Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 50 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu STRATEJİK PLAN ii iii iv ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi
Transcript
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu STRATEJİK PLAN ii iii iv ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır. Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek olduğu işin başında belirlenmelidir. İsmet SANCAK Okul Müdürü v NEDEN STRATEJİK PLANLAMA? Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde ancak kaliteye önem veren kurumlar farklılık yaratabilirler. Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan değişim süreci okulları ve kurumları değişime zorlamaktadır. Sürekli yeniliklerin yaşandığı, teknolojideki hızlı değişim ve eğitim alanında paydaş beklentilerinin artması kurum/kuruluşların yenilikçi stratejilerini zamanında geliştirmelerini ve uygulamalarını gerektirmektedir. Ülkemizin kalkınmasında çok önemli yeri olan eğitim kurumlarının plansız, projesiz ve hedefsiz hizmet üretmesi düşünülemez. Eğitim, deneme-yanılma yoluyla yapılmayacak kadar önemlidir. Hayat Boyu Öğrenmenin önemimi bilen, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda hizmet veren kurumumuz Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik Planlama Sürecinin akış şeması doğrultusunda çalışma takvimi oluşturduk. Plana alt yapı oluşturacak GZFT analizi yapıldı. Misyon, vizyon ve değerler revize edilerek güncellendi. Hedefler, stratejiler, sorumlu kişiler / bölümler belirlendi. Maliyetlendirme yapıldı. Okulumuzun misyonuna uygun, vizyonuna ulaşmasını sağlayacak Stratejik Planı tamamlandı. Stratejik Planımızın hazırlık aşamasında katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Planımızın, paydaşlarımızın katılımıyla/katkısıyla başarıyla uygulanacağına inanıyoruz ve başarılar diliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi vi İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI...iii ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... iv ÖNSÖZ... v NEDEN STRATEJİK PLANLAMA... vi İÇİNDEKİLER... vii TABLOLAR DİZİNİ... viii ŞEKİLLER DİZİNİ... ix KISALTMALAR... x TANIMLAR... xi I. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI STRATEJİK PLANIN AMACI STRATEJİK PLANIN KAPSAMI STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ ÇALIŞMA TAKVİMİ...3 II. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER... 8 PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ KURULAN KURUL VE KOMİSYONLAR İNSAN KAYNAKLARI ÇEVRE ANALİZİ GZFT ANALİZİ SORUN ALANLARI STRATEJİK PLAN MİMARİSİ III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ STRATEJİK AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI...31 STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ...31 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER TEMA-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM...33 TEMA-2 EĞİTİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI TEMA-3 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTRILMASI STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU IV. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME FORMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU vii TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI... 1 TABLO 2: KOZYATAĞI ŞÜKRAN KARABELLİ İLKOKULU STRATEJİK PLAN ÜST KURULU... 2 TABLO 3: KOZYATAĞI ŞÜKRAN KARABELLİ İLKOKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ...2 TABLO 4: KOZYATAĞI ŞÜKRAN KARABELLİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ GÖRÜŞ ALMA TABLO 5: İÇ PAYDAŞLAR - DIŞ PAYDAŞLAR TABLO 6: PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ TABLO 7: OKULDA OLUŞTURULAN KOMİSYON VE KURULLAR TABLO 8: YÖNETİCİ SAYILARI TABLO 9: ÖĞRETMEN ATAMA-NORM DURUMU TABLO 10: DİĞER STATÜLER TABLO 11: PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 12: PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER TABLO 13: PERSONELİN KATILDIĞI HİZMET-İÇİ EĞİTİM SAYILARI TABLO 14: 2015 YILI KURUMDAKİ MEVCUT HİZMETLİ/ MEMUR SAYISI: TABLO 15 :OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ TABLO 16: OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI TABLO 17: OKULUN FİZİKİ ALTYAPISI TABLO 18: OKUL KAYNAK TABLOSU TABLO 19: OKULUN GELİR-GİDER TABLOSU TABLO 20: KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ DURUMU TABLO 21: ÖĞRENCİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİLER TABLO 22: SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLO 23: YERLEŞİM ALANI VE DERSLİKLER TABLO 24: YERLEŞİM ALANI VE DERSLİKLER TABLO 25: SPOR TESİSLERİ TABLO 26: REFERANS KAYNAĞININ ADI TABLO 27: GZFT ANALİZİ TABLO 28: TEMEL SORUN ALANLARI TABLO 29: PERFORMANS GÖSTERGELERİ (EĞİTİM ÖĞRETİME KATILIM VE TAMAMLAMA) TABLO 30: TEDBİRLER TABLO 31: PERFORMANS GÖSTERGELERİ (ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENME KAZANIMLARI) TABLO 32: TEDBİRLER TABLO 33: PERFORMANS GÖSTERGELERİ (EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ) TABLO 34: TEDBİRLER TABLO 35: PERFORMANS GÖSTERGELERİ (YABANCI DİL VE HAREKETLİLİK) TABLO 36: TEDBİRLER TABLO 37: PERFORMANS GÖSTERGELERİ (BEŞERİ ALT YAPI). 38 TABLO 38: TEDBİRLER.. 39 TABLO 39:PERFORMANS GÖSTERGELERİ (FİZİKİ VE MALİ ALT YAPI)...39 TABLO 40: TEDBİRLER TABLO 41:PERFORMANS GÖSTERGELERİ (YÖNETİM VE ORGANİZASYON). 40 TABLO 42: TEDBİRLER. 41 TABLO 43:STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU ( ) TABLO 44: PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME FORMU...47 TABLO 45: KOZYATAĞI ŞÜKRAN KARABELLİ İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 48 ŞEKİLLER DİZİNİ DİZİNİ ŞEKİL 1: Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu Müdürlüğü Örgütsel Yapı ŞEKİL 2: Staratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli viii KISALTMALAR AB AR-GE BİLSEM BŞK. YRD. DPT E-Okul FATİH GZFT HBÖ HBÖSB İKB İSTKA KHK KP MEB MEM ÖSYM PEST RAM SGK SP STK TEFBİS TKY TOWS TÜİK Avrupa Birliği Araştırma, Geliştirme Bilim ve Sanat Merkezi Başkan Yardımcısı Devlet Planlama Teşkilatı Okul Yönetim Bilgi Sistemi Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit Hayat Boyu Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi İnsan Kaynakları Bölümü İstanbul Kalkınma Ajansı Kanun Hükmünde Kararname Kalkınma Planı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu Stratejik Plan Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Toplam Kalite Yönetimi Threats, Opportunıtıes, Weaknesses, Strenghts (Tehdit, Fırsat, Zayıf, Güçlü) Türkiye İstatistik Kurumu ix KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı KOZYATAĞI ŞÜKRAN KARABELLİ İLKOKULU Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 3 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 31 Memur : 1 Hizmetli : 8 Öğrenci Sayısı 640 Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Faks : Kurum Adresi Mahalle : Kozyatağı Posta Kodu :34742 İlçe İli : Kadıköy : İstanbul Kurum Müdürü İsmet SANCAK GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Fatih CEVİZ GSM Tel: Betül Döndü GÖKÇE GSM Tel: x TANIMLAR Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Stratejik Yönetim: Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir. Hesap Verebilirlik: Kendilerine kaynak tahsis edilenlerin ya da yetki verilenlerin bu kaynakları ve yetkileri ne kadar iyi kullandıklarını sergileme sorumluluğunu ifade etmektedir. Kurumsal Aidiyet Duygusu: Kurumun temel değerleri kurum aidiyetinin çekirdeğini oluştururken, kurum çalışanlarının mutluluğu, davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum aidiyetinin dışa yansıyan yüzüdür. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler (Özel Eğitim Gerektiren Birey):Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Hafif, Orta, Ağır Düzeyde Öğrenme Güçlüğü: Bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. Özel Yetenekli Bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. Üstün Yetenekli Bireyler: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuk/öğrencilerdir.. Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araçgereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. xi 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi, okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde bende varım diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını taşımaktadır STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan, Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI Tablo 1: Stratejik Planın Yasal Dayanakları SIRA DAYANAĞIN ADI NO yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları Kalkınma Planı ( ) - 1 - 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ Tablo 2: Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 İsmet SANCAK OKUL MÜDÜRÜ 2 Betül Döndü GÖKÇE MÜDÜR YRD. 3 Arife TANSEL EREN REHBER ÖĞRETMEN 4 Şadiye SAĞLIK SINIF ÖĞRETMENİ 5 Barış Yıldırım Bora AKÇAY İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Tablo 3: Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Betül Döndü GÖKÇE MÜDÜR YRD. 2 Arife TANSEL EREN REHBER ÖĞRETMEN 3 Ayşe GÜZELDERE SINIF ÖĞRETMENİ 4 Ayfer KOLCU SINIF ÖĞRETMENİ 5 Mehmet YAZGÜL SINIF ÖĞRETMENİ 6 Esra AÇIKKOL OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 7 İpek NALÇACI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ 8 Nalan TÜRKOĞLU OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ - 2 - 2015 ek: 1.5. ÇALIŞMA TAKVİMİ 3 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz Kadıköy İlçesi Kozyatağı mahallesi Şakacı sokak numara 1 de eğitim öğretimini sürdürmektedir. İlk olarak karakolun yanında eski bir binada ilkokul olarak eğitim öğretimine başlamıştır. İki katlı eski binamızda 4 derslik olarak eğitime devam etmiştir. Öğrenci kapasitesi artınca çevrede de başka okul olmadığından zamanla bina ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelmiştir Yılında 6 sınıf daha yaptırılmıştır yılında okulun bahçesinde çok amaçlı bir salon yaptırılmıştır. İlerleyen yıllarda binanın fiziki yapısı yeterli gelmemiş, deprem yönetmeliğine göre de zayıf kalan okulumuz 2008 yılında yıkılmış ve şu anda bulunduğumuz 5 katlı yeni binamızda eğitim öğretime devam etmekteyiz. Bugün okulumuzda ilköğretim öğrencileri 22, anasınıfı öğrencileri 5 derslikte eğitim öğretim görmektedirler. Anlatıldığına göre Kozyatağı adı Osmanlı padişahlarından Abdülaziz zamanında bugünkü Kozyatağı bölgesinde köşkler yaptırılmış, kuzular beslenmiştir. Kimileri buraya bu yönden kuzu yatağı demiştir. Buralar çayırlık meralık olduğu için padişah tarafından güreş müsabakalarının buralarda yapılması istenmiştir. Abdülaziz birgün Paşabahçe çayırında güreş yapmaya gittiğinde buraya başka güreşçilerin geldiğini görünce Bugün burada biz güreşiyoruz. Sizler de gidin kuzu yatağında kozunuzu paylaşın demiştir. O günden sonra oraya Kuzuyatağı- Kozyatağı denilmeye başlanmıştır. Okulumuzun ilk müdürü Nazım Eriç tir. 23/02/ /07/1965 tarihleri arasında görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Hicabi COŞKUNERDEN 01/10/ /06/1967, Mustafa CANİK 11/09/ /05/1985, Mehmet ÇELEBİ 17/02/ /08/1998 ve Süleyman BADILLI 11/10/ /08/2010, Hasan Ulvi FUÇUCU 17/08/ /09/2014 tarihleri arasında görev yapmıştır. Bugün görev yapmakta olan okul müdürümüz İsmet SANCAK 22/09/2014 tarihinde okulumuzdaki görevine başlamıştır. Kozyatağı İlköğretim Okulu olan okulumuzun adı 27/05/2010 tarih ve 2 sayılı İl Milli Eğitim Komisyon Kararıyla bağışçı Şükran KARABELLİ hanımefendi nin adı ilave edilmiştir 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Yönetim Hizmetleri MADDE 1 (1) Okul müdürlüğü ; a) Temel Eğitim, d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, e) Hayat Boyu Öğrenme, g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, ğ) Strateji Geliştirme, hizmetleri ile doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı millî eğitim hizmetlerini yürütür. Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevler MADDE 2 (1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: 1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, 3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. b) Öğrencilere yönelik görevler: 1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, - 5 - 2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. Temel eğitim hizmetleri MADDE 3 (1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri MADDE 4 (1) Özel eğitim ve rehberliğe ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini uygulamak, Hayat boyu öğrenme hizmetleri MADDE 5 (1) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, - 6 - c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri MADDE 6 (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, Strateji geliştirme hizmetleri MADDE 7 (1) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Okul düzeyinde iş takvimini hazırlamak, b) Okul stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, l) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek. n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerini uygulanmak. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu Müdürlüğü Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Faaliyet Alanları; 1. Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 1.1. Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, ders kitaplarının, öğretim materyallerinin ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımlarını sağlamak, Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, - 7 - Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks