Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü OKULLARDA GÖZLEM

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 304 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YÖNERGESİ ve UYGULAMA PLANI Ġçindekiler: 1. Dersin Genel Tanımı
Transcript
1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YÖNERGESİ ve UYGULAMA PLANI Ġçindekiler: 1. Dersin Genel Tanımı ve Ġçeriği 2. Dersin Amaçları 3. Dersin Hedefleri 4. Haftalık Uygulama Planı 2 Dersin Genel Tanımı ve Ġçeriği Rehberlik Araştırma Merkezleri, İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi, uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, okul rehberlik hizmetlerini, faaliyetlerini, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşmelere dayalı bir derstir. Bu derste PDR öğrencisi okulu, öğrencileri ve rehberlik hizmetlerini değişik yönleriyle tanıması ve lisans programında alacağı PDR ağırlıklı diğer derslere bir temel oluşturması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrencinin okulun rehberlik hizmetleri ile birlikte öğretimini ve örgütlenme sistemini tanımış olması, okullarda düzenli olarak yapılan rehberlik hizmet ve faaliyetleri ve okulun olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olması, ve rehberlik hizmetleri ile ilgili uygulama ve etkinlikleri gözlem yoluyla tanıyabilme yeteneği kazanmış olması beklenir. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz gözlemlerini rehberlik hizmetlerinin genel uygulama sahası olan Rehberlik Araştıra Merkezleri ve Okul Rehberlik Servislerinde yapacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimiz dersin gereği olarak iki ayrı kurumda gözlem yapıp gözlemlerini rapor olarak yazmaları beklenmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Ders sonunda değerlendirme dersin öğretim elemanı ve uygulama rehber öğretmeni tarafından ortak yapılır. Değerlendirmede öğrencinin haftalık uygulamaları ve hazırlamış olduğu uygulama dosyası göz önünde bulundurulur. Öğrencinin değerlendirilmesi Kafkas Üniversitesi Sınıf Geçme ve Değerlendirme esaslarına göre dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. DERSĠN AMAÇLARI: Okullarda Gözlem dersinde öğrencilerin; 1. Gözlem becerilerini geliştirmeleri, 2. Bu becerilerini kullanarak öncelikle bir sistem olan okul u gözlemlemeleri ve buna da okuldaki davranış alanlarını saptayarak başlamaları, 3. Okul rehberlik servisini ve en az bir dershaneyi bir davranış alanı olarak ayrıntılı bir biçimde gözlemlemeleri, 4. Rehber öğretmenlerin icra ettikleri mesleki rolleri, 5. Rehber öğretmenlerin rutin görevlerini, 6. Öğrencileri ve 7. Etkileşim sürecini gözlemlemeleri amaçlanmaktadır. 3 DERSĠN HEDEFLERĠ: 1. Çağdaş okul sistemi içersinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabilme. 2. Bireye yardım sürecinde nereden başlanması gerektiğine ilişkin farkındalık kazanabilme. 3. Okul psikolojik danışmanın mesleki rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma. 4. Okul psikolojik danışmanın eğitsel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma 5. Okul psikolojik danışmanın kişisel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri bilme. 6. Bireyi tanımada kullanılan tekniklerin kullanılma gerekçelerini açıklayabilme. 7. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanmasındaki süreçleri kavrayabilme. 8. Özel eğitim hizmetlerinde psikolojik danışmanların görev ve sorumluluklarını söyleyebilme. 9. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ve okul rehberlik servislerinin yapısını ve işleyişini kavrayabilme. 10. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıklayabilme. Rehberlik Nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma arasında fark var mı varsa nedir? Eğitim ve öğretim hizmetlerinde neden rehberlik hizmetleri var? Rehberliğin önemi nedir Rehberlik Hizmetleri Eğitim ve Öğretimin Neresindedir? gibi soruların cevaplarına ulaşabilme. 4 KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK VE REHBERLĠK ANABĠLĠM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERS UYGULAMALARI. I.Hafta Yapılacak Etkinlikler Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı ile toplantı, Bu toplantıda uygulamalarda dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin planlanması yapılacaktır. Bu çalışmayla ilgili raporunuzu sonraki sayfada belirtilen yere yazınız. 5 I. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 6 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 1. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 2. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 3. Rapora uygun bir girişin yapılması 4. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 5. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 6. Raporun zamanında teslimi 7. Teknolojinin etkin kullanımı 8. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 9. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 10. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 11. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 12. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 13. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 14. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 15. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 7 II. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Rehber öğretmenin bir günü Etkinlik.2. Okul yönetiminin rehber öğretmenden beklentileri (Rehber öğretmen eşliğinde okul müdürü ile tanıştırılarak, okul yönetiminin rehber öğretmenden beklentileri hakkında bilgi edinilecek, yönetimle görüşülememesi durumunda rehber öğretmenle görüşülerek istenilen bilgiler alınabilir). Etkinlik.3. Velinin rehber öğretmenden beklentileri (Velilere ulaşılamaması durumunda yine rehber öğretmenden bu bilgiler edinilebilir). Etkinlik.4. Öğrencinin rehber öğretmenden beklentileri (Öğrencilere ulaşılamaması durumunda rehber öğretmenden bu bilgiler edinilebilir. NOT: İstenilen bilgiler edinilmeden önce bu bilgilere dönük genel çıkarımlar neler ise onlara yer verilecek, daha sonra uygulamaya gidilen okuldan elde edilen bilgilere yer verilecek. Başka bir ifadeyle öğrenciler uygulama okullarına gitmeden, istenilen etkinliklerle ilgili araştırma yaparak ön bilgilerle okula gidecekler ve okuldan elde edilen bilgilerle kendi araştırmalarını karşılaştırıp benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi verecekler. Rapor Formatı 1: Amaç 2: Yapılan etkinlikler 3. Her bir etkinlik sonucunda elde edilen bilgiler başlık atılarak raporlaştırılacak. Örneğin: Okul yönetiminin rehber öğretmenden beklentileri. 4. İstenilen bilgilere nasıl ulaşıldığı açıklanacak. 1. derecede kişilerden mi bilgi alındı yoksa 2. derecede kişilerden mi (örneğin okul müdür yerine rehber öğretmenden mi bilgi alındı /gerekçesi) 5: Kişisel Gözlemler 6: Yorum ve Değerlendirme 7.İstenilen bilgilerin elde edilememesi durumunda gerekçelerine yer verilecek 8 II. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 9 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 16. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 17. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 18. Rapora uygun bir girişin yapılması 19. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 20. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 21. Raporun zamanında teslimi 22. Teknolojinin etkin kullanımı 23. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 24. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 25. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 26. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 27. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 28. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 29. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 30. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması II. HAFTA 10 Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 11 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 31. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 32. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 33. Rapora uygun bir girişin yapılması 34. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 35. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 36. Raporun zamanında teslimi 37. Teknolojinin etkin kullanımı 38. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 39. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 40. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 41. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 42. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 43. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 44. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 45. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 12 II. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 13 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 46. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 47. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 48. Rapora uygun bir girişin yapılması 49. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 50. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 51. Raporun zamanında teslimi 52. Teknolojinin etkin kullanımı 53. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 54. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 55. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 56. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 57. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 58. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 59. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 60. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması II. HAFTA 14 Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 15 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 61. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 62. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 63. Rapora uygun bir girişin yapılması 64. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 65. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 66. Raporun zamanında teslimi 67. Teknolojinin etkin kullanımı 68. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 69. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 70. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 71. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 72. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 73. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 74. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 75. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 16 III. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Staj yapılan okulun rehberlik kazanımlarının incelenerek işleyiş hakkında bilgi edinmek. İnceleme ve gözlemlerini raporlaştırmak. Rapor Formatı 1. Amaç 2: Yapılan etkinlikler 3. Staj yapılan okulun seviyesine göre hazırlanmış olan yıllık çerçeve programı incelemek. 4. Milli eğitim bakanlığı Talim terbiye kurulunca hazırlanmış olan rehberlik kazanımları ve örnek etkinlikleri incelemek ve bununla ilgili incelemelerini raporlaştırmak. 5: Kişisel Gözlemler 6: Yorum ve Değerlendirme 7.İstenilen bilgilerin elde edilememesi durumunda gerekçelerine yer verilecek III. HAFTA 17 Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 18 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 76. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 77. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 78. Rapora uygun bir girişin yapılması 79. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 80. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 81. Raporun zamanında teslimi 82. Teknolojinin etkin kullanımı 83. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 84. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 85. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 86. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 87. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 88. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 89. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 90. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 19 IV. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Rehberlikle İlgili Öğrencilerle Görüşme, Beklenti Oluşturma ve Varsa öğrencilerin Rehberlik Servisi ile ilgili yanlış kanaatlerini giderme. (Bu etkinlik rehber öğretmenin koordinesi sonucunda sınıflara girilerek gerçekleştirilecek. Rehber öğretmenin ders alamaması durumunda rehberlik saatlerinde ya da teneffüslerde etkinlik gerçekleştirilemeye çalışılacak) Rapor Formatı 1: Amaç 2: Yapılan etkinlikler 3.İstenilen etkinliğin nasıl uygulamaya döküldüğü ayrıntılı olarak açıklanacak 4.Uygulama esnasında öğrencilerden elde edilen bilgiler ve gözlemler hakkında bilgi verilecek (örneğin rehberlikten beklentiler ya da rehberlik sevisi ile ilgili yanlış inançlar, bu inançların nasıl oluştuğu, öğrencinin daha önce rehberlik servisine başvurup başvurmadığı vb.) 5 Kişisel Gözlemler 6: Yorum ve Değerlendirme 7.İstenilen bilgilerin elde edilememesi durumunda gerekçelerine yer verilecek ve yapılan etkinlik her ne ise raporlaştırılacak. IV. HAFTA 20 Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 21 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 91. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb. 92. Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 93. Rapora uygun bir girişin yapılması 94. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 95. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 96. Raporun zamanında teslimi 97. Teknolojinin etkin kullanımı 98. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 99. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 100. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 101. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 102. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 103. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 104. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 105. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 22 V. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanmasındaki süreçleri kavrayabilme. Rapor Formatı 1:Amaç 2: Okul rehberlik programının hazırlanmasındaki süreçler hakkında detaylı bir rapor hazırlama 3: Yorum ve değerlendirme 23 V. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 24 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 106. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 108. Rapora uygun bir girişin yapılması 109. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 110. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 111. Raporun zamanında teslimi 112. Teknolojinin etkin kullanımı 113. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 114. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 115. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 116. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 117. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 118. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 119. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 120. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 25 VI. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Uyumsuz Çocukların Belirlenmesi. Rapor Formayı 1: Amaç 2: Yapılan etkinlikler 3.İstenilen etkinliğin nasıl uygulamaya döküldüğü ayrıntılı olarak açıklanacak 4. Uyumsuz Çocuk nedir? Uyumsuz Çocuk Davranışlarına Örnekler nelerdir? Uyumsuz Çocuklar Nasıl Belirlenir ve Uyumsuz Çocuklara nasıl yaklaşılır alt başlıklar altında raporlaştırılacak. 5.Kişisel Gözlemler 6.Yorum ve Değerlendirme. 26 VI. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer:... Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 27 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 121. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 123. Rapora uygun bir girişin yapılması 124. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 125. Mesleki terminolojinin yerinde ve doğru kullanımı 126. Raporun zamanında teslimi 127. Teknolojinin etkin kullanımı 128. Konu ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilme 129. Uyguna araç gereç ve materyal hazırlayabilme (ulaşabilme) 130. Konunun gerçek yaşamla ilgisini kurabilme 131. Yaptığı yorum ve değerlendirmelerde tutarlı olabilme 132. Uygun eleştiri ve önerilerde bulunma 133. Derse ve çalışmalara karşı ilgi ve motivasyonu 134. Yaptığı çalışmanın diğer konularla ilişkisini kurabilme 135. Raporunda uygun bir sonuç ve değerlendirme bölümünün olması 28 VII. Hafta Yapılacak Etkinlikler Etkinlik.1. Sembiyotik Bağlanım Etkinlik.2. Kekemelik, Etkinlik.3. Saldırganlık, Etkinlik.4. Öfke, Etkinlik.5. İçe Kapanıklık, Etkinlik.6. Altını Islatma, Etkinlik.7. Yalan Söyleme, Etkinlik.8. Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Nedenleri ve tedavi modelleri hakkında bilgi edinilecek. Rapor Formatı 1.Amaç 2: Yapılan etkinlikler 3. İstenilen etkinliğin nasıl uygulamaya döküldüğü raporlaştırılacak. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilerek raporlaştırılacak. a) Birinci aşamada ( Sembiyotik Bağlanım, Kekemelik, Saldırganlık, Öfke, Agresiflik, İçe Kapanıklık, Altını Islatma, Yalan Söyleme) hakkında çeşitli kaynaklardan yararlanılarak ve kaynakça gösterilerek bir rapor ve sunum (slayt şeklinde) hazırlanacak. (Not; en az 10 kaynaktan yararlanılması istenilmektedir ve internetten yararlanıldığı taktirde kaynakçaya alıntı yapılan internet adresi açık link olarak konulacaktır.) b) İkinci aşamada okullardan konuyla ilgili bilgi (adı geçen davranışlar ve nedenleri, öğrenci profilleri, karşılaşılma sıklığı, yardım modelleri vb) alınarak alt başlıklar altında raporlaştırılacak. 4. Karşılaştırma (Okuldan elde edilen bilgilerle ilk aşamada raporlaştırılan bilgiler karşılaştırılacaktır.) 5. Kişisel gözlemler raporlaştırılacak 6. Yorum ve Değerlendirme 7.İstenilen bilgilerin elde edilememesi durumunda gerekçelerine yer verilecek ve yapılan etkinlik her ne ise raporlaştırılacak Not: Bu hafta için verilen konular okullarda karşılaşılan problemlere ve yoğunluk derecesine göre değişebilir.) 29 VII. HAFTA Etkinliğin Adı: Etkinliğin Tarihi: Etkinliğin Yapıldığı Yer: Etkinlik Süreci Yorumlar ve değerlendirmeler Ek sayfa kullanabilirsiniz Öğrenci İmzası 30 Okullarda Gözlem Dersi Değerlendirme Formu Hafta.. Etkinlik.. Değerlendirme Kriterleri Eksiği Var Kabul Edilebilir İyi Yetişmiş 136. Raporun sayfa düzeni, başlıklar sayfa numaraları vb Raporlaştırmada kullanılan dilin açıklığı ve anlaşılırlığı 138. Rapora uygun bir girişin yapılması 139. Raporun içeriğinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve bilime uygunluğu 140. Mesleki t
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks