Please download to get full document.

View again

of 121
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEKORATİF ÜRÜNLER EĞİTİMİ BİLİM DALI

Category:

Poems

Publish on:

Views: 13 | Pages: 121

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEKORATİF ÜRÜNLER EĞİTİMİ BİLİM DALI İSTANBUL DA KUYUMCULUKTA KULLANILAN KALIP ÇEŞİTLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan
Transcript
T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEKORATİF ÜRÜNLER EĞİTİMİ BİLİM DALI İSTANBUL DA KUYUMCULUKTA KULLANILAN KALIP ÇEŞİTLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vedat ERGÜN ANKARA-2013 T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEKORATİF ÜRÜNLER EĞİTİMİ BİLİM DALI İSTANBUL DA KUYUMCULUKTA KULLANILAN KALIP ÇEŞİTLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vedat ERGÜN Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Meral BÜYÜKYAZICI ANKARA-2013 JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI Vedat ERGÜN ün İstanbul da Kuyumculukta Kullanılan Kalıp Çeşitleri başlıklı tezi 17/02/2013 tarihinde, jürimiz tarafından Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Dekoratif Ürünler Eğitimi Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı Soyadı İmza Başkan : Üye(Tez Danışmanı): Yrd.Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI.... Üye: Yrd.Doç. Zeynep GÖKÇESU Üye: Yrd.Doç. Dr. H. Serpil ORTAÇ i ÖNSÖZ Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Dekoratif Ürünler Eğitimi Bilim Dalı İstanbul da Kuyumculukta Kullanılan Kalıp Çeşitleri adlı yüksek lisans tezi İstanbul da kuyumculukta kullanılan kalıp çeşitlerini tespit ederek özelliklerini belgelendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Tez çalışması tarihinde başlamış olup tarihinde tamamlanmıştır. Araştırma için İstanbul kuyumculuk atölyelerinde çalışan kişilerle görüşmeler yapılmış, anket uygulanmış ve kullandıkları kalıplarla ürettikleri ürünlerin analizi yapılmıştır. Araştırma kuyumculukta kullanılan kalıp çeşitleri ile ilgili az sayıda çalışma olması ve gelecekte kaynak niteliği taşıması bakımından önemlidir. Araştırma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, önemi, varsayım ve sınırlılıkları ile konuşla ilgili tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili kavramsal çerçeve ile ilgili araştırmalar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, bölüm dörtte elde edilen bulgular ve yorumlar. Beşinci bölümde ise elde edilen sonuç ve öneriler ve kaynakça ve eklere yer verilmiştir. Tasarım hazırlama esnasında topladığım bilgilerin değerlendirilmesinde, araştırmamın yönlenmesinde tavsiyelerinden yararlandığım, ilgi ve desteğini sakınmayan tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI ya, desteğini aldığım kuyumculuk ile uğraşan usta ve bireylere teşekkür ederim. Araştırma sırasında bölgede kuyumculardan konu hakkında bilgi edinmem ve çekim yapmam konusunda önemli yardımlarda bulunan eşim Birsen Ergün e yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. ANKARA,2013 Vedat ERGÜN ii ÖZET İSTANBUL DA KUYUMCULUKTA KULLANILAN KALIP ÇEŞİTLERİ Vedat, Ergün Yüksek Lisans, Dekoratif Ürünler Eğitimi Bilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI Ocak -2013, 107 Sayfa Araştırmanın amacı, İstanbul da kuyumculukta kullanılan kalıp çeşitlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Çalışan kişilerin bu konudaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Kapalıçarşı ndan rastgele seçilen 30 kuyumcu atölyesi ve çalışanları oluşturmaktadır. Bu çalışanlara araştırmacı tarafından hazırlanan anket formları uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerden frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda; İstanbul Kapalıçarşı da bulunan atölyelerde çeşitli kalıpların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kalıpların, üretilen modelin kalınlığına, yüzey şekline, model türüne ve model sayısına göre belirlendiği gözlemlenmiştir. Her kalıbın kendine göre bir avantajı olduğu için modele göre en uygun kalıp kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Kuyumculuk, Kauçuk Kalıp, Sübye Kalıp, Pres Kalıp, Enjeksiyon Kalıp iii ABSTRACT TYPES OF MOLDS USED IN JEWELLERY IN ISTANBUL Vedat, Ergün Master of Educational Sciences, Department of Decorative Handcrafts Education Thesis Advisor: Assistant Prof. Dr. Meral BUYUKYAZICI January 2013, 107 pages The aim of this study is to clarify the types of molds used in jewellery in Istanbul and present the ideas of craftsmen working in this field. The sample of the research is constituted of 30 randomly chosen jewellery workshops and the craftsmen working in these workshops in Istanbul. Questionnaire forms were prepared by the researcher and presented to these craftsmen. In addition. Percentage calculations were made from the data derived from the observation forms and questionnaires. At the end of the research, it s understood that there are significant types of molds used in Istanbul Kapalıçarşı workshops. Furthermore, it s observed that these molds are determined according to the desired width of the model, type of the surface, kinds and the numbers of the models. Since each mold has a specific advantage, the mold which is the most suitable for the desired type of model is chosen. Keywords: Jewellery, Rubber Mould, Cuttlefish Mold, Die Mould, Injection Mould. iv İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI.. i ÖNSÖZ.ii ÖZET...iii ABSTRACT iv İÇİNDEKİLER v FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ viii TABLOLAR LİSTESİ...xi ŞEKİLLER LİSTESİ xii I.GİRİŞ Problem durumu Araştırmanın amacı Araştırmanın önemi Araştırmanın sınırlılıkları Tanımlar İlgili araştırmalar...10 II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Kuyumculuğun tanımı ve tarihsel gelişimi Kuyumculukta kullanılan madenler Türkiye de kuyumculuk sektörü Kuyumculukta kullanılan kalıplama yöntemleri Kauçuk ve silikon kalıplar Kauçuk çeşitleri Kauçuk kalıbın hazırlanması Kauçuk kalıp yapımında kullanılan araç gereçler Pişirme dereceleri Merkezleme malzemeleri Kauçuk pişirme presi Neşter Kauçuğun pişirilmesi( Vulkanizasyon) Kauçuğun kesilmesi v 2.5.6.Kauçuk kalıplarda oluşan sorunlardan bazıları ve çözüm yolları Enjeksiyon Kalıplar Kuyumculuğa uygun dik basımlı enjeksiyon makineleri Enjeksiyon kalıplarda oluşan sorunlardan bazıları ve çözüm yolları Pres Kalıplar Pres çeşitleri Pres kalıp çeşitleri Preslerde emniyet sistemleri ve bakım Pres kalıplarda oluşan sorunlardan bazıları ve çözüm yolları Sübye Kalıplar Sübye kalıba alma işlem basamakları Sübye kalıplarda oluşan sorunlardan bazıları ve çözüm yolları Kuyumculukta kullanılan kauçuk ve sübye kalıpların yapım analizleri Kauçuk kalıp tekniği ile yapım analizi Sübye ( Mürekkep balığı ) kalıp tekniği ile yapım analiz...76 III. YÖNTEM Araştırmanın modeli Evren ve örneklem Veri toplama tekniği Verilerin analizi. 67 IV. BULGULAR VE YORUMLAR Kuyumculukta Kullanılan Kauçuk Ve Sübye Kalıpların Yapım Analizi Kauçuk Kalıp Tekniği İle Kalıp Yapım Analizi Sübye Kalıp Tekniği İle Kalıp Yapım Analizi Anketten Elde Edilen Bulgular Ustaların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Ustaların meslekleri ile ilgili bulgular vi 4.2.3 Ustaların çalışma ortamlarına ilişkin bulgular Ustaların takı ticaretine ilişkin bulgular Ustaların sağlık durumuna ilişkin bulgular V. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler..97 KAYNAKÇA..99 EKLER.104 EK-1 Anket formu. 104 vii FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ Sayfa No Fotoğraf 1: Silikon Kalıp Kauçuğu...22 Fotoğraf 2: Pişirme Dereceleri..27 Fotoğraf 3: Merkezlemede kullanılan perçin ve kalıplanmış hali...27 Fotoğraf 4: Kauçuk pişirme presi..28 Fotoğraf 5: Kauçuğun kesilme aşamaları 31 Fotoğraf 6: Cnc de enjeksiyon kalıbının işlenmesi Fotoğraf 7: Erkek ve dişi kalıp.. 34 Fotoğraf 8: Dişi kalıplar Fotoğraf 9: Dişi kalıptaki hava tahliye kanalları...35 Fotoğraf 10:Kalıbın düz olmamasından kaynaklanan plastik çapaklar...36 Fotoğraf 11: Kalıbın hareket etmeyecek şekilde birleştirilmesi işlemi.36 Fotoğraf 12: Kalıbın makineye yerleştirilmesi ve sıkıştırma pistonuyla sabitlenip basım yapılması işlemi 36 Fotoğraf 13: Kalıbın açılması işlemi...36 Fotoğraf 14: Modelin kalıptan çıkarılması işlemi Fotoğraf 15: Goldpro Model AB Yarı Otomatik 37 Fotoğraf 16: Goldpro Model AB Hidro-Pnomatik 38 Fotoğraf 17: Goldpro Model AB MANUAL Fotoğraf 18: Çoklu Pres Kalıbı.40 Fotoğraf 19: Pres baskı zımbaları.40 Fotoğraf 20: Pres Basma-Kesme Kalıpları.41 Fotoğraf 21: Pres Bileklik Örneği.42 Fotoğraf 22: Hidrolik pres..43 Fotoğraf 23: Tek etkili hidrolik pres.44 Fotoğraf 24: Çift etkili hidrolik pres. 44 Fotoğraf 25: Hidrolik tank (ünite).45 Fotoğraf 26: Manometre 45 Fotoğraf 27: Pnomatik Pres...46 Fotoğraf 28 : Kollu Pres.47 Fotoğraf 29: Eksantrik preslerin kısımları..49 Fotoğraf 30: Baskı kalıpları 51 Fotoğraf 31:Keski kalıpları.52 viii Fotoğraf 32: Mürekkep Balığı 61 Fotoğraf 33: Kalıba alma işleminde kullanılacak mürekkep balığı kemiği..61 Fotoğraf 34: Model kalıba işlenmeden önce kemiğin yumuşak yüzeyi zımparalanarak düz bir hale getirilir..62 Fotoğraf 35: Mürekkep balığı kemiğinin üst ve alta gelecek yüzeylerine pimler yerleştirilerek iki kalıbın üst üste gelmesi sağlanır 62 Fotoğraf 36: Kemiği şekillendirmede kullanılan oyma aletleri, ölçmede kullanılan cetvel, temizlemede kullanılan fırça..62 Fotoğraf 37: Belirlenen model mürekkep balığı kemiğine değişik oyma aletleri kullanılarak oyulur...63 Fotoğraf 38: Döküm yaparken kullanılan yolun şekillendirilmesi işlemi.. 63 Fotoğraf 39: Alt ve üst kalıbın sabitlenmesi işlemi 63 Fotoğraf 40:Hurda gümüşlerin potada eritilmesi işlemi.64 Fotoğraf 41: Kalıp sabitlendikten sonra eritilen gümüş önceden hazırlanan yolluktan dökülür ve soğumaya bırakılır 64 Fotoğraf 42: Soğuduktan sonra kalıbın açılması, modelin çıkarılması işlemleri 64 Fotoğraf 43: Sübye kalıptan yapılmış takı örnekleri Fotoğraf 44: Kalıbı alınacak yüzük modeli.68 Fotoğraf 45: Kauçuk kalıp ölçüsünde kauçuğun kesilmesi..69 Fotoğraf 46: Kauçuk Pişirme Kalıbı.69 Fotoğraf 47: Kalıbın içine kauçuğun yerleştirilmesi işlemi.69 Fotoğraf 48: Yüzüğün kauçuğa yerleştirilmesi işlemleri..70 Fotoğraf 49:Yerleştirilen yüzüğün üstünün kauçuk ile kaplanması işlemi 70 Fotoğraf 50:Pişirmeye hazır kauçuk kalıp...70 Fotoğraf 51:Hazırlanan kalıbın makineye yerleştirilmesi işlemi 71 Fotoğraf 52:Pişirilen kauçuğun kalıptan ayrılması işlemleri..71 Fotoğraf 53:Kalıptan ayrılan kauçuğun üstüne yerleştirilen metalin çıkarılması...72 Fotoğraf 54:Kalıptan ve üzerindeki metallerden ayrılmış kauçuk model..72 Fotoğraf 55:Neşter yardımıyla kauçuğun fazlalıklarının alınması ve yolluktan başlayarak zikzak şeklinde kesilme aşaması 73 Fotoğraf 56:Kesim işlemine devam edilmesi ve modele ulaşılması 73 Fotoğraf 57:Kauçuğun kesilmesinin son aşamaları..74 Fotoğraf 58:Kauçuk ve modelin ayrılmış görüntüleri...74 ix Fotoğraf 59:Mum basımında kullanılacak yolluğun ve genel olarak kalıbın son rötuşlarının yapılması..74 Fotoğraf 60: Kauçuk kalıbın mum basım işlemi için hazırlanması aşaması, kauçuğa mum basımı...75 Fotoğraf 61: Mumun kalıba basılmış hali 75 Fotoğraf 62: Sübye kalıpta kullanılan mürekkep balığı derisi.75 Fotoğraf 63: Mürekkep balığı derisinin modelin işlenmesi için cnc makinesine sabitlenerek yerleştirilmesi, modelin işlenmesi...76 Fotoğraf 64: Cnc makinesinde modelin işlenmiş hali 76 Fotoğraf 65: Kalıbı sabitlemek için bir tel yardımıyla sıkıca bağlanması işlemi Fotoğraf 66: Gümüşün bir potada eritilmesi ve döküm işlemi Fotoğraf 67: Mürekkep balığı derisi ile yapılan döküm sonrası kalıbın açılması...77 Fotoğraf 68: Dökümü yapılan modelin önden ve arkandan görünüşü...77 x TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. Ustaların Yaş Aralığı Durumuna Göre Dağılım. 78 Tablo 2. Ustaların Eğitim Durumlarına Göre Dağılım. 78 Tablo 3. Ustaların Mesleği Kaç Yıldır Yaptıklarına Göre Dağılım Tablo 4. Ustaların Mesleği Seçme Sebeplerine Göre Dağılım Tablo 5. Ustaların Meslekle İlgili Eğitim Alma Durumlarına Göre Dağılım...80 Tablo 6. Ustaların Mesleği Kimden Öğrendiklerine Göre Dağılım..80 Tablo 7. Kalıpçılığın Eskiye Oranla Şimdiki Durumuna Göre Dağılım 81 Tablo 8. Kalıpçılıkla İle İlgili Karşılaşılan Güçlüklere Göre Dağılım. 81 Tablo9. Kalıp Tasarımlarının Nasıl Oluştuğuna Göre Dağılım. 82 Tablo 10. Kullanılan Motif ve Desenleri Gösterme Durumuna Göre Dağılım...82 Tablo 11. Kalıp Çeşitlerini Kullanma Durumuna Göre Dağılımı Tablo 12. Ustaların Kalıp Kullanmalarının Avantajlarına Göre Dağılımı.. 84 Tablo 13. Kullanılan Kalıbın Dezavantaj Durumuna Göre Dağılımı 85 Tablo 14. Ustaların Çalışma Ortamının Yapılan İşe Uygunluğuna Göre Dağılımı...86 Tablo 15. Çalışma Ortamının Hangi Bölümlerden Oluştuğuna Göre Dağılım 87 Tablo 16.Kalıp Yaparken Özel Bir Giysi Kullanılıp Kullanılmadığına Göre Dağılım 87 Tablo 17. İşçi alırken Önceliği Gösterme Durumuna Göre Dağılım. 88 Tablo 18. Ürünlerin Pazarlanma Yöntemine Göre Dağılım Tablo 19. Ürünlerin Kimlere Pazarlandığına Göre Dağılım Tablo 20. Pazarlamada Etkili Olan Unsurlara Göre Dağılım Tablo 21. Tanıtımın Yapılış Şekline Göre Dağılım 90 Tablo 22. Yurt Dışı Bağlantı Durumuna Göre Dağılım Tablo 23. Yurt Dışında Bağlantılı Olunan Ülkelere Göre Dağılım 91 Tablo 24. Öretim Yapılan Ürünlere Göre Dağılım.. 91 Tablo 25. Bu Mesleğin Neden Olduğu Düşünülen Rahatsızlıklara Göre Dağılım.92 Tablo 26. Meslekten Dolayı Oluşan Hastalık ve Rahatsızlıklara Karşı Alınan Önlemlere Göre Dağılım 93 xi ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1: Pres Modeli. 41 Şekil 2: Kesme Olayı Şekil 3: Kesme sahalı açısal boşluk.. 53 Şekil 4. Kesme Zımbaları. 55 Şekil 5: Çeşitli kesitlerdeki zımbalar Şekil 6: Dişi Kalıplar 56 Şekil 7: Kılavuz pimler Şekil 8: Kesme Kalıbı xii 1. GİRİŞ 1.1. Problem Durumu: İnsanoğlunun güzeli araması ve güzeli oluşturmak için verdiği uğraşılar şüphesiz sanatın oluşmasında en büyük etkendir. İnsanların kendilerini, yaşadıkları ortamı, kullandıkları eşyaları biçimlendirmek arzusu ile süsleme sanatları gelişmiş, değişik alanlarda eserler meydana gelmiştir. İnsanların ihtiyaçları zaman içinde değişmiştir. Fakat beslenme, barınma, giyinme ve süslenme ihtiyaçları değişmemiştir. İnsanlar inançlarından ötürü törenlerde takmak üzere simgesel takılar kullanmışlardır. Krallar, rahipler sahip oldukları güçleri üzerindeki taşıdıkları sembollerden almışlardır. Onların kendilerine tanrılarca bağışlandığına inanmışlardır. Bu bağışlanmış şeyler o zamana kadar keşfedilmiş kıymetli taş ve madenlerden yapılmıştır. Bu semboller günümüzde pek çok takı da kullanılmaktadır. Süslenmek veya dini inanış amaçlı olarak insanların ilgisini çeken takılar ilk olarak taş, kemik, fildişi, deniz kabuklarından yapılmıştır. Maden işçiliğinin başlamasıyla tunç, gümüş ve altından takılar yapılmıştır (Çukur,2009:1). Günümüzde teknolojik alanda gelişmeler kuyumculuk sektöründe de görülmektedir. Bilgisayarlı imalatlar, hammadde üretiminin gelişmesi ve ucuzlaması, kalıp maliyetlerinin azalması; elde imalatı azaltmış ve pres, enjeksiyon, kauçuk silikon gibi seri üretim tekniklerinin kullanılması yaygınlaşmıştır. İstanbul kuyumculuğu yüksek hassasiyet, kalite, zamandan tasarruf ve maliyetin düşüklüğünden dolayı bilgisayarlı tasarım ve bilgisayarlı imalata yönelmiştir. Birçok kuyum toptancısı sipariş verdikleri modelde hacim, ağırlık, kalınlık gibi fiziksel özelliklerde standart istedikleri için, elde bu standartlar seri olarak üretilemediğinden dolayı takı üretim atölyeleri pres, enjeksiyon ve kauçuk silikon 2 kalıplama tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Kullanılan bu kalıplarda binlerce aynı fiziksel özelliklere sahip takı modelleri üretilebilmektedir. Ülkemizde kuyumculuk sektörü diğer sektörlere bağlı olarak gelişme göstermiştir. Kauçuk silikon malzemelerin kalitesinin artması, pres ve enjeksiyon kalıplarının daha hassas makinelerde işlenmesi, döküm fırınlarının ve mum enjeksiyon kazanlarının daha hassas olması, ara malzemelerin kalitesinin yükselmesi, takı üretim kalitesine ve miktarına doğrudan yansımıştır. Bu nedenle kuyumculukta kullanılan kalıpların giderek öneminin artması bu alanda çalışma yapılmasının gerekli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu nedenle araştırmanın problemi olarak İstanbul da kuyumculukta kullanılan kalıp çeşitleri belirlenmiştir. 1.2.Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, İstanbul da kuyumculukta kullanılan kalıplar, kalıp çeşitleri ve özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda başlıca şu alt amaçlara cevap aranmıştır. Alt Problemler 1. İstanbul da kuyumculukta kalıp kullanan ustaların meslek ile ilgili bilgileri, demografik özellikleri ve çalışma ortamları nelerdir? 2. Kalıpların yapımında kullanılan materyaller nelerdir? 3. Kuyumculukta kullanılan silikon ve sübye kalıpların üretim aşamaları nelerdir? 4. Kuyumculukta kullanılan kalıp çeşitleri nelerdir? 5. Kuyumculukta kullanılan kalıpların avantajları nelerdir? 6. Kuyumculukta kullanılan kalıpların dezavantajları nelerdir? 1.3.Araştırmanın Önemi Dünyada altın imalatında ülkemiz 2. sırada yer almaktadır. Bu konumunu sürdürebilmesi için seri imalatta hata payını azaltmak, maliyeti düşürmek ve kaliteyi artırmak zorundadır. Burada kalıpların önemi ortaya çıkmaktadır. Hatalı bir 3 kalıbın yapılması o kalıptan çıkacak bütün ürünlerinde hatalı olmasına sebep olmaktadır. Bu da büyük oranda maliyet ve zaman kaybı demektir. Kalıpların hatasız imalatı ürünün imal aşamasından vitrindeki yerine kadar olan süreçte imalatçıya maddi ve zaman yönünden büyük fayda sağlamaktadır. Alınan siparişlerin gecikmesi önlenmektedir. Kuyumculuk sektöründe seri imalata imkân veren üretim yöntemleri kauçuksilikon kalıpları, enjeksiyon kalıplar, sübye ve pres kalıplarıdır. Bu kalıplar ile aynı özellik ve ölçülere sahip birden fazla takının üretimi daha kolay ve zaman kazandıran bir işlem olmasından dolayı kuyumculuk sektöründe tercih edilen bir yöntem olmuştur. Bu nedenle bu araştırma önem taşımaktadır. Kalıpçılık ile kalıpların oluşturulması, kullanımı ve kullanımında oluşabilecek sorunlar, sorunları önleme ve düzeltme yolları önceden bilindiği için hata yapma oranı azalmaktadır. Aynı zamanda hata yapıldığında hızlı bir şekilde müdahale etmek de mümkündür. Kalıpta kopmuş parça varsa o bölge yenilenmekte veya gerekiyorsa kalıp tekrar yapılmaktadır. Pres kalıplarda çapak kaldığı durumda, çapak kalan kısım dövülerek içe doğru büzülmektedir. Silikon ve kauçuk kalıplarda maliyet ucuz ve üretim sayısı fazla olduğundan kalıbın tamir edilmesi yerine tekrar yapılması daha uygun olmaktadır. Bu nedenle günümüzde kuyumculukta kalıp, kalıpçılık önemli bir yere sahiptir. Bu alanla ilgili fazla kaynağın bulunmaması ve kuyumculukta seri üretimde büyük bir önemi olan kauçuk kalıplama, enjeksiyon kalıplama, pres kalıplama ve sübye kalıplama tekniklerinin araştırılması çalışma tamamlandığında bu konuyla ilgilenenlere de bir kaynak oluşturması açısında önemlidir. 1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma, literatür taramasında Türkçe ve İngilizce kaynaklarla ve kuyumculukta kalıp işi ile uğraşan tecrübeli kişilerin bilgileri ile sınırlıdır. Bu araştırma İstanbul da Kapalıçarşı ve çevresinde bulunan kuyumcular tarafından kullanılan kalıp çeşitleri ile sınırlıdır. 4 ile sınırlıdır. Bu çalışma bir yüksek lisans tezi olması nedeniyle, araştırma için ayrılan süre 1.5.Tanımlar Ağartma: Gümüşü zaç yağında temizleyerek ak yapma. Zift üzerinde işlemesi tamamlanmış gümüş ısıtılarak ziftten kaldırılır. Eser üzerindeki zift bulaşığını temizlemek için de ateşte yakılır. Gümüş akkor durumuna geldikten sonra soğumağa bırakılır, sonra da zaç yağına daldırılır. Orada bir süre bekletilen gümüş çıkarılır ve suda yıkandıktan sonra talaşta kurutulur. Bu işlemler sonunda beyaz mat bir renk almış olan gümüşe ağarmış gümüş ve bu işleme de ağartma denir ( Kuyumculuk Terimleri,2008:5). Akışkanlık: Erimiş alaşımın kalıba iyi akabilme ve kalıbın tam şeklini alabilme özelliğini gösteren karmaşık özellik. Genellikle, aşırı ısıyla ve oksitleme olmadığında artar. Çok çeşitli deneysel döküm test parçaları tarafından değerlendirilir (Word Gold Councıl, 2000:3). Alçı: Erimiş altın alaşım elde edilmesi ve modelin tam ayrıntılı olarak kopyalanması için, hızlı çöken silis cürufu ve bağlayıcının form elde etmek için plastik ya da mum model etrafına dökülüp yakıldığı refrakter kalıp (Word Gold Councıl, 2000). Altın: Asıl metal olarak bilinen altın kişioğlunun en çok değer verdiği madendir. Tarih alanına çıktığı yıl öncesinden bu yana değerini şimdi de korumaktadır. Yumuşak sarı renkli bu madeni tarihte ilk kez kullananların Sümerler olduğu sanılmaktadır. Simgesi Au ve atom sayısı 79 dur. İ.Ö. 700 lerde ilk altın para, altını zenginlik olarak benimsetmiştir. Kral, şah, padişah v.b. yöneticiler güçlerini sahip olduk
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks