Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ESKİŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AHMET YESEVİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU

Category:

Reports

Publish on:

Views: 26 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ESKİŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AHMET YESEVİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU 2015/2019 STRATEJİK PLANI Eskişehir EĞİTİMDE FEDA EDİLEBİLECEK TEK BİR FERT DAHİ YOKTUR Mustafa Kemal ATATÜRK OKUL MÜDÜRÜ
Transcript
T.C. ESKİŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AHMET YESEVİ İŞİTME ENGELLİLER OKULU 2015/2019 STRATEJİK PLANI Eskişehir EĞİTİMDE FEDA EDİLEBİLECEK TEK BİR FERT DAHİ YOKTUR Mustafa Kemal ATATÜRK OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticilerinin desteğini kapsayan çalışmaların tümüdür. Bu anlamda Stratejik planlama; bulunduğumuz konumu bilmemiz ve gelecekte hedeflediğimiz pozisyona gelebilmemiz için bir yol haritasıdır. Yol haritamızı belirlerken takım ruhunu ön planda tutarak, -Şu anda neredeyiz? -Nerede olmayı istiyoruz? -Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? -Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Sorularına cevap aradık ve yılı okulumuz stratejik planını ortaya çıkarttık. Elbette planımız zamanın şartlarına göre değişiklik gösterecektir. Çünkü Biz; bölgemizde en iyi eğitim veren, güvenirliliği ile ön plana çıkan bir okul olmak istiyoruz. Nilgün UÇKUN Okul Müdürü İÇİNDEKİLER OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TANIMLAR GİRİŞ BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ TARİHÎ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI KISALTMALAR AYİEO A.Yesevi İşitme Engelliler Okulu Ar-Ge : Araştırma Geliştirme EÖHS : Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı FATİH : Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi GZFT : Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Analizi MEBBİS :Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEM : Millî Eğitim Müdürlüğü RAM : Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş THS : Teknik Hizmetler Sınıfı VBS : Veli Bilgilendirme Sistemi YDS : Yabancı Dil Sınavı YHS : Yardımcı Hizmetler Sınıfı OGYE : Okul Gelişim Yönetim Ekibi TANIMLAR Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamaları ifade eder. Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsadığını ifade eder. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. GİRİŞ Okulumuzun 2015/2019 yılı Stratejik planını oluşturmak için Okul Strateji Planlama Geliştirme ve Yürütme Ekibi kuruldu. Okul çalışanları ile anketler yapıldı. Sonuçlar değerlendirilerek Okulumuz öncelikleri belirlendi. Okulumuzun öncelikleri göz önüne alınarak; okul strateji çalışma grupları Oluşturuldu. Strateji çalışma grupları planlarını hazırladı. Hazırlanan planların uygulanabilirliği ile ilgili diğer gruplarla bilgi alışverişlerinde bulunuldu.bu Çalışmaların sonucunda Okulumuzun 2015/2019 yılı Stratejik planı ortaya çıktı. Stratejik Planlama Ekibi BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı göz önüne alınarak okulumuz stratejik planı çalışmaları başlatılmıştır. Eskişehir Milli Eğitim müdürlüğünün 20/04/2015 tarihli stratejik plan faaliyet takvimine göre çalışmalar başlanıp Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlk-Orta Okulu Stratejik Planının hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Stratejik Planı temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. Durum Analizi Hazırlık Programının Oluşturulması Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı Stratejik Plan Ekip ve Kurulları Stratejik Planlama İş Takvimi Tarihi Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Sunulan Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz PEST Analizi GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Stratejik Amaçların Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi Nihai Stratejik Plan Performans Programı Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler İzleme ve Değerlendirme Faaliyet Raporu Şekil 1: Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlk-Orta Okulu Stratejik Planlama Modeli Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu Stratejik Planı 3iterature taraması, MEB Stratejik Plan incelemesi, okulumuzda yapılan stratejik plan toplantıları, Millî Eğitim Müdürlüğünün toplantılarda yaptığı öneriler okulumuz durum analizi ile iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin koordinesinde yürütülmüştür. Bu bağlamda okulumuz Staratejik Plan Koordinasyon Ekibi ile Okul Staratejik Plan Ekibi oluşturulmuştur. Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Adı Soyadı Nilgün UÇKUN Günay ERDOĞAN Uğur ÇOTUK Nuh Bülent KARTAL Tuğba AVCI Ersin SIRMA Aynur AKDEMİR Emel Tiftik Mustafa ŞAHBAZ Satu ATEŞ Unvanı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Hemşire Memur Okul Aile Birliği Başkanı İl Millî Eğitim Müdürlüğü okulumuz Stratejik Plan Ekibinde görev alacak üyelere eğitim vermiştir. İç ve dış paydaşların katkılarının alınması amacıyla toplantı ve görüşmeler yapılmış gerekli görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Hazırlık aşamasında ise toplantılar yapılmış bu toplantılarda GZFT Analizi, misyon, vizyon temel değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. TARİHÎ GELİŞİM Okulumuz bugün içerisinde öğretim yaptığımız binada yılında eğitim öğretime başlamıştır yılına kadar Sağırlar İlkokulu olarak faaliyete devam etmiştir yılında bünyesine sanat okulu kısmı açılmıştır yılında İşitme Engelliler Okulu, öğretim yılında Ahmet Yesevi İlkokulu ve Sanat Ortaokulu olmuştur. Bu isim değişikliğinde 1993 yılının Dünya Ahmet Yesevi yılı olması ve büyük Türk düşünürü Hoca Ahmed Yesevi ye duyulan derin sevgi ve hayranlığın yansıması etkili olmuştur öğretim yılında yapılan değişiklik ile Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu adını almıştır. Okulumuz yatılı- pansiyonlu bir okul olduğundan yemek- yakacak masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu kırsal kesimden, çevre il ve ilçelerden gelmektedir. Psikolojik Danışman ve Okul idaresinin çalışmaları doğrultusunda sık sık veli eğitim seminerleri yapılmaktadır.son 2 yıldır yapılan veli eğitim seminerleri ile velilerimizin %60 ına ulaşabilmekteyiz. Öğrencilerimizi 2 haftada bir ailelerinin yanına göndererek, eğitim ayağımızda veli desteğini sağlamaya çalışmaktayız. Okulumuzda eğitim öğretim yılında okul öncesi için öğrenci müracaatı olmadığından ana sınıfı açılamamıştır. Ancak dört öğrencimizin devam ettiği çift engelliler (İşitme+zihin engeli) sınıfımız mevcuttur. 2013/2014 eğitim öğretim yılında otistik özel eğitim sınıfı açılmış olup 2014/2015 eğitim öğretim yılında da özel eğitim anasınıfı ile zihinsel engelliler özel eğitim sınıfı açılmıştır. 2012/2015 eğitim öğretim yılında yapılan faaliyetlerde dereceler elde edilmiştir.2012 yılında erkek takımında masa tenisi Türkiye birincisi, 2012 atletizm dalında erkeklerde disk atmada Türkiye ikincisi, erkeklerde yüksek atlamada Türkiye üçüncüsü, kızlar 100 m de Türkiye üçüncüsü, kızlar 200 m de Türkiye üçüncüsü olmuştur.15-16/04/2014 tarihinde Ankara da yapılan İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası nda Fatma Gül KOÇ disk atma,gülle atma, cirit atmada Türkiye birincisi olmuştur. Ahmet ÇALIŞKAN disk atmada Türkiye birincisi, yüksek atlamada Türkiye ikincisi, cirit atmada Türkiye birincisi, 3000 mde Türkiye birincisi olmuştur.burak SAĞLAM 400 M Engelli Türkiye birincisi, uzun atlamada Türkiye ikincisi, 800 mde Türkiye üçüncüsü olmuştur. Çağlanur ÇALIŞKANOĞLU disk atma Türkiye üçüncüsü, gülle atmada Türkiye birincisi olmuştur. Sosyal ve kültürl faaliyetlerde ise 14-17/05/2012 tarihlerinde işitme engelli öğrenciler için Hayatımızı Sahneliyoruz adlı projeye katılım sağlanmıştır.21-22/05/2014 tarihlerinde 8.Ulusal Özel Eğitim Sporcular Atletizm Şenliği ne katılım sağlanmıştır.04-06/05/2015 tarihlerinde 9.Ulusal Özel Eğitim Sporcular Atletizm Şenliği ne katılım sağlanmıştır. Tüm okul vellilerine yönelik Eğitimci-Danışman Altuğ GECECİ tarafından İletişim Gerçeği, İletişim Çeşitleri, İnsan Tanıma Sanatı, İletişim ve İkna Stratejileri, Ebeveyn- Çocuk İlişkisi, İletişimde Bedel ve Beklenti seminerleri verilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla Akut, Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarınca bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.ayrıca Trafik konusunda trafik polisleri tarafından bilgiler verilmiştir.diş Sağlığı ve Diş Bakımı ile ilgili diş hekimleri tarafından bilgiler verilerek öğrencilerimizin diş kontrolleri yapılmıştır. 2015/2016 eğitim öğretim yılında okulumuzda işitme engelli 5.,6.,7. ve 8. Sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılmıştır. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Yasal Yükümlülük (Görevler) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak. Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak. Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1: Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 Ürün/Hizmet 4 FAALİYET ALANI 2: Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 FAALİYET ALANI 3: Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 FAALİYET ALANI 4: Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 Ürün/Hizmet 4 EĞİTİM ÖĞRETİM Üniversite okul işbirliğinin arttırılması e yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin arttırılması Velilere yönelik aile eğitimi seminerleri düzenlenmesi YÖNETİM Okul çalışmalarının yönetilmesi Eğitimle ilgili mevzuatların uygulanabilirliğinin izlenmesi Okul çalışmalarının denetimi BESLENME Sağlıklı ve kaliteli yemek hizmetinin denetimi Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaya yönelik seminerler düzenlenmesi Belirli gün ve haftalar dahilinde yerli malı kullanımını destekleyen organizasyonlar düzenlenmesi Okul sağlik personeli tarafından günlük menülerin kontrollerinin yapılması SOSYAL FAALİYETLER Kapalı spor alanlarının dizayn edilmesine yönelik çalışmalar yapılması Okul dışında resmi, özel kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği spor faaliyetlerinden yararlanılması Ders müfredatıyla ilişkilendirilmiş okul gezilerinin düzenlenmesi Şehir sınırları dışında kültür gezilerinin düzenlenmesi PAYDAŞ ANALİZİ Eskişehir İşitme Engelliler İlk-Ortaokulunun faaliyetlerinden etkilenen ve etkileyen kişi, grup ve kurumların tespiti yapılmıştır. Belirlenen paydaşlar özelliklerine göre; iç paydaş, dış paydaş, temel ortak, stratejik ortak, çalışan adlarıyla sınıflandırılmıştır. Okul müdürü başta olmak üzere paydaşlarla görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiş; bu toplantılarda beyin fırtınası, nominal grup ve çoklu oylama teknikleri kullanılmıştır. Paydaşların planı izleyebilmesi, şeffaflık sağlanması, planın sahiplenilmesi için ortak bir görüş birliği oluşturulmuştur. Bu toplantılar ve çoklu oylama teknikleri sonucunda stratejik amaçlar ve stratejik hedefler tespit edilmiştir. Temel değerler ve misyon ifadeler oluşturulmuştur. 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAY, Veliler X X Okul Aile Birliği İlçe MEM Müdürlüğü Mahalle Muhtarı X X X HİZMET ALAN X X NEDEN PAYDAŞ Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5 Çok 4 , Orta 3 , Az 2 , Hiç 1 1,2,3 İzle 1,2,3 Gözet 4,5 4,5 Birlikte Bilgilendir Çalış Sonuç Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış 1 2 İzle, Gözet Sağlık Ocağı X X SBS ye Girecek Öğrenciler 1.Sınıf Öğrencileri Diğer Öğrenciler X X X X X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Okul Başarımızda Öncelikli Grup Okul Tanıtımında Öncelikli Grup Varoluş gerekçemiz BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM İzle, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış PAYDAŞLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezi İÇ PAYDAŞ DIŞ PAY, Üniversite X X Tepebaşı Belediyesi X X HİZMET ALAN NEDEN PAYDAŞ Öğrenci yönlendiren ve yönlendirilen kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5 Çok 4 , Orta 3 , Az 2 , Hiç 1 1,2,3 İzle 1,2,3 Gözet 4,5 4,5 Birlikte Bilgilendir Çalış Sonuç Bilgilendir, İzle, Birlikte Çalış Bilgilendir, İzle, Birlikte Çalış Bilgilendir, İzle, Birlikte Çalış 4. BÖLÜM Paydaş Adı (Bir önceki çalışmadan alınacaktır.) Etki-Önem Derecesi (Bir Önceki çalışmanın son sütunundan alınacaktır.) Paydaş Görüşü Alma Yöntemi Görüş Alacak Birim- Kişi Görüş Alınma Süresi Veliler 4 Toplantı Anket Odak Grup Çalışması Anne Baba Eğitim öğretim süresi boyunca Okul Aile Birliği 5 Toplantı Okul Aile Birliği üyeleri Eğitim öğretim süresi boyunca İlçe MEM 5 Yüzyüze Görüşme Özel Eğitim Ve Rehberlik Eğitim öğretim süresi boyunca Mahalle Muhtarı 2 Yüzyüze Görüşme Mahalle Muhtarı Eğitim öğretim süresi boyunca Sağlık Ocağı 4 Yüzyüze Görüşme Sağlık Ocağı Personeli Eğitim öğretim süresi boyunca Okul Öncesi Öğrenciler 5 Grup Çalışması Okul öncesi öğrencileri Eğitim öğretim süresi boyunca Diğer Öğrenciler 5 Yüzyüze Görüşme Grup Çalışması İlk ve Ortaokul Öğrencileri Eğitim öğretim süresi boyunca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 5 Yüzyüze Görüşme Özel Eğitim Bölümü Eğitim öğretim süresi boyunca Üniversite 4 Yüzyüze Görüşme Engelliler Entegre Araştırma Enstitüsü Eğitim öğretim süresi boyunca Tepebaşı Belediyesi 3 Yüzyüze Görüşme Tepebaşı Belediyesi Personeli Eğitim öğretim süresi boyunca A.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ Kurum İçi Analiz OGYE 1.N.Bülent KARTAL 2.Uğur ÇOTUK 3.Ersin SIRMA 4.Şehriban ÇETİNTÜRK 5.Tuğba AVCI 6.Murat KESER MÜDÜR Nilgün UÇKUN Okul-Aile Birliği 1.Günay ERDOĞAN 2.Satu ATEŞ 3.Fatma KOCA 4.N.Bülent KARTAL Komisyonlar 1.Satın Alma K. 2.Muayene ve Teslim Alma K. 3.Okul ve sınıf Panolarını inceleme Büro Hizmetleri 1.Mustafa ŞAHBAZ Müdür Yrd. 1.Günay ERDOĞAN 2.Uğur ÇOTUK Kurullar 1Sosyal Etkinlikler 2Okul seçim Kurulu 3ÖğrenciDavranışlarını Değerlendirme 4Sos.Yar.Değerlendirme Kurulu Yardımcı Hizmetler 1.Ali KUZGUN 2.Ali ERGÜLER Öğrenci Kulüp. 1.Spor Kulübü 2.Tiyatro Kulübü 3.Resim- Fotoğraf 4.Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü 5Kütüphanecilik Zümre Öğret. Özel Sınıf 1.sınıf Evlin KURU 2.sınıf Ersin SIRMA 3.sınıf :- 4.sınıf Bülent DURU Sınıf Öğret. 1.sınıf Evlin KURU 2.sınıf Ersin SIRMA 4.sınıf Bülent DURU 5.sınıf Tuğba AVCI 6.sınıf Murat KESER Rehber Öğret. 1.N.Bülent KARTAL 5.sınıf Tuğba AVCI 7.sınıf Şehriban ÇETİNTÜRK Fen.tekn Tuğba AVCI 8.sınıf Ahmet SÖNMEZOCAK Matematik Dilek BEKTÖRE Sos.bilgiler Hamide YILDIRIM Türkçe Şehriban ÇETİNTÜRK Beden eğit Ürküş GÜREL Görsel sant Murat KESER Tek. Tas.Ahmet SÖNMEZOCAK Müzik Merve CAN İnsan Kaynakları Tablo 2: İnsan Kaynakları Dağılımı (2015) Görevlerine Göre Personel Dağılımı Okulumuz Birimleri Müdür Şo Tekn TOPL Müdür Yrd. Öğretmen Memur Hemşire Hizmetli för isyen AM İlkokul Ortaokul Genel Toplam Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2015) Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım Sayı Oran(%) Yüksek Lisans (Tezli) 1 Lisans 28 Lise 4 İlköğretim 2 Genel Toplam 35 Teknolojik Kaynaklar Okulumuzda öğrenci ve öğretmen bilgileri İLSİS ve MEBBİS aracılığıyla yapılmaktadır. Bunun dışında okulumuzun kendi kayıtları da mevcuttur. Ayrıca yürütülen proje çalışmaları ve dokümanları bilgisayar ortamında kayıtlı tutulmaktadır. Okula Bakanlık, il ve ilçe teşkilatından gelen bilgilendirme mesajları e-posta yoluyla kontrol edilmektedir. Araç-Gereçler 2014 Bilgisayar 15 Yazıcı 5 Tarayıcı 1 Tepegöz 1 Projeksiyon 1 Akıllı Tahta 15 Televizyon 1 İnternet bağlantısı VAR Fen Laboratuvarı 1 Bilgisayar Lab. 0 Fax 1 VCD Player 1 DVD Player 1 Fotoğr
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks