Please download to get full document.

View again

of 132
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B. Návod k obsluze. Vydání 02/ / CS

Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 24 | Pages: 132

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B Vydání 02/ / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění Struktura
Transcript
Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVITRAC B Vydání 02/ / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Použití v souladu s určeným účelem Transport, uskladnění Instalace Elektrické připojení Bezpečné oddělení Provoz Konstrukce zařízení Konstrukční velikost 0XS / 0S / 0L Konstrukční velikost 1 / 2S / Konstrukční velikost Konstrukční velikost 4 / Typové označení / typový štítek Instalace Instalační pokyny Instalace doplňkových výkonových součástí Instalace podle standardů UL (Underwriters Laboratories Inc.) Obsah dodávky a příbalová sada pro instalaci Instalace chladicí desky (Cold Plate) Deaktivace odrušovacích kondenzátorů (pouze u konstrukční velikosti 0) Připojovací schéma Teplotní snímač TF a bimetalový spínač TH Připojení brzdového odporu BW.. / BW..-T / BW..-P na X3 / X Připojení brzdového usměrňovače Instalace modulu FSC11B / FIO11B Instalace voliče požadovaných hodnot MBG11A Uvedení do provozu Stručný popis uvedení do provozu Všeobecné pokyny pro uvedení do provozu Přípravné práce a pomůcky Doplňkové obslužné zařízení FBG11B Princip obsluhy obslužného zařízení FBG11B Ruční provoz s voličem požadovaných hodnot zařízení FBG11B Externí zadávání požadovaných hodnot Uvedení do provozu obslužným zařízením FBG11B Uvedení do provozu s DBG60B Uvedení do provozu pomocí PC a programu MOVITOOLS MotionStudio Návod k obsluze MOVITRAC B 3 Obsah 5.11 Uvedení do provozu pro volič požadovaných hodnot MBG11A Uvedení do provozu pro čerpadla, ventilátory a externí motory Spuštění motoru Seznam parametrů Provoz Zabezpečení dat Návratové kódy (r-19...r-38) Stavové displeje Stavové kódy zařízení Obslužné zařízení DBG60B Servis / Seznam chyb Informace o zařízení Seznam chyb (F-00...F-113) Servis elektroniky SEW Dlouhodobé skladování Technické údaje Označení CE, aprobace UL a C-Tick Všeobecné technické údaje Parametry elektroniky měničů MOVITRAC B Technické údaje MOVITRAC B Čelní doplněk obslužného zařízení FBG11B Komunikační modul FSC11B Analogový modul FIO11B Seznam adres Index Návod k obsluze MOVITRAC B Důležitá upozornění Struktura bezpečnostních pokynů 1 1 Důležitá upozornění 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu jsou uspořádány následujícím způsobem: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj Možné důsledky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí. Piktogram Výstražné heslo Význam Důsledky v případě nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění Úraz elektrickým proudem STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonového systému nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu. 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržování provozního návodu je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze přístupný osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem pro bezpečný provoz frekvenčních měničů a pro dosažení uvedených vlastností a výkonových charakteristik pohonu. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech vyloučeno. Návod k obsluze MOVITRAC B 5 2 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 Bezpečnostní pokyny Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k zamezení vzniku hmotných škod a ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování zásadních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraïte na firmu SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neprovádějte instalaci a uvedení do provozu poškozených produktů. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišïovala transport. Během provozu se na frekvenčních měničích mohou v závislosti na příslušném stupni ochrany vyskytovat součásti pod proudem, neizolované součásti, nebo případně pohyblivé a rotující díly, stejně jako horké plochy. Vpřípadě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít k hmotným škodám. Další informace jsou obsaženy v dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Veškeré práce související s transportem, instalací, uvedením do provozu a údržbou musí vykonávat odborný personál v oboru elektrotechniky (je třeba respektovat normy IEC resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 0100 a IEC nebo DIN VDE 0110 a národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborným personálem v oboru elektrotechniky se ve smyslu těchto zásadních bezpečnostních pokynů rozumí osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem výrobku, a mají příslušnou kvalifikaci, která odpovídá jejich činnosti. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provádět osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny. 2.3 Použití v souladu s určeným účelem Frekvenční měniče jsou určené jako součásti k montáži do elektrických strojů azařízení. Při montáži do strojů je uvedení frekvenčních měničů do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) nepřípustné tak dlouho, dokud není prokázáno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje); rovněž je třeba respektovat normu EN Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je povoleno pouze při dodržení směrnice pro zajištění elektromagnetické kompatibility (2004/108/EG). 6 Návod k obsluze MOVITRAC B Bezpečnostní pokyny Transport, uskladnění 2 Frekvenční měniče splňují požadavky směrnice 2006/95/EG pro nízká napětí. Pro frekvenční měniče se uplatňují harmonizované normy řady EN / DIN VDE T105 ve spojení s normami EN /VDE 0660, část 500 a EN 60146/ VDE Technické údaje a informace o podmínkách připojení naleznete na typovém štítku a v dokumentaci a je třeba je bezpodmínečně dodržet Bezpečnostní funkce Frekvenční měniče SEW-EURODRIVE nesmějí bez použití nadřazených bezpečnostních systémů vykonávat žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany stroje a osob. Při použití funkce Safe stop je třeba dodržet pokyny uvedené v následujících dokumentech: MOVITRAC B / Bezpečné odpojení požadavky MOVITRAC B / Bezpečné odpojení aplikace 2.4 Transport, uskladnění Je třeba respektovat pokyny pro transport, uskladnění a správnou manipulaci. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly Všeobecné technické údaje . 2.5 Instalace Instalace a chlazení zařízení se musí provádět podle předpisů uvedených v příslušné dokumentaci. Frekvenční měniče je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Zejména při transportu a manipulaci se nesmí ohýbat žádné součásti a měnit izolační vzdálenosti. Je třeba zamezit doteku částí těla s prvky a kontakty zařízení. Frekvenční měniče obsahují elektrostaticky ohrožené prvky, které je možné snadno poškodit nesprávným zacházením. Elektrické součásti se nesmí mechanicky poškodit nebo likvidovat (v určitých případech hrozí nebezpečí ohrožení zdraví!). Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: použití v oblastech ohrožených explozí, použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází k mechanickému chvění a rázovému zatížení, které přesahuje požadavky normy EN Návod k obsluze MOVITRAC B 7 2 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení 2.6 Elektrické připojení Při práci na frekvenčních měničích, které jsou pod napětím, je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrickou instalaci je třeba provést podle příslušných předpisů (např. průřezy vedení, jištění, připojení na ochranný vodič). Další pokyny jsou uvedeny v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility jako je odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení se nacházejí v dokumentaci frekvenčních měničů. Tyto pokyny je třeba vždy respektovat, i u frekvenčních měničů se značkou CE. Za dodržení mezních hodnot z hlediska elektromagnetické kompatibility požadovaných legislativou odpovídá výrobce stroje nebo zařízení. Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN nebo EN ). Nutné ochranné opatření: uzemnění zařízení. 2.7 Bezpečné oddělení Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné odpojení výkonových i řídicích přívodů podle EN Pro zajištění bezpečného oddělení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné oddělení. 2.8 Provoz Zařízení, do kterých jsou namontovány frekvenční měniče, musí být v případě potřeby vybaveny doplňkovými monitorovacími a ochrannými systémy podle příslušných platných bezpečnostních předpisů, např. zákona o technických pracovních prostředcích, předpisů pro prevenci úrazů atd. Jsou povoleny změny frekvenčních měničů pomocí obslužného softwaru. Po odpojení frekvenčních měničů od napájecího napětí není kvůli případnému náboji v kondenzátorech možné se ihned dotýkat výkonových přípojek a součástí zařízení, které jsou při provozu pod napětím. V tomto případě je třeba respektovat příslušné výstražné štítky na frekvenčním měniči. Během provozu je třeba všechny kryty a dvířka udržovat v uzavřeném stavu Zhasnutí provozních kontrolek a dalších indikačních prvků nemusí znamenat, že je zařízení odpojeno od sítě a že není přítomno žádné napětí. Mechanické zablokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Pokud toto chování není pro poháněný stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte nejprve zařízení od sítě, než začnete poruchu odstraňovat. 8 Návod k obsluze MOVITRAC B Konstrukce zařízení Konstrukční velikost 0XS / 0S / 0L 3 3 Konstrukce zařízení 3.1 Konstrukční velikost 0XS / 0S / 0L [2] [1] [17] [16] [15] [14] [13] [11] [12] [10] [9] [7] [5] [18] [1] Přípojka PE [2] X1: SíÏová přípojka: 3fázová: L1/L2/L3 1fázová: L / N [5] X2: Přípojka motoru U / V / W / přípojka brzdového odporu +R / R [7] Svorka stínění, pod ní upevňovací závěs [8] X13: Binární výstupy [9] X12: Binární vstupy [10] X10: Analogový vstup [11] Přepínač S11 pro přepínání analogového vstupu (V-mA) (U zařízení BG 0XS a 0S za vysouvatelným konektorem) [12] Místo pro doplňkovou kartu (není možné dodatečně přidat / neplatí pro BG0XS) [13] Přípojka pro přídavný komunikační / analogový modul [14] Volitelné obslužné zařízení [15] Stavová kontrolka (viditelná i bez doplňkového obslužného zařízení) [16] Upevňovací závěs Návod k obsluze MOVITRAC B 9 3 Konstrukce zařízení Konstrukční velikost 1 / 2S / Konstrukční velikost 1 / 2S / 2 [1] [3] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [1] X1: SíÏová přípojka, třífázová: L1 / L2 / L3 / šroub PE [4] X2: Přípojka motoru U / V / W / šroub PE [5] X3: Připojení brzdového odporu R+ / R / PE [7] Místo pro výkonovou stínicí svorku [8] X13: Binární výstupy [9] X12: Binární vstupy [10] X10: Analogový vstup [11] Přepínač S11 pro přepínání analogového vstupu (V-mA) [12] Prostor pro doplňkovou kartu [13] Přípojka pro přídavný komunikační / analogový modul [14] Volitelné obslužné zařízení [15] Stavová kontrolka (viditelná i bez doplňkového obslužného zařízení) 10 Návod k obsluze MOVITRAC B Konstrukce zařízení Konstrukční velikost Konstrukční velikost 3 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [7] [8] [1] X2: Přípojka PE [2] X1: SíÏová přípojka, třífázová: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Připojení meziobvodové vazby [4] X2: Přípojka PE [5] X2: Přípojka motoru U (4) / V (5) / W (6) [6] X3: Přípojka brzdového odporu R+ (8) / R (9) a přípojka PE [8] X13: Binární výstupy [9] X12: Binární vstupy [10] X10: Analogový vstup [11] Přepínač S11 pro přepínání analogového vstupu (V-mA) [12] Prostor pro doplňkovou kartu [13] Přípojka pro přídavný komunikační / analogový modul [14] Volitelné obslužné zařízení [15] Stavová kontrolka (viditelná i bez doplňkového obslužného zařízení) Návod k obsluze MOVITRAC B 11 3 Konstrukce zařízení Konstrukční velikost 4 / Konstrukční velikost 4 / 5 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [7] [8] [4] [5] [6] [1] X2: Přípojka PE [2] X1: SíÏová přípojka, třífázová: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Připojení meziobvodové vazby [4] X2: Přípojka PE [5] X2: Přípojka motoru U (4) / V (5) / W (6) [6] X3: Přípojka brzdového odporu R+ (8) / R (9) a přípojka PE [8] X13: Binární výstupy [9] X12: Binární vstupy [10] X10: Analogový vstup [11] Přepínač S11 pro přepínání analogového vstupu (V-mA) [12] Prostor pro doplňkovou kartu [13] Přípojka pro přídavný komunikační / analogový modul [14] Volitelné obslužné zařízení [15] Stavová kontrolka (viditelná i bez doplňkového obslužného zařízení) 12 Návod k obsluze MOVITRAC B Konstrukce zařízení Typové označení / typový štítek Typové označení / typový štítek MC 07 B B Provedení Kvadranty 00 = Standard S0 = Bezpečné zastavení 4 = 4Q (s brzdovým spínačem) Způsob připojení Odrušení Připojovací napětí Doporučený výkon motoru 3 = třífázové / 1 = jednofázové 0 = bez odrušení A = stupeň odrušení C2 B = stupeň odrušení C1 2 = AC V 5 = AC V 0022 = 2,2 kw Verze B Konstrukční řada a generace Typ MOVITRAC Stav zařízení je uveden nad dolním čárovým kódem. Návod k obsluze MOVITRAC B 13 4 Instalace Instalační pokyny 4 Instalace 4.1 Instalační pokyny UPOZORNĚNÍ Při instalaci bezpodmínečně dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů! Nasazení čelních doplňků [1] [A] [2] [1] [B] [3] [4] [2] [1] [C] [2] Při nasazování čelních doplňků je třeba dbát na následující zásady: Obslužný panel FBG11B [A] je třeba nejprve zachytit nahoře na zařízení [1] a poté natlačit zdířku na obslužném panelu na konektor hlavního zařízení [2]. U komunikačního modulu FSC11B a analogového modulu FIO11B [B] je třeba u konstrukční velikosti 0 nejprve namontovat distanční čep [1]. Komunikační modul FSC11B a analogový modul FIO11B [B] je třeba nejprve zachytit dole na zařízení [2] a poté natlačit zdířku na doplňkovém modulu na konektor hlavního zařízení [3]. Nakonec čelní doplněk připevněte šroubem k hlavnímu zařízení [4]. Kryt [C] je třeba nejprve nasadit na zařízení cca 5 mm před jeho konečnou polohou [1] a poté posunout nahoru [2]. 14 Návod k obsluze MOVITRAC B Instalace Instalační pokyny Doporučené nářadí Pro připojení svorkové lišty elektroniky X10 / X12 / X13 používejte šroubovák o šířce 2,5 mm Minimální volný prostor a montážní poloha Pro zajištění dostatečného chlazení nechte nahoře a dole 100 mm (3,94 in) volného prostoru. Volný prostor po stranách není zapotřebí, zařízení mohou být řazena těsně vedle sebe. Dbejte přitom na to, aby cirkulace vzduchu nebyla omezována vedeními a dalším instalačním materiálem. Zabraňte ofukování zařízení teplým vzduchem odváděným od jiných zařízení. Zařízení montujte pouze ve standardní svislé poloze. Montáž naležato, napříč nebo v převrácené poloze není přípustná. Dobrým odvodem tepla od zadní strany chladicího tělesa se zlepšuje tepelná zatížitelnost zařízení. 100 mm (3.94 in) 100 mm (3.94 in) Oddělené kabelové kanály Výkonové kabely a kabely elektroniky veďte v oddělených kabelových kanálech. Návod k obsluze MOVITRAC B 15 4 Instalace Instalační pokyny Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Všechna vedení kromě síïových přívodů musí být ve stíněném provedení. U kabelů motoru je možné pro dosažení mezních hodnot rušivých signálů namísto stínění použít doplněk HD.. (výstupní tlumivku). Při použití stíněných kabelů motoru, např. standardizovaných kabelů SEW- EURODRIVE, je třeba nestíněné žíly mezi dosedací plochou stínění apřipojovací svorkou měniče co nejvíce zkrátit. Připojte stínění nejkratší možnou cestou s plošným kontaktem oboustranně na kostru. U dvojitě stíněného vedení uzemňujte vnější stínění na straně měniče avnitřní stínění na opačném konci. Pro odstínění vedení můžete použít rovněž odstíněné plechové kanály nebo kovové trubky. Výkonová a řídicí vedení přitom pokládejte vzájemně odděleně. Měnič avšechna doplňková zařízení uzemněte vysokofrekvenčně plochým, kovovým kontaktem krytu zařízení na kostru, např. pomocí holé desky ve spínací skříni Sítě bez uzemněného nulového bodu (sítě IT) SEW doporučuje v sítích bez uzemnění nulového bodu (sítě IT) používat indikátory zemního napětí s pulzním měřením. Zabráníte tím chybnému spínání indikátoru zemního spojení vlivem parazitních kapacit měniče vůči zemi. SEW doporučuje u konstrukční velikosti 0 deaktivovat odrušovací filtry pomocí přiložených izolačních kotoučů (viz Deaktivace odrušovacích kondenzátorů (pouze konstrukční velikost 0)) Stykač Používejte pouze stykače spotřební kategorie AC-3 (EN ) Průřezy SíÏový přívod: Průřez podle vstupního jmenovitého proudu I síï při jmenovité zátěži Přívod motoru: Průřez podle výstupního jmenovitého proudu I N Vedení elektroniky: Max. 1,5 mm 2 (AWG16) bez koncových objímek žil 1) Max. 1,0 mm 2 (AWG17) s ukončovacími objímkami žil 1) Vedení s jemnými žilami se nesmí montovat bez koncových objímek žil. 16 Návod k obsluze MOVITRAC B Instalace Instalační pokyny Délky vedení pro jednoduché pohony Délky vedení jsou závislé na frekvenci pulzní šířkové modulace (PWM). Přípustné délky vedení motoru jsou uvedeny v kapitole Konfigurace systémové příručky MOVITRAC B Výstup zařízení Zatěžujte pouze ohmickou / indukční zátěží (motor), v žádném případě nepřipojujte kapacitní zátěž! Připojení brzdového odporu Vedení zkraïte na potřebnou délku. Použijte dvě těsně spojená vedení nebo jeden dvoužilový stíněný výkonový kabel. Průřez podle výstupního jmenovitého proudu měniče. Brzdový odpor chraňte pomocí bimetalového relé spínací kategorie 10 nebo 10A (schéma připojení). Spouštěcí proud nastavte podle technických údajů brzdového odporu. U brzdových odporů konstrukční řady BW..-T je možné namísto bimetalového relé připojit integrovaný teplotní spínač s dvoužilovým stíněným kabelem. Brzdové odpory v plochém provedení mají interní tepelnou ochranu proti přetížení (nevyměnitelná tavná pojistka). Brzdové odpory v plochém provedení montujte s odpovídající ochranou proti dotyku Instalace brzdového odporu Přívody k brzdovým odporům vedou při jmenovitém provozu vysoké stejnosměrné napětí (cca 900 V DC). Povrch brzdových odporů má při zatížení jmenovitým výkonem P N vysokou teplotu. Zvolte proto vhodné místo montáže. Obvykle se brzdové odpory montují na střeše spínací skříně Binární výstupy Binární výstupy jsou odolné proti zkratu acizímu napětí do 30 V. Vyšší cizí napětí mohou způsobit zničení binárních výstupů! Rušivé signály Pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility používejte stíněná vedení motoru nebo výstupní tlumivky HD. Návod k obsluze MOVITRAC B 17 4 Instalace Instalační pokyny Indukčnosti připojených prvků UPOZORNĚNÍ Vzdálenost měniče od připojených indukčností musí činit nejméně 150 mm (5,91 in). Použijte odrušovací prvky k odrušení stykačů relé magnetických ventilů Odrušovací prvky jsou např. diody, varistory nebo RC členy: Odrušovací zařízení se nesmí připojovat přímo na měnič MOVITRAC B. Připojte odrušovací zařízení co nejblíže k indukčnosti SíÏový filtr Frekvenční měniče MOVITRAC B jsou standardně vybaveny síïovým filtrem. Na straně sítě splňují bez dalších opatření následující třídu mezních hodnot podle normy EN 55011: 1fázové připojení: C1
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks