Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TARIMSAL ÜRÜNÜN VERĠMĠNDE / DEĞERĠNDE ARTIġ VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

Category:

Engineering

Publish on:

Views: 0 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÜRÜNE GENEL BAKIġ TARIMSAL ÜRÜNÜN VERĠMĠNDE / DEĞERĠNDE ARTIġ VE BĠTKĠ SAĞLIĞI Nano-Gro technology was developed as a natural, simple and inexpensive method to increase agricultural production without
Transcript
ÜRÜNE GENEL BAKIġ TARIMSAL ÜRÜNÜN VERĠMĠNDE / DEĞERĠNDE ARTIġ VE BĠTKĠ SAĞLIĞI Nano-Gro technology was developed as a natural, simple and inexpensive method to increase agricultural production without using synthetic chemicals. The fundamental concept that drives Nano-Gro is the peculiar law of nanomol concentration: a biologically active substance in very low concentrations triggers a high concentration response on the biological object being acted on. Nano-Gro teknolojisi doğal, kullanımı kolay ve ucuz bir yöntem olarak, sentetik kimyasallar kullanmadan tarımsal üretimi arttırmak için geliģtirilmiģtir. 1 Kendine özgü bilimsel ilkeler içeren bir nanomol konsantrasyonu olan Nano-Gro nun temel kavramı: çok düģük konsantrasyona sahip bir biyolojik etken maddeyi; yüksek bir konsantrasyonla tetikleyerek, biyolojik içeriğinde var olan objelerin olması gerektiği Ģekilde davranarak cevap vermesinin sağlanmasıdır. Every living organism has a defense mechanism that was developed through evolution. This mechanism is directed against predators, environmental calamities and manmade factors. The defense mechanism is deeply imbedded in the nature of the plant and gets activated when it senses danger. Our product activates these sensors without presenting a real element of danger and produces a plants response that manifests itself by increasing flowering, seeds and biomass. Furthermore, when biological systems undergo stress or perceived stress as with Nano-Gro they respond by producing a greater amount of the female species to increase its reproductive capacity and ensure its continued survival. YaĢayan her organizma evrimleģme sürecinde geliģen bir savunma mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma çevresel felaketler bir baģka deyiģle doğanın getirdiği olumsuz koģullar ve suni faktörlere doğrudan doğruya karģı koymaktadır. Tehlike algılandığı zaman, bitkinin doğal yapısında bulunan savunma mekanizması aktif hale geçer. Nano- Gro, gerçek bir tehlike unsuru oluģmadan bitkinin tehlike duyusunu aktif hale getirir ve bitki yanıt üretir. Belirtilen yanıt; tohum, çiçeklenme ve biokütlede 2 artıģ olarak kendini gösterir. Ayrıca biyolojik sistemin stres altında kalması baģka deyiģle Nano-Gro ile oluģturulan stresin farkına varması ile bitki; diģi türlerinin üreme kapasitesi arttırarak, daha fazla miktarda üremesini sağlayacak ve mücadele ederek yaģamını sürdürerek yanıt vermektedir. 1 Nano; kelime karşılığı Latince de çok küçük boyutlu, bilimsel karşılığı ise metrenin bir milyarda biri anlamına gelmektedir. Nano Teknoloji; en az bir boyutu nanometre ölçeğinde olan materyal ve aletlerin tasarımı, sentezi, karakterize edilmesi ve uygulanmasıyla ilgili mühendislik ve bilim dalı şeklinde tanımlanır. Nano yapıların elde edilmesinde iki ana yöntem uygulanmaktadır. Aşağıdan yukarıya ( bottom-up ) ve yukarıdan aşağıya ( top down ) olarak adlandırılan bu iki yaklaşımı şu şekilde özetleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya yaklaşımı (küçükten büyüğe), moleküler nanoteknolojiyi belirtir ve organik veya inorganik yapıları, maddenin en temel birimi olan atomlardan başlayarak atom atom, molekül molekül inşa edilmesi yöntemini ifade eder. Yukarıdan aşağıya yaklaşımı ise (büyükten küçüğe), makineler, asitler ve benzeri mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılarak nano yapıların fabrikasyonu ve imal edilmesi yöntemlerini ifade eder. 2 Biyokütle; bir ekosistemdeki belirli bir türe ait bireylerin toplam ağırlığıdır. We investigated the influence of different kinds of bioactive substances on plants and seeds. This research allowed us to better understand how substances in nanomol concentration work and that understanding led us to develop the concept of the Homeopathic Barrier, which made our research successful. AraĢtırmalar neticesinde bitki ve tohumlar içeriğinde bulunan bioaktif maddelerin farklı tepkimelere yol açtığı bilinmektedir. Homeopatik Bariyer 3 kavramını geliģtirmek için, içerikte hangi maddelerin kullanılarak en iyi etkiye yol açacağı, dolayısı ile nanomol konsantrasyonu içeriğinde hangi maddelerin olması gerektiği tespit edilmiģtir. (Bkz. ġekil 1) C: Konsantrasyon (değiģim düzeyi)= Lt- (L0-Lf ) Lt: Uygulama yapılmıģ bitki kökünün boyutu L0: Uygulama YapılmamıĢ bitki kökünün boyutu ġekil 1. Homepatik Bariyer Kavramı In our research we have used oat seeds as a model, because of its quick response levels. We measured the length of the root growth that developed after the treatment was administered with different concentrations of our proprietary formula and compared that with untreated roots. 3 Homeopati; doğanın tedavi yasasına göre geliştirilmiş bir alternatif tedavi şeklidir. Bu tedavi şekline aynı zamanda benzerin benzerini iyileştirmesi adı verilmiştir. Sağlıklı organizmada hastalık belirtileri oluşturabilecek ufak dozlarda maddeler, hasta organizmaya aynı belirtileri tedavi etmek için kullanılırlar. Uygulama şekli 2500'e yakın doğal maddenin değişik solüsyonlarının farklı aralıklarda hasta organizmaya verilmesi şeklindedir. İç seviyenin ya da yaşam gücünün rahatsızlığı hastalık nedenidir. Homeopati teorisine göre, organizmanın hastalanmasına sebep olan maddeye göre, tedavi edici solüsyon doğal maddelerden hazırlanır ve organizmanın kendini iyileştirme gücünü hareketlendirir. Bitkinin yapısal tipine göre kullanılacak doz seçilir. Uygulama neticesinde, güçlü ve donanımlı bir Bariyer oluşmaktadır. Cevap düzeyine çabuk ulaģılabildiği için, araģtırma modeli olarak yulaf tohumu kullanılmıģtır. Kökün uzunluk olarak büyümesinin / geliģiminin, kullanım öncesi durum, geliģtirilen farklı konsantrasyonlar kullanarak, kullanım sonrası durum ile karģılaģtırılmıģtır (Bkz. ġekil 2). ġekil 2. Nano-Gro kullanımı ile meydana gelen düzeysel farklılık We can see that after passing the Homeopathic Barrier, the response rate changed Polarity (instead of supprissing root growth, this specific concentration stimulated it). When Nano- Gro is delivered to the plants or seeds through a water medium, the plant perceives that as a stress factor. This factor is strictly imaginary in nature, as Nano-Gro is completely nontoxic and environmentally safe. However, the perceived attack manifests itself in the plant by causing an increase in root volume and length; in addition the amount of endophytes is increased, causing in turn an increase in the uptake of natural atmospheric nitrogen which substantially increases the amount of protein synthesis, general biomass and the crop as a whole. The plants defensive response to Nano-Gro increases the resistance to fungus, cold, heat, drought, extreme moisture (flooding) and other environmental calamities. Nano-Gro stimulates all the mechanisms of a plant s defenses, but most importantly it provides greater plant productivity and crop yield. Nano-Gro acts as a natural trigger and as such it provides powerful results without causing any detrimental effects to the environment or humans. Homepatik Bariyeri geçtikten sonra, bitki köküne, beklemediği bir anda verilen kendine özgü konsantrasyonun meydana getirdiği hızlı değiģim görülebilir. Su vasıtası ile bitki ve köklere dağılan Nano-Gro, nüfuz ettiği zaman, bitki sıkıntı yaratacak bir baskı faktörünün farkına varacaktır. 4 Nano-Gro tamamen, doğal çevreye zarar vermeyen, zehirli madde içermeyen bir ürün olduğu için, bu faktör kesinlikle tabiatın içinden hayali olarak oluģturulmuģtur. Bununla beraber, algılanan saldırı bitki köklerinin uzunluğunda ve hacimsel yapısında artıģa yol açarak kendini gösterir; ek olarak bitkinin biyolojik yapısında bulunan Endofitik bakterilerde artıģ 5, mahsulün tamamında ve biyokütle miktarında bulunan; bitkinin yaģaması ve geliģiminde etken olan protein sentezinde artıģ, doğada bulunan atmosferik azot alımında artıģa neden olur. Nano-Gro ile bitkilerin savunma tepkisi; zararlı mantarlar, soğuk, ısı, kuraklık, aģırı nem (sel) ve diğer çevresel felaketlere karģı direnci arttırır. Fakat en önemlisi bitkinin savunma tepkisi ile tüm mekanizmalar uyarılarak, nitelikli ürün / üretim ve verim artıģı sağlamaktadır. Nano-Gro doğal bir tetikleyici olarak, çevreye veya insan yaģamına herhangi bir zararlı etkiye neden olmadan, güçlü sonuçlar sağlar. Effect of Nano-Gro on pre-planting treatment of different crop in field trials Farklı Bitkiler Üzerinde, Nano-Gro Etkisini Görmek Üzere Saha Denemeleri This trial was conducted in Ukraine from 2000 to 2004 on plots of land of hectares. Seeds were treated before planting with Nano-Gro (NG) working solution (1 pellet per liter of tap water). Bu deneme Ukrayna da yılları arasında, Hektarlık bir arazi, bölümlenerek pilot uygulamalar olarak yürütülmüģtür. Her 1 litre musluk suyu içerisinde 1 granül eritilerek hazırlanmıģ Nano-Gro çözeltisi ile, ekim/dikim öncesinde tohumlara uygulama yapılmıģtır (bkz. ġekil 3 ve 4). 4 Bitkiler karbonhidrat, protein ve yağlar gibi primer metabolitlerin yanı sıra, önemli bazı kimyasallar ihtiva eder. Bu kimyasal maddelere genel olarak sekonder metabolitler adı verilmektedir. Sekonder metabolitlerin bitkideki işlevleri çevresel stres etmenlerine karşı koyma ve canlılara karşı savunma şeklinde özetlenebilir. Sekonder metabolitlerin doku ve hücre kültürü ile üretilmesinin, birçok avantajı vardır. Bunların başında, ana bitkinin kültürü veya toplanması sırasında karşılaşılan çevresel etkenlerin ortadan kaldırılması, gerektiği zaman yeterli miktarda üretimin sağlama imkanı, daha sabit kalitede ve verimlilikte üretim, araziden tasarruf, kültürü yapılan doğadan toplanan bitkisel materyalin aksine, etkili madde içeriği bakımından %100 standart olan ürün elde edilebilmesi gelmektedir. 5 Endofitik; organizmanın içinde doğru gelişme gösteren anlamını taşımaktadır. Bitki rizosferinde bulunan bir çok bakteri organik ve inorganik maddeleri bitkiler için yarayışlı hale getirmektedir. Mikroorganizmalar fosfat çözebilme yetisine ilave olarak bitki gelişmesini teşvik edici maddelerin üremesini sağlamaktadır. Endofitik bakteri ve mantarlar canlı bitki içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Onların zarar görmemesi, bitki için oldukça önemlidir. Endofitik mikroorganizmalar ve özellikleri; Rizobiyotoksin (atmosferik azotu fiske edebilen, hastalıklara karşı antibiyotik özelliği gösteren bakteriler), Trichoderma (bitki gelişimini teşvik ederek ürün verimini arttıran, hastalıklara karşı direnç sağlayan bakteriler), Azosprillum (bitkinin topraktaki mineralleri almasında yardımcı olan, zararlı bakterilere karşı antimikrobial özelliği göstermesinin yanı sıra özellikle baklagillerde nodul sayısı, büyüklüğü ve azot miktarının arttığı kanıtlanmıştır), Bacillus (bitki veriminde artış).agrobacterium radiobacter (fosfat çözücü etki),..v.b. Crop/ Plants Type Ürün/ Bitki Tipi Control Group (100 kg/he) Test Öncesi Verim Kontrol NG Treated (100 kg/he) Nano-Gro Kullanımı Sonrası Change (%) DeğiĢiklik Fall wheat(güz % Buğdayı) Spring wheat (Bahar % Buğdayı) Fall Barley(Güz % Arpası) Pea(Bezelye) % Soya (Soya Fasulyesi) % Sugar beets(ġeker % Pancarı) Maize(Mısır) % Oats(Yulaf) % Sunflower(Ayçiçeği) % TOTAL % ġekil 3. Dikim Öncesinde Nano-Gro Çözeltisi UygulanmıĢ Ürünlerde Alınan Sonuçlar Nano-Gro Uygulanmış Bir Uygulama Yapılmadan Dikimden 6 Gün Sonra Salatalık Nano-Gro Uygulanmış Bir Uygulama Yapılmadan 17 Gün Sonra Salatalıkta Büyüme Nano-Gro Uygulanmış Bir Uygulama Yapılmadan 9 Gün Sonra Ayçiçeğinde Büyüme PĠRĠNÇ Sol Taraf ta Nano-Gro UygulanmamıĢ, Sağ Taraf Nano-Gro Uygulanarak GeliĢimde % 35 ArtıĢ SağlanmıĢtır KIġ BUĞDAYI Kötü Geçen Bir KıĢ Mevsimi Sonrası Sağ Tarafta Nano-Gro Uygulanarak % 97 Ürün hayatta KalmıĢ, Sol Tarafta ise Bir Uygulama Yapılmadan % 17 Ürün Hayatta KalabilmiĢtir. SALATALIK Sol Taraftaki Salatalık Bitkisi Nano-Gro UygulanmıĢ, Sağ Taraftaki Ürüne ise Uygulama YapılmamıĢtır. LALE Sağ Tarafta Nano-Gro Uygulaması YapılmıĢ, Sol Tarafta ise Uygulama YapılmamıĢtır. MARUL Sol Tarafta Bulunan Marul Bitkisi Üzerinde Nano-Gro UygulanmıĢ, Sağ Tarafta ise Uygulama YapılmamıĢ Bitki Bulunmaktadır. 14 GÜN SONRA LALE Sol Tarafta Bir Uygulama YapılmamıĢ, Sağ Tarafta ise Nano-Gro UygulanmıĢ Lalelerin 14 Gün Sonrası. ġekil 4. Nano-Gro KullanılmıĢ ve Nano-Gro KullanılmamıĢ Ürünlerin KarĢılaĢtırılması NANO-GRO ĠLE KAZANIMLAR Arpa Buğday Nano-Gro Granül Su(Litre) Tedavi Mik.(1 Ton) Uygulama Yöntemi Yulaf Çavdar litre Mısır Pirinç litre Patates Tohumu litre Ayçiçeği litre Küçük Şalgam litre Bezelye, Soya,Fasül litre Dikime hazırlık Mak. Dikime hazırlık Mak. 30 Sn. Tohum Islanır Dikime hazırlık Mak. Dikime hazırlık Mak. Dikime hazırlık Mak. Domates Salatalık Soğan litre Sn Tohum Isl. Çiçekler Çiçek Soğanları litre Sn Islanır Deneme Sonuçlarından Elde Edilen Ġlave Etkiler Fideler daha hızlı büyüyerek ve meyve verme aģamasına, diğerlerinden 5-7 gün erken girmiģtir. Cercosporosys, Botrytis cineria, Fusariumblight ve diğer pathojenler ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar en az düzeye inmekte / yok olmaktadır. Bitki üzerinde stres ve diğer zararlı etkenlerin sebep olduğu etkilerin giderilerek, bitkinin yeniden eski haline dönmesine yardımcı olduğu 20 gün süren kullanım denemelerinden sonra kanıtlanmıģtır. NANO-GRO COMPOSITION NANO-GRO ĠÇERĠĞĠ Nano-Gro nun içeriğinde bulunan aktif maddeler; Fe (Demir), Co (Karbon Monoksit), Al (Alüminyum Sülfat), Mg (Magnezyum), Mn (Manganez), Ni(Nikel), Ag (GümüĢ) 6 Ürün içeriği: ġeker, suda çözünebilir, yuvarlak, çapı 4 mm. YoğunlaĢtırılarak aktif hale getirilmiģ maddeler: 1 Granül=1 Nanogram (0, gram) 6 YaĢayan hücreler içinde hemen tüm elementler bulunabilirse de, aslında, doğadaki 92 elementten yalnızca birkaçı organizmanın değiģmeyen yapı öğeleridir (ya da metabolizmasında temel rol oynarlar). YaĢayan varlıkların hemen tüm organik bileģikleri, hücre içinde çok bol miktarlarda bulunan üç elementi (karbon, hidrojen ve oksijen) kapsar. Kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, klor, magnezyum, sodyum ve demir birincil besleyicilerdir. Magnezyum, bitkilerin klorofil molekülünün bir parçasıdır: Bu yüzden, fotosentez olayında temel bir rol oynar. Demirin son zamanlarda, hem kapsamayan bir protein olan ve fotosentez olayını bir basamak ileriye götüren ferrodoksinin bir parçası olduğu bulunmuģtur. Ġkincil besleyiciler, yaģayan organizmaların yalnızca yüzde 1 lik bölümünü oluģtururlar. Enzimlerin bir parçası olarak ya da enzimleri harekete geçirici görev yaparlar. Bunlar arasında manganez, bakır, krom, çinko, kobalt, molibden, boron, vanadyum, selenyum, iyot ve flor sayılabilir. Ama tüm organizmaların, bunların tümüne ihtiyacı yoktur. WAYS OF USAGE-CALCULATION KULLANIM YÖNTEMĠ- HESAPLAMASI TOHUMLAR BUĞDAY Nano-Gro 250 kg / hektar 6 granül / hektar Etki hektar 1 kg Nano-Gro ile tedavi edilebilir Dikim miktarı DOMATES Nano-Gro Etki fide / hektar 30 ml / her fide = 750 granül / hektar 1 kg Nano-Gro ile 26.7 hektar tedavi edilebilir Instructions How to Use Nano-Gro KULLANIM TALİMATLARI Nano-Gro Nasıl Kullanılır SOLÜSYONUN HAZIRLANMASI (Ön - Ekim) 1. 1 Litre 7 musluk suyu içinde, hiçbir harekette bulunmadan, 1 Granül Nano-Gro erimeye bırakılır. 2. Granülün su içerisinde tamamen çözünmesi için, solüsyonu sarsmadan dikey bir hareketle solüsyonun tamamı bir kez iyice karıģtırılır Saat içinde Nano-Gro çözünmüģ olacağından dolayı kullanmaya hazır hale gelecektir. Nano-Gro Solüsyonu, direk güneģ ıģığından korunmalıdır. HUBUBAT BĠTKĠLERĠ ÜZERĠNDE NANO-GRO UYGULANMASI (Buğday, Soya, Mısır, Pirinç, Pamuk..v.d.) Tohum sargı makinesi veya diğer bir makine kullanılarak (bkz. ġekil 5): 1 Ton 8 tohum için: 24 adet Nano-Gro granül 10 Litre 9 musluk suyu içinde eritilir. 7 Quart:qt: Sıvılarda kullanılan hacim ölçü birimidir. 8 Libre: lb: Ağırlık ya da kütle ölçü birimidir. 1 Ton =2204 Libre= Kilogram qt= Litredir. Ġstisnalar Küçük ġalgamlar: 1 Ton tohum için 12 adet granül eritilir. Ayçiçeği: 1 Ton tohum için 10 adet granül eritilir. ġekil 5 Tohum Sargı Makinesi SEBZELER VE MEYVELER ÜZERĠNDE NANO-GRO UYGULAMASI (Domates, patates, soğan, havuç, lahana, çilek) 1. Genel olarak tüm bitkilerde kullanılan, baģlangıçta verilen Nano-Gro çözeltisi içerisinde; tohumlar 5 saniye bekletilerek içine iģlemesi sağlanır. Eğer tohumlar küçük kümeler halinde bir arada/toplu olarak ıslatılırsa bir gece süresince kurumaya bırakılır. DıĢarıda kuruyan tohumlar birbirinden ayrılmaya baģlayacak ve hazır hale gelecektir. 2. Fidenin 2-3 AĢamada gerçek yaprakları ortaya çıktığı zaman, her fideye 30 mililitre 10 Nano-Gro çözeltisi uygulanır. Ġstisnalar Kabak, sadece 4 Litre musluk suyuna 1 adet granül eritilerek hazırlanmıģ Nano- Gro çözeltisi gerektirir. MEYVELER VE DAMLA- SULAMA YÖNTEMĠ KULLANILAN ÜZERĠNDE NANO-GRO UYGULAMASI ÜZÜM Her bir bitki için 1 litre musluk suyunda 4 adet granül eritilerek çözelti hazırlanır. Bitki 16 derece C veya daha fazla sıcaklığa ulaģtığı zaman, çiçeklenme öncesi solüsyon uygulanmalıdır. ÇĠÇEK SOĞANLARI VE ÇĠÇEK TOHUMLARI ÜZERĠNDE NANO-GRO UYGULAMASI Her zamanki Ģekilde hazırlanan solüsyon içerisinde tohumlar veya çiçek soğanları 5 saniye kadar (fakat süre 60 saniyeden daha uzun olamaz) ıslatılarak içine iģlemesi beklenir. NOTES WHEN SOAKING SMALL SEEDS THEY MAY CLUMP TOGETHER WHEN WET. THIS IS NORMAL AND IS NO CAUSE FOR ALARM. WHEN THE SEEDS ARE DRY. PLEASE RUB 10 Fl oz: sıvı ağırlık birimidir. 1 Litre=33.81 fl oz. THEM TO PRY THEM APART AND PLANT AS USUAL. SEEDS NEED TO BE TREATED ONLY ONCE. Küçük tohumlar bir arada küme halinde ıslatıldığı zaman çözelti içlerine iģlemeyebilir. Bu normal olup alarma geçmek için neden yoktur. Bitkinin genel görünüģü dikkatle gözlemlenerek, tohumlar kuruduğu zaman Ģöyle bir ovalanmalıdır. Tohumlarda dikim öncesinde nano-gro uygulaması zorunludur. PRODUCT COMPARISONS ÜRÜN KARŞILAŞTIRMALARI Effect of Nano-Gro HP, Nano-Gro NPK and Medicine for Plants (MP) on Growth and Yield of Tomatoes Domates Üzerinde Nano-Gro Kullanımı ile, Büyüme ve Verim Artışı, Nano-Gro nun NPK 11 (Gübre) Etkisi, Nano-Gro Kullanımı ile Bitkisel İlaç Etkisi (Tıp Alanında Kullanımı), Pursuant to initiation of the project on September 12, 2003, I am Tom Davenport, Associate Professor University of Florida, IFAS herein reporting the results of investigations of three Agro Nanotechnology Corp. products (Nano-Gro, Nano-Gro NPK, and Medicine for Plants (MP)) on growth, development, and yields of tomato planted in field beds and containers. 11 NPK: Azot, fosfor,potastum: gübre etkisi: Sürdürülebilir tarım için biyolojik gübrelemenin önemi ve kimyasal gübrelemenin maliyet ve çevresel zararları; kimyasal gübrelere çevresel olarak kabul edilebilir biyolojik alternatiflerin araştırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu ve benimsenmesini gündeme getirmiştir. Tohumların Fosfat çözücü bakterilerle aşılanması toprakta fiksedilmiş ve uygulanan gübre fosforunun alınabilirliliğini artırarak bitki gelişmesini teşvik etmektedir. Fosfor toprakta genellikle çözünemez formda olduğu için yüksek verim için alınabilir fosfor genellikle yetersizdir. Gübre olarak uygulanan inorganik fosforun da büyük bir kısmı uygulamadan sonra bitkilerce alınamaz şekle dönüşmektedir. Fosfor noksanlığının karşılanması için yoğun gübre kullanımı, yüksek maliyet ve çevre sorunlarına neden olmaktadır. Tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması için mikroorganizmaların kullanımı önemlidir. Biyolojik gübrelerin rolünün artması ve yaygınlaşması, kimyasal gübre gereksinimini ve gübrelerin çevresel olumsuz etkilerini azaltacaktır. Bir çok bakteri organik asit üretimi veya diğer mekanizmalarla inorganik ve organik fosfatın çözünürlüğünü artırmakta ve bitkiler için alınabilir forma dönüştürmektedir. Kimyasal gübreler üretim artışında önemli rol oynamış olmakla birlikte, aşırı kullanım toprak verimliliğinde azalma ve çevresel bozulmalara neden olmuştur. Üstelik kimyasal gübrelerin, teorik olarak en yüksek düzeyde kullanımına ulaşılmış olmasının ötesinde, daha fazla verim artışı sağlamaları da söz konusu değildir. Proje 12 Eylül 2003 tarihinde baģlatılmıģtır. Ben Tom Davenport Florida Üniversitesi / IFAS 12 ile iģ birliği içerisinde Agronano Teknolojisi ürünlerini üç konu içeriğinde araģtırarak sonuçları araģtırılmıģtır. Belirtilen üç ana konu; Nano-Gro, Nano-Gro NPK( N: Azot, P: Fosfor,
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks