Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Teknolojiyi ihtiyaçların mı yoksa merakın mı geliştirdiği

Category:

Abstract

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BURSA DA ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ * Mümin Ceyhan Elektrik Mühendisi Teknolojiyi ihtiyaçların mı yoksa merakın mı geliştirdiği başlı başına ayrı bir konu olmakla birlikte
Transcript
BURSA DA ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ * Mümin Ceyhan Elektrik Mühendisi Teknolojiyi ihtiyaçların mı yoksa merakın mı geliştirdiği başlı başına ayrı bir konu olmakla birlikte baş döndürücü bir hızda teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yaşamımızı yeniden biçimlendirdiği açık bir gerçek. Şüphesiz elektriğin keşfi de, insanın hem ihtiyacının, hem de sonu gelmez merakının sonucu olarak gerçekleşmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin motor gücünün elektrik olduğu yadsınmaz bir gerçek. Elektriğin keşfedilmesinden bu yana teknolojide büyük gelişmeler olmuştur. Elektriğin özellikle günlük yaşam üzerindeki etkisi büyük bir hızla artmış ve artmaya da devam etmektedir. Artık elektriksiz bir yaşamın düşünülemediği bir noktadayız. Örneğin iletişimin günümüzde ulaştığı aşamanın arkasındaki gizli güç hiç şüphesiz elektriktir. Bugün gelişen hangi sanayi dalını alırsanız alın, elektriğin önemli payını yok sayamazsınız. Dev makinelerin, santralların, haberleşme şebekelerinin, mikroişlemci ve bilgisayar gibi çağdaş tüm teknolojik araçların çalışmasında elektrik başrolü oynamaktadır. Ama şüphesiz günlük yaşamda en çok etkilendiğimiz aydınlatma dır. Elektrik enerjisi; kullanım kolaylığı, istenildiği anda diğer enerji türlerine dönüştürülebilmesi gibi temel özellikleri nedeniyle de günlük hayatta vazgeçilmez bir konumda yer almaktadır. Bunların yanında enerjinin verimli kullanılması için önemli bir gösterge olan enerji yoğunluğu kavramı ile birlikte tüketim miktarı halen ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri kabul edilmektedir. Bu yazıda, insanlığın en önemli harika buluşunun genel bir tarihçesi, kronolojisi ve Bursa daki gelişim süreci incelenecektir. Elektriğin Tarihsel Gelişimine Genel Bir Bakış Bilindiği kadarıyla uygulamada elektriği ilk kullanan Fransız bir askeri mühendistir. Peturs Peregrinus, 1269 yılında yerkürenin manyetik özelliklerini kullanarak kuzey ve güney kutuplarının yerlerini belirledi. Malzeme konusunda karşılaşılan zorluklar ve konuya ilginin sadece manyetizma ile sınırlı kalması elektrik kullanımının, 16. Yüzyıl a kadar gecikmesine neden olmuştur. İlk bilinen elektrik makinesi sayılabilecek buluş, 1672 de Guericke nin geliştirdiği sürtünme yoluyla elektrik üreten üreteçtir. Merinos Santral Binası Enerji Müzesi * Makale Dr. İrfan Şenlik tarafından güncellenerek düzenlenmiştir. 60 Genelde bütün ilk dönem çalışmaları statik elektrik üzerinedir. Özelikle insanın Ortaçağ karanlığından kurtularak aydınlanma ve özgürleşme dönemine girmesiyle, her alanda olduğu gibi elektrik alanında da artık buluşlar arka arkaya birbirini izleyecektir te Fransız Charles Du Fay in (+) ve (-) yükleri keşfetmesinin ardından elektrikle ilgili buluşlar teorik ve pratik alanlarda hızlanmaya başlar te İtalyan Fizikçi Alessandro Volta, çinko ve gümüş plakalar arasına tuz karışımlı sıvı koyarak elektrik akımı elde eder de Volta nın tasarımı geliştirilerek ilk ticari piller üretilir de Faraday (İngiltere) ve Henry (ABD), elektromanyetik indiksiyonu bulup, ilk elektrik jeneratörü ve motorunu icat ederler de Pixi (Fransa), elle sürülen 1 magnet, 2 sarım, dönen magneti bulur; bir yıl sonra 1833 te Saxton (İngiltere), Pixi nin buluşunu perçinler te Clavhe (İngiltere) elle sürülen magnetoların ilk ticari üretimini yapar de Millword (İngiltere) bir başka makine (muhtemelen buhar makinesi) ile sürülen magnet imal eder de Heinrich Ruhmkorff, çift kat sarımlı indüksiyon bobinini bulur. Bu buluş transformatörün gelişimine önderlik etmiştir te Holmes (İngiltere), dinamo-elektrik makinesine patent alır. Elektrikle aydınlatmanın ilk belirtileri 19. Yüzyıl ın ortalarına doğru başlar larda pillerin de geliştirilmesi ile ilk lamba yapma girişimleri ortaya çıkar. Bu alanda ilk patent 1841 de, ikincisi de 1845 te alınır. Bu buluşların kullanılır hale gelip ticari nitelik kazanması ise 1870 leri bulur ve sonrasında artık potansiyel bir piyasa oluşuyor te elektrik enerjisinin enerji iletim hatları ile iletilebileceği ispat ediliyor. İlk bilinen Avrupa sistemi lamba olan Jablochkoff kandili, Paris teki bir Rus ordu mensubu olan Paul Jablochkoff a ait yılında ilk merkezi güç istasyonu (iki fırçalı dinamo) San Francisco da hizmete giriyor ve bu güç kaynağı 22 lambaya akım veriyor da Edison karbon flamanlı ilk lambayı buluyor ve patent başvurusunda bulunuyor de ilk genel kapalı yer aydınlatması Glasgow Postanesi nde gerçekleştiriliyor de dünyanın ilk merkezi güç üretim tesisi doğru akım (DC) güç sistemli The Pearl Street Station New York ta Edison tarafından açılır de Wisconsin de ilk hidroelektrik santralının açılışı yapılır de Nikola Tesla, Tesla bobinini bulur. Bu, elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olup Tesla nın alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır de Nikola Tesla, alternatif akım jeneratörünü icat eder. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilir hale gelir lerin başlarından itibaren büyük şirketlerin işe el atmaları ve elektriğin aydınlatmada kullanımının başlamasıyla, elektrik gücü artık tam anlamıyla ticaret konusu olmaya başlar. Bursa da Elektriğin 1906 da Başlayan Öyküsü Avrupa ve Amerika da uzun yıllar süren bir gelişim süreci sonunda kullanılabilir hale gelen elektrik enerjisinin üretimine, Bursa da ilk olarak 1906 larda girişilmiştir. Bursa da elektrikle aydınlatma sisteminin tesisi ve tramvay işletilmesine ait bir imtiyaz 24 Haziran 1906 tarihli sözleşme esasına göre 28 Haziran 1906 tarihinde, 75 yıl süreyle Bursa Belediyesi ne verilmiştir. Sözleşme gereği, belediye imtiyaz tarihinden itibaren 28 ay içinde ya doğrudan doğruya bir şirket kurarak elektrikle aydınlatmayı sağlayacak ya da sahip olduğu imtiyazı bir anonim şirket e devredecekti. Sonuç olarak belediye, gerekçeleri açıkça bilinmeyen bir nedenle sahip olduğu bu imtiyazı, birtakım kayıt ve koşullara bağlı olarak İşkodra eşrafından Mehmet Ali Ağa isminde birisine vermiştir. Bu şahısla Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı) arasında 28 Temmuz 1906 tarihinde bir mukavele imzalanmıştır. Bilinmeyen ve belgelenemeyen bir başka nedenle bu imtiyaz devri ya uygun bulunmamış ya da hayata geçirilememiştir. Daha sonra Bursa Belediyesi, gerek ilan vermek suretiyle gerek doğrudan yapılan başvuruları değerlendirme yoluyla, sahip olduğu imtiyazı uygun bir şirkete devredebilmek için Sözleşme gereğince, 19 Mayıs 1916 tarihinde Cilimboz Köprüsü dolayında bir yerde, kömürle çalışan bir buharlı makinenin döndürdüğü 110 voltluk bir dinamo ile şehrin aydınlatılması için ilk çalışmalar başlatılmıştır. 61 çalışmalar yapmıştır. Bu süreçte, daha önceden Bursa Elektrik Şirketi adıyla kurulmuş bulunan firma uygun görülerek, Murahhas Aza Mösyö Kosta Lode ye 4 Mart 1911 tarihinde devir işlemi yapılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Ancak bu sözleşme de yine ülke gerçeklerine ve çıkarlarına uygun bulunmadığı gerekçesiyle bir süre sonra Nafia Nezareti nce iptal edilmiştir. Daha sonra Galata İnayet Hanı nda oturan Oripidi Mavromatis Efendi adında bir şahıs imtiyazın devrine talip olmuş, belediye ile görüşme sonucu 12 Temmuz 1913 tarihli sözleşme ile imtiyaz hakkı bu şahsa devredilmiş; sözleşme tarihinden itibaren 28 ay içinde Bursa elektrik tesisatının plan ve projelerinin hazırlanarak Nafia Nezâreti ne sunulacağı belirtilmiştir. Bu arada süreç içinde karşılaşılan güçlükler, çeşitli aşamalardan geçilmesi ve yapılan değişiklikler dolayısıyla, öngörülen süre içinde bir şirket kurulamamış ve işletmeye geçilememiş olması göz önünde bulundurularak, 20 Haziran 1914 tarihli Padişah iradesi ile imtiyaz süresinin iki yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştır. Bursa Belediyesi ile Mavromatis Efendi arasında bağıtlanan sözleşmede, imtiyaz hakkı devredilmiş bulunan çekme (tramvay) ve aydınlatma hizmetleri için gerekli olan elektrik gücünün üretiminde şehir içindeki akarsulardan yararlanabilme izni de verilmiştir. Bu akarsuların başlıcaları Yenice, Nilüfer, Aras, Deliçay olup; İznik Gölü de yararlanılabilecek kaynak olarak yer almıştır. Bu akarsulardan yararlanma hakkı tanınmış olmasına karşın, yüklenici dilerse hizmetler için gerekli olan elektrik gücünü kömür, havagazı, petrol gibi yakıtlardan da elde edebilecektir. Ne var ki, daha sonra Nafia Nezareti nce yapılan inceleme sonucu, akarsular arasında İznik Gölü ile Nilüfer Çayı nın da bulunması bazı teknik nedenlerden dolayı sakıncalı görülerek bu iki su kaynağı ile ilgili kullanım hakkının kaldırılması yoluna gidilmiş ve anlaşmaya varılmış olmalı ki, 30 Temmuz 1914 tarihinde Mavromatis Efendi tarafından Nafia Nezareti ne, bu iki su kaynağından (Nilüfer Deresi, İznik Gölü) feragat ettiğini belirten bir başvuru yapılmıştır. Bu anlaşma da sağlanınca, bu kişinin imtiyazı devrettiği Bursa Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi nin Müdürü Mösyö Şarl Marşal Bursa ya gelerek fabrika ve depo arsaları satın almıştır. Bu arada Birinci Dünya Savaşı çıktığından boğazlar kapanmış, Avrupa ile ulaşım kesilmiştir. Bu durum karşısında şirketin savaş sonuna kadar sözleşmenin uzatılmasına ilişkin istemi uygun bulunarak, Nafia Nezareti nce imtiyaz hakkının, süre tayin edilmeksizin Avrupa yolu açılana dek ertelenmesine karar verilmiştir. İlk Elektrik Motorları ve İlk Şebeke Savaş nedeniyle baş gösteren petrol buhranı, belediyenin büyük zorluklarla gerçekleştirmeye çalıştığı şehir aydınlatmasını olanaksız hale getirmiştir. Bunun üzerine Belediye Meclisi 3 Nisan 1916 tarihinde şehrin elektrikle aydınlatılması işini görüşmek üzere bir kez daha toplanmış ve aldığı bir kararla bu konuda uzman olarak kabul ettiği Elektrik Mühendisi Refik Bey i davet ederek onunla bir sözleşme yapmıştır. Sözleşme gereğince, 19 Mayıs 1916 tarihinde Cilimboz Köprüsü dolayında bir yerde, kömürle çalışan bir buharlı makinenin döndürdüğü 110 voltluk bir dinamo ile şehrin aydınlatılması için ilk çalışmalar başlatılmıştır. Ancak çalışmalar ilerleyince, tesisin kurulduğu bölge ile şehrin uç yerleşim bölgeleri olan Çekirge ile Emirsultan arasındaki mesafenin uzak oluşu yüzünden, bu gerilim seviyesindeki bir dinamo ile aydınlatmanın yapılamayacağı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine heykeldeki valilik binalarının bulunduğu yere yakın bir noktaya ikinci bir buhar makinesi kurularak, dağıtım iki noktadan yapılmaya çalışılmıştır. Şehir aydınlatması 1921 yılı Kasım ayına kadar bu şekilde devam etmiştir. Ancak sistem yeterli olmayınca, belediye yeni bir girişimde bulunmuş ve 13 Kasım 1921 tarihinde Yani, Sideris ve Sivastopulos adlarındaki kişilerle, sahip oldukları buz fabrikasında üretilecek elektriği şehre dağıtmak için sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre fabrika içindeki motor, dinamo ve gerekli tesisatın yapımı bu kişilere ait olacak; fabrikayı şehre bağlayacak enerji nakil hatları belediye tarafından tesis edilecektir. Belediye bu sözleşme kapsamında, 40 bin kilovat saat (kwh) gücünde elektrik tüketimini taahhüt ediyordu. Bu sınıra kadar tüketilecek elektriğin kwh ne 19 kuruş ödenecektir. Eğer tüketim bu sınırın üstüne çıkacak olursa, kwh başına ödenecek miktar 17 kuruş olacaktır. Düzenlenen bu sözleşme 7 Mart 1926 tarihine kadar devam etmiştir. Cumhuriyet le Birlikte Yeniden Başlamak Savaşın sona ermesinin ardından, 1906 yılı Haziran ayından itibaren çeşitli aşamalardan geçen ve sonuç olarak belediye kararı ile tekrar feshedilmiş bulunan Bursa Osmanlı Elektrik Şirketi nin imtiyaz hakkı yeniden gündeme gelmiştir. Şirket yetkililerinden Mösyö Kostan Lode, yeniden belediyeye başvuruda bulunarak, savaş dolayısıyla başarılı olamadıklarını, eski sözleşmenin bazı maddeleri yeni şartlara göre değiştirilecek olursa derhal işe başlayacaklarını belirtmiştir. Ancak daha sonra, savaşın sona ermesi beklenmeksizin 19 Mart 1916 tarihinde, Belediye tarafından şirketin Vekili Mavromatis Efendi ye noter kanalıyla, derhal işe başlanmadığı takdirde sözleşmenin feshedileceği ihbarı yapılmıştır. Buna karşılık şirketin Fransız avukatları, savaşın devam ettiğini ve yatırım için finansman sağlaması beklenen Periye Bankası nın da bu yatırıma ilgisini sona erdirdiğini bildirmiştir. Bu durum nedeniyle sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. 62 Başvuru hükümetçe incelenmiş ve 23 Haziran 1924 tarihinde sözleşmenin esasında ve eklerinde bazı değişiklikler yapılmak sureliyle yeni bir uzlaşma metni imzalanmıştır. Bu uzlaşmadan sonra şirketin adı Bursa Cer, Tenvir ve Kuvve-i Muharrikiye-i Elektrikiye Türk Anonim Şirketi olarak değiştirilerek tescil edilmiştir. Şirket 17 Şubat 1924 tarihinde fiilen işe başlayarak bir elektrik santralı tesis etmiştir. Muradiye İstasyonu na yakın bir yerde inşa edilen betonarme fabrika binası (TEDAŞ ın restore ettirdiği eski bina), biri elektrik gücü üretim merkezi, diğeri tramvay depoları, üçüncüsü de tamirhane olmak üzere üç kısmı kapsamakta idi. Santral; ikisi 500 beygir gücü (BG), biri 200 BG büyüklüğünde, İtalyan Franko Tozo Şirketi nin dizel motorlarıyla döndürülen ve her biri kendi güçlerine uygun Fransız Fiu-Lil Fabrikası nın alternatörleriyle donatılmıştır. Alternatörlerin her biri üçer fazlı ve dakikada 50 devirli olup, 5500 volt elektrik üretmekte idi. Üretilen elektrik, şartname gereği şehrin çeşitli mahallelerinde yapılan 12 adet trafo merkezinden yeraltı kablolarıyla taşınmış ve buralarda 190 ve 110 volta düşürülerek tüketiciye verilmiştir. Şirket aynı zamanda tramvay imtiyazına da sahip bulunmaktaydı. Belirlenen tramvay güzergâhlarının dördü zorunlu ve beşi gerektiğinde yapılmak üzere dokuz hattan oluşması düşünülmüş ancak gerçekleştirilememiştir. Tramvay inşaatı hariç olmak üzere, şirket tarafından elektrik motorları, şebeke ve trafo binaları yapımı için 600 bin liradan fazla masraf yapılmıştır. Çağdaş Döneme Geçiş 18 Haziran 1939 tarihli Bursa Gazetesi nde yer verilen habere göre, Bursa Cer, Tenvir ve Kuvve-i Muharrikiye-i Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, Nafia Vekaleti nce 585 milyon 414 bin 824 liraya satın alındı. Belediye ile şirket arasında var olan 121 bin 919 liralık pürüzlü hesap da tasfiye edilince Bursa Belediyesi, sonuç olarak 707 bin 915 liraya şirketin tüm mal varlığını devraldı. İhtiyaç duyulan finansman, borçlanma yoluyla Belediyeler Bankası ndan 15 yıl vade ile sağlandı. Böylece Bursa daki elektrik üretim ve dağıtım tesisleri 1939 yılında kamulaştırılmış oldu. Bursa nın giderek büyümesi sonucu sistem yetersiz kalınca, 1938 de Atatürk ün işletmeye açtığı Merinos Fabrikası nın kendi iç ihtiyacını karşılayan 3.15 MVA gücünde iki türbinli jeneratör grubuna 1953 te iki dizel jeneratör grubu daha ilave ederek, toplam güç 6.3 MVA ya çıkartıldı. Bursa nın elektrik ihtiyacı 1973 yılına gelinceye kadar, puant saatlerde (en fazla elektrik tüketilen saatler) Merinos un jeneratörleri de devreye alınmak suretiyle karşılandı. Fransız şirketi taralından kurulan ilk santral 1970 li yılların başlarına değin korundu te dinamo ve motorları sökülerek Kastamonu Erciş te yararlanılmak üzere götürüldü. Elektrik enerjisi ihtiyacı süratle artınca, artık daha yüksek gerilimlerde çalışma zorunluluğu ortaya çıktı ve 25 Ekim 1956 tarihinde 154/34.5 kv luk güçte o zamanki adıyla Etibank Kuzeybatı Anadolu Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesi Transformatör İstasyonu oluşturuldu. Bugünkü adı 1 No. lu Trafo Merkezi (TM) olup, bu da Paşalar TM den gelen 154 kv luk iletim hattı ile ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Ayrıca Bursa İli nde küçük su santralları da kuruldu. Bunlara, İnegöl/Cerrah (1950), Mustafakemalpaşa/Muradiyesarnıç (1952) ve İznik/Dereköy (1954) hidroelektrik santralları örnek gösterilebilir. Bu santrallar günümüzde de üretime devam etmektedir. Bursa nın nüfus artışı ve sanayileşmesindeki gelişmeler sonucu elektrik enerjisi ihtiyacında da önemli artışlar oldu. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 154 kv luk Sanayi TM nin sahası genişletildi ve Bursa Sanayi adıyla 380/154/34.5 kv luk (600 MVA) gücünde bir trafo merkezi tesis edildi. Soma ve Tunçbilek termik santrallarının, Adapazarı 380 TM aracılığıyla bağlanması ile, 1983 yılı başlarında Bursa İli 380 kv luk ulusal elektrik sistemine dahil edildi. Tüketimin Türkiye ortalamasının üzerinde olması ve hızla yükselişi nedeni ile sonraki yıllarda ikinci bir 380 kv luk trafo tesisi gündeme geldi yılında işletmeye giren 154 kv Bursa IV (Demirtaş) TM nin yanına, TEAŞ Genel Müdürlüğü nce 1993 te planlanan ve büyük tartışmalara neden olan 1400 MW Bursa Doğalgaz Çevrim Santralı nın Ovaakça ya kurulması kesinleşti. Bunun üzerine Demirtaş ta kurulması düşünülen 380 TM den vazgeçildi; bu trafo merkezinin bir bölümü 1998 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Doğalgaz Çevrim Santralı nın içine alındı. Güncel Durum Günümüzde toplam 38 adet elektrik enerji santralı bulunan Bursa nın elektrik santralı kurulu gücü 2 bin 795 MW olup, bu santralların türlerine göre dağılımı Tablo-1 de verilmiştir. Tablo-1 Bursa da Kurulu Elektrik Santralı Türleri ve Güçleri Santral Türü Kurulu Güç (MW) Doğalgaz 2.327,07 Kömür 210,00 Hidrolik 179,82 Rüzgar 50,00 Biyogaz 18,05 Güneş 1,19 Diğer 9,00 TOPLAM 2.795,13 63 Tablo-2 Bursa da Üretim Yapan Elektrik Santralları Sıra Santral Adı Türü Firma Güç (MW) 1 Ovvakça Doğalgaz Santralı Doğalgaz EÜAŞ 1.432,00 2 Doğalgaz Termik Santralı Doğalgaz Bis Enerji 486,00 3 Bosen Doğalgaz Santralı Doğalgaz Bosen Enerji 264,00 4 Orhaneli Termik Santralı Linyit Çelikler Enerji 210,00 5 Uluabat HES Hidroelektrik Akenerji 100,00 6 Zorlu Enerji Doğalgaz Santralı Doğalgaz Zorlu Enerji 90,00 7 Harmanlık RES Rüzgar Borusan EnBW Enerji 50,00 8 Devecikonağı Barajı ve HES Hidroelektrik Bükköy Madencilik 23,00 9 Egemen HES Hidroelektrik Zaf Grup 20,00 10 RB Karesi Kojenerasyon Santralı Doğalgaz RB Karesi 13,00 11 İnegöl Doğalgaz Santralı Doğalgaz Sanko 11,00 12 Akbaşlar Doğalgaz Santralı Doğalgaz Akbaş Enerji 10,00 13 Boğazköy Barajı ve HES Hidroelektrik Burgüç 10,00 14 Hamitler Çöplüğü Biyogaz Santralı Biyogaz ITC Katı Atık Enerji 9,80 15 Bursa Çimento Atık Isı Enerji Tesisi Atık Isı Bursa Çimento 9,00 16 Küçükçalık Doğalgaz Santralı Doğalgaz Küçükçalık Tekstil 8,00 17 Akdere HES Hidroelektrik Afe Elektrik Üretim 7,48 18 Suluköy HES Hidroelektrik Du Elektrik Üretim 6,92 19 Trakya Yenişehir Cam Atık Isı Santralı Atık Isı Trakya Yenişehir Cam 6,00 20 Özdilek Bursa Kojenerasyon Tesisi Doğalgaz Özdilek Tekstil 4,30 21 Gözede 2 HES Hidroelektrik Temsa Elektrik Üretim 4,00 22 Teksmak Makine Kojenerasyon Santralı Doğalgaz Teksmak Makine 2,68 23 Gözede HES Hidroelektrik Temsa Elektrik Üretim 2,40 24 Mustafakemalpaşa Suuçtu HES Hidroelektrik Kent Solar Elektrik 2,30 25 Karacabey Biyogaz Tesisi Biyogaz Sütaş Süt Enfaş Enerji 2,13 26 Oylat HES Hidroelektrik Etken Elektrik Üretim 1,90 27 Bursa Acıbadem Hastanesi Santralı Doğalgaz Acıbadem Sağlık 1,29 28 Hilton Hampton Otel Kojenerasyon Tesisi Doğalgaz Hilton Hampton Otel 1,29 29 Burkay Tekstil Kojenerasyon Santralı Doğalgaz Burkay Tekstil 1,19 30 Bursa Derhan Tekstil Doğalgaz Santralı Doğalgaz Derhan Tekstil 1,19 31 Altınsu Tekstil Doğalgaz Enerji Santralı Doğalgaz Altınsu Tekstil Enerji 1,19 32 İnegöl Cerrah HES Hidroelektrik Kent Solar Elektrik 1,18 33 Beybi Plastik Bursa Güneş Enerjisi Santralı Güneş Beybi Plastik 0,85 34 İznik Dereköy HES Hidroelektrik Kent Solar Elektrik 0,72 35 Özlüce Atıksu Arıtma Güneş Santralı Güneş Büyükşehir Belediyesi 0,22 36 Cargill Tarım Bursa Bioenerji Santralı Biyogaz Cargill Tarım 0,12 37 Gürsu Belediyesi Güneş Enerji Santralı Güneş Gürsu Belediyesi 0, İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Güneş Santralı Güneş Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi 0,023 Bugün ulusal elektrik sistemine katkı sağlayan Bursa daki santrallar yıllık yaklaşık 8 bin 260 Gigavat saat (GWh) elektrik üretimi yapmakta olup, bu santrallar Tablo-2 de verilmiştir. 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü verilerine göre 2 bin 795 MW kurulu gücün Bursa da iletimi için 380 kv, 277 bin 839 m ve 154 kv, 731 bin 754 m olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 593 m enerji iletim hattı kullanılmaktadır. Bursa nın elektrik enerjisi ihtiyacı, toplam 44 adet 154/34.5 kv 3625 MVA kurulu güçteki trafo merkezlerinden karşılanmaktadır. TEDAŞ ın 2014 yılı verilerine göre ilde 18 bin 581 km havai, 2 bin 432 km yeraltı olmak üzere toplam 21 bin 13 km dağıtım hattı ve 1 milyon 426 b
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks