Please download to get full document.

View again

of 161
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 59 | Pages: 161

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI ANKARA, 2006 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF
Transcript
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI ANKARA, 2006 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI İHTİSAS KOMİSYONU DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Serdar ERKAN Doç. Dr. Mehmet GÜVEN ÜYELER: Uzman Psikolog; Şükran KILIÇ Uzman Psikolojik Danışman; Filiz ERDOĞAN ALTAY Uzman Psikolojik Danışman; Hicran ÇETİN Uzman Psikolojik Danışman; Cevriye GÜLEBAĞLAN Psikolog; Ayla SIRIKLI Psikolojik Danışman; Didem GÜLSARAN Sınıf Öğretmeni; Sündüz BÜKEL Sınıf Öğretmeni; Rabiye ERSAYAR Program Geliştirme Uzmanı; Serap YALÇIN GÜLER Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı; Çetin TORAMAN tarafından hazırlanmıştır. ii İÇİNDEKİLER PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ... 1 OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ.. 4 Hizmetler Modeli... 4 Süreç Modeli... 4 Görevler Modeli... 5 Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Modeli... 5 PROGRAMIN GEREKÇELERİ... 9 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI PROGRAMIN VİZYONU PROGRAMIN YAPISI PPROGRAMIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORM ÖRNEKLERİ TABLOLAR... TABLO 1- İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı Yeterlik Alanlarına Göre Kazanımların Dağılımı TABLO 2- İlköğretim Rehberlik Programı Yeterlik Alanlarına Göre Kazanımlar ve Kazanımlara İlişkin Açıklamalar TABLO 3- Ortaöğretim Rehberlik Programı Yeterlik Alanlarına Göre Kazanımlar ve Kazanımlara İlişkin Açıklamalar ETKİNLİK UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR EKLER EK 1- İlköğretim ve Ortaöğretim Yeterlik Alanlarına Yönelik Örnek Etkinlikler EK 2- İlköğretim Sınıf Rehberlik Programı Kazanımlarının İşleniş Sırası EK 3- Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı Kazanımlarının İşleniş Sırası EK 4- İlköğretim 1-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile İlgili Kazanımlar Ek-5-İlköğretim 1-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları ile Eşleşen Ara Disiplinlerde (Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Kariyer Bilinci Geliştirme, İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Girişimcilik, Sağlık Kültürü, Özel Eğitim, Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam, Spor iii Kültürü ve Olimpik Eğitim) Yer Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile İlgili Kazanımlar KAYNAKÇA iv PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ Günümüzde eğitim kurumlarından bedensel, zihinsel ve psikososyal yönden uyumlu, kendini ve içinde yaşadığı toplumu geliştiren bireyler yetiştirmesi beklenmektedir. Eğitim sürecinde her öğrencinin kendine özgü olduğu, bireysel farlılıklar gösterdiği kabul edilmekte ve öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda eğitim sistemi içindeki psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin, eğitim sürecinin önemli ve ayrılmaz bir boyutunu oluşturduğu kabul edilmektedir. Ülkemizde öğrencilere verilen psikolojik hizmetlerin adı başlangıçta sadece Rehberlik iken daha sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışma ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik olarak anılmaya başlanmıştır (Doğan, 1997). Genel bir anlayış olarak rehberliğin, psikolojik danışmaya göre daha geniş bir kavramı ve uygulamaları ifade ettiği, ancak psikolojik danışma hizmetlerine gerektiği şekilde yer vermeyen rehberlik çalışmalarının eksik olacağı kabul edilmektedir. Rehberlik hizmetleri içinde yer alan psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin özünü ve merkezini oluşturmaktadır (Kepçeoğlu, 1994). Rehberlik kavramı kullanıldığında, rehberliğin çeşitli uygulamalarının yanında, bunun içinde psikolojik danışma uygulamalarının da olduğunu ve psikolojik danışmanın, rehberlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu bilmek gerekir. Bu bakımdan son yıllarda sadece rehberlik kavramı yerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik ifadesini kullanmak tercih edilmektedir. Psikolojik danışma ve rehberliğin anlamına ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır. Yapılan tanımlar incelendiğinde, rehberliğin bireye dönük psikolojik bir yardım süreci olduğu, bu yardımın bilimsel ve profesyonel bir nitelik taşıdığı vurgulanmaktadır. Güven e (2006) göre PDR hizmetleri, bireyin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, 1 potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine dengeli bir uyum yapabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetleri olarak tanımlanabilir. Erkan da (2003) rehberliği bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte bireye yardım yapılırken amaç, bireye belli bir yol gösterip o yolu izlemesini istemek değil, çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmesinde ona yardımcı olmaktır (Doğan, 1997). PDR hizmetleriyle erişilmek istenen nihai amacın, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek olduğu, alandaki birçok uzman ve yazar (Kuzgun, 1988; Kepçeoğlu, 1994; Doğan, 1997; Özgüven, 1999; Yeşilyaprak 2003) tarafından belirtilmektedir. Bu kavramla, kişide var olan gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitenin ortaya konması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Ancak bireyin kendini gerçekleştirmesi uzun bir süreç içinde, aşama aşama sağlanabilecek bir oluşumdur (Yeşilyaprak, 2003). Kendini gerçekleştirmekte olan bireylerin özellikleri göz önünde bulundurulursa, rehberliğin bu nihai amacına ulaşmak için yapması gereken çalışmalar daha iyi anlaşılacaktır. Kendini gerçekleştirmekte olan birey, daha yeterli bir kişiliğe sahiptir; daha verimlidir. Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim olabileceği hakkında daha tutarlı bir görüşe, kendisi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir; insani değerlere saygı duyar; onları benimser ve geliştirir. Zamanını iyi kullanır; geçmişten çok geleceğe dönüktür. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder; değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır (Kepçeoğlu, 1994). PDR hizmetleri bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olurken yukarıda belirtilen özellikleri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerektiğini, rehberliğin amacının da bireyin bu nitelikleri kazanmasına yardım etmek olduğunu belirten Erkan (2003), bu nitelikleri; 2 verimli çalışma, sınav, zamanı iyi kullanabilme, etkili karar verme, problem çözme, etkili iletişim ve plan yapma becerileri, kendini tanıma ve kendini kabul, meslekleri tanıma, kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme, öğrenme ve çalışmaya yönelik olumlu tutumlar, toplum hayatına uyum sağlayabilme ve katkıda bulunma için gerekli sorumluluk, başkalarına saygı ve yardımlaşma gibi değerler şeklinde sıralamaktadır. PDR hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için yürütülen tüm etkinliklerinde, bireye ve bireysel farklılıklara saygı, bireyin kendisi için seçme özgürlüğüne sahip olma hakkı, gönüllülük, gizlilik, ilgililerin iş birliği, hem bireye hem de topluma karşı sorumlu olma ve bilimsellik gibi temel ilkeler benimsenmektedir. OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ Okullarda PDR hizmetlerinin başlangıcından bu yana, bu hizmetlerin nasıl ve hangi içerikte verileceği, psikolojik danışmanların rollerinin neler olacağı gibi konularda, bir başka deyişle okul PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda çeşitli modeller uygulanmıştır. Bu modellerden başlıcaları aşağıda kısaca tanıtılmıştır (Erkan, 2004). Hizmetler Modeli: Bu model 1920 li yıllarda ortaya çıkmıştır ve modelde psikolojik danışmanların etkinlikleri oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçiminde altı kategoride ele alınmıştır. Model, birinci derecede ortaöğretim yönelimli olması, rehberlik hizmetleriyle öğrenciye kazandırılacak davranışların değerlendirmeye uygun olmaması ve psikolojik danışmanların zamanlarını nasıl kullanmaları, hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırmaları gerektiğinin belirsiz olması yönleriyle eleştirilmiştir. Süreç Modeli: Bu model de 1920 li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Psikolojik danışma hizmetinin klinik ve terapötik yönü 3 vurgulanmış, psikolojik danışmanlar psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlenmişlerdir. Süreç modelinin, hem ilk hem de ortaöğretimde uygulanabilir olması bir avantaj olarak görülebilir. Ancak hizmetler modeline yönelik eleştiriler bu model için de geçerlidir. Görevler Modeli: Bu modelde psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Bu görevler fazla sayıdadır ve son görev genellikle zaman zaman kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir biçiminde ifade edilir. Bu durum da psikolojik danışmanların rollerinde bazen belirsizliklere neden olmuştur. Yukarıdaki üç model de programdan ziyade psikolojik danışmanın pozisyonu üzerinde odaklanmıştır. Bunun sonucu olarak rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ana parçası olmaktan çok, eğitim faaliyetlerini destekleyen bir hizmet alanı olarak görülmüştür. Daha fazlası, yapısı açıkça tanımlanmış bir program olmadığı için psikolojik danışmanlara rehberlikle ilgisi olmayan bazı yönetimsel görevler de yüklenmiştir. Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Modeli: PDR hizmetlerini meslek ya da program seçimi ve kriz durumlarına müdahale ile sınırlayan geleneksel modellere bir tepki olarak bu model kuramsal temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır lı yıllarda ortaya çıkan bu yaklaşımda bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği savunulur. Yaklaşımın ya da yaklaşımı temel alan programların ilkeleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir (Akt. Erkan, 2004): 1. PDR hizmetleri sadece problem yaşayan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yöneliktir. 2. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı gerektirir. Bu müfredat, okulu ve çevresini tanıma, kendini ve başkalarını tanıma, tutumları ve davranışları anlama, karar verme ve problem çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim 4 becerileri, okul başarısı becerileri, mesleki farkındalık, eğitimsel planlama ve toplumsal katılımı vb. kapsamaktadır. 3. Gelişimsel rehberlik, müfredatları farklı yaşlardaki öğrencilerin düzeylerine dayalı olarak ardışıklık özelliği gösterir ve esnek bir yapıya sahiptir. İhtiyaç ve imkânlara göre değişik düzenlemeler yapılabilir. 4. Gelişimsel rehberlik, okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı bir parçasıdır ve PDR programı akademik programlarla bağlantılı ve etkileşim hâlindedir. 5. PDR programından beklenen verimin alınabilmesi için okuldaki tüm personelin katılımı ve iş birliği gerekir. 6. Gelişimsel rehberlik, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve bireysel potansiyelleri üzerinde odaklaşmıştır. Ancak bu durum öğrencilerin akademik başarılarının dikkate alınmadığı anlamına gelmez. PDR programlarının eğitimsel bir temeli de vardır. 7. PDR programıyla gerçekleştirilen amaçlar dışında psikolojik danışmanların bireysel olarak ilgilenmeleri gereken problemli öğrenciler de söz konusudur. Psikolojik danışmanların kendi yetki ve sorumluluk sınırları içindeki vakalara müdahale edebilecek bilgi ve becerilerle donanımlı olması gerekir. Gelişimsel rehberliğin uygulamalı yönünü, kapsamlı PDR programlarının oluşturduğu söylenebilir. Kapsamlı PDR programının unsurları içerik, yapısal çerçeve, faaliyetler, zaman ve kaynaklar dan oluşur. İçerik unsuru öğrencilerin programa katılımları sonucunda ulaşacakları yeterlikleri kapsar. İkinci unsur üç yapısal (tanım, gerekçe, sayıltılar) ve dört süreçsel öğeyi (rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale hizmetleri, sistem desteği) ve bunlara ayrılan süreleri içerir. Kaynak unsuru ise programın tam olarak uygulanabilmesi için gerekli insani, mali ve politik kaynakları içerir. Aşağıda PDR programlarının süreçsel öğeleri üzerinde durulmuştur (Aktaran Erkan, 2004): 1. Bireysel Planlama: Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra kendi öğrenimlerini de planlamaları ve yönetmelerine yardımcı 5 olacak etkinlikleri içerir. Burada yer alan etkinlikler psikolojik danışman tarafından planlanır ve yönlendirilir. Bireysel planlama hizmetlerinin verilmesinde bireyi tanıma, bilgi verme, yerleştirme ve izleme stratejileri kullanılır. 2. Müdahale Hizmetleri: Bu hizmetler çerçevesinde öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik, sevk ya da sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler sunulur. 3. Sistem Desteği: Sistem desteği, PDR programının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak yönetimsel ve eğitsel etkinliklerden oluşur. Bu unsur profesyonel gelişim, personel ve çevreyle ilişkiler, öğretmenlere müşavirlik, danışma kurulları, topluma ulaşma, program yönetimi ve yürütülmesi, araştırma geliştirme alanlarında yapılacak etkinlikleri içerir. 4. Rehberlik Müfredatı: Rehberlik müfredatının amacı, her düzeyden tüm öğrencilere, normal büyüme ve gelişim bilgisi sağlamak ve yaşam becerilerini kazanma ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Rehberlik müfredatının düzenlenmesi ve yürütülmesinden okul psikolojik danışmanları sorumlu olmakla birlikte, müfredatın başarılı bir şekilde uygulanması için okuldaki tüm birimlerin ve personelin iş birliği ve desteği gerekir. Rehberlik müfredatı öğrencilere sınıf ve grup etkinlikleri şeklinde sunulabilir. Sınıf etkinliklerini psikolojik danışman tek başına ya da öğretmenlerle birlikte gerçekleştirebilir veya sadece öğretmenlere yardımcı olabilir. Grup etkinlikleri ise öğrencilerin bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla psikolojik danışmanın sınıf dışında gruplar oluşturarak yürüttüğü etkinliklerdir. Her okul kendi özelliklerine ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre hazırladığı okul PDR programı kapsamındaki etkinlik ve çalışmaları yürütmekle görevlidir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne (2001) göre psikolojik danışmanı bulunmayan eğitimöğretim kurumlarında da sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik 6 hizmetlerinin okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu aracılığıyla RAM larla iş birliği yapılarak yürütülmesi öngörülmektedir. İdeal olan, her okulda psikolojik danışman bulunması ve okulda PDR hizmetlerinin psikolojik danışmanların koordinatörlüğünde yürütülmesidir. Ancak okulda psikolojik danışmanın bulunmaması öğrencilere rehberlik hizmeti verilmeyeceği anlamına gelmez. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de rehberlik hizmetleri kapsamında yürütebilecekleri faaliyetler vardır. Diğer yandan psikolojik danışmanın okuldaki diğer çalışanlar ile işbirliği yapmadan tek başına bu hizmetleri yürütmeye çalışması sağlıklı bir yol değildir. PDR programının başarısı, okul yönetimi ve öğretmenlerin bu programı benimsemeleri, desteklemeleri ve uygulamalarına bağlıdır (Güven, 2006). Psikolojik danışman, okulda etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için okul yönetiminin ve öğretmenlerin desteğini almak ve onları bu konuda cesaretlendirmek durumundadır. Özellikle öğrenciler hakkında çeşitli bilgilerin toplanması ve onlara götürülecek hizmetlerin planlamasında öğretmenler psikolojik danışman için başvuru kaynağı ve birer kanaldır (Güven, 1994). PROGRAMIN GEREKÇELERİ 1.Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Amaçları incelendiğinde öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirme, birlikte iş görme alışkanlığı kazandırma, hayata hazırlama kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlama, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirme gibi doğrudan rehberlik hizmetlerinin içeriğini ilgilendiren unsurlar taşıdığı görülmektedir. Bu program söz konusu amaçlara katkı sağlayıcı bir araç olarak görülebilir. 7 2. Gerek ilköğretim gerekse ortaöğretimin amaçlarında benzer unsurlar yer almaktadır. Dolayısıyla aynı gerekçe her iki kademe için de geçerli olacaktır tarihli 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla kabul edilen, ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesinde rehberlik ve sosyal etkinlikler için birinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar zorunlu ders saati ayrılmıştır. Bu durumda söz konusu saatler için bir program hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Öte yandan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 184 sayılı Kararı ile orta öğretimin yeniden yapılandırılması konusunda; üç yıllık genel, mesleki ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresinin öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 yıla çıkarılmasını kararlaştırmıştır tarih ve 1092 sayılı Müsteşarlık Emri ekinde de bu kararla ilgili yapılacak çalışmaları kapsayan bir Eylem Planı bulunmaktadır. Bu plana göre; ortaöğretim okulları haftalık ders çizelgesinde rehberlik çalışmaları için zorunlu bir zaman ayrılarak, öğrencilerin yöneltme ve psikososyal gelişimlerine destek olacak gelişimsel bir rehberlik programının hazırlanması gereği öngörülmektedir. Bu bağlamda eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 87 sayılı Kararı ile kabul edilen Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri İçin 9, 10, 11. Sınıf Rehberlik Programı nın revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Ancak İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı arasındaki uyumu sağlayabilmek amacıyla revizyon yerine programın yeniden hazırlanması yoluna gidilmiştir. 4. Çağdaş eğitim sistemlerinde rehberlik hizmetlerinin sunulmasında temel yaklaşım olan gelişimsel rehberlik yaklaşımının örgütlenmiş ve planlı bir müfredat gerektirmesi, bu müfredatın öğrencilerin gelişimleri ile ilgili genel ve özel amaçlara sahip olması, müfredatın öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerini temel alarak eğitimin insani boyutu ile öğrenme koşulları üzerinde yoğunlaşması gereği (Erkan, 2004) de bu programın gerekçelerinden birisidir. 8 öğretim yılında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonuçları, gerek öğretmen gerek veli gerekse öğrencilerin bu programla sunulacak rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı nı tamamlayan öğrencilerin; 1.Okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, 2.Potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmaları, 3.Kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, 4.Başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmeleri, 5.Topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmeleri, 6.Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri, 7.Eğitsel ve mesleki kararları için gerekli olgunluğa ulaşmaları amaçlanmaktadır. PROGRAMIN VİZYONU İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı nın vizyonu; gelişen ve değişen dünyada kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan, kendisi ve çevresiyle barışık, kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip, kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren, potansiyelini tam olarak kullanan, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu, kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. PROGRAMIN YAPISI Program hazırlanırken kişisel sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik alanları temel alınmıştır. 9 Kişisel-sosyal rehberlik; Bireyin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onun kişisel gelişim ve uyumuna y
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks