Please download to get full document.

View again

of 144
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER BİLİM DALI

Category:

Homework

Publish on:

Views: 54 | Pages: 144

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER BİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Emrah Hüseyin
Transcript
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER BİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Emrah Hüseyin GEZER Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Seçil Mine TÜRK Ankara-2013 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER BİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Emrah Hüseyin GEZER Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Seçil Mine TÜRK Ankara-2013 i ÖZET GEZER Emrah Hüseyin. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Türkiye, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Artan nüfus ve mevcut kaynakların yetersizliği sonucu ihtiyaçlar da aynı yönde artış göstermiş, daha iyi yi isteyen insan, yeni enerji kaynakları arayışına girmiştir. Yakılmasıyla daha fazla enerjiyi açığa çıkaran fosil yakıtlar doğaya ve canlıların sağlığına zarar vermiş ve sağladığı faydayı gölgelemiştir. Fosil yakıtlar tüketildikçe, atıklarıyla doğal çevre de tükenmeye başlamıştır. Çalışmamda, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi verilmiş, ardından yenilenebilir enerji kaynakları olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte açıklanmıştır. Söz konusu enerji kaynakları ile ilgili dünya ülkelerinin ve Türkiye nin izlediği politikalar tartışılmıştır. Bunu yanı sıra Türkiye nin enerji politikaları incelenerek yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye deki potansiyelleri ve bu potansiyellerin ne ölçüde kullanıldığı, yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki mevzuat ile birlikte genel olarak anlatılmıştır. Çalışmada; Avrupa Birliği ve Türkiye nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenmekte olup, bu eksende, Türkiye nin geçmiş ve günümüzdeki çalışmalarının geleceğe yansıması ve çeşitli politika önerileri üzerinde durulmaktadır Anahtar kelimeler: 1.Yenilenebilir Enerji, 2.Fosil Yakıtlar, 3.Türkiye nin Enerji Politikaları, 4.Avrupa Birliği ii ABSTRACT GEZER Emrah Hüseyin. Renewable Energy Sources And Turkey. Master Thesis. Ankara As a result of rising population of the World and inability of the available resources, needs also increase in variety; the human being, willing to have better, have already started to seek new energy resources. Fossil fuels which produce more energy by being burned have damaged not only the nature but also the health of the living creatures, therefore these harmful effects have surpassed their benefits. As the fossil fuels have been consumed for the sake of the evolution of the human beings, natural environment has also been altered by their waste. In this study, the general information was given about the renewable energy resources, then renewable energies were explained in terms of negative and positive ways. The policies of World countries and Turkey related to energy sources were discussed. Apart from that, both the potential of each renewable energy source and its evaluation level are explained and eventually the legislation on the renewable energy sources is emphasized. In the study; Turkey and the EU s approaches on renewable energy sources are analysed as comparatively; in this basic, the reflection of Turkey s performance from the past and today to the future and different political solutions are searched. Key Words: 1.Renewable energy, 2.Fossil Fuels, 3.Turkey s energy policies, 4.European Union ÖNSÖZ Türkiye nin enerji ile ilgili kalkınma politikalarının incelenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hedeflerinin bir arada değerlendirilmesi ile enerji politikalarının oluşturulması gerektiği bakış açısıyla hazırladığım bu çalışmamda, çok yoğun olmasına karşın tez yöneticiliğimi kabul eden saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Seçil Mine Türk e bana çalışmamın her aşamasında gerek tavsiyeleri ve yönlendirmeleri, gerekse gösterdiği anlayış, sabırlı ve olumlu yaklaşımı ile verdiği büyük destek için teşekkür ederim. Ayrıca, tez hazırlama sürecinde, yapıcı tavsiyeleri ile tezime büyük katkı sağlayan saygıdeğer hocam, bölüm başkanım Prof. Dr. Kemal Görmez e çok teşekkür ederim. Anlatım ve dilbilgisine yönelik düzeltmeleri yapmamda, tezi inceleyerek yardımda bulunan, verdiği manevi güçle her daim yanımda olan sevgili arkadaşım Eylem Dağaşar a; öte yandan metnin biçimsel şartlara uygun duruma getirilmesinde katkılarıyla bana destek olan değerli arkadaşım Ayşe Gülgün İşli ye; hayatımın en önemli dönüm noktalarında yanımda olan ve destek veren sevgili Gizem Turğut a; yine olumlu yaklaşımıyla çalışmalarıma ışık tutan, başlangıçtan beri gösterdiği anlayış, verdiği moral ve destek ile tezin hazırlanma sürecini kolaylaştıran saygıdeğer Dr. Yakup Özkaya ya teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak, her zaman gösterdiği anlayış ve verdiği destekle bana güç veren değerli babama; tüm eğitim hayatım boyunca çalışmalarımda sabır ve şefkatle beni yüreklendiren, tezin her aşamasında yaptığı yardımlar ve gösterdiği özveri ile hep yanımda olan değerli anneme; en derin sevgilerimle teşekkür ederim. iv İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...ii ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR LİSTES İ... vii ŞEKİLLER LİSTESİ... viii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ENERJİ VE YENİLEBİLİR ENERJİ KAVRAMI 1.1.ENERJİ KAVRAMI ENERJİ KAYNAKLARI Birincil Enerji Kaynakları Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Fosil Enerji ve Kaynakları Petrol Kömür Doğalgaz Nükleer Enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları İkincil Enerji Kaynakları İKİNCİ BÖLÜM YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 2.1. GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş Enerjisine İlişkin Genel Açıklama Güneş Enerjisinden Faydalanma Maliyeti Güneş Enerjisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri RÜZGAR ENERJİSİ Rüzgar Enerjisine İlişkin Genel Açıklama... 24 v Rüzgar Enerjisinden Faydalanma Maliyeti Rüzgar Enerjisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri HİDROELEKTRİK ENERJİ Hidroelektrik Enerjiye İlişkin Genel Açıklama Hidroelektrik Enerjinden Faydalanma Maliyeti Hidroelektrik Enerjisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerjiye İlişkin Genel Bilgi Jeotermal Enerjiden Faydalanma Maliyeti Jeotermal Enerjinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri BİYOKÜTLE ENERJİSİ Biyokütle Enerjisine İlişkin Genel Bilgi Biyokütle Enerjinden Faydalanma Maliyeti Biyokütle Enerjisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri DİĞER YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Dalga Enerjisi Gelgit Enerjisi Dalga ve Gelgit Enerjilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ENERJİ POLİTİKALARI 3. TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKALARI TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜRECİ Cumhuriyet in İlk Yıllarında Uygulanan Enerji Politikaları Devletçilik Dönemi nde Uygulanan Enerji Politikaları Liberal Ekonomi Dönemi nde Uygulanan Enerji Politikaları Planlı Kalkınma Dönemi nin Enerji Politikaları Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Birinci, İkinci ve Üçüncü Kalkınma Planlarının Sonuçları... 74 vi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi ( ) Dokuzuncu Kalkınma Planı Dönemi ( ) Kalkınma Planlarının Etkileri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÜNYA DA VE AB DE ENERJİ POLİTİKALARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA TÜRKİYE NİN GELECEĞİ 4.1. DÜNYA DA ENERJİ POLİTİKALARI AVRUPA BİRLİĞİNDE ENERJİ POLİTİKALARI TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ AB ENERJİ PLANLAMASINDA TÜRKİYE NİN YERİ VE ENERJİ POLİTİKALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA TÜRKİYE NİN GELECEĞİ Yenilenebilir Enerjinin Türkiye İçin Ekonomik Önemi Yenilenebilir Enerjinin Türkiye İçin Sosyoekonomik Önemi Yenilenebilir Enerjinin Türkiye İçin Çevresel Önemi SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA vii TABLOLAR LİSTES İ Tablo 1: Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması... 5 Tablo 2: Dünya Toplam Enerji Tüketiminde Güneş Enerjisinin Yeri ( ) Tablo 3: Güneş Enerjisi Kullanımında Başat Ülkeler Tablo 4:Dünya Rüzgar Enerjisi Teknik Potansiyeli Tablo 5: Dünya Rüzgar Enerjisi Kullanımında Başat Ülkeler (2006) Tablo 6: Dünyanın enerji potansiyeli Tablo 7: Dünya Jeotermal Enerji Potansiyelinin Kıtasal Dağılımı Tablo 8: Jeotermal Enerji Kullanımının Ülkelere Göre Dağılımı (2005) Tablo 9: Dünya Biyokütle Enerji Potansiyelinin Kıtasal/Bölgesel Dağılımı ( ) Tablo 10: Mevcut teknolojilerle elde edilebilir YE kaynağı potansiyelinin dünyadaki coğrafya ve ülkelere dağılımı viii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1,2,3,4. Güneş Panelleri Şekil 5. Rüzgar Enerjisi Santrali Şekil 6,7. Hidroelektrik Enerji Santrali Şekil 8. Jeotermal Enerji Santrali Şekil 9,10 Biyokütle Enerji Kaynakları Şekil 11 Dalga Enerji Toplayıcı Şekil 12 Gelgit Enerji Jenaratörü Şekil 13 Türkiye deki enerji görünümü Şekil 14 Enerji fiyatlarının ithal edilen enerji maliyetlerine etkisi GİRİŞ Günümüzde enerji üretimi ve tüketimi, milletlerin refah seviyesini gösteren bir ölçüt haline gelmiştir. Dolayısıyla enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Enerji tüketiminde fosil yakıtlar artık tercih edilmemektedir. Bunun nedenlerinden birisi fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olmasıdır. Dolayısıyla bu türden yakıt kullanımı ülkelerin fosil yakıt bakımından zengin ülkelere bağımlı kalmasına neden olmaktadır. Üretimin temel girdisi olan enerjideki fiyat artışları ülkelerin ekonomik yapısını kolaylıkla etkileyebilmektedir. Günümüzde ekonomik gelişme ve artan nüfusa bağlı olarak enerji tüketimi oldukça artmıştır. (Enerjinin üretimi, kullanımında sürekliliğin sağlanmasının yanı sıra küresel ısınma ve hava kirliliği gibi enerjinin çevre etkileri de öncelikli hale gelmiştir.) Tercih edilmemesinin bir başka nedeni ise, fosil yakıtların çevreyle uyumlu olmamaları nedeniyle çevreye çok fazla zarar vermeleridir. Fosil yakıtların karbon emisyonları hava kirliliğine neden olmaktadır. Tüm bu ekonomik ve çevresel faktörler nedeniyle ülkeler, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga, gelgit vd.), fosil yakıtların atmosferdeki sera gazı birikimini arttırdığı ve böylece küresel sıcaklıktaki hızlı artışla birlikte ani küresel iklim değişikliğine neden olduğu bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra tüm dünyada tekrar ön plana çıkmıştır. Bu durum, son dönemde enerji arz güvenliğine yönelik kaygıların artmasıyla ve uluslararası enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kullanımının uluslararası ilişkilerdeki gerginliği azaltabileceği gibi ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayabileceğini de göstermektedir. Dünya Enerji Konseyi nin raporlarında 2025 yılında yenilenebilir enerjinin; doğrudan yakıt kullanımındaki payının %25, küresel elektrik 2 üretimindeki payının ise %60 lar düzeyinde olabileceği belirtilmektedir. 1 Dünya önümüzdeki yüzyılda artık enerji kaynağı olarak petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan değil, rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından söz edecektir. Çünkü fosil yakıtlar yakın bir gelecekte ya tükenmiş ya da kısıtlı ve pahalı üretiliyor olacaktır. Diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerji konusu, her geçen gün önemini biraz daha arttırmış, enerjinin yetersiz kalması, enerjiyi ithal etme zorlukları bu sektöre bu güne kadar verilen ağırlığın yetersizliğini kanıtlamış, kendi kendine yeterli enerjiyi sağlayabilme prensibini gündeme getirmiştir. 2 Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ilgi, ülkemizde de dünyaya paralel olarak günden güne artmaktadır. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemiz için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yaşamsal önemdedir. Bununla birlikte, ülkemizde oldukça önemli potansiyele sahip olan hidroelektirik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjisinden sadece hidrolik enerji önemli bir kullanıma sahiptir. Başta rüzgar enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynakları ise son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ön plana çıkmaya başlamıştır. Diğer taraftan, enerji ve çevre uyumu hedefi ile sürdürülebilir enerji geleceğine yönelmiş olan Türkiye, Avrupa Birliği ne üye olmayı hedeflemiş bir ülke olarak bu alanda da Avrupa standartlarını yakalayabilmelidir. 1 İstemi, Ünsal; Enerji Gündemi ve Sorunlarımız, TMMOB, EMO Yayını, Ankara, 2004, s Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Türkiye nin Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, 1984, s. 17. BİRİNCİ BÖLÜM ENERJİ VE YENİLEBİLİR ENERJİ KAVRAMI 1.1.ENERJİ KAVRAMI Enerji, toplumların gelişiminin göstergesi ve gelişmeyi doğrudan etkileyen bir unsurdur. Enerji, insan hayatının her noktasında vazgeçilmez bir ihtiyacı olup hayatının devamı da enerjinin varlığına bağlı bulunmaktadır. Taşımacılıkta, endüstride, güncel hayatta kısaca yaşamın her aşamasında enerji kullanılmaktadır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren değişik formlarda kullanılan enerjinin tanımı aşağıdaki bölümde yapılmaya çalışılmıştır. Enerji, bir madde ya da maddeler sisteminin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Termodinamikte enerji, bir etki meydana getirebilme kapasitesi, kabiliyeti olarak ifade edilir. Günlük hayatta enerji terimi ile enerjinin geçebilen şekilleri olan iş ve ısı kastedilmektedir. 3 Mekanik bilimin ilerlemesiyle, enerji terimi, iş yapabilme yeteneğinin bir ölçüsü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Toplam enerji, doğada gelişen değişimlerden bağımsızdır, miktarı değişmez. Enerjinin korunumu yasası kapsamında, seçilen belli bir sistem içerisinde enerji, belli bir şekille sınırlı kalmayıp başka bir şekle dönüşümü sağlanabiliyor. Bu değişimlere konu olan biçimler; kütle çekimi, ısı, ışınım, kütle, elektrik ve çekirdek enerjileri ayrıca kinetik enerji, ve kimyasal enerjidir. Enerjinin birimlerinden en bilinenleri; BTU, kilogram metre, erg, kilowatt saat ve joule dir. 3 Spurgeon, R. ve M. Flood (2002); Enerji ve Güç, (Çev.: K. Sönmezler), TÜBİTAK, Ankara. 2002: s.8-9 ENERJİ KAYNAKLARI Özelliklerinin değiştirilip, değiştirilmemesine bakılarak enerji kaynakları, birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılır. Doğada bulundukları haliyle, değiştirilmeden kullanılabilen kaynaklar, birincil enerji kaynaklarıdır. Birincil kaynakların belirli işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen enerji ise, ikincil enerji kaynaklarıdır. Birincil enerji kaynaklarının, fiziksel olarak farklılaştırılması ile oluşan ikincil enerjilere, enerji taşıyıcısı da denilmektedir. Birleşmiş milletler ise enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere iki ana grupta sınıflandırmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynakları fosil enerji kaynakları olarak da adlandırılırlar. Bu kaynaklar; taşkömürü, linyit, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şist, uranyum ve toryumdur. Yenilenebilir enerji kaynakları ise adından da anlaşılabileceği gibi sürekli bir döngüde olan ve tekrar tekrar kullanılabilen enerji kaynaklarıdır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalga enerjisi, biomas ve hidrojendir. 5 Tablo 1: Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması Enerji Kaynakları 1.Birincil Enerji Kaynakları 2.İkincil Enerji Kaynakları 1.1 Yenilemeyen Enerji Kaynakları 2.1 Elektrik Enerjisi Fosil Kaynaklar 2.2 Hidrojen Enerjisi Nükleer Enerji 1.2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Geleneksel Kaynaklar Yeni Kaynaklar Kaynak: Seyhan Onbaşıoğlu., Neden Yenilenebilir Enerji?, Termodinamik dergisi, Yıl: 14, Sayı: 128, Ekim 2005, s. 59; US Government, Energy Information Administration (EIA)., Scientific Forms of Energy, Birincil Enerji Kaynakları Birincil enerji; mevcut doğal kaynaklardan elde edilen enerji anlamına gelmektedir. Bu enerjiyi yaratan kaynaklar doğrudan kullanıldıkları gibi ikincil enerjiye dönüştürülerek de kullanılmaktadır. Birincil enerji kaynakları olarak adlandırılan bu kaynaklar; yenilenemez ve yenilenebilir kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır Yenilenemeyen Enerji Kaynakları Yenilenemeyen enerji kaynakları daha çok fosil kökenli enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların kullanımı kömürle başlamış olsa da günümüzde en çok kullanılan petroldür. Petrolün en büyük kullanım alanı ise taşımacılık ve sanayi sektörleridir. Yenilenemeyen enerji kaynakları arasında son dönemlerde popülaritesini artıran bir diğer kaynak da doğal gazdır. Bu kaynakların kullanımındaki en büyük sorun yarattıkları çevre kirliliğidir. Enerji 6 elde edilmesi için oluşan yanma sırasında kimyasal olarak açığa karbondioksit (CO2) ve karbonmonoksit (CO) gazları çıkmaktadır. Bu gazların insan sağlığı için zararlı olmasının yanı sıra, yarattıkları sera etkisiyle dünyanın ısınmasına neden olarak çok ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Bu nedenle toplumlar, alternatif, zararsız ya da daha az zararlı, enerji kaynaklarına yönelmeye başlamışlardır. Bu kaynaklar da yenilenebilir enerji kaynaklarıdır ve ilerideki bölümlerde daha detaylı olarak incelenecektir Fosil Enerji ve Kaynakları Dünyada katı, sıvı veya gaz halinde bulunan fosil yakıtların, bünyesinde bulundurduğu enerjinin yakılarak; elektrik, ısı (termik) veya yakıt enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen enerjiye fosil kaynaklı enerji denilmektedir. Fosil enerji kaynaklarının başlıcaları; kömür (taş kömürü, linyit kömürü), petrol ve doğal gaz gibi temel kaynaklardır Petrol Petrol, sanayi çağının kapanıp yeni bir çağın aralandığı bu günlerde artık sıkça duyulmaya başlanan enerji sorunu, çevre kirliliği veya sera etkisi, küresel ısınma gibi söylemlerin temel faktörü olmuş, vazgeçilmez konumu ve nispi alternatifsizliği 4 nedeniyle en çok tüketilen enerji taşıyıcısı haline gelmiştir. Petrol, latince adıyla petroleum, petrollü taş anlamına gelen ve hidrokarbon olarak da bilinen kompleks kimyasal yapısı olan bir maddedir. Petrolün insanlar tarafından kullanılmaya başlanması M.Ö. dönemlere kadar 4 H.Naci, Bayraç; Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi, 7 uzanmaktadır. Ticari anlamda petrolün bulunması, işlenmesi ve kullanımının yaygınlaşması ise 1850 li yıllardan sonra olmuştur. 5 Petrol, hangi tür enerjiden söz edilirse edilsin yahut enerji adına hangi tez yazılırsa yazılsın değinilmeden, en azından kıyaslanmadan geçilemeyecek bir parametre haline gelmiştir. Endüstrileşmiş hiçbir toplum gerekli ve yeterli miktarda petrol olmadan ayakta kalamayacaktır. 6 Petrol ile ilgili öngörüler ışığında değerlendirmeler yapmak ve geleceğini buna göre şekillendirmek her ülke için kaçınılmaz bir durum olmuş, devamlı olarak artan ham petrol fiyatının ekonomiye etkilerine dikkat çekilmiştir. 7 Gelişen sanayi ve ekonomilerin enerji ihtiyaçları gittikçe artacak ve bunu bugün itibari ile en kolay şekilde petrolden temin edeceklerdir ve petrol bu devrimin en temel öğesi durumundadır. Dünyanın 2030 yılına kadar olan enerji profili, Stratejik araştırmalar Enstitüsü nün (CSIS) hazırladığı Dünya Enerji Raporu (2002) ile açıklanmıştır. Buna göre, petrol talebinin gelecek 30 yıl içinde %30 artacağı ve toplam talebin %62 sinin gelişmekte olan ülkelerden geleceği raporda belirtilmiştir yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin toplam enerji talebi içindeki payının %13 lük artış göstererek %43 e yükseleceği savunulmuş ve bunun sebepleri gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme, büyük şehirlere göç ve ticari yakıtlara olan yatkınlığın artması olarak gösterilmiştir. 8 Jeopolitik alanların genişlemesiyle birlikte, hem zorunluluk olarak hem de ihtiyaç duyulması açısından enerji güvenliği sağlanacak alan ve ülke sayısı artış göstermektedir. Çin, Japonya, Hindistan başta olmak üzere, kıt kaynaklara sahip olan ve gittikçe dışa olan bağımlılıkları artacak olan ülkeler için enerji güvenliğini sağlama girişimlerinin de artması beklenmektedir. Japonya nın 5 Okandan, Ender; Türkiye nin Petrol Arama Ve Üretim Potansiyeli. 6 Michael T.Klare. (2005); Kaynak Savaşları, Devin Yayıncılık, Ocak, İstanbul, s Soysal,Ayşe; Türkiye de enerji tüketiminin ekonometrik analizi ( ). DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 8 Bayraç, H.Naci; Uluslar arası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi, ( ). 8 uzun süreli milli stratejisi enerji güvenliğini ve Çin in
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks