Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI

Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 30 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI MARKA DEĞERİNİN, FİNANSAL DEĞER VE SATIŞ HACMİ İLE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA Yüksek Lisans Bitirme Tezi
Transcript
T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI MARKA DEĞERİNİN, FİNANSAL DEĞER VE SATIŞ HACMİ İLE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA Yüksek Lisans Bitirme Tezi Ali Murat ARIKUŞU Danışman Yrd. Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI MARKA DEĞERİNİN, FİNANSAL DEĞER VE SATIŞ HACMİ İLE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA Yüksek Lisans Bitirme Tezi Ali Murat ARIKUŞU TEZ JÜRİSİ Prof.Dr. Nüket SARAÇEL Doç. Dr. Özlem TAŞSEVEN Yrd.Doç.Dr. Sıtkı SÖNMEZER ÖNSÖZ Her geçen gün önemini artıran marka değeri konusunda yapılan bu çalışmada, marka değeri ile satış hacimleri, hisse senedi, piyasa değerleri nedenselliği araştırılmıştır. Daha sonra yapılacak çalışmalara bir adım olması öngörülen bu çalışmada global çapta iki adet saygın danışman kuruluşunun otomotiv sektöründe açıkladığı marka değerleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmama çok değerli katkıları olan, beni sürekli motive eden danışmanım Yrd.Doç.Dr. Sıtkı SÖNMEZER e, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Fakülte hocalarım Prof.Dr. Nüket SARAÇEL ve Yrd.Doç.Dr. Şahver Ömeraki ÇEKİRDEKÇİ ye, fikirleriyle bana yol gösteren, engin bilgileriyle Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama derslerini aldığım Doç.Dr. E.Eser GERGEZ ve Yrd.Doç.Dr. Esra ARIKAN teşekkürü bir borç bilirim. Hayatımın her aşamasında varlıklarıyla bana güç veren desteklerini hiç esirgemeyen annem Sevim ARIKUŞU, Babam Bayram ARIKUŞU na, kocaman gönüllere sahip ablalarım Sibel ARIKUŞU, Nevruz ARIKUŞU na, çok değerli arkadaşım Kaan AYDOĞDU ya, her türlü fedakarlıklarıyla hep yanımda olan çok sevgili, kıymetli eşim Ayça Öztürk ARIKUŞU na, biricik oğlum Bora ARIKUŞU na ve son olarak eğitim hayatım boyunca destek olan tüm sevdiklerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İstanbul, 2017 Ali Murat ARIKUŞU i ÖZET Marka değerlendirme teorileri ve uygulamaları üzerine çok sayıda araştırma mevcuttur. Marka değerlendirme karmaşık bir işlem olup, farklı varsayımlara bağlı olarak ele alınabilmektedir. Bir vergi mükellefinin çıkaracağı marka değerini düşük gösterecek varsayımları ve yöntemleri kullanması ne kadar olası ise, marka satışı yapacak bir firma da tam tersi varsayımları kullanmaya meyillidir. Markanın rakamsal bir değer olarak ifade edilmeye başlaması tarihte şirket birleşme ve devralmaları ile başlamıştır. Markanın, firma değerini belirleyen unsurlardan biri olduğunu kabul eden çalışmaların sayısı her geçen gün artmasına rağmen akademik çevrelerde halen marka değerlendirme hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların ışığında genel kabul gören Interbrand ve Brandfinance firmalarının belirlediği marka değerlerinin; hisse senedi, piyasa değeri ve satış hacimleri ile ilgisi bu çalışmada değerlendirilmiştir. Kesinleşmiş raporlar sonucunda otomotiv sektöründen toplanan son 13 yıla ait veriler Granger Nedensellik Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Gelecekte aynı şekilde toplanan verilerin sayısı yıl sayısı ile birlikte artacaktır. Daha fazla veri ile kullanılan bu yöntemin çok daha güçlü ve kesin sonuçlar ortaya çıkaracağı öngörülmektedir. Marka değerinin önemi her geçen gün arttıkça, araştırmamızda kullanılan analiz yöntemi gibi bilimsel yöntemler şirket yatırımcıları için çok daha önemli bir hale gelecektir. ii ABSTRACT There are many researches on brand evaluation theories and applications. Brand evaluation is a complex process and can be handled based on different assumptions. The more likely a taxpayer to use the assumptions and methods that will underestimate the brand equity in order to pay a low tax, the more likely a firm to sell a brand tends to use the opposite assumptions. The beginning of stating branding in numerical values begins with corporate mergers and acquisitions in history. Despite the increasing number of studies that recognize branding as one of the determinants of the firm value, there is still no consensus on brand evaluation in academic circles. The relationship of the brand equity determined by Interbrand and Brandfinance, which are generally accepted in the light of the studies done in the literature, to stocks, market values and sales volumes were evaluated in this study. The data from the last 13 years collected from the automotive sector as a result of the finalized reports, were analyzed using Granger Causality Analysis. In the future, the number of data collected in the same way will increase over the years. With more data usage, this method is expected to produce much stronger and more accurate results. As the value of brand equity increases day by day, analytical methods used in our research will become even more important for company investors. iii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv ŞEKİL LİSTESİ... vi TABLO LİSTESİ... vii GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1 YAZIN TARAMASI Literatürde Araştırma Konusu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar Markanın Tanımı Marka Tarihi Marka İmajı Marka Tercihi ve Faktörler Marka Değeri Marka Sadakati (Bağımlılığı) Marka Farkındalığı Algılanan Kalite Marka Çağrışımları (Bilinirliği) Marka Değeri Tespit Edilen Yöntemler Finansal Temelli Modeller Tüketici Temelli Modeller Karma Modeller (Birleşik Modeller) Markaya Ait Yasal Unsurlar OTOMOTİV SEKTÖRÜ Otomotiv Sektörünün Tanımı Dünyada Otomotiv Sektörünün Tarihi Gelişimi Türkiye de Otomotiv Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve İlk Otomobil Markası Otomotiv Sektörünün Dünya Üretimindeki Yeri ve Önemi Otomotiv Sektöründeki İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Göstergeleri Dünya Genelinde Otomobil Üreten Firmalar OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE INTERBRAND VE BRANDFINANCE MARKA DEĞERLERİNİN, FİNANSAL VERİLERE VE SATIŞ HACİMLERİNE ETKİSİ Amaç iv 3.2 Hipotezler Kullanılan İstatistiksel Analiz Programı Verilerin Kaynagı Interbrand Market Değeri Brandfinance Marka Değeri Hisse Senedi Değeri Piyasa değeri Türkiye otomobil satış rakamları Avrupa otomobil satış rakamları ABD satış rakamları Çin Otomobil satış rakamları Verilerin Sınırlandırılması Araştırma Metodolojisi Verilerin toplanması Analiz aşamaları Nedensellik Kavramı ve Granger Nedensellik Sınaması Verilerin Analizi Hipotez sonuçları SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR v ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ), Marka Performansı (MP) ve Pazar Performansı (PP) İlişkisi Modeli Şekil 1.2 Muhasebe yazılımı marka değeri modeli Şekil 1.3 Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi Şekil 1.4 Aaker e göre marka unsurları Şekil 1.5 Marka Sadakati Piramidi Şekil 1.6 Marka Farkındalığı Piramidi Şekil 1.7 Marka Değerlendirme Keller yöntemi Şekil 1.8 Interbrand ın S eğrisi Şekil 1.9 Brandfinance Marka Değeri Tespit Yöntemi Şekil yılları arasında binek otomobil (passanger cars) satış grafikleri Şekil 2.2 Türkiyede otomotiv sektörü Şekil 2.3 Otomotiv Sektörünün Ekonomiye Katkısı Şekil 3.1 Interbrand yılları marka değer değişimleri Şekil 3.2 Brandfinance marka değer değişimleri Şekil 3.3 Hisse senedi değerleri ( ) Şekil 3.4 Piyasa değeri ( ) Şekil 3.5 Türkiye otomobil satış rakamları ( ) Şekil 3.6 Avrupa otomobil satış rakamları ( ) Şekil 3.7 ABD otomobil satış rakamları ( ) Şekil 3.8 Çin Otomobil Satış rakamları ( ) Şekil 3.9 Interbrand nedensellik testi sonucu Şekil 3.10 Brandfinance nedensellik testi sonucu vi TABLO LİSTESİ Tablo 1.1 Perakende Sektörü Karşılaştırmalı Marka Değeri Sıralamaları Tablo 1.2 Araştırmada incelenen sektörler Tablo 1.2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Performansı Ve Pazar Performansı İlişkisinin İncelenmesi sektörler Tablo 1.3 Yazarların markaya ait somut ve soyut unsurları Tablo 1.4 Interbrand marka gücü belirleme kriterleri Tablo 1.5 Brandfinance Marka değerlendirme yöntemleri Tablo1.6 Brandbeta skor şablonu Tablo 1.7 Brandfinance Marka değeri tespiti Tablo 1.8 Brandfinance ve Interbrand karşılaştırmalı marka değeri değişimleri Tablo 1.9 Markanın temel unsurları ile yasal bileşenleri ve doğan haklar Tablo yılları arasında Binek otomobil (passanger cars) satış rakamları Tablo binek otomobil (passenger cars) satış rakamı değişimi Tablo 2.3 TUİK e göre trafiğe kaydı yapılan otomotiv markaları Tablo 2.4 Otomobil Üretim Sayıları (Binek + Harif ticari araçlar) Tablo 2.4 Dünya genelinde otomobil Üretim Sayıları (Binek + Harif ticari araçlar) Tablo 2.5 Otomobil üretim sayıları 2015 in 2004 e oranı Tablo 2.6 Markaların ait olduğu ülkeler Tablo 3.1 Interbrand marka değerleri Tablo 3.2 Interbrand yılları marka değerinin bir önceki seneye oranı Tablo 3.3 Brandfinance yılları marka değerleri Tablo 3.4 Brandfinance Marka Değerinin Bir Önceki Seneye Oranı Tablo 3.5 Hisse Senedi Yıllık Ortalama Değerleri ( ) Tablo 3.6 Toyota (TM) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (NYSE) $ Tablo 3.7 BMW (BMW.FE) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (XETRA) Tablo 3.8 Mercedes (DAI.DE) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (XETRA) Tablo 3.9 FORD (F.) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (NYSE) $ Tablo 3.10 Honda (HMC) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (NYSE) $ Tablo 3.11 Volkswagen (VOW.DE) Hisse Senedi Ay Sonu Değerleri (XETRA) Tablo 3.12 AUDI (NSU.DE) Hisse Senedi Ay Sonu Değeri (XETRA) Tablo Yılları Arasında Ortalama Dolar/Euro Kuru Tablo 3.14 Otomotil Markalarının Piyasa değeri ( ) Tablo 3.15 Otomobil Markalarının Piyasa değeri 2016 nın 2004 e oranı Tablo 3.16 Türkiye otomobil satış rakamları ( ) Tablo 3.17 Türkiye otomobil satış rakamları 2016 yılının 2004 yılına oranı Tablo 3.18 Avrupa otomobil satış rakamları ( ) Tablo 3.19 Avrupa otomobil satışları 2015 in 2004 e oranı Tablo 3.20 ABD Otomobil Satış rakamları ( ) Tablo 3.21 ABD otomobil satışları 2015 in 2004 e oranı Tablo 3.22 Çin Otomobil Satış rakamları ( ) Tablo 3.23 Çin Otomobil Satış Rakamları 2015 in 2004 e oranı Tablo 3.24 Satış Rakamlarında Markaların Değerlendirmeye Alınan Modelleri Tablo 3.25 Hipotez sonuçları vii GİRİŞ Günümüzde soyut pazarlama ölçümlerini somut finansal ölçümlerle ilişkilendirmek pazarlama faaliyetlerinin en hızlı gelişen bölümlerinden biridir. Marka değeri öneminini kaybetmedikçe belki de sene sonra tüm çevreler tarafından kabul edilen standartlara sahip olacaktır. Bu beklentinin temel dayanağı benzer biçimde finansal raporlarda kullanılan amortisman bedelinin başlangıçta tahminler, öngörüler olarak ortaya çıkması, günümüzde ise finans çevrelerince kabul gören standartlara sahip olarak raporlanmasıdır. Marka değeri tespit edilmesi sırasında farklı sektörlere ait tahminler farklı güçlükleri içermektedir. Bu güçlükler en çok şirket alım-satımlarında ödenecek marka bedelinin hesaplanmasında karşımıza çıkmaktadır. Marka yönetiminin başarı ya da başarısızlığı Marka değeri değişimleriyle kıymetlendirilmektedir. Marka değerlendirme sonuçları, geçmiş satış hacmini ve şirket yönetimini değerlendirerek gelecek durumu tahmin etmekle ortaya çıkmaktadır. Bu tahminler firma verileri ile birlikte ekonominin genel gidişatını, talep eğrilerini, gelecekteki pazar paylarını ve satış hacimlerini de içermektedir. Markanın bir değeri olduğu finansal çevrelerde kabul edilse de halen marka değeri teminat olarak gösterilememektedir. Pazarlama stratejileri oluşturup marka yönetim politikalarının düzenlenmesini sağlayan marka değerleri, farklı çevrelerce eleştirilere maruz kalmakta ve kuşkular bulundurmaktadır. Bu eleştirilere rağmen firmalar için marka değerini oluşturacak bir gelecek tahmini olması hiç tahmin olmamasından daha faydalı olacaktır. Araştırmalar şirketlerin yaptığı pazarlama ve reklam harcamalarının kampanya dönemi sona erdikten sonra tüketici satın alma davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Günümüzde yatırımcılar ve fon yöneticileri geleneksel hisse başına kazanç, geçmiş fiyat/kazanç oranı, kar payı getirisi gibi göstergelerin yanında marka değeri değişimlerini de göz önüne almaktadır Ekim in P&G nin Gillette için ödediği 53.4 Milyar dolar o güne kadar tüketim ürünleri sektöründe yapılan en büyük satış olarak tarihe geçmiştir. Bu satışta Fiziki 1 olmayan varlıklar olarak Gillette firmasına ait markalar 25.6 Milyar dolar olarak gösterilmiştir. Bu yüksek değer pazarlama çalışmalarında Marka değerinin önemini göstermektedir. Finansal krizler, analizi zor olan sosyal medyanın yaygılaşmasıyla beraber güçlü marka yaratmak ve bunu sürdürmek zorlaşmıştır. Marka değeri kavramı ile işletmeler ürünlerini, markasız ürünlere karşı bir değer sağlamakta ve sunmaktadır. Dünyada her yıl binlerce yeni ürün ve hizmet piyasaya sunulmaktadır. Pazarda birbirine benzeyen çok sayıda ürün ve hizmet mevcuttur. Eğer ürünler her yönden benzer hale gelirse tüketici tercihi için en önemli kavram fiyat haline gelecektir. Marka; kavramların ve algıların bütünleşmesiyle oluşmaktadır. Mcdonalds, hamburger kavramından ya da Starbucks, kahve kavramlarından doğarak tüketiciler için farklı algılar oluşturmaktadır lı yıllarda ülkemizde Fanta ve Yedigün markalarını tüketicilerin büyük çoğunluğu Sarı Kola ismiyle çağırmıştır. Kola kavramı daha sonraki yıllarda Fanta ve Yedigün algılarıyla birleşmiştir. Bu sebeple markanın; kavramların algılandığı ve aynı zamanda tanımlandığı zamanlarda başladığını kabul edebiliriz. Eski toplumlarda oturan boğa, uzun bacak v.b. doğumdan daha sonra hak edilen isimlerle insanların çağrıldığını düşünürsek, pazarlama dilinde kullanılan Marka kavramının insanlık tarihi boyunca hep var olduğu anlaşılabilir. Otomotiv sektörü; tüm dünyada ekonominin en önemli sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sürükleyici/lokomotif sektör olmasının temel nedeni ekonominin bir çok sektörleri ile yakın ilişkisidir. İlişkisi olduğu sektörlerden demir, çelik, petro-kimya, lastik gibi sektörlere alıcı pozisyonunda olup bu sektörlerin gelişiminin nedenidir. Turizm, altyapı, inşaat, ulaşım, tarım gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu tüm araçlar bu sektör sayesinde sağlanmaktadır. Bu çalışmada ISO sertifikasına sahip Interbrand ve Brandfinance kuruluşlarının yayınladığı marka değeri raporlarında bulunan 7 adet global otomobil markasının verileri kullanılmıştır. Karma yöntemlerle tespit edilen marka değerleri ile, 1. Aynı şirketlerin son 13 yıla ait ortalama hisse senedi değerleri 2. Piyasa değerleri 3. Avrupa bölgesi satış hacmi 4. Çin bölgesi satış hacmi 5. ABD Satış satış hacmi 6. Türkiye satış hacmi değişkenleri 2 arasında nedensellik incelenmiştir. Toplanan veriler panel dataya çevrilerek birik kök testleri yapılmış ardından granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Literatürde, marka değeri ile satış hacmi nedenselliğini ölçen çalışma tespit edilememiştir. Araştırmanın sağlığı açısından Global çapta saygın danışman kuruluşlarından Interbrand firmasının verilerinin yanında nispeten farklı yöntemler ile marka değeri tespit eden finans çevrelerince kabul görmüş Brandfinance firmasının marka değerleri de araştırmaya eklenmiştir. Otomotiv sektöründe bir çok farklı verinin satış hacimlerini etkilemesi nedeniyle farklı politik ve ekonomik değerlere sahip ABD, AB, Çin ve Türkiye bölgeleri ayrı olarak gruplandırılmıştır. 3 BÖLÜM 1 YAZIN TARAMASI 1.1 Literatürde Araştırma Konusu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar Literatürde marka değeri ve markanın satın almaya etkisi üzerine bir çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan benzer ve yol gösterici nitelikte olanların bir kısmına bu bölümde yer verilmiştir. Tarihte marka değerinin firmanın finansal değerleri üzerine etkisini araştıran ilk çalışmalardan bir tanesi Kerin ve Sethuraman (1998) tarafından gerçekleştirilmiştir yıllarında Interbrand firmasının açıkladığı en değerli markalar listesinden yararlanarak, Amerika Birleşik Devlerleri nde halka açık 52 tüketim malları satıcısı firma üzerinde yaptıkları çalışmalarında, marka değerinde bir değişiklik olduğunda defter değeri ve piyasa değerinde bir değişim olup olmadığına bakmışlardır. Sonuç olarak, bu iki değişken arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, ayrıca marka değeri, hisse değeri ilişkisinin firmanın satış rakamları ve oranlarındaki değişikliklere karşı duyarlı olmadığını tespit etmişlerdir. Interbrand ve Financial World dergisinin açıklamış oldukları marka değerlerini referans alarak yaptıkları çalışmada Barth, Clement, vd. (1998), marka değeri ile hisse senedi getirileri arasındaki regresyon ilişkisini, özsermayenin defter değeri ve net karı kontrol değişkenleri olarak almak suretiyle incelemişlerdir. Marka değerinin, belirgin derecede hisse senedi getirisi ve fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Mortanges ve Riel (2003), Young and Rubicam s Brand Asset Valuator modeli ile belirledikleri marka değeri ile toplam hissedar getirisi, hisse başına kazanç ve piyasa değeri/defter değeri oranı arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Bahse konu değişkenlerdeki değişiklikleri, marka değerindeki değişikliklerin bir fonksiyonu olarak analiz etmişlerdir. Sonuç olarak markanın firmanın piyasa değeri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Interbrand firmasının yılları arasında dünyanın en değerli markaları olarak açıkladığı listeye en az bir kere girmiş 111 şirketten oluşan veri setini kullanan Madden, Fehle, vd. (2006) yaptığı analiz sonucunda markalaşmaya yatırım yapan ve güçlü marka 4 varlığını sürdürebilen şirketlerin hissedarlarına daha düşük bir risk düzeyinde daha yüksek hissedar değeri yaratma imkanı sağladığını tespit etmişlerdir. Genel olarak birbirine benzeyen Interbrand da ve Financial firmalarının yayınlamış olduğu marka değerlerini kullanarak yapılan bir diğer çalışmada Eng ve Keh (2007), marka değeri ile şirketlerin finansal performansı arasında belirgin ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu, bu pozitif etkinin ise zamanla azaldığını, marka değerinin hisse senedi getirisi üzerindeki etkisinin minimal düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Mizik ve Jacobson (2008), hisse senedi getirileri, marka değeri ve muhasebe verileri ile gösterilen performansta beklenmeyen değişimler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Marka değerinin firmanın büyük bir kısmını temsil eden tek bir markaya sahip, halka açık 275 şirket üzerinde yaptıkları çalışmalarında marka varlığının şirketin hisse senedi getirisini doğrudan veya dolaylı (daha sonra hisse senedi getirisini etkileyecek cari karı etkilemek suretiyle) olarak etkilediğini tespit etmişlerdir. Tespitleri; marka endeksindeki bir birimlik değişimin firmanın piyasa değerini %4 etkilemesi, markanın finansal performans üzerindeki etkisinin yalnızca 1/3 ünün cari dönem kazançları ile ilgili olduğu, 2/3 ünün gelecekteki performansa ilişkin bilgi verdiği şeklinde sıralanabilir. Krasnikov, Mishra, vd. (2009), yılları arasında farklı sektörlerdeki 108 firmaya uyguladıkları yatay analiz sonucunda, t zamanında markayı tanımlayan işaret sayısının firmaların nakit akışlarını, Tobin s q değerlerini, aktif karlılığını ve hisse senedi getirlerini artırdığını, t+1 zamanda nakit akış değişkenliğini azalttığını ve markayla ilişkili işaret sayısının t-1 zamanda da markayı tanımlayan işaretlerin nakit akışı, Tobin s q ve hisse senedi getirisi üzerindeki etkisine de tesir ettiğini öne sürmüşlerdir. (Göker, 2014) Doyle (2001), markanın bir maddi olmayan duran varlık olarak nakit akımlarını artırdığını ve bu nakit akımlarında olabilecek kırılganlıkları azalttığını, Luo ve Bhattacharya (2009), markalaşmanın firmanın risk düzeyini azalttığını tespit etmişlerdir. Srivastava, Shervani ve Fahey (1998), markanın hissedar değerini dört kanalla etkilediğini öne sürmüşlerdir. Bunlar; nakit akışlarını hızlandırması, nakit akış düzeyini arttırması, nakit akışlarındaki kırılganlık ve oynaklığı azaltması ve nakit akışlarının net defter değerini artırması olarak sıralanabilir (Göker, 2014) 5 Zengin ve Güngördü (2015) Marka değerinin hesaplanması üzerine bir çalışma yapmış ve Türkiye perakende sektöründe ilk 5 markanın Hirose yöntemiyle finansal marka değerini, sonrasında anket yöntemi ile işletmelere ait tüketici temelli marka değerlerini belirlemiştir. Daha sonrasında Brandfinance ın Marka değeri de araştırmaya dahil edilerek karşılaştırma ve markalar arasında sıralama yapılmıştır. Her iki marka değeri kıyaslamalarında benzer sonuçların alındığı görülmüştür. Hirose yönteminde marka değerini etkileyen en önemli aşama olan prestij değişkeni, pazarlama boyutunda ele alınan marka imajı
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks