Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. SÖKE KAYMAKAMLIĞI SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FATMA TÜZZEHRA ORHUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Category:

Speeches

Publish on:

Views: 31 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. SÖKE KAYMAKAMLIĞI SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FATMA TÜZZEHRA ORHUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan,
Transcript
T.C. SÖKE KAYMAKAMLIĞI SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FATMA TÜZZEHRA ORHUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 3 SUNUŞ Okul yönetimi olarak tabi olduğumuz yasaların yasanın gereğini yapmak; hem de gelecekle ilgili hedefleri ortaya koyarak gerekli hazırlıkların planlarını önceden yaparak daha planlı bir eğitim ve öğretim gerçekleştirme azmi içerisindeyiz. Dünyada iletişim araçlarının yaygınlık kazanması ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasının eğitim alanında da uygulamaya konulması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bilgi çağında, bilimsel tüm gelişmelerin ve mesleğimizle ilgili yeni buluşların takibi için; okulumuzda öğrencilerimize uygun ortamlar hazırladık. Ders saatleri dışında çeşitli sosyal aktivitelerimizle, öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktayız. Öğrencilerin kişisel ve sosyal yönden gelişmeleri için yapılan faaliyetlerde, ulusal kültürümüzün bütün yönlerini ortaya çıkarmak, bölgesel farklılıkları birbiriyle kaynaştırmak, ortaklıklarımızı öne çıkararak hayatı birlikte paylaşarak yaşama arzusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu düşünce ve duygularla; insan haklarına saygılı, gelişmelere açık, alanlarında uluslararası ölçütlere sahip sağlık ekibine profesyonel sağlık elemanı yetiştirmek arzusu ve azmi ile görevimize devam ediyoruz. M. VOLKAN ŞEARSLAN Okul Müdürü 4 GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş, ve bu doğrultuda Aydın MEM -ARGE ve Söke MEM-ARGE görevlileri okulumuzdan Müdür, Müdür Yardımcısı ve belirtilen öğretmenlere Stratejik Plan Hazırlama ile ilgili güncel ve yeni bilgiler vermek amacıyla eğitimler vermiştir. Eğitime katılan idareci ve öğretmenler de okulumuzda Stratejik Plan hazırlama ile ilgili gerekli bilgiler hakkında okulum tüm paydaşlarını bilgilendirme toplantıları yaparak okulumuz stratejik planının hazırlanmasını sağlamışlardır. Stratejik planlama; katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı ile kurumların mevcut durumlarından hareketle misyonlarını ve temel ilkelerini gözden geçirerek geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu misyon ve vizyon çerçevesinde hedefler belirlemeleri ve ölçülebilir göstergeler belirleyerek hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebildiklerini izlemeleri ve değerlendirmeleri sürecidir. Stratejik planımızı hazırlarken yalnız nereye gideceğimize değil, en iyi hangi yoldan ve nasıl gideceğimizi planlayarak çalışmalar yapılmıştır. Stratejik planı hazırlarken öğretmenlerimizin ve tüm paydaşlarımızın görüşlerine başvurulmuştur. Bu plan okulumuzun yılları arasında yapacağı faaliyetleri kapsamaktadır. Stratejik Plan Ekibi 5 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO SUNUġ 4 GĠRĠġ 5 1. BÖLÜM: HAZIRLAMA SÜRECĠ 1.1. Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi BÖLÜM: DURUM ANALĠZĠ 2.1. Tarihsel GeliĢim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler PaydaĢ Analizi Kurum Ġçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Kurum DıĢı Analiz Çevre Analizi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi GeliĢim Alanları BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELĠM 3.1. Misyon Vizyon Temel Değerler ve Ġlkeler Temalar Amaçlar Hedefler-Performans Göstergeleri Tedbir Stratejisi 43 4.BÖLÜM: MALĠYEENDĠRME 4.1. Maliyetlendirme 54 5.BÖLÜM: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME 5.1.Raporlama 57 EKLER 6 KISALTMALAR DĠZĠNĠ AB AFAD ARGE BT BTR DYS FATĠH GZFT Ġġ-KUR LYS MEB MEBBĠS MEM ÖSYM PEST RG SPKE SSK STK T.C TEFBĠS TÜBĠTAK YGS Avrupa Birliği Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı AraĢtırma GeliĢtirme BiliĢim Teknolojileri BiliĢim Teknolojileri Rehber Dokuman Yönetim sistemi Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit Türkiye ĠĢ Kurumu Lisans YerleĢtirme Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci seçme ve yerleģtirme merkezi Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Resmi Gazete Stratejik plan Koordinasyon Ekibi Sosyal Sigortalar Kurumu Sivil Toplum Örgütü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Yükseköğretim GiriĢ Sınavı 7 TANIMLAR Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaģmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. DıĢ PaydaĢ: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluģ dıģındaki kiģi, grup veya kurumlar. Donatım: Donatma. Bir okul veya kurumu etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma. Durum Analizi: Stratejik planda kurumu örgütsel yapı, tarihi geliģim, mali, beģeri,fiziki vb. yönlerden inceleme. Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleģtirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ġç PaydaĢ: hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluģ içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluģlar. Kurum DıĢı Analiz: Stratejik planda kurumun var olduğu çevreyi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik baģlıklarda değerlendirme. Kurum Ġçi Analiz: Stratejik planda kurumu, mali, beģeri, fiziki vb. yönlerden inceleme. Maarif Nezareti: Eğitim bakanlığı. Maliyetlendirme: Ürün ve hizmetlerle ile ilgili, tahmini, süregelen ve gerçek maliyetlerin ortaya çıkarılması. Matris: Sayıların, değiģkenlerin veya parametrelerin oluģturduğu dikdörtgen biçiminde bir tablo. Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir. Norm Kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısı. OkullaĢma: Aynı yaģ itibari ile okul çağında olan aktif nüfusun okula kayıt olanlara yüzdesel oranıdır. Örgün Öğretim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. PaydaĢ: Kurumun yaptığı iģten veya ürettiği hizmetten etkilenen/etkileyen kiģi/grup/kurum. Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaģılıp ulaģılmadığını ya da ne kadar ulaģıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaģmak için program döneminde gerçekleģtirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Strateji: KuruluĢun amaç ve hedeflerine nasıl ulaģılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Fırsatları ve tehditleri görebilme, önceden belirlenen bir amaca ulaģmak için tutulan yol. Stratejik Ortak: Vizyona ulaģabilmek adına gönüllülük esasına dayalı iģbirliği yaptığımız ortaklarımız. TaĢra Örgütü: Merkezi yönetimin, yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine getirebilmek için il , ilçe ve bucak biçiminde oluģturulmuģ teģkilat. Temel Ortak: Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız iģbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. Üst Yönetici: Üst düzey kararların verildiği ve izlenecek politikanın saptandığı yerde görev yapan yöneticiler. Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaģmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. 8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici :5 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen :37 Memur :1 Hizmetli :2 Öğrenci Sayısı 422 Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Faks : Kurum Adresi Mahalle :Fevzipaşa Mh. Posta Kodu :09200 İlçe İli :Söke :Aydın Kurum Müdürü M. Volkan ŞENARSLAN GSM Tel: Müdür Baş Yard :Turgut ŞİMŞEK GSM Tel : Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yard. 1:Günay YAMAN GSM Tel : Müdür Yard. 2:Şenay KARIŞMAZ GSM Tel : Müdür Yard. 3:Baran YILMAZ GSM Tel : 1. BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 10 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, tüm paydaģlardan gelen talepleri dikkate alan, iģbirliğini ve katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleģtirmiģ, mali disiplinini sağlamıģ, hesap veren, denetlenebilen, ölçülebilir, Ģeffaf ve etkin bir yönetim anlayıģı oluģturmak STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Stratejik plan Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin tüm faaliyetlerini kapsar. Planlama mevzuat, durum analizi, misyon, vizyon oluģturulması, stratejik amaçlar ve bu amaçlara yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme, faaliyetlerin izleme, değerlendirme ve önceden belirlenen ölçütler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 DPT-Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu 5 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 6 Bakanlık Stratejik Planı 7 Aydın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 8 Söke Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 9 Söke Belediyesi 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ ÜST KURULUN GÖREVİ: Stratejik Planlama Ekibi nin çalışmalarını denetlemek, onaylamak ve süreci takip etmek SIRA NO EKİP ÜYELERİ 1 OKUL MÜDÜRÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 2 MÜDÜR BAŞYARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI 3 ÖĞRETMEN 4 OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠBĠNĠN GÖREVĠ : Alanda gerekli çalıģmaları yaparak stratejik planı hazırlayan ekiptir. Stratejik planlama ekibinin baģkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip baģkanı, ekibin oluģturulması, çalıģmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eģgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlamanın bütün aģamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalıģmaların baģarısı için kritik öneme sahiptir SIRA NO EKİP ÜYELERİ 1 MÜDÜR YARDIMCISI 2 ÖĞRETMEN 3 ÖĞRETMEN 4 ÖĞRETMEN 5 ÖĞRETMEN 6 ÖĞRETMEN 7 GÖNÜLLÜ VELİ 8 GÖNÜLLÜ VELİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 12 2. BÖLÜM DURUM ANALĠZĠ Özet: Durum Analizi bölümünde tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler, kurum içi ve dışı analiz, üst politika belgeleri ve gelişim alanları başlıklarına yer verilmiştir. Tarihi gelişimde kurumumuzun geçirmiş olduğu önemli değim ve gelişimlere yer verilmiştir. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler başlığında T.C. Anayasası çerçevesinde yürüttüğünüz faaliyetlere ve sunduğunuz hizmetlere dayanak teşkil eden Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler ve Bakanlar Kurulu Kararları ele alınmıştır. Kurum içi ve dışı analiz başlığında paydaş analizine, örgütsel yapıya, beşeri kaynaklara, teknolojik düzeye, mali kaynaklar analizine, istatistiki bilgilere, GZFT analizine ve PEST analizine yer verilerek kurumun çeşitli yönlerden fotoğrafı çekilmiş, mevcut durum analizi ortaya çıkarılmıştır TARİHSEL GELİŞİM Aydın'ın 54 km batısındadır. Ege Denizi'nin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu orta kıyı bölgesinin önemli yerleşme merkezlerinden biridir. Büyük Menderes akarsuyunun yakınında kurulmuş olan kent geniş düzlük halinde alüvyon ovanın kuzey kıyısında yer alır. İlçe; Kuşadası Didim Milet üçlüsünden oluşan yörenin tarım ticaret turizm ve sermaye merkezidir. Antik Çağlar'ın Milet, Priene Didim gibi ünlü kentleri ilçe yakınındadır. Daha MÖ' ki çağlarda başlayan bu yerleşme sonucu yörenin yüksek düzeydeki ekonomi kültür ve sanat etkinlikleri gelenekselleşerek günümüze kadar sürüp gelmiştir. Bizans egemenliğinin sonlarına doğru 1300 yıllarında Aydın Bey'in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke'yi bu aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah'ın dedesi adına kurduğu söylenir. 1426'da Menteşe Beyliğinin merkezi olan söke Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi olarak kaldı.18.yy başlarında Sığla Sancak merkeziyken 1868'de Aydın'a bağlandı. Söke Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından birdir. El sanatları ormancılık ve balıkçılık da ekonomisinde önemli yer tutar. Ortasından geçen Söke çayının iki yakasına yayılmış olan ilçede çok canlı renkli ve dinamik bir ticaret yaşamı gözlenmektedir yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre, Söke merkez nüfusu , belde ve köylerin nüfusu , ilçe geneli toplam nüfus ise ' dir. Okulumuz Eğitim - Öğretim yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Söke Savuca Beldesi Fatih ilköğretim okulunda, sağlık ordusuna Hemşire yetiştirmek amacıyla eğitim öğretime başlamıştır. Kendi binası olmadığından Eğitim Öğretim yılında Söke Lisesi eski pansiyon binasına taşınmıştır. Okulumuz Eğitim - Öğretim yılında kendi binasına taşınmış ve adını Hayırsever Fatma Tüzzehra Orhun Hanımefendi den almıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak açılan okulumuz Eğitim Öğretim yılında 5450 sayılı protokolle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçmiştir Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümüyle açılan okulumuz bugün; Hemşirelik, Anestezi-Reanimasyon ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümleriyle Eğitim Öğretime devam etmektedir. Eğitimin Süresi ve İçeriği: Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim - Öğretim sırasında, genel kültür ve meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerimiz 11. ve 12.sınıftan itibaren haftanın 3 günü işletmelerde beceri eğitimi görmektedirler 14 Eğitim Öğretim yılı sonunda bakanlık ödenekleri beklenmeden paydaşlarımızın desteği ile tamamlanan pansiyon inşaatımız sonucunda gelen donatım ödeneği ile 104 kız öğrenci kapasiteli pansiyonumuz açılmıştır tarih ve 6514 sayılı kanun ile Hemşirelik, Anestezi-Reanimasyon ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümleri kapatılarak, Eğitim Öğretim yılı itibariyle Sağlık Hizmetleri Alanı (Hemşire Yardımcılığı Ebe Yardımcılığı Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalları) açılmıştır YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERM VE MEVZUAT ANALİZİ Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okulumuzun anayasa, kanun, tüzük, yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülükleri şunlardır: KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9/11/ Anayasası Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi 24/6/ Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 19/6/ Sayılı Mesleki Eğim Kanunu 16/6/ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Tarih Sayı 12/10/ Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik Adı 07/09/ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 04/08/ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği 27/11/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 12/09/ Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 09/02/ Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 06/05/ Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği 10/08/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik 26/12/ Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel YarıĢmalar Yönetmeliği 10/07/ ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, 15 30/10/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği 13/01/ Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 22/08/ Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 9/02/ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL-AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 27/11/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik DEVLET ARġĠV HĠZMEERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 05/05/ Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli KurtuluĢ Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği 24/08/ Mart ġehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik 17/04/ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliği 15/04/ Millî Eğitim Bakanlığı TaĢımalı Ġlköğretim Yönetmeliği 10/08/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik 03/10/ Millî Eğitim Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği 03/06/ Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMEER FAALİYET ALANI 1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Sunulması ve Değerlendirilmesi Hizmet 1 Öğretimin Planlanması Hizmet 2 Öğretimin Uygulanması Hizmet 3 Öğretimin Ölçülmesi Hizmet 4 Sosyal Etkinlikler Ve Kulüp Çalışmaları Planlanması Hizmet 5 Sosyal Etkinlikler Ve Kulüp Çalışmaları Uygulanması, Değerlendirilmesi Hizmet 6 Özel Eğitim ve Rehberlik Yürütme Hizmetlerinin Planlanması Hizmet 7 Rehberlik Yürütme Hizmetleri Uygulanması Ve Değerlendirilmesi FAALİYET ALANI 2: Öğrenci Destek Hizmetlerinin Tasarlanması Ve Sunulması Hizmet 1 Öğrenci Sağlık Hizmetlerinin Tasarlanması Ve Sunulması Hizmet 2 Mezuniyet Ve Mezuniyet Sonrası Fırsatları Sağlamak İçin Akademik Planlamanın Geliştirilmesi Hizmet 3 Öğrenci İhtiyaçları İle İlgili Olan Toplum Hizmetlerinin Tanımlanıp Koordine Edilmesi Hizmet 4 Alternatif Eğitimler Tasarlanıp Sunmak (Kurslar, Seminerler Vb.) Hizmet 5 Öğrenci Ve Aileler İçin Sosyal Hizmet Desteğinin Sağlanması (Burslar Dahil) Hizmet 6 Projelerle İlgili Hizmetlerinin Tasarlanıp Sunulması Hizmet 7 Dilek Ve Önerilerin Koordine Edilmesi FAALİYET ALANI 3: Okulun Destek İşlerinin Tasarlanması Ve Yönetilmesi Hizmet 1 Kütüphane Hizmetlerinin Sağlanması 16 Hizmet 2 Yeme İçme Hizmetlerinin Yönetilmesi Hizmet 3 Okul Kantini Ve Kooperatifinin Yönetimi FAALİYET ALANI 4: Paydaş İlişkilerinin Yönetilmesi Ve Geliştirilmesi Hizmet 1 Kaynak Sağlayan Paydaşlarla İlişkilerin Yönetimi Hizmet 2 İşletmelerde İşbirliğinin Yönetimi Hizmet 3 Meslek Odalarıyla STK larla İşbirliğinin Yönetimi Hizmet 4 Üniversitelerle İşbirliğinin Yönetimi Hizmet 5 Üst Kurumlarla İşbirliğinin Yönetimi Hizmet 6 Velilerle İlgili Programların Tasarlanıp Sunulması Hizmet 7 Kardeş Okul İşbirliği Hizmet 8 Öğrenci İlişkilerinin Yönetimi Hizmet 9 Çalışan İlişkilerinin Yönetimi FAALİYET ALANI 5: İnsan Kaynakları Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Yönetilmesi Hizmet 1 Çalışana Ait Bilginin Yönetimi Hizmet 2 Yeni İşe Alınan Personelin Oryantasyonu Hizmet 3 İşe Alma, Seçme, Görüşme Hizmet 4 Eğitim FAALİYET ALANI 6: Finansal Kaynakların Yönetilmesi Hizmet 1 Genel Bütçe Kaynaklarının Yönetimi Hizmet 2 Okul Aile Birliği Kaynaklarının Yönetimi FAALİYET ALANI 7: Diğer Kaynakların Oluşturulması Ve Yönetimi (Bina, Donanım, Laboratuvar Vb.) Hizmet 1 Sınıf Ve Sınıf İçi Donanımların Sağlanması Hizmet 2 Öğretim Materyallerinin Sağlanması Hizmet 3 Sabit(Taşınmaz) Varlıkların Yönetimi FAALİYET ALANI 8: Bilgi, Değişim Ve Gelişimin Yönetimi Hizmet 1 Organizasyon Performans Stratejisini Oluşturmak Ve Yönetmek Hizmet 2 Performans Kıyaslaması Hizmet 3 Kurumun Genelinin Bilgi Yönetimini Geliştirmek Hizmet 4 Değişim Ve Gelişimin Yönetimi Hizmet 5 Uygun Olmayan Ve Hizmet Kontrolü 17 OKUL FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI - 1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Sunulması ve Değerlendirilmesi Hizmet 1 Öğretimin Planlanması Ders Zümre Toplantılarının Yapılması Ders Yıllık Planlarının Hazırlanması Hizmet 2 Öğretimin Uygulanması Ders İçi Öğretim Etkinliklerinin Yürütülmesi Ders Dışı Öğretim Etkinliklerinin Yürütülmesi Hizmet 3 Öğretimin Ölçülmesi Ders İçi Sınav Etkinlikleri Ortak Sınav Uygulamaları Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Sınavlar Hizmet 4 Sosyal Etkinlikler Ve Kulüp Çalışmaları Planlanması Kulüp Çalışma Planlarının İncelenmesi Ve Denetlenmesi Hizmet 5 Sosyal Etkinlikler Ve Kulüp Çalışmaları Uygulanması, Değerlendirilmesi Kulüp Dosyalarının İncelenmesi Kulüp Çalışmalarının İncelenmesi Kulüp Faaliyet Raporlarının İncelenmesi Hizmet 6 Rehberlik Yürütme Hizmetlerinin Planlanması Rehberlik Servisi Çalışmaları Rehberlik Yürütme Kurulu Kararları Hizmet 7 Rehberlik
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks