni 2016 Raad van Commissarissen Dhr. Dr. C. BaidjnathMisier President-Commissaris Mevr. Drs. D. Ratchasing Mevr. S. Kisoensingh, MSc. Mevr. Mr. D. Peterhof JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 11 Verslag van het Management Inleiding Dalende grondstofprijzen, het groot financierings- en begrotingstekort, een forse daling van de monetaire reserves hebben de macro-economische ontwikkeling in Suriname negatief beïnvloed met als gevolg een matig jaar voor de SCB. Het operationeel resultaat werd nadelig beïnvloed door sterk gestegen funding- en operationele kosten, scherpe voorzieningsrichtlijnen van de Centrale Bank van Suriname en de macro economische situatie gepaard gaande met de onzekerheid voor en na de verkiezingen, slechte betalingsdiscipline van de overheid en de druk op de valutamarkt die leidden tot een mindere groei van de algemene bedrijvigheid en krappere marges voor de bank. Het brutoresultaat van 2015 was SRD 532 duizend, een daling van 89% t.o.v Het balanstotaal nam in 2015 met 20% toe en steeg naar het niveau van SRD 490 miljoen. Zowel internationale als nationale ontwikkelingen hebben het resultaat van de bank beïnvloed. Hieronder wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen in 2015 en de mogelijke effecten daarvan in Internationale ontwikkelingen Algemeen 2015 was een jaar dat gekenmerkt zou kunnen worden als één met daling van internationale economische activiteiten. Groei in de opkomende-/ontwikkelingseconomieën, welke meer dan 70% van de groei van de wereldeconomie voor hun rekening nemen vertoonde wederom een daling; rijke landen daarentegen vertoonden na jarenlange groeivertraging, een matig herstel. Tenminste 3 ontwikkelingen hadden invloed op het jaar 2015, waaronder de vertraging van de groei in China, lagere grondstofprijzen met name olie, bauxiet en goud en het monetair beleid van de USA. De groeivermindering in China heeft gezorgd/zorgt voor verminderde exporten en importen, zwakker internationaal investeringsklimaat en minder bedrijvigheid. De olieprijzen hebben een substantiële daling vertoond in 2015, wat een negatief effect heeft gehad op de inkomsten van de olie-exporterende landen, met als gevolg een vraaguitval uit die landen. Daling van de olieprijzen hebben ook een negatief effect gehad op de investeringen in de olie- en gasindustrie. Lagere olieprijzen hadden ook positief effect op de vraag naar olie, echter was dit volume-effect onvoldoende om het prijseffect te compenseren; daarnaast werd de lagere prijs in ontwikkelingslanden niet doorberekend in de eindprijs, vanwege een aantal heffingen/indirecte belastingen. 12 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Een stringenter monetair beleid in de USA, resulterende in een stijging van de rente, heeft geleid tot minder kapitaalstroom naar de ontwikkelingslanden, met als gevolg een verdere depreciatie van hun valuta. Dit volgde na het soepel monetair beleid om de economie te stimuleren (quantitative easing). De economische groei van elk land hangt o.a. af van de groei van de wereldhandel. Neemt deze handel toe dan zal deze positieve gevolgen hebben voor de individuele landen. Daalt de groei van de wereldhandel dan zal dit ook te merken zijn in de deelnemende landen. Dit geldt zowel voor ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De groei van de ontwikkelde landen is belangrijk voor de exporten van ontwikkelingslanden en omgekeerd. De toename van de wereldproductie was door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geschat op 3,1% voor het jaar Voor 2016 wordt een groei verwacht van 3,4% (IMF, World Economic Outlook Update, January 2016). De groei in ontwikkelingslanden was gemiddeld 4,0% en wordt geschat op 4,3% voor Ontwikkelde landen kenden een gemiddelde groei van 1,9%; voor 2016 is de projectie 2,1%. Bij de trekkers van de wereldeconomie waren de schattingen van de groeicijfers als volgt: India 7,3% voor 2015 en 7,5% in 2016 en China 6,9% voor 2015 en 6,3% in De Verenigde Staten van Amerika (USA) had een groei van 2,5% in 2015; de verwachting voor 2016 is 2,6%. Europa kende een groei van 1,5% in 2015; de verwachting voor 2016 is 1,7%. Brazilië heeft wederom last van een recessie en kende een negatieve groei in 2015 van 3,5%; voor 2016 is de schatting 0,0. India profiteert van de lagere olieprijzen en heeft te maken met een toename van investeringen. China ziet een afname in investeringen, wat zich uit in minder florissante groei dan in het verleden. Deze daling van de groei kan effecten hebben op de export en import van de wereldeconomie. De USA profiteert van een toename in de investeringen bij een relatief lage inflatiegraad en daling van de werkloosheid als gevolg van een initieel accomoderend monetair beleid/versoepeling van het monetair beleid (quantative easing); in het laatste kwartaal van 2015 is echter de rente verhoogd in de USA om een oververhitting van de economie te voorkomen, met als gevolg een versterking van de Amerikaanse dollar. Een sterke dollar en de lagere olieprijs hebben een negatief effect op zowel de exporten als de investeringen in de mijnbouwsector. Europa heeft kunnen profiteren van de lagere olieprijzen, alsook van de versoepeling van het monetair beleid met als gevolg een stijging van de particuliere consumptie. Brazilie heeft last van de dalende olieprijzen alsook aanhoudende corruptieschandalen, met als gevolg een ontwrichting van de economie. Latijns-Amerika en de Caraïbische regio kunnen helaas niet profiteren van de groei van de wereldeconomie. In 2015 was sprake van een negatieve groei van 0,3%; voor 2016 is de schatting eveneens -0,3%. Deze groep is nog steeds sterk afhankelijk van landbouw, toerisme en olie. Onze belangrijkste handelspartners in de Caraïbische regio, namelijk Trinidad & Tobago, Barbados en Guyana hadden een groei van respectievelijk -1,5%, 1,5% en 2,8% in JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 13 2015. De schattingen voor 2016 zijn respectievelijk -0,2%, 2,4% en 2,9% (Latin America Monitor/Caribbean, Vol 33, Feb 2016). Ons land heeft, ondanks een verslechtering van de ruilvoet (daling exportprijzen, bij het gelijk blijven of stijgen van de importprijzen) ook geprofiteerd van de groei van de wereldeconomie zal een moeilijk jaar voor ons land worden door daling van de prijzen van commodities, koersstijgingen alsook de binnenlandse politieke situatie. De groei van Suriname bedroeg 1,3% in 2015; de verwachting voor 2016 is -2%. Tabel 1: economische groei Land/regio 2015 (in %) verwachting 2016 (in %) China 6,9 6,3 India 7,3 7,5 USA 2,5 2,6 Brazilië -3,8-3,5 Europa 1,5 1,7 Caribisch gebied/latijns Am. -0,3-0,3 Suriname 1,3-2,0 IMF, World Economic Outlook Update January 2016 /Latin America Monitor, Caribbean,Vol2 Feb 2016 De groei van het BBP in Suriname wordt voornamelijk gedreven door export. De exportproducten bepalen voor meer dan 70% de ontvangsten op de lopende rekening (saldo goederen, diensten en kapitaalopbrengsten balans) van de betalingsbalans en bijna 25% van de overheidsinkomsten. Met het wegvallen van Alcoa en de daling van de goud- en olieprijzen met als gevolg hiervan een vermindering van de overheidsinkomsten, zal de economie in een negatief spiraal terechtkomen. Vanwege de geringe diversificatie van de nationale economie heeft ons land niet maximaal kunnen profiteren van de groei van de wereldhandel. Tabel 1a: enkele kerngegevens van de wereldeconomie 2015 (in %) verwachting 2016 (in %) Groei wereldhandel 3,1 3,4 Import ontwikkelde landen 4,0 3,7 Import ontwikkelingslanden 0,4 3,4 Olieprijzen -47,1-17,6 Overige exportproducten -17,4-9,5 Cons.prijzen ontwikkelde landen 0,3 1,1 Cons.prijzen ontwikkelingslanden 5,5 5,6 IMF, World Economic Outlook Update Januari JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Koersontwikkeling De EUR-USD pariteit en haar ontwikkeling op de internationale markt is belangrijk zowel voor onze export als import, alsook de overmakingen vanuit en naar Nederland. Fluctuaties in deze pariteit hebben hun weerslag op de koersontwikkeling van de SRD en daarmee op de waarde van de exporten(kostprijs per eenheid product) en de kosten voor importen. Fluctuaties in de EUR koers kunnen ook bestedingseffecten hebben voor personen, die EUR inkomsten om niet genieten (remittances). Grafiek 1 EUR-USD koers ontwikkeling over 2015 Bron: Bovenstaande grafiek laat zien dat de EUR-USD pariteit aanmerkelijk fluctueerde. Mogelijke oorzaken van de fluctuaties in de EUR-USD pariteit moeten worden gezocht in de reële, monetaire en politieke sfeer, zowel in Europa als in de USA. In dit verband moeten we denken aan het soepeler monetair beleid van de USA en Europa(quantitative easing) in eerste instantie en daarna aan het stringenter monetair beleid, maar ook aan de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, de relatieve prijsverschillen tussen tradables en non-tradables, de olieprijs, de reële renteverschillen tussen de Federal Reserve Bank (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB) en de fiscale situatie in de USA en Europa. Handelaren, rente- JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. 15 arbitrageanten en valutaspeculanten spelen hierop handig in om financieel voordeel te behalen. Ons land wordt ook sterk beïnvloed door de internationale ontwikkelingen van de goudbauxiet en olieprijzen; immers ruim 78 % van onze exporten worden door deze 3 sectoren bepaald. Grafiek 2 Ontwikkeling van goud-, bauxiet-, olieprijzen over 2015 Bron:www.imf.org De daling van de prijzen van deze tradables, heeft als gevolg een verslechtering van de ruilvoet ( terms of trade ) bij gelijkblijvende of stijgende importprijzen, met als gevolg een verslechtering voor onze economie; immers, wij moeten bij een verslechtering van de ruilvoet meer goederen exporteren voor een importproduct. 16 JAARVERSLAG 2015 SURICHANGE BANK N.V. Geldovermakingen Remittances blijven belangrijk en zijn onder invloed van de economische crisis in de wereld. De wereldomzet loopt in de miljarden. De geldovermakingen van bijkans USD 120 miljoen per jaar vanuit het buitenland naar Suriname hebben een impact op onze nationale economie. Door de lagere economische groei in Europa, met name Nederland, zijn de overmakingen zowel in volume als bedrag afgenomen. Onze relatie in Nederland, Suri-Change B.V. doet haar uiterste best om klanten optimale service te verlenen. De bank speelt vervolgens snel en efficiënt in bij de uitbetalingen. Schommelingen in de EUR-koers beïnvloeden uiteraard de commissieopbrengsten van de SCB, welke opbrengsten worden uitgedrukt in SRD. Nationale ontwikkelingen Algemeen Een evenwichtige ontwikkeling van de staatsfinanciën gekoppeld aan een redelijke goede dekking van de munteenheid alsook een groei van de monetaire reserves zijn kenmerken van een stabiele economie. {Volgens de macro-economische identiteit moet het saldo van de particuliere sector (I-S) plus het saldo van de overheid (O-B) plus het saldo van de goederenrekening (E-M) per definitie gelijk zijn aan 0}. Daarnaast dragen relatief lage rentetarieven bij banken en de kredietfacil
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks