Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Szak-es Disszertacios Dolgozat Kutatasi Terve

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
Szak-es Disszertacios Dolgozat Kutatasi Terve
Transcript
  SZAKDOLGOZAT / DISSZERTÁCIÓS DOLGOZAT KUTATÁSI TERVE  Hallgató neve: Hallgató szakiránya: Irányító tanár neve: dr. … egyetemi adjunktus/docens/tanár  A KUTATÁSI TERV FELÉPÍTÉSE1. A dolgoza !a a#ol $%&' (max. 15 szó) (. A )*a+# $,l!a ,# &-d#z'aa (min. 5–6 mondat) 0. A ,&a +la#z+# do)l+#a (min. 5–6 mondat) 2. A dolgoza ,#zl''# aalo&!'g3z,)' (min. 3 fő fejezet, alfejezetekkel együtt - minden fejezetnl 3–5 mondat!an isme tetni kell a fejezet te #ezett ta talm$t) 4. Sza)odal& 5o+#o)  %z 5. sz!en k&telező megne#ezni a dolgozat tm$j$'oz kasolódóan*  +egal$!! 0 #za))63 et (!$ milyen, a 'allgató $ltal isme t nyel#en)  +egal$!! 0 *do&+3o# $))  et (angol nyel# ikkek fel'aszn$l$sa ala#etőel#$ $s, de adott tm$n !elül m$s nyel# tanlm$nyok idzse is elfogadott)  zen felül !$ milyen m$s tdom$nyos fo $s fel'aszn$l'ató% szaki odalmi fo $sokat olyan fo m$!an kell megjel&lni, a'ogyan azok kső!! aszak- #agy dissze t$iós dolgozat i odalomjegyzk!en sze eelni fognak (l$sd/tmtató a szak- s dissze t$iós dolgozatok elksz0ts'ez, 6. oldal, f) ont*'tt*'.eon.!!lj. odatadf2egzosoknektmtato44154416.df ).  indenik szaki odalmi fo $sn$l k&telező (70 &oda8a 6##z'5oglal  #agy ontosan idzni, 'ogy milyen info m$ióke edmnyekk&#etkeztetsek ke ülnek fel'aszn$l$s a az adott ikk!őlk&ny#!ől, megjel&l#e azt is, 'ogy az adott 'i#atkoz$sa fo $sm '$nyadik oldal$n tal$l'ató.7zakk&ny#eket a ka i s m$s k&ny#t$ ak!an le'et ke esni. 8dom$nyos ikkeket a ka i k&ny#t$ !ól el 'ető tdom$nyos adat!$zisok!ól(9tmtató* 'tt*!lj. odata!ases.') #agy a s'ola .google.om oldal ól le'et let&lteni. Fo&a )6 ''l&,3')9  3–6 oldal, 8imes :e; <oman !ett0s, 1,5-&s so k&z.=$tm*%l$0 $s*
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks