Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SYNTHETISCHE NEERSLAG VOOR RIOOLEMISSIEBEREKENINGEN

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SYNTHETISCHE NEERSLAG VOOR RIOOLEMISSIEBEREKENINGEN ir. G. VAES, prof. J. BERLAMONT Laboratorium voor Hydraulica KU Leuven ir. N. VERHOEST, prof. P. TROCH, prof. F DE TROCH Laboratorium voor Hydrologie
Transcript
SYNTHETISCHE NEERSLAG VOOR RIOOLEMISSIEBEREKENINGEN ir. G. VAES, prof. J. BERLAMONT Laboratorium voor Hydraulica KU Leuven ir. N. VERHOEST, prof. P. TROCH, prof. F DE TROCH Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer Universiteit Gent SYNTHETIC RAINFALL FOR EMISSION CALCULATIONS Accurate simu/ations of the flow through sewer systems can be made using a dynamic model in combination with Jong time series of rainfa/1 data. To overcome the problem of short historica/ rainfa/1 time series or Jack of rainfa/1 data, stochastic rainfa/1 models can be used to genera te statistically simi/ar rainfa/1 time series. Besides tor emission calculations, synthetic rainfa/1 can be used tor other app/ications. In this study the Modified Bartlett-Lewis Gamma model is tested, which is designed to preserve the extreme behaviour of rainfa/1 while keeping the statistica/ properties of the original time series. The original version of this model does not allow to genera te accurately the extreme va/ues of the rainfa/1 distribution. When adjusting the model parameters tor the intensity of a cel/, better results are obtained tor the extreme storms. However, the statistica/ representation of the series is affected by this operation. On the other hand, the time distribution of rainfa/1 during a storm is observed to be in good agreement with the historica/ data. When rainfa/1 wil/ be used for emission calcu/ations, one must look at the effect of the rainfa/1 inputs, i.e. the overflow events. Therefore, a comparison of emissions using the historica/ rainfa/1 data and generaled rainfa/1 is performed. A linear reservoir model is used in such a way that the most important sewer system parameters can be simulated. Gomparing the overflow events based upon the original series with those based upon the synthetic series shows that the generated rainfa/1 series contains shorter storm durations with a higher intensity tor the extreme storms. However, using this knowledge in adjusting the parameters of the rainfa/1 generator, the reproduetion of the extreme rainfa/1 events can be ameliorated. 1. SITUERING De meest nauwkeurige simulaties van de stroming in rioleringen worden bekomen met een dynamisch model. Om een goede statistische analyse te kunnen maken van de overstortgebeurtenissen dient men voor de neerslaginvoer gebruik te maken van een lange reeks neerslaggegevens [1,2,]. Zulke simulaties nemen echter veel tijd in beslag. De rekentijd kan worden beperkt door enkel bepaalde geselecteerde buien uit de neerslagreeks te simuleren [,4]. Wanneer men alle 'buien' verdeelt over klassen met gelijkaardige buien, dit wil zeggen buien die ongeveer tot hetzelfde effect leiden, is het enkel nodig om uit elke buien-klasse één bui te simuleren. Om toevalligheden in de neerslagreeks uit te schakelen en over voldoende buien te beschikken om de verdeling in representatieve klassen te kunnen maken, dient de gebruikte neerslagreeks voldoende lang te zijn. Bij de huidig beschikbare historische neerslagreeks van Ukkel van 27 jaren met een tijdstap van minut en is het aantal beschikbare buien met kleine frequentie hiertoe te beperkt. Bovendien kunnen in een zeer lange historische neerslagreeks trends aanwezig zijn, waardoor niet de huidig relevante neerslag in rekening wordt gebracht. Door een neerslagmodel op te stellen die neerslag genereert met dezelfde karakteristieken als de historische neerslagreeks, kan men een neerslagreeks bekomen die zo lang is als men wenst. Hiertoe dienen een aantal karakteristieken van de synthetische neerslagreeks zo goed mogelijk overeen te komen met deze van de historische neerslagreeks. Op deze manier kan ook het probleem van onvoldoende neerslaggegevens worden opgevangen. Naast het gebruik voor emissieberekeningen zijn ook andere toepassingen mogelijk voor synthetische neerslag. Aangezien het de bedoeling is deze synthetische neerslagreeks te kunnen gebruiken bij emissieberekeningen, zullen voor de beoordeling van de synthetische neerslagreeks vooral die parameters worden bestudeerd die hierbij belangrijk zijn. Daartoe is het nodig dat er naast de statistische testen ook rekening wordt gehouden met het systeem waar deze neerslag de invoer voor is, namelijk het rioolstelsel. Vermits het doorrekenen van lange neerslagreeksen met werkelijke rioolstelsels in een dynamisch model te veel tijd vergt en slechts een beperkt aantal situaties kan omvatten, wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model dat de belangrijkste parameters van het rioolstelsel inrekent. Voor een brede variatie aan parameters en dus voor een brede variatie aan rioolstelsels, kan op die manier snel een beeld van de emissies worden bekomen. Hiertoe werd een vergelijking gemaakt aan de hand van een lineair bakmodel, waarbij de parameters 'bergingsvolume' en 'doorvoercapaciteit' werden gevarieerd []. Zo kunnen de effecten (namelijk de overstortgebeurtenissen) van de historische neerslagreeks vergeleken worden met de effecten gebaseerd op de synthetische neerslagreeks. 2. SYNTHETISCHE NEERSLAG 2.1 Soorten modellen Synthetische neerslagtijdreeksen kunnen op verschillende manieren bekomen worden. Zowel fysisch gebaseerde als stochastische modellen zijn ontworpen om neerslag- Water nr. 9 - maart/apri/ processen numeriek na te boot sen. Een stochastische aanpak van het probleem is meer te verantwoorden dan een puur fysische gebaseerde, omdat het neerslagproces zeer complex is. Voor deze aanpak kan men zich baseren op twee benaderingen. Een eerste maakt gebruik van tijdreeksanalyse. Dit leidt echter tot modellen met veel parameters wanneer reeksen worden gegenereerd met kleine aggregatieniveaus (dit zijn de tijdsintervallen waarbinnen de neerslag wordt gecumuleerd). Een tweede manier om synthetische neerslag te genereren, baseert zich op puntprocessen. Voornamelijk bleken de op clusters gebaseerde rechthoekige pulsen modellen vrij succesvol voor gebruik over een breed domein van aggregatieniveaus. Voor de neerslagreeks van Ukkel voor de periode van 1967 tot en met 199 werden twee families cluster modellen (namelijk de Neyman-Scott en de Bartlett-Lewis modellen) tegenover elkaar geplaatst en vergeleken [6,7,8). Hieruit blijkt dat het Gewijzigde Bartlett-Lewis (Modified Barlett-Lewis, MBL) model het best de statistische eigenschappen van de Ukkelneerslagreeks volgt. Er werd echter een onderschatting van de extreme waarden voor kleine aggregatieniveaus opgemerkt. Daar extreme waarden binnen een tijdreeks zeer belangrijk zijn voor hydrologische berekeningen, moet een verbetering gezocht worden van de modelopbouw. 2.2 Het Gewijzigde Bartlett-Lewis Gamma model Vrij recent werd een aanpassing van het MBL model voorgesteld, waarbij een andere statistische verdeling van de neerslagintensiteit wordt voorgesteld met als doel het gedrag van de extreme gebeurtenissen beter weer te geven [9). Dit Gewijzigde Bartlett-Lewis Gamma (MBLG) model heeft dezelfde structurele opbouw als het MBL model, maar er wordt voor de celintensiteit een twee parameter gamma verdeling gebruikt in plaats van een exponentiële verdeling. Het voordeel van het invoeren van dergelijke gamma verdeling is dat een breder spectrum van distributies kan beschreven worden, wat het model in staat moet stellen om beter de extreme intensiteiten uit de historische neerslagreeks op te vangen. Deze twee parameter gamma verdeling wordt bepaald door de vormparameter p en de schaalparameter 8, zodat voor de gemiddelde waarde E[.) en voor de variantie Var[.) geldt : E[celintensiteit] = ~ Var[celintensiteit] = P 82 Het afijken van deze parameters gebeurt met de momentenmethode [6,7). Na het invullen van de gevonden parameters voor de verschillende maanden in het model kan een neerslagreeks van bijvoorbeeld 0 jaar gegenereerd worden welke voor de verificatie van het model kan gebruikt worden. Uit de analyse van de verkregen neerslagreeks valt op dat het MBLG model de extreme waarden niet beter blijkt weer te geven dan het MBL model, alhoewel dit model daartoe werd ontwikkeld [6,7). 2. Aanpassen van de intensiteit Bij het MBLG model is het mogelijk om de parameters van de intensiteitsverdeling zodanig aan te passen dat de gemiddelde waarde E[.] van de distributie gelijk blijft, terwijl zijn variantie Var[.) vergroot wordt. Dit Tabel 1 : verklaring van gebruikte afkortingen en begrippen moet ons toelaten om meer extreme waarden te kunnen genereren, terwijl de gemiddelde neerslagintensiteit constant blijft. Bij wijze van test werd de variantie verdubbeld en met de bekomen parameters een neerslagreeks van 1 00 jaar neerslag gegenereerd. Uit tabel 2 blijkt dat de gemiddelde waarde van de neerslag weinig afwijkt van de historisch waargenomen gemiddelden. Deze waarden zijn ook nagenoeg identiek aan deze bekomen met het MBLG model met de originele parameters [6,7). De tweede orde momenten wijken zoals verwacht sterk af van deze berekend met de historische reeks. De geringe toename van ZDP Zero Depth Probability : de kans dat er geen neerslag valt [6) IDF relaties Intensiteit-Duur-Frequentie relaties [1 0) MBL model Modified Barlett-Lewis model : gewijzigd Barlett-Lewis model [6) MBLG model Modified Barlett-Lewis Gamma model : gewijzigd Barlett-Lewis gamma model clustering celintensiteit het groepsgewijs voorkomen in de tijd van neerslaggebeurtenissen de constante neerslagintensiteit in een cel, waarbij de duur van de cel ook varieert volgens een vooropgestelde distributiefunctie [6) interne stormstructuur de variatie van de neerslagintensiteit in de tijd binnen een storm Tabel 2 : momenten en ZDP voor de maanden maart en juli voor de historische neerslagreeks en voor het MBLG model met verdubbelde variantie voor de celintensiteit aggregatie- gemiddelde variantie covariantie correlatie correlatie correlatie ZDP niveau (mm) (mm~ (mm~ lag 1 (mm 2 ) lag 2 (mm~ lag (mm ~ HISTORISCHE NEERSLAGREEKS maart min min uur uur uur uur juli min min uur uur uur uur SYNTHETISCHE NEERSLAGREEKS maart min min uur uur uur uur juli min min uur uur uur uur Water nr. 9 - maartlapril 1997 Figuur 1 : /OF-relaties voor Ukkel (volle lijnen) versus MBLG model met verdubbelde variantie voor de celintensiteit (streeplijnen) voor terugkeerperioden van,,, 2, 1, 1/2 en 11 jaar (van boven naar beneden) intensiteit (mm/h} 0 buiduur (min) 00 de Zero Depth Probability (ZDP, dit is de kans dat er geen neerslag valt gedurende een tijdstap) ten opzichte van het MBLG model met de originele parameters is theoretisch gezien onmogelijk, maar dit kan te w ijten zijn aan afrondingen binnen de neerslaggenerator. De verdubbeling van de variantie van de intensiteitsdistributie werd voornamelijk uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de extreme waarden, in het bijzonder voor de kleinere aggregatieniveaus. Figuur 1 geeft de lof-relaties (Intensiteit/Duur/Frequentie-relaties) weer voor deze parameterset [1 0). Hieruit blijkt dat de neerslagintensiteiten voor kleine aggregatieniveaus beter benaderd worden dan bij de andere Bartlett-Lewis modellen [6,7). Evenwel wordt een overschatting van de intensiteit voor grotere tijdsintervallen waargenomen. Het veranderen van de intensiteitsparameters dient met grote voorzichtigheid te worden aangewend, want het heeft een grote invloed op de synthetische neerslagreeks, zoals blijkt uit de afwijkende tweede orde momenten. Voor kleinere aggregatieniveaus worden de neerslagextremen be- Figuur 2: mediaan (middelste curve), %-betrouwbaarheidsinterval (onderste curve) en %-betrouwbaarheidsinterval (bovenste curve) van de gecumuleerde neerslagcurves voor de historische neerslagreeks (lijnen) in vergelijking met het MBL model (t!.) en het MBLG model met verdubbelde variantie ( ) cumulatieve neerslag (%) : : ~ 1 . eerste kwartiel cumulatieve neerslag(%) tweede kwartiel 0~-~-+---r---r--,, r-~~~ ~~+---r---~~--~ r---r--,_--~ , ~~=r~ 0 0 derde kwartiel 0~~~~~~ ~~ cumulatieve tijd (%) ~~ 0 0 vierde kwartiel 1 cumulatieve tijd (%) Water nr. 9 - maartlapril ter gegenereerd en blijft de cluster-structuur behouden, daar deze niet beïnvloed wordt door de parameterwijziging [6, 7, 11].. BEHOUD VAN DE INTERNE STORM STRUCTUUR Naast het behoud van verschillende statistische grootheden en het verloop van de extreme waarden, is tevens het bewaren van de interne stormstructuur van belang bij het selecteren van buien voor hydrologische berekeningen. Daartoe kan het concept van cumulatieve neerslag curves (mass curves) toegepast worden [12]. Cumulat ieve neerslag curves plaatsen de procentuele cumulatieve neerslag tegenover de procentuele cumulatieve tijd sedert het begin van de storm. Om cumulatieve neerslag curves te kunnen berekenen, werden stormen gedefinieerd als neerslagperiodes gescheiden van elkaar d oor minstens 24 uur [6,7,]. Men kan de verschillende 'buien' in 4 groepen indelen, afhankelijk van wanneer de hevigste neerslag gedurende de bui voorkwam (in het eerste, tweede, derde of vierde kwartiel van de bui) [12]. Voor iedere geselecteerde bui in een gegeven kwartiel werd voor elk % t ijdsinterval een frequentie-analyse uitgevoerd op de gecumuleerde neerslagwaarden. Daardoor kunnen de gecumuleerde neerslagwaarden berekend worden met een bepaald probabiliteitsniveau. Door het verbinden van de neerslagwaarden met een constant probabiliteitsniveau voor de verschillende tijdsintervallen, worden de genoemde gecumuleerde neerslag curves bekomen. In figuur 2 worden de cumulatieve neerslag curves van het MBL model en het MBLG model met gewijzigde parameters vergeleken met deze van de historische neerslagreeks. Beide modellen blijken vrij goed de probabiliteitsverdelingen van de historische neerslagreeks te volgen. Figuur : isolijnen voor de overstortfrequenties van 2,,, 7,, 14 en dagen met overstorting per jaar (van boven naar beneden) voor een lineair bakmodel 1 JO berging (111111) 0 2 ~y nthet i sche neerslagreeks historische neerslagreeks 4 overcapaciteit (11111l!h) Figuur 4: isolijnen voor de overstortvolumes van 4, 6, 8, en 12 % van de totale neerslag (van boven naar beneden) voor een lineair bakmodel 1 berging ( ) 0 2 synthetische neerslagreeks historische neerslagreeks overcapaciteit (m111/h) 4. BEOORDELING MET EEN BAKMODEL Aangezien een bakmodel de belangrijkste parameters van een rioolstelsel bij benadering in rekening brengt en bovendien rekening houdt met de opeenvolging van de buien, kan een vergelijking van de synthet ische neerslagreeks met de historische neerslagreeks op basis van een bakmodel bepaalde fundamentele verschillen aan het licht brengen []. Bij een bakmodel wordt een rioolstelsel vereenvoudigd tot een bak met een bepaald maximaal bergingsvolume en een bepaalde maximale doorvoercapaciteit. Bij een lineair bakmodel wordt een lineair verband aangenomen tussen het bergingsvolume en het doorvoerdebiet. Rioolstelsels die zich bij benadering lineair gedragen, kunnen dan in een grafiek bergingsvolume versus overcapaciteit (dit is de doorvoercapaciteit verminderd met de droog weer afvoer) als een punt worden voorgesteld. Met dit soort grafieken kunnen Figuur : gemiddeld overstortvolume per dag met overstorting en het 68 %-betrouwbaarheidsinterval hierop voor een lineair bakmodel overstortvolume (m111 ) ~y nth etische n ee rs l agrcck~ historische nccrslagreeh ~~-+--+-~~~+--+--~~-+--+-~~ ~~~ I 0 IJ O\ CNortfrequcntic (dagen/jaar) 44 Water nr. 9 - maart!april 1997 Figuur 6: gemiddeld van de -minuten piekdebielen en het 68 %-betrouwbaarheidsinterval hierop voor een lineair bakmodel maximaal overstortdebiet (mm/h) syntheti sche neers lagreeks historische n eers l agreek~ 0 +--r-+_,--r-+--r-+_,--r-+--r-+_,--r-+--r-+_,--~ overstort frequentie (dagen/jaar) Figuur 7 : gemiddeld overstortdebiet per dag met o verstorting en het 68 %-betrouwbaarheidsinterval hierop voor een lineair bakmodel o verstortdebiet ( mm/ h).. syntheti sche neerslagreeks historische neer~ la greeks I 0 I I I 2 I 1-+ I I 6 I 7 I 8 I 9 O\'erstortfrequentie (dagen/jaar) Figuur 8 : gemiddelde overstortduur per dag met overstorting en het 68 %-betrouwbaarheidsinterval hierop voor een lineair bakmodel overstorteluur (min) synthet ische neerslag reeks historische neerslagreeks I 0 I I I I overstortfrequentie (dagen/jaar) vele rioolstelsels met zeer verscheiden karakteristieken in een oogopslag vergeleken worden voor verschillende overstortparameters, zoals overstortfrequentie en -volumes. Wat de gemiddelde overstortfrequentie betreft komt de synthetische neerslagreeks (MBLG model met gewijzigde parameters) goed overeen met de historische neerslagreeks voor een gemiddelde frequentie van 7 dagen met overstorting per jaar (figuur ). Voor hogere frequenties levert de synthetische neerslagreeks een onderschatting van de frequentie op bij een overcapaciteit kleiner dan 1, mm/ h; de frequentielijnen van de historische neerslagreeks liggen boven deze van de synthetische neerslagreeks. Wat de overstortvolumes betreft, levert de synthetische neerslagreeks een overschatting op voor de meest voorkomende situaties (figuur 4); de isolijnen voor het totaal overstortvolume liggen voor de synthetische neerslagreeks hoger dan voor de historische neerslagreeks. Daarnaast kan men ook een statistische analyse maken van bepaalde overstortparameters in functie van de gemiddelde overstortfrequentie. De overstortfrequentie wordt in Vlaanderen immers als het belangrijkste criterium gehanteerd om overstorten te beoordelen. Voor de overstorten met een lage overstortfrequentie worden de overstortvolumes sterk overschat (figuur ). Voor de hoge overstortfrequenties liggen de overstortvolumes bekomen met beide neerslagreeksen dichter bijeen. Hetzelfde, maar in mindere mate, geldt voor de overstortdebieten, waarbij er meer verschil is bij de piekdebieten (figuur 6) dan bij de gemiddelde debieten (figuur 7). De overstortduren verschillen maar weinig, maar geven een lichte onderschatting voor de synthetische neerslagreeks (figuur 8). Deze lichte onderschatting van de overstortduur is echter te klein om de overschatting van de debieten (vooral de piekdebieten) te compenseren, waardoor de overstortvolumes dus overschat worden. De verschillen op basis van overstortdebieten en -volumes zijn dus veel groter dan de verschillen voor de overstortfrequentie.. BESLUIT Het uitvoeren van nauwkeurige emissieberekeningen voor overstorten vergt lange reeksen neerslaggegevens. Daartoe kan een neerslagmodel aangewend worden dat een lange neerslagreeks kan genereren, die dezelfde karakteristieken heeft als de historische neerslag reeks. In deze studie werd het MBLG model aangewend. Dit model zou moeten in staat zijn om beter de extreme waarden weer te geven dan het MBL model. Uit de lof-curves blijkt echter dat er nog een onderschatting optreedt voor kleine buiduren. Door het aanpassen van de variantie van de intensiteit per cel kan de generatie van extreme waarden worden aangepast, waardoor voor kleinere buiduren Water nr. 9- maartlapri/1997 4 de!of-relaties nagenoeg overeenkomen, terwijl een kleine overschatting optreedt v oor grotere tijdsintervallen. De stormstructuur van de synthetische neerslagreeks werd gecontroleerd aan de hand van cumulatieve neerslag curves. Het blijkt dat de probabiliteitsverdeling van de interne stormstructuur goed wordt gevolgd. Uit de analyse met het lineair bakmodel blijkt dat de synthetische neerslagreeks tot te grote overstortdebielen en te sterk ge piekte en te korte overstortgebeurtenissen leidt. Omdat het effect van te grote overstortdebieten groter is dan dit van de te korte overstortduren, worden ook de overstortvolumes gemiddeld overschat. Bovendien is de ZDP bij de synthetische neerslagreeks groter dan bij de historische neerslagreeks, wat betekent dat de neerslag over een kortere tijd is verdeeld. Uit de!of-relaties blijkt dat er een te grote clustering is van de neerslag rond de piekintensiteiten, waardoor de!of-relaties voor stijgende buiduren voor de synthetische neerslagreeks niet snel genoeg afnemen. Dit kan ook de te sterk gepiekte en te korte overstortgebeurtenissen verklaren. Uit deze studie blijkt
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks