Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİNLER TARİHİ) ANABİLİM DALI PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİ.

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 0 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİNLER TARİHİ) ANABİLİM DALI PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİ Doktora Tezi Mürsel ÖZALP ANKARA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Transcript
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİNLER TARİHİ) ANABİLİM DALI PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİ Doktora Tezi Mürsel ÖZALP ANKARA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİNLER TARİHİ) ANABİLİM DALI PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİ Doktora Tezi Mürsel ÖZALP Tez Danışmanı Prof. Dr. Ali İsra GÜNGÖR ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. ( ). Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Mürsel ÖZALP İmzası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER..II ÖNSÖZ..VI KISALTMALAR...VIII GİRİŞ ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİ Araştırmanın Önemi ve Sınırları Metodoloji ve Kaynaklar DİNİ VE SİYASİ BİR YAPI OLARAK PAPALIK VE PAPA Papalık ve Papa Kavramları Hakkında Genel Bilgi Papalığın Teşekkülü Papalık-Katoliklik Özdeşliği I. BÖLÜM PAPALIK OTORİTESİNİN TARİHSEL SEYRİ GEÇ ANTİKÇAĞDA PAPALIK Petrus un Kürsüsü Hıristiyanlığın Devlet Dini Olması Kutsal Makam Büyük Leo ve Kilisenin Dini-Dünyevi Güç Ġddiası ORTAÇAĞDA PAPALIK Batı Roma nın Yıkılışı ve Papalığın Otorite Boşluğunu Doldurması II 2.2. Gelasien Düalizm Büyük Gregory Kutsal Roma Cermen Ġmparatorluğu Doğu-Batı (Ortodoks-Katolik) Ayrılığı VII. Gregory ve Dünyevi Ġktidar (Dictatus Papae) Papalık Otoritesinin Zirvesi Konsiliyarizm REFORMASYON DÖNEMİNDE PAPALIK Ana Bünyeden Ġkinci Kopuş: Protestan Reformu Papalığın Kendisini Koruma Refleksi: Karşı Reform Konsiller ve Papalık Otoritesi II. BÖLÜM PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ YANILMAZLIK DOKTRİNİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yanılmazlığın Tanımı ve Kapsamı Kilisenin Korunmuşluğu ile Papanın Yanılmazlığı Arasındaki Ġlişki PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİNİN DOĞUŞU Peter Olivi ve Papanın Yanılmazlığı Papa XXII. John ve Fransisken Öğretilerin Kınanması PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİNİN GELİŞMESİ PAPALIK KARŞITI VE TARAFTARI AKIMLAR: GALLİKANİZM VE ULTRAMONTANİZM Gallikanizm Ultramontanizm I. VATİKAN KONSİLİ ÖNCESİ SİYASİ VE DİNİ GELİŞMELER III 5.1. Liberal Bir Papa: IX. Pius Ġtalyan Birliği (Risorgimento) Hareketi Meryem in Asli Günahtan Korunmuşluğu: Immaculate Conception Liberalizme Meydan Okuma: Hatalar Manzumesi I. VATİKAN KONSİLİ VE YANILMAZLIK DOKTRİNİNİN KABULÜ Konsil Çağrısı ve Konsilin Amacı Konsil Gündemine Ġlk Tepkiler Konsilin Açılışı Konsilde Yanılmazlık Karşıtları ve Savunucuları Yanılmazlık Karşıtları: Inopportunistler Yanılmazlık Savunucuları: Infallibilistler Konsil Oturumları: Müzakere ve Tartışmalar Son Oylama ve Yanılmazlık Doktrininin Kabulü I. VATİKAN KONSİLİ SONRASI GELİŞMELER Ġtalya nın Roma yı Ġşgali Konsil Kararlarına Katılım Döllinger ve Eski Katolikler Kilisesi Konsilin Meşruiyeti Tartışmaları III. BÖLÜM I. VATİKAN KONSİLİ SONRASI YANILMAZLIK DOKTRİNİ II. VATİKAN KONSİLİ VE YANILMAZLIK YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİ II. Vatikan Konsili ne Etki Eden Teologlar ve Yanılmazlık Anlayışları John Henry Newman ve Vicdan Hürriyeti Yves Congar ve Kolektif Çalışma IV Hans Küng ve Kilisenin Korunmuşluğu YANILMAZLIK DOKTRİNİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR YANILMAZLIĞIN KRİTERLERİ VE YANILMAZLIK YETKİSİNİN KULLANIMI Yanılmazlığın Kriterleri Yanılmazlık Yetkisinin Kullanımı Yanılmazlığın Diğer Çeşidi: Kilisenin Öğreti Otoritesi (Magisterium) PAPANIN YANILMAZLIĞI DOKTRİNİ VE DİĞER KİLİSELERDEKİ YANSIMALARI Ortodoks Kiliselerinin Yanılmazlık Doktrinine Yaklaşımları Protestan Kiliselerinin Yanılmazlık Doktrinine Yaklaşımları Yanılmazlık Doktrini ve Diğer Kiliselerle Ġlişkiler SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT V ÖNSÖZ Ġnanca müteallik konularda Tanrısal bir murâkabe ile hatadan korunmuşluk ve hataya düşmeme olarak tarif edilen yanılmazlık anlayışı, bütün dinlerde yaşanan hakiki, saf îtikadın temsilcisi iddiasındaki ortodoksi ve ana akımdan sapan öteki; heresi kavgasıyla da birebir ilişkili teolojik, aynı zamanda politik ve felsefî çok eski bir kavramdır. Bir fenomen olarak hemen her inanç sisteminde açık ya da örtülü bir şekilde bulunan, kendisinin hidayette (ortodoks) diğerlerinin ise dalalette (heretik) olduğu şeklindeki bu tekelci tavrı, îtikadî tartışmaların ve itizalî hareketlerin başladığı ilk yüzyıllardan itibaren Roma (Katolik) Kilisesi de takınmaya başlamıştır. Roma Kilisesi nin böylesi bir tavır takınmasında, bizzat Ġsa nın yetkilendirdiğine inanılan havari Petrus un Roma Kilisesi nin bânisi olduğu telakkisi önemli yer tutmuştur. Kilise babaları tarafından daha çok Ġsa nın Petrus u muhatap aldığı Ġncil metinleri Roma Kilisesi lehine yorumlanarak kalıp yargılara dönüşmüş ve bu yargılar zamanla Roma Kilisesi nin her zaman ortodoks îtikat üzere sabit kaldığı ve her dâim kalacağı şeklindeki bir anlayışa mesnet teşkil etmiştir. Ancak ilk dönemlerde Roma Kilisesi nin nezdinde, yaşayan bir beden olarak kabul edilen Kilisenin birliğini ve bütün bir Hıristiyan inancını ifade etmek için kullanılan bu argümanlar belli bir süre sonra Roma Kilisesi nin bir temyiz ve karar mercii olarak temerküz etmesine sebep olmuştur. Roma Katolik Kilisesi nin gözetim ve denetiminde toplanan konsillerde mütemadiyen vurgulanan bu husus en nihayetinde 1870 I. Vatikan Konsili nde kabul edilen kararla Kilisenin başı kabul edilen papaya transfer edilerek Katolik bir inanç akîdesi halini almıştır. Katolik bir doktrin ve dogma olarak yanılmazlık (infallibility) kısaca, papanın kutsal makamından inanç ve ahlaka dair bir doktrin va z ettiğinde Kutsal Ruh un gözetim ve denetimiyle yanılmazlık yetkisine sahip olmasını ifade eder. Literatürde infallibilite yasası olarak da geçen bu konu, daha çok skandallarla gündeme gelen Papalık ya da papa mevzu bahis olduğunda ilk tartışma konularının başında gelmekte ve onun en çok eleştirilen yönünü teşkil etmektedir. Hem Hıristiyan hem Hıristiyan olmayan dünyada çok zaman genel anlamda ve kapsamı geniş tutularak ele alınan papanın yanılmazlığı doktrini, Hıristiyan mezhepleri arasında yeniden bir araya gelme adına bazen açıktan bazen gizli yürütülen ökümenik VI hareketin önünde bir problematik olarak varlığını koruduğu gibi, aynı zamanda Katolik Kilisesi nin kendi içinde de tartışma ve bölünmelere sebebiyet vermiştir. Bu sebepten yanılmazlık doktrinin tarihsel gelişimi, kayıt ve sınırlılıkları ile önde gelen Katolik teologların ve Hıristiyan mezheplerin eleştiri ve yanılmazlık anlayışları tez konusu olarak seçildi. Çalışma bu yönüyle papanın yanılmazlığı doktrininin bütün yönleriyle anlaşılmasına katkı sağlayacağı gibi, papalığın dini (aynı zamanda dünyevi) otoritesinin tarihsel seyrinin incelenmesi bakımından da önem arz etmektedir. Tez giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yanılmazlığın izafe edildiği kurum ve kişi olarak Papalık ve papa kavramları ile papalığın teşekkülü ve Papalık-Katoliklik özdeşliği hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, yanılmazlık anlayışının alt yapısını anlamak adına ve I. Vatikan Konsili öncesi, konsil esnası ve sonrasında doktrin taraftarlarının tezlerine delil göstermesi bakımından, kurumsal olarak teşekkülünden başlayarak bütün bir Ortaçağ Papalık otoritesinin tarihsel seyri ve Papalığın ikinci bölünmeyi yaşadığı Reform dönemindeki egemen konumunu sürdürme refleksleri kronolojik olarak ele alınmıştır. Ayrıca Kilisenin bir yasama organı işlevini haiz hem yerel hem genel (ökümenik) konsillerin papalık otoritesinin tesisine yönelik işleviyle papalık otoritesine bir alternatif olarak ileri sürülen konsilyarizm fikrine değinilmiştir. Ġkinci ve üçüncü bölüm tezin esasını teşkil etmektedir. Ġkinci bölümde yanılmazlık kavramı hakkında bilgi verilerek papanın yanılmazlığı ile Kilisenin yanılmazlığı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ardından papanın yanılmazlığı doktrininin ilk defa ileri sürülmesi, yani doğuşu ile ilerleyen dönemlerde çeşitli teologlarca tekrar ele alınarak geliştirilmesi, doktrine destek ve muhalefet adına ultramontanizm ve gallikanizm gibi papalık taraftarı ve karşıtı akımlar ile yanılmazlık doktrininin resmen kabul edildiği I. Vatikan Konsili ( ) öncesi dini-siyasi gelişmelerden bahsedilmiştir. Yanılmazlık doktrininin dogmaya dahil edildiği I. Vatikan konsili nin açılışı, konsilde yanılmazlık doktrini, taraflar, yapılan müzakere ve tartışmalar ve nihayet doktrinin dogmalaşması tarihsel seyri içerisinde verilmiştir. Konsil sonrası konsilde alınan kararlara itirazlar ve siyasi-dini gelişmeler de yine bu bölümde ortaya konulmuştur. VII Üçüncü bölümde ise I. Vatikan Konsili nde dogmatik bir kararla kabul edilen yanılmazlık doktrinine II. Vatikan Konsili ( ) nde şerh mahiyetinde yapılan Kilisedeki piskoposlar arası iş birliğini vurgulayan (collegiality) yetki genişletilmesi ele alınmıştır. Yine II. Vatikan ın bu kararı almasında etkili olan önde gelen teologların yanılmazlık anlayışları ile yanılmazlık doktrinini olumlu yönde ele alan farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Ayrıca icra yönünden papanın yanılmazlığı doktrininin kriterleri, kayıt ve sınırlılıkları ile doktrinin uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da Ortodoks, Protestan ve diğer kiliselerin papanın yanılmazlığı doktrinine yaklaşımları ile bu kiliselerin yanılmazlık anlayışları ortaya konulmuştur. Öncelikle çalışmamın her aşamasında bilgi ve tecrübesiyle büyük katkılarını gördüğüm danışman hocam Prof. Dr. Ali Ġsra GÜNGÖR e içten teşekkürlerimi sunarım. Yine hem ders hem tez aşamasında desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU na ve diğer Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi hocalarına, kaynak temini başta olmak üzere tez jürisindeki tavsiyelerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN a müteşekkirim. Ayrıca desteklerini gördüğüm Dr. Hayati SAKALLIOĞLU, Dr. Muhammet Ali BAGIR, Ali AYDIN ve Ayşenur KILINÇ a samimi teşekkürlerimi sunarım. Elbette en önemlisi çalışmam süresince bana her türlü desteği sağlamalarından dolayı ihmal ettiğim eşim Kevser ve oğullarım Ahmet Akif ile Mehmet Fatih e çok teşekkür ederim. Mürsel ÖZALP Ankara-2015 VIII KISALTMALAR AÜĠFD Bkz : Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi : Bakınız c. : Cilt CD Çev. DĠA Ed. ER ERE ĠÜĠFD LG Md. MÜĠFD : Christus Dominus : Çeviren : Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi : Editör : Encyclopedia of Religion : Encyclopedia of Religion and Ethics : Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi : Lumen Gentium : Madde : Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi OMÜĠFD : On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi ö. : Ölüm Tarihi UÜĠFD : Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi s. : Sayfa ss. Sy. vb. vd. vol. Yay. : Sayfadan sayfaya : Sayı : Ve benzeri : Ve diğerleri : Volume : Yayınları IX GĠRĠġ 1. ARAġTIRMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 1.1. AraĢtırmanın Önemi ve Sınırları Diğer faktörlerin yanında coğrafi konum gereği çok uzun zamandan beri çeşitli şekillerde ve hemen her alanda ilişki içerisinde olduğumuz Avrupa nın kültür katmanlarında Hıristiyanlık önemli bir yer tutmaktadır. Hıristiyanlık söz konusu olduğunda da ilk akla gelen kişi ve kurumların başında papa ve Papalık gelir. Papalık, Avrupa nın dini, siyasi, sosyal ve kültürel hayatını yüzyıllar boyunca etkilemiş, yönlendirmiş ve şekillendirmiş çok önemli bir kurumdur. Hıristiyanlıkta ana bünyeyi teşkil eden (Roma) Katolik Kilisesi nin hiyerarşik yapılanmasında en tepe konumda bulunan Papalık, nüfus ve yüzölçüm bakımından dünyanın en küçük devleti (Vatikan Şehir Devleti) olmasına rağmen, dünya sathına yayılan yaklaşık 1.2 milyar müntesibin dini merkezi olması hasebiyle nüfuz olarak çok büyük bir etkinliğe sahiptir. Özellikle bu merkezin başı olan papanın -kayıt ve kriterlerden bağımsız- genel anlamda bir yanılmazlık karizmasına sahip olduğuna bir iman şartı olarak inanılması onun etkinliğini daha da artırmaktadır. İşte bu etkinliğinden dolayı, her ne kadar içiçe geçmiş olup birbirinin yerine kullanılsa da bir ayrım yapmak gerekirse siyasi anlamda Vatikan, dini anlamda Roma Katolik Kilisesi veya Papalık çeşitli araştırma ve incelemelere konu olmuştur. Yapılan bu çalışmaların çoğunda papanın yanılmazlığı konusuna Katolisizmin bir karakteristiği olarak değinilmiş, ancak bu doktrinin tarihsel gelişimi, mahiyeti, koşul, kayıt ve sınırlılıkları ile doktrin etrafında yapılan tartışmalar bütünlük içerisinde ele alınmamıştır. Türkiye de yapılan çalışmalar açısından bu eksikliği dolduracağı düşünüldüğünden bu çalışmada tedricen tesis edilen Papalık otoritesi ve bu otoriteden devşirilen bir yetki ya da karizma olarak Papanın Yanılmazlığı Doktrini adlı konunun doktora tezi olarak çalışılmasına karar verilmiştir. 1 Bu araştırmanın amacı; aynı zamanda Hıristiyan kiliseleri arasında, özellikle yeniden bir araya gelme adına başlatılan ökümenik hareket önünde aşılması güç bir engel olarak da görülen, tartışmalı bir konu olan papanın yanılmazlığı doktrininin tarihsel gelişimini, doktrinin mahiyetini, kayıt ve sınırlılıkları ile koşul ve kriterlerini kronolojik ve deskriptif bir şekilde ortaya koymaktır. Ayrıca önde gelen Katolik teologlarla diğer kiliselerin papanın yanılmazlığı doktrinine yaklaşımları ve bu kiliselerin yanılmazlık anlayışlarının ana hatlarıyla belirtilmesi çalışmamızın amaçları arasındadır. Çalışmamız bu yönüyle çok zaman genel anlamda ele alınarak hem Hıristiyan hem Hıristiyan olmayan dünyada yanlış anlaşılan yanılmazlık konusunu her yönüyle Türk bilim dünyasına sunacaktır. Papanın, dini konularda doktrin tanımlarken yanılmazlık karizmasına sahip olduğu anlayışının Katolik bir dogma olarak kabul edilmesi ya da en azından bu doktrinin kabulüne bir hazır bulunuşluk sağlama adına Roma Piskoposluğunun tarihsel öncelik ve üstünlük iddiaları ile öne çıkarak otoritesini tesis etmesi büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı özellikle ilk bölümde, Roma nın dini ve dünyevi otoritesinin göstergesi kabul edilen tarihsel vaka, Papalık bildirileri ve Roma nın öncelik ve üstünlüğüne atıf yapan Kilise babalarıyla önde gelen teologların görüş ve düşünceleri ele alınmış, otoritede düşüş ya da Doğu-Batı ayrılığı gibi kırılma dönemleriyle Avignon Papalığı gibi çöküntü dönemlerine ve Protestan reformu, aydınlanma, Fransız İhtilali ile modernizmin getirdiği Roma nın dinidünyevi otoritesini tehdit eden diğer bölünme ve fikir ayrılıklarına da çalışmada ana hatlarıyla değinilmiştir. Bu yönüyle çalışma aynı zamanda dini ve dünyevi erklerin tarih boyunca birbirlerine karşı yürüttükleri üstünlük kurma yarışı ya da bir başka ifadeyle bir teokrasi-laiklik mücadelesini de göstermektedir. Yanılmazlık doktrininin Katolik bir inanç esası olarak kabul edildiği ya da dogmalaştırıldığı bir platform olarak I. Vatikan Konsili; konsilin açılışı, katılımcıların sayısı ve bölgesel dağılımı ile konsildeki yanılmazlık taraftarları ve muhalifleri, doktrin üzerinde yapılan müzakere ve tartışmalar, konsilin işleyişi ve konsil sonrası gelişmeler derinlemesine ancak araştırma konusu sınırları içerisinde ele alınmıştır. Yine yanılmazlık doktrininin II. Vatikan Konsili nde yeniden ele alınarak kapsamının genişletilmesi ve konsilin bu kararı almasında büyük etkileri olan önde gelen Katolik teologlardan John Henry Newman, Yves Congar ve Hans 2 Küng gibi teologların Kilise ve yanılmazlık anlayışları başlıklar halinde verilmiş, diğer bazı teologların görüşlerine ise genel çerçevede değinilmiştir. Diğer kiliselerin papanın yanılmazlığı doktrinine yaklaşımlarıyla bu kiliselerin yanılmazlık anlayışları Ortodoks ve Protestan Kiliseler cephesinden alt başlıklar halinde ortaya konulmuş, daha lokal kalan bunların dışındaki kiliselerin görüşleri ise tek bir başlık altında verilmiştir Metodoloji ve Kaynaklar 1870 I. Vatikan Konsili nde kabul edilen papanın yanılmazlığı dogması, Roma Katolik Kilisesi nin asırlar boyunca ince ince dokuyarak kurduğu dini otoritesinin zirve noktası olarak görülmüştür. Bundan dolayı araştırmamıza temel teşkil etmesi için Papalığın mütevazi bir kilise olarak tarihsel yolculuğuna başladığı miladi çağın başlarından, devasa bir yapıya dönüşüp Avrupa nın dini ve siyasi hayatına yön verdiği Ortaçağ ile Fransız İhtilali, Protestan Reformu, aydınlanma ve modernizm gibi siyasi, dini ve bilimsel meydan okumalarla baş başa kaldığı döneme kadar olan zaman dilimi deskriptif bir metotla kronolojik olarak ele alınmıştır. Bu bölümü oluştururken de Roma Katolik Kilisesi, Papalık ve Avrupa siyasi tarihiyle ilgili olarak İngilizce ve Türkçe yazılmış belli başlı eser, makale ve ansiklopedi maddelerine müracaat edilmiştir. Papalık tarihiyle ilgili olarak özellikle ülkemizde yapılmış bir çalışma olarak Bekir Zakir Çoban ın Geçmişten Günümüze Papalık adlı eserinden faydalanılmıştır. Çalışmamızın ana kısmını oluşturan Papanın Yanılmazlığı Doktrininin Doğuşu, Gelişmesi ve Kabulü ile I. Vatikan Konsili Sonrası Papanın Yanılmazlığı Doktrini bölümlerinde hem tarihsel olarak I. Vatikan Konsili hem de Katolik bir dogma olarak papanın yanılmazlığıyla alakalı birincil kaynaklara başvurulmuştur. Papanın yanılmazlığıyla alakalı olarak yeterli derecede Türkçe kaynak bulunmamaktadır. Bu alanda sadece bir yüksek lisans çalışması 1 yapılmış, ancak doktora düzeyinde bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmamızda yabancı kaynaklar içerisinde özellikle bu konuyla alakalı olarak kaleme alınmış bir eser olarak Robert 1 Hatice Çiçek, Papa nın Yanılmazlığı Sorunu ve Hans Küng ün Yanılmazlık Doktrinini Eleştirisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, McClory nin Power and the Papacy: The People and Politics Behind the Doktrine of Infallibility adlı eserinden hem kurgu hem içerik olarak faydalanılmıştır. Yanılmazlık doktrininin kökenleri ve tarihsel gelişimiyle alakalı olarak ise bu alanda yapılan bütün çalışmalarda atıf yapılarak bir klasik haline gelmiş olan Brian Tierney in Origins of Papal Infallibility, : A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages adlı eserine başvurulmuştur. Yanılmazlık doktrininin tanımlandığı, üzerinde tartışma ve müzakerelerin yapıldığı I. Vatikan Konsili ele alınırken de konuyla alakalı diğer çalışmaların yanında özellikle Vatikan da Hıristiyan Birliği Sekreteri olarak çalışmış olan Başpiskopos August Bernhard Hasler ın How the Pope Became Infallible: Pius IX and the Politics of Persuasion adlı eserlerinden faydalanılmıştır. Papanın yanılmazlığı doktrininin en önde gelen muhaliflerinden olan Hans Küng ün Infallible? An Unresolved Enquiry adlı eseri de özellikle Küng ün yanılmazlık eleştirisi ve yanılmazlık anlayışı ortaya konulurken başvurulan kaynaklar içerisinde yer almıştır. Çalışmamızda internet kaynakları olarak Papalık bildirilerine ve Kilise Hukuk maddelerine ulaşmak için Papalığın resmi sitesi ve gibi Katolik sitelerden, gibi Catholic Encyclopedia nın online versiyonundan, gibi Alev Alatlı nın editörlüğünde yayınlanan Batıya Yön Veren Metinler in internet formatından ve bazı akademik makalelerin yayınlandığı web sitelerinden yararlanılmış, akademik karakterdeki çalışmalar dışındakiler dikkate alınmamakla birlikte Papalık ve papayla ilgili bazı haber ve gazete siteleri de alıntılarımızda yer almıştır. 2. DĠNĠ VE SĠYASĠ BĠR YAPI OLARAK PAPALIK VE PAPA Günümüzde yaklaşık 1.2 milyar Katoliğin bağlı olduğu merkez konumunda bulunan ve dini olduğu kadar siyasi bir yapı arz eden Papalık, miladi çağın başlarında mütevazi bir kilise; Roma Kilisesi ya da Roma Piskoposluğu olarak tarihsel yolculuğuna başlamıştır. İlk yüzyıllarda Roma piskoposları geleneksel Katolik öğretiye göre Petrus tarafından kurulduğuna inanılan bu biricik kiliseye önem vermişler, onu pagan bir imparatorluktan gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı 4 koruyup kollamaya ve taraftar kitlesini artırmaya çalışmışlardır. Hayatta kalma mücadelesini kazanan bu kilise önce serbestiyet kazanmış sonra da Roma İmparatorluğunun resmi kurumu olma hüviyetini elde etmiştir. Hıristiyanlıkta Roma Kilisesi, Petrus ve Pavlus gibi müstesna iki havariye dayandırdığı meşruiyet ve başkent kilisesi olma avantajıyla tedricen Hıristiyanlığı temsil eden en üst mercii k
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks