Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE HALK ARASINDA TIBBİ AMAÇLI

Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 58 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE HALK ARASINDA TIBBİ AMAÇLI KULLANILAN BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN
Transcript
T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE HALK ARASINDA TIBBİ AMAÇLI KULLANILAN BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burhan HARŞIT Artvin-2015 T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE HALK ARASINDA TIBBİ AMAÇLI KULLANILAN BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burhan HARŞIT Danışman Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN Artvin-2015 T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE HALK ARASINDA TIBBİ AMAÇLI KULLANILAN BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ Burhan HARŞIT Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : Tezin Sözlü Savunma Tarihi : Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Şule CEYLAN Jüri Üyesi : Jüri Üyesi : ONAY: Bu Yüksek Lisans Tezi, AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından tarihinde uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu nun..tarih ve.. sayılı kararıyla kabul edilmiştir. / /.. Doç. Dr. Turan SÖNMEZ Enstitü Müdürü ÖNSÖZ Halk arasında kullanılan tıbbi bitkilerin kimyasal analizi ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi adlı bu çalışmada çeşitli odun dışı orman ürünlerinin kimyasal analizi yapılmış ve antioksidan seviyeleri belirlenmiştir.yapılan analizler sonucunda tez aşamasında kullanılan odun dışı orman ürünlerinin kimyasal içeriği hakkında bilgi sahibi olunmuş ve elde edilen bilgiler kullanılarak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bu tezin planlanmasında ve çalışmaların her aşamasında yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, örneklerin laboratuardaki ölçüm, tartım, kurutma işlemlerinde ve tezin yazım sürecinde kaynak ve bilgilerini açarak yardımlarını esirgemeyen bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, tez danışmanım Sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN a içtenlikle teşekkür ederim. Tezin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen fikir bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım ve bu süreçte tezin her aşamada yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Özlem SARAL a teşekkürü borç bilirim. Arazi çalışmaları ve toplanan bitkilerin teşhisi gibi konularda her türlü desteği sağlayan Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU, Uzman Hayal AKYILDIRIM BEĞEN ve Arş. Gör. Güven AKSU ya çok teşekkür ederim. Bu süreç boyunca her konuda fikirlerinden ve bilgilerinden yararlandığım ve yardımlarını esirgemeyen Sevgili Canan AÇIKGÖZ e ve değerli arkadaşım Uğur ÇUKUR a ayrıca çalışmalarım boyunca desteğini esirgemeyem aileme çok teşekkür ederim. Burhan HARŞIT Artvin 2015 I İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... II ÖZET... IV SUMMARY... V TABLOLAR DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII KISALTMALAR DİZİNİ... VIII 1. GENEL BİLGİLER Giriş Çalışmanın Amacı ve Önemi Odun Dışı Orman Ürünleri Hakkında Bilgi Tarhun (Artemisia dracunculus L.) Hakkında Bilgi Kantaron (Hypericum Bupleuroides ve Hypericum montbretii) Hakkında Bilgi Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Hakkında Bilgi Centiyane (Gentiana pyrenaica L.) Hakkında Bilgi Ahududu (Rubus ideus) Hakkında Bilgi Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill) Hakkında Bilgi Serbest Radikaller Antioksidanlar Fenolik Bileşikler Fenolik Asitler Flavonoidler Flavonoller Flavonlar ve Flavanonlar Flavanoller İzoflavon Antosiyaninler Doğal Antioksidan Olarak Tıbbi Bitkilerin Kullanım Alanları Doğal Bitkilerin Tıbbi Amaçlı Olarak Kullanımları Doğal Bitkilerin Kozmetikte Kullanımları Gıda Endüstrisinde Koruyucu Olarak Kullanımları II Anti-Helmintik Olarak Kullanımları Zirai Mücadelede Kullanımlar Hayvanlar Üzerinde Kullanımları Doğal Boyamacılıkta Kullanımları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Çalışmada Kullanılan Bitkilerin Elde Edildiği Bölge Hakkında Bilgi Çalışmada Kullanılan Bitki Örnekleri Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler Çalışmada Kullanılan Alet ve Cihazlar Analizler İçin Numune Çözeltilerinin Hazırlanması Antioksidan Tayinleri Toplam Polifenol Tayini Toplam Flavonoid Madde İçerik Tayini CUPRAC (Cu(II) İyonu İndirgeyici Antioksidan Kapasite) Yöntemi DPPH Radikali Giderme Aktivitesinin Tayini FRAP ( Fe 3+ İndirgeme Gücü ) Metodu BULGULAR VE SONUÇLAR TARTIŞMA ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ III ÖZET Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Artvin, Trabzon, Bayburt ve Giresun gibi çeşitli illerde yetişen ve halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan; Kantaron (Hypericum montbretii),kantaron (Hypericum bupleuroides), Centiyane (Gentiana pyrenaica L.), Trabzon Hurması (Diospyros kaki), Ahududu (Rubus ideus), Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill), Tarhun (Artemisia dracunculus L.) isimli odun dışı orman ürünlerinin yaprakları, meyveleri, çiçekleri ve bazı türlerin kökleri gibi 20 farklı örnek, ayrı ayrı incelenmiştir. Bitkisel ürünlerin antioksidan kapasitelerini değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler, FRAP (Fe 3+ İndirgeme Antioksidan Gücü) DPPH giderme, Toplam Polifenol Tayini, CUPRAC (Cu +2 İndirgeyici Antioksidan Kapasite) ve Toplam flavonoid yöntemini içermektedir. Bulunan Antioksidan aktivite sonuçlarına göre Artvin ilinden elde edilen Kantaron (Hypericum montbretii.) bitkisinin kuru yaprak (AKKY) örneğinin yapılan tüm analizler içerisinde Toplam Polifenol analizi hariç en yüksek antioksidan aktiviteyi gösterdiği belirlenmiştir. Toplam Polifenol yöntemi ile yapılan analiz sonucunda ise Artvin ilinden elde edilen Centiyane (Gentiana pyrenaica L.) bitkisinin mor çiçeği (ACMÇ) aktivitesi 31,303±0,274 mg GAE/g numune olarak ölçülerek en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olarak bulunmuştur. Öte yandan yapılan hemen hemen tüm analizlerde en düşük antioksidan aktiviteyi Bayburt ilinden elde edilen Tarhun (Artemisia dracunculus L.) kuru sap (BTS) ve kuru yaprak (BTKY) adlı örneklerin gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kantaron, Centiyane, Trabzon Hurması, Ahududu, Karaçalı, Tarhun, Antioksidan, Polifenol, Flavanoid, DPPH, FRAP, CUPRAC. IV SUMMARY INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT OF SOME PLANTS USED AMONG THE PEOPLE MEDICAL PURPOSES THAT IS GROWN IN EASTERN BLACK SEA REGION In this study, 20 different samples of non-wood forest products, such as leaves, fruits, flowers and roots of some species of Centuary (Hypericum montbretii), Centuary (Hypericum bupleuroides), Gentian (Gentiana pyrenaica L.), Persimmon (Diospyros kaki), Raspberry (Rubus ideus), Blackthorn (Paliurus spina-christi Mill), Tarragon (Artemisia dracunculus L.) plant extracts which are used for medical purposes in Eastern Anatolia Region (Artvin, Trabzon, Bayburt and Giresun) is investigated in detail. Various assays have been used to evaluation of antioxidant capacity of herbal products. These assays include FRAP (ferric ion reducing antioxidant power), DPPH (free radical), Analysis of total polyphenol, CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity) and Total flavonoids assay. According to the determination of antioxidant results, dry leave of Gentuary (Hypericum montbretii) (AKKY) plant (which is obtained from Artvin) has the best antioxidant activity that was carried out in all analyzes (except analysis of total polyphenol). In accordance with analysis of total polyphenol, activity of purple flower of Gentian (Gentiana pyrenaica L.) (ACMÇ) plant (which is also obtained from Artvin) was measured at 31,303±0,274 mg GAE /g sample and thus ACMÇ plant has the highest antioxidant activity. On the other hand, dry stalk of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) (BTS) and dry leave of Tarragon (BTKY) (which is obtained from Artvin ) were found to show low activity in almost all analyzes. Key Words: Gentuary, Gentian, Persimmon, Raspberry, Blackthorn, Tarragon, Antioxidant, Polyphenol, Flavonoid, DPPH, FRAP, CUPRAC. V TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Alet Ekipmanlar ve Satın Alındıkları Firmalar Tablo 2. Toplam Fenolik Madde Tayini İçin Deney Şartları Tablo 3. Toplam Flavonoid Madde İçerik Tayini İçin Deney Şartları Tablo 4. CUPRAC İçin Deney Şartları Tablo 5. FRAP Yöntemi İçin Deney Şartları Tablo 6. Antioksidan Aktivite Sonuçları Tablo 7. DPPH Antioksidan Aktivite Sonuçları VI ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil1. Tarhun (Artemisia dracunculus L.)... 6 Şekil 2. Kantaron (Hypericum bupleuroides ve Hypericum montbretii)... 7 Şekil 3. Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.)... 8 Şekil 4. Centiyane (Gentiana pyrenaica L.)... 9 Şekil 5. Ahududu (Rubus ideus) Şekil 6. Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill) Şekil 7. Hidroksibenzoik Asit Şekil 8. Hidroksisinamik Asit Şekil 9. Flavonoidlerin Genel Yapısı (Manach vd., 2004) Şekil 10. Flavonollerin Genel Yapısı Şekil 11. Flavonlar ve Flavanonların Genel Yapısı Şekil 12. Flavanollerin Genel Yapısı Şekil 13. İzoflovanların Genel Yapısı Şekil 14. Antosiyaninlerin Genel Yapısı Şekil 15. Kurumaya Bırakılan Bitki Örnekleri Şekil 16. Analizlere Hazırlanmış Bitki Örnekleri Şekil 18. TPTZ Şekil 19. DPPH Aktivitesi Sonuç Grafiği VII KISALTMALAR DİZİNİ GKÇD AKSÇ AKÇ GKYY BTKY AAY AKÇSÇ AKKYS ASKKS ACMÇ GKSÇ GKÇKY THKY ACK THYM BTS GKS AHKY AKÇKY AKKY Ca Fe Mg P Se Zn IgG IgA Troloks Giresun Karaçalı Disk (Sarı Çiçek) Artvin Kantaron Sarı Çiçek Artvin Kantaron Çiçek Giresun Kantaron Yeşil Yaprak Bayburt TarhunKuru Yaprak Artvin Ahududu Yaprak Artvin Karaçalı Sarı Çiçek Artvin Kantaron Kuru Yaprak Sarı Artvin Sarı Kantaron Kuru Sap Artvin Centiyane Mor Çiçek Giresun Kantaron Sarı Çiçek Giresun Karaçalı Kuru Yaprak Trabzon hurma Kuru Yaprak Artvin Centiyane Kök Trabzon Hurma Yaş Meyve Bayburt Tarhun Sap Giresun Kantaron Sap Artvin Hurma Kuru Yaprak Artvin Karaçalı Kuru Yaprak Artvin Kantaron Kuru Yaprak Kalsiyum Demir Magnezyum Potasyum Selenyum Kalay Immunoglobuling G Antikoru Immunoglobuling A antikoru 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilik asit VIII 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Giriş Dünyada tedavi amaçlı ve baharat olarak kullanılan bitkilerin sayısının civarında olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından rapor edilmiştir. Bugün doğada yetişen 300 e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3 ü uçucu yağ asidi içermektedir. Lamiaceae familyasına ait bitkilerdeki (Origanum, Thymus, Ocimum, Mentha, Rosmarinus, Sideritis, Salvia) uçucu yağlar bazı mayalar ve bakterilerin gelişimlerini engeller ve bu özelliklerinden dolayı yiyeceklerin doğal koruyucusu konumundadırlar. Bitkilerden ekstraktlar hazırlanarak ilaç olarak kullanılması, Çin de M.Ö yıllarına kadar uzanmaktadır. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş halk arasında şifalı bitkiler olarak anılan birçok bitki hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Anadolu halkının yabani bitkileri ilaç olarak kullanması da çok eski devirlere kadar gitmektedir. Hitit dönemine ait tıbbi tabletlerde bulunan reçete formüllerinde kayıtlı bitki adları bunun bir kanıtı olarak gösterilmektedir. Bunlardan 500 kadarının ticari üretiminin yapıldığı kaydedilmektedir. Türk farmakopisine kayıtlı bitki sayısı ise 140 civarındadır. Halbuki halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan bitki sayısı çok daha fazladır (Yiğit ve Benli 2005, Çenet vd., 2006). Bitkilerin gıdalarda kullanımı ile ilgili ilk yazılı kayıt Eski Mısır da yapılan kazılarda bulunmuştur. Mısır da M.Ö yıllarında cesetlerin mumyalanmasında başta nane olmak üzere çeşitli bitkilerin kullanıldığı bilinmektedir. Mumyalamada söz konusu bitkilerden elde edilen ekstraktlarla cesetler muamele edilmekte ve uygulanan diğer yöntemlerle beraber yüzyıllarca bozulmadan saklanabilmesi mümkün olmaktaydı. Ayrıca birçok kutsal kitapta hem şifa hem de bir güç kaynağı olarak bitkilerden bahsedilmektedir (Başoğlu, 1982). Bitki ve baharatların doğal antioksidan kaynaklar olarak kullanımlarını araştıran çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır (Dorman vd., 1995, Tomaino vd., 2005). Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin farmakolojik özellikleri incelenerek tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanılabilme imkânlarının yararlı olabileceği belirtilmektedir (Kırbağ ve Bağcı, 2000). Sentetik antioksidan ve koruyucuların yerine kullanılabilecek, özellikle bitkisel materyallerden doğal antioksidan ve antimikrobiyal maddelerin elde edilmesi üzerinde yoğun bir ilgi oluşmuştur. Bu konuda yapılan araştırmalar bitkisel materyallerin güçlü antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip çok sayıda fitokimyasal bileşik içerdiğini göstermektedir (Kırca, 2007). Bitkilerde ikincil metabolit olarak adlandırılan ve günümüzde binlercesi tanımlanan kimyasalların en yaygını fenolik bileşiklerdir (Kafkas vd., 2008). Fenolik maddeler doğal antioksidanların en önemli gruplarını oluştururlar (Gray, 1978; Javonovic vd.,1984; Shahidi vd., 1992; Moure vd., 2001). Fenolik bileşiklerin diğer bir ifadeyle polifenollerin meyve, sebze ve bitkilerin yenen veya yenmeyen tüm bölümlerinde bulunduğu bildirilmektedir (Karakaya vd., 2001; Prior, 2003; Coşkun, 2006). Polifenoller, sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı biyoaktif bileşikler olarak adlandırılmaktadır (Erbas, 2006). Fenolik bileşikler, bitkilerde yangı ve yaralanmaya karşı savunma ve UV ışınlarından koruma gibi fonksiyonlarının yanında normal büyüme ve gelişme için önemli bileşiklerdir (Karakaya vd., 2001; Karaaltın vd., 2005; Szajdek and Borowska, 2008). Fenolik bileşikler kimyasal açıdan flavonoid olmayanlar (hidroksisinnamik, hidroksibenzoik asit ve türevleri, fenolik alkoller) ve flavonoidler (antosiyaninler, flavon-3-ol monomerleri ve polimerleri, flavonoller ve proantosiyanidinler) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Benzoik asitlerin esterleşmesi sonucu oluşan hidrolize olabilen tanenler ve proantosiyanidinler (kondense tanenler), tanenler kategorisinde değerlendirilebilir (Ribéreau- Gayon vd., 2000). Gün boyu soluduğumuz kirli hava, bozulmuş besinlerdeki zararlı maddeler, katkı maddeleri, bilinçsiz beslenme ve hareketsizlik vücutta serbest radikal adı verilen maddeleri oluşturmaktadır. Dışarıdan gelen bu zararlı etkilerle kopan oksijen vücutta serbestçe dolaşmakta, hidrojen atomlarını kopararak doku tahribine yol açmaktadır. Serbest radikaller özellikle hücre ve bağışıklık sistemine saldırmaktadır. Vücuttaki serbest radikallerin etkisini minimuma indiren, bloke eden, pek çok hastalığa ve erken yaşlanmaya neden olabilecek zincir reaksiyonları önleyen moleküllere antioksidan madde denilmektedir. Bilindiği gibi antioksidanlar en çok yeşil ve 2 kırmızı yapraklı bitkilerde bulunmaktadır. Aynı zamanda A, C ve E vitaminleri doğal birer antioksidan özelliği göstermektedir (Alaca Güre ve Arabacı, 2005). Biyolojik düzenleyici rolleri ve besleyici özelliklerinin ötesinde insan sağlığına olumlu katkıları bulunan fonksiyonel bileşenlerden en önemlilerini antioksidanlar oluşturmaktadır (Andlauer and Fürst, 1998; Temple, 2000; Kris-Etherton vd., 2002; Dimitrios, 2006; Perera and Yen, 2007; Fernandez-Panchon vd., 2008). Antioksidanlar, gerek gıdaları gerekse gıdaları tüketen insanları reaktif oksijen ve nitrojen türleri gibi serbest radikallerin oksidatif zararlarına karşı koruyan kimyasallardır. Antioksidan bileşenlerin en önemli kaynakları bitkisel gıdalar olduğu için diyetle alınan antioksidanlar genellikle fitokimyasal antioksidanlar olarak da adlandırılmaktadır. Gıdalarda doğal olarak bulunan antioksidan bileşenler; serbest radikal bağlayıcı, indirgen ajan, metal şelatlayıcı veya singlet oksijen tutucu mekanizmalardan bir veya birkaçı yoluyla antioksidan etkilerini göstermektedir (Lee vd., 2004).Doğal kaynaklardan antioksidan üretimi ve kullanımı önem kazandığından, antioksidan bileşikler bakımından zengin gıdalara ilgi giderek artmaktadır. Üzümsü meyvelerden böğürtlen, ahududu, yaban mersini ve çilek bilinen doğal antioksidan kaynaklar arasında yer almaktadır (Heiononen, 1998; Wang and Lin, 2000). Son zamanlarda meyve ve sebzelerin oksidatif stres sonucu oluşan hastalıklara karşı koruyucu özelliği üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekmektedir (Kaur ve Kapoor, 2001; Manach vd., 2004). Canlı organizmanın serbest radikallerin etkisinden korunması için antioksidatif korunma sistemine sahip olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda antioksidatif koruyucu sistemin iyi çalışmamasından dolayı, serbest radikallerin vücutta fazlalaştığı görülür. Bu da vücutta bazı hasarlara neden olur, serbest radikallerin miktarı arttıkça önce yaşlanma hızlanır, hücre ölümü, sonra doku ölümü daha sonra ise beyin damarlarının tahribatına varan hasarlar oluşur (Bilaloğlu and Harmandar, 1999). Günümüz teknoloji, serbest radikalleri yok etmede kullanılan doğal ve sentetik bileşikler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Serbest radikalleri 3 temizlemede birçok meyve türü kullanılmakla beraber yeni tür meyvelerin kullanımı sıklaşmıştır Çalışmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmanın amacı, Türkiye de özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi civarında yabani olarak yetişen, son yıllarda alternatif tıbbi tarım ürünleri arasında üretimi gerçeklerştirilen ve üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılan bitkilerin anitioksidan seviyelerini belirlemek ve kimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrı illerden alınan aynı tür bitki türleri hakkında ayrı sonuçlar elde edilmiş ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Antioksidanlar serbest radikallerin etkilerini yok edici sistemlerdir. Günümüzde, sentetik antioksidanların güvenirlilikleri üzerinde artan endişelerden dolayı çeşitli bitkisel materyallerden doğal antioksidanların elde edilmesi üzerinde yoğun bir ilgi oluşmuştur. Bu durum, doğal antioksidan kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımının giderek artmasına neden olmuştur. Bu tez çalışmasında, Doğu Karadeniz Bögesi nde halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan ve gün geçtikçe artan önemi nedeniyle çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin antioksidan aktiviteleri belirlemek amaçlanmıştır Odun Dışı Orman Ürünleri Hakkında Bilgi Orman ekosistemlerinden yararlanma odun hammaddesi elde etmek ile sınırlı değildir; bu, yararlanmanın sadece bir boyutudur. Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) terimi, ekolojik veya biyolojik açıdan olduğu kadar, ekonomik ve kültürel açıdan da önem kazanmaktadır. ODOÜ orman içi ve açıklıklarında, dolayısıyla orman ekosistemlerinde yetişen, ticari veticari olmayan amaçlarla hasat edilen ya da toplanan, ağaççık, çalı ve her türlü bitki ve bunların parçalarıdır. Bu ürünler aynı zamanda ikincil ürünler, özel orman ürünleri, geleneksel olmayan ürünler olarakta olarak da adlandırılmaktadır. (Leakey vd., 1996). Orman Genel Müdürlüğü nün (OGM) Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları adlı 283 no lu tebliğinde ise ODOÜ bazı orman ağaç ve ağaççıklarının 4 gövdelerine tekniğine uygun metotla yara açmak suretiyle elde olunan reçine, sığla yağı vs. gibi balzamik yağlar, defne, okaliptüs vs. gibi ağaç ve ağaççıkların yaprakları, mazı, palamut, sumak, mahlep, menengiç, çam fıstığı gibi meyvelerle bazı ağaç ve ağaççıkların gövde kabukları, ince dal ve sürgünleri ile gerek orman altı florayı teşkil eden gerekse orman rejimine giren sahalarda yayılış gösteren kekik, adaçayı, eğrelti otu, nane, pelin otu, hardal vs. gibi ağaççık, çalı, çalımsı görünüşteki bitkiler ile otsu, rizomlu, yumrulu ve soğanlı bitkiler orman tali ürünleri olarak adlandırılmaktadır (OGM, 1995) Tarhun (Artemisia dracunculus L.) Hakkında Bilgi Türkiye de yetiştirilen kokulu otlardan birisi de tarhundur. Anayurdu Sibirya olan tarhun otu, ülkemizde Bayburt, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa da yetiştirilir. Koyu yeşil yaprakları taze olarak da kuru olarak da kullanılır. Çok hoş bir tadı ve kokusu vardır. Özellikle yeşil ve domatesli salatalara hoş bir lezzet katar. Çeşitli soslarda kullanılır. Güzel kokusuyla tuz, biber ve sirkenin yerini tutar (Binici, 2002). Çok yıllık olan bu bitkinin kuvvetli kökleri ve kısa yan kökleri vardır. Seyrek yapraklı dik duran sapı cm kadar yükselebilir. Esas yaprakları parçalı değildir. Ancak alt yaprakların uçları 3 parçalıdır ve hafif tüylüdür. Yapraklar lanzet şeklinde uç kısım dikenimsi, sivri, kenarları tam ve hafif dişlidir. Yapraklar genel olarak 2-10 mm genişlikte olup, sapsızdır. Açık veya koyu yeşil mat veya parlaktır. Bitki az veya çok tüylüdür
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks