Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM ' 1

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM ' 1 (geçen sayıdan devam) Özetleyerek Çeviren: Dr. Aysel AZIZ Avrupa Konseyinin 1966 yılında Roma'da İtalya Radyo-Televi - yon Kurumu (R.A.I.) ile ortaklaşa düzenledikleri
Transcript
TELEVİZYON İLE DOĞRUDAN EĞİTİM ' 1 (geçen sayıdan devam) Özetleyerek Çeviren: Dr. Aysel AZIZ Avrupa Konseyinin 1966 yılında Roma'da İtalya Radyo-Televi - yon Kurumu (R.A.I.) ile ortaklaşa düzenledikleri Televizyon ile doğrudan eğitim toplantısında sunulan raporların özetlerini İtalya ve Batı Almanya uygulamaları olarak geçen yazımızda vermiştik. Bu yazımızda ise, aynı toplantıda sunulan İngiltere ve Fransa deneyimleri raporları özetlenerek verilecektir. AÇIK ÜNİVERSİTE (BBC) Açık Üniversite (öpen Universitü) ya da Yayın Üniversitesi (University of the Air) ilk kez İngiliz politikacılarından Harold VVilson' un 1963 yılında yaptığı bir konuşmada fikir olarak ortaya atılmıştır yılında iktidar olan VVilson, bu konuda çalışmaları başlatmış; dünyanın eğitim alanında uzmanlaşmış, ün kazanmış eğitimcilerinin oluşturduğu bir komite kurularak, Açık Üniversite projesinin gerçekleşmesine ilk adım atılmıştır. Amaç Açık üniversite projesinden amaç, tam zamanlı olarak bir eğitsel ünüversiteye gidememiş kadın ve erkek yetişkinlere üniversite düzeyinde televizyon ile eğitim yapmak ve bir üniversite derecesini kazandırmakdır. İngiliz eğitim projesini diğer projelerden ayıran önemli özellik, yayın yolu ile, ilgilenen, istekli kişilere her şeyi ile yeni bir üniversite sunmak ve onlara akademik ya da mesleki düzeyde eğitim vermektir. Bu Üniversitenin eğitim araçları farklı olduğu gibi, yöneticileri, yetkileri de tüm olarak farklıdır. (*) (*) Council For Cultural Co-operation. Direct Teaching by Televison adlı kitaptan özetlenerek çevrilmiştir. 41 Öğretim Kaynakları Açık Üniversite için hazırlanan beyaz raporda öğretim kaynaklarının televizyon, radyo, mektupla kurslar, öğrencilerin bulundukları yerlerde kısa süreli kurslar, toplu izleme ve merkezlerdeki tartışmalar ve testlerden oluşacağı belirtilmektedir. Burada önemli olan husus, eğitim için yalnızca radyo ya da televizyon değil, onun yanında. hatta ondan daha da önemli destekleyici kursların, haberleşmelerin, testlerin de yer almasıdır. Projenin yürütülmesi için eğitim alanında önder kurumlardan yetenekli öğretim üyeleri, konferansçılar çağrılmakta ve bu kişiler konu ile ilgili olarak toplanan görüntüsel materyal ile desteklenerek, programların en iyi biçimde, en etkili olarak sunulması sağlanmaktadır. Böylece, öğrenciye, onu harekete geçirecek, eğitsel bir topluma ait olduğunu hissettirecek bir eğitim yapılmasına çalışılmaktadır. Kursların düzeni ve konuları: Açık Üniversite projesi, genel olarak üç yıllık bir eğitim planını gerektirmektedir. Kursların bitiminde 'şeref' derecesi verilmekte; bu, İskoçya Üniversitesinin genel derece kurslarına benzerlik göstermektedir. Öğrenciler ilgi derecelerine bağlı olarak bir ya da daha fazla konuyu alabilmekte; bunları da çalışma istek ve gücüne bağlı olarak 1 yada 2 yıl içerisinde bitirebilmektedirler. Eğer öğrenci tam günlü çalışırsa öğrenimi daha kısa zamanda tamamlayabilmektedir. Kurslar, Amerikan sistemindeki Kredi Sistemi ne benzer biçimde kredilendirilmektedir. Kursların belirli bir süresinde ayrılanlara (kursu tamamlayamayanlara) öğrenimini yaptığı kurslar kadar kredi verilmektedir Üniversiteden alınan belgelerin, kredi derecelerine bağlı olarak ulusal düzeyde onanması da Açık Üniversite ile ilgili olarak hazırlanan Beyaz Raporda belirtilmektedir Kurs konularına, genellikle her alanda gereksinme duyulan bir alan olarak ekonomi ile başlanmıştır. Her şeyden önce kurs konularının teknik ve uygulamalı ilimler olmasından çok, toplumsal bilimler alanında olmasına özen gösterilmiştir. Çünkü, müsbet İlim alarak adlandırılan pu tür ilimlerde laboratuar çalışmalarının gerekliliği radyo ve televizyon ile yapılacak eğitimin etkinliğini, dolayısıyla başarı derecesini de azaltabilecektir. Ancak, bu zorluğa karşın, yapılan eğitimde tüm olarak toplumsal bilimler değil, bunun dışında da diğer bilim dallarına yer ayrılmıştır. Uygulamalı çalışmalar için ise, normal üniversitelerin öğrenim yapmadıkları yaz aylarında onların olanaklarından yararlanarak bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 42 Öğrenciler: Açık Üniversite Eğitsel projesinden yararlanacak şöyle belirtilmiştir: öğrenciler i. Evlilik nedeni ile mesleğini bırakmak zorunda kalan kadın öğretmenler. ii. Mesleklerinde aktif olan ve niteliklerini, bilgilerini genişletmek ve günün koşullarına uydurmak isteyen genç kadın ve erkekler. iii. Yaşamlarının erken safhalarında eğitimleri eksik kalan erkek ve kadınlar. Özellikle, bir iş ya da evlilik nedeni ile yüksek öğrenimlerini tamamlayamayanlar ya da sonraya bırakanar. Görüleceği üzere, Açık Üniversite projesi üniversiteye giremeyenler ya da yarıda bırakanlar için değil, daha çok, mesleklerinde ilerlemek isteyen ya da çeşitli nedenlerle kendi olanakları ile mesleki eğitimlerini tamamlayamayanlara açıktır. Bu gruba öğretmen, mühendis, kütüphaneci, muhasebeci, laboratuar teknisyeni vb. girmektedir. Örgüt ve Denetim (Kontrol): Projenin örgütlenmesi, denetlenmesi büyük ölçüde Üniversiteler. nitelikli eğitimciler, yönetsel birimler ve BBC nin işbirliği ile gerçekleşecektir. Bunlardan, ilgili üniversitede hangi konuların işleneceğini saptayan bir yüksek eğitimciler, kayıt yapılacak bir büro ve etkili yönetim birimleri ile ilişkiler önemlidir. Özellikle, dış kurumlar olarak çeşitli eğitsel kurumların işbirliğine ve yardımlarına gereksinme vardır. Bu bakımdan dış kurumlar ile işbirliğini yürütecek ve sorumluluğu yüklenecek yetenekli bir genel büdürün (direktör) bu görevi üzerine alması gerekmektedir. Merkezdeki eğitsel kurumlar yanında, yerel ve yöresel eğitim kurumlan ile de işbirliği ve yardımlaşma önemlidir. Ayrıca, gönüllü eğitim kurumlarının da işbirliği gereklidir. İngiltere'de Televizyon ile Doğrudan Eğitimde Yapılan Kimi Uygulamalar: Açık Üniversite Projesinin uygulanmasından önce, BBC ile diğer yayın kurumlarının kimi eğitsel kurumlarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri projeli eğitsel yayınlar vardır. Bu konuda başarılı üç dizi eğitsel yayından söz edilebilir. Bunlar, i. Yaşam Düzeyi (Standards of Living), ii. Harekette Matematik (Mathematics in Action), 43 ııı. Mezuniyet Sonrası Tıp (Post-Graduate Medicine) Bu projeler, BBC ve diğer televizyon örgütleri ile çeşitli eğitim kurumlarının işbirliği ile hazırlanmış eğitsel nitelikli programlardır. Her üç dizi eğitsel programın amacı, konu ile ilgilenenlere bilgi vermek, onları eğitmektir. A. Yaşam Düzeyi: Yaşam düzeyi, ekonomi ile ilgili bir kurs olup, Nottingham Üniversitesi ile bağımsız ATV (Associated Television Lt.) nin işbirliği ile yapılmıştır yılında yayınlanan bu eğitsel dizide konu ekonomik eğitimdir. Proje, televizyondan yayınlanan programlar, bu amaçla hazırlanmış el kitabı, öğrenciler tarafından tamamlanan ve öğretmene denetlemesi ve düzeltmesi için gönderilen alıştırmalar ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişki ile öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerin tümünden oluşmaktadır. Projenin tümü 20 şer dakikalık 13 programdan oluşmaktadır. Program yapımcıları iki ekonomist, bir haberleşme konusunda uzman eğitimci ile bir televizyon programcısı olmak üzere 4 kişilik bir ekip tarafından yürütülmüştür. Programlar haftada ikişer gün, iki kez yayınlanmış; programların içeriği, öğrencinin ilgi ile izleyebileceği, üzerinde çalışabileceği ve alıştırmalar yolu ile kendi kendini denetleyebileceği bir yöntemle hazırlanmıştır. Programların hazırlanmasında ana amaç, hedef izleyici kitlenin (öğrencilerin) günlük yaşamlarında karşılaştıkları, elde ettikleri deneyimler ile kuramsal bilgiler arasında bir köprü kurmak, pratik bilgilerin kuramsal bilgilere, prensiplere dayandırılarak, onlarla bağdaştırmak olarak özetlenebilir. Programların içereğinde ise. konu ile ilgili görsel nitelikli materyal (film, resim, grafikler) yer almış ve gerektiğinde konunun uzmanı, danışman kişiler de konuşturularak görüşleri alınmıştır. Özel Hazırlanmış El Kitapları: Eğitsel Yayınların daha etkili olması için basılı yayınlarla da desteklenmiştir. Bunlar, eğitsel yayınların metinlerini kapsayan özel olarak hazırlanmış el kitapları ile öğrencinin bir kısmını yanıtlayarak geri merkeze göndereceği alıştırmalardan meydana gelmektedir. Gerek el kitapları, gerekse alıştırma kitapları, eğitsel program metinlerini hazırlayan ekonomi uzmanlarınca hazırlanmıştır. Her iki yazılı kaynak, öğrencilerin televizyon izlemelerini pasiflikten kurtarmak, aktif duruma getirmek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretmen ve kişisel ilişki: Yaşam Düzeyi adlı eğitsel yayın dizisinde televizyon dersleri, el kitabı ve alıştırmalar yanında bir dör 44 düncü unsur olarak üzerinde durulması gerekli olan öğretmen ve öğretmen ile olan ilişkilerdir. Proje boyunca, ekonomistlerden oluşturulan bir öğretmen grubu, öğrencilerin, özellikle alıştırmalar yolu ile sürekli ilişkide bulundukları kişiler olmuşlardır. Hemen hemen her 43 öğrenciye bir öğretmenin görevli olduğu bu ilişkide, öğretmenlerin işlevleri, öğrencilerin daha önce kendilerine gönderilen alıştırmalarda yanıtladıkları soruların denetimini yapmak, böylece öğrencinin kendi çalışması sırasında karşılaştığı güçlükleri çözümleyerek yardımcı olmak ve onları çalışmalarında cesaretlendirmek olarak tanımlanabilir. Yazışmalar yolu kurulan bu öğretmen-öğrenci ilişkisine ek olarak öğretmenlerin, coğrafik bölünmelere göre ayrılmış bulunan öğrencilerle proje boyunca iki kez toplantı yapmaları da plânlanmıştır. Bu toplantılardan ilki, ilk 6 program sonunda, İkincisi ise 10. program sonucunda yapılmıştır. Bunda da amaç, yayınlar sırasında ortaya çıkan sorunları yüzyüze gelerek çözümlemektir. Etkileri: Yaşam Düzeyi adlı eğitsel dizi yayınına gösterilen ilgi konusunda kesin, sayılara dayanan bilgi olmamakla birlikte, İngiltere'nin Middland bölgesinde yayınlanan bu diziden yararlananların sayısı hakkında, el kitabı satın alanların sayısına bakılarak bir fikir edinilebilir. Dizi ile ilgili özel olarak hazırlanmış el kitabından satın alanların sayısı dir. Bunlardan yarısı (1.656) haberleşme kurslarına, bunların içinden 300 ü ise okullarda düzenlenen çalışma gruplarına katılmışlardır. Geri kalan 1347 öğrenciden 867 si ise, kursun bitimindeki soru formlarını doldurarak merkeze göndermişlerdir. Bu sayıları yorumlamak gerekirse projenin tüm olanaklarından yararlanarak kursu bitirenlerin dayısı 300 dür. Ancak bunun yanında okullardaki gruplu çalışmaya katılmayan, ya da buna gereksinme duymayan, ancak diğer tüm çalışmalara katılan öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Kuşkusuz burada, yalnızca yayınları izleyerek projeden yararlananların kesin sayısını belirtmek olanağı yoktur. Projeye baştan sona katılanların cinsiyet yönünden ayırımı yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın olarak görülmüştür. Oysa bu oran, normal yetişkin eğitimi ile ilgili kurslara katılanlarda ters biçimde, kadınların oran olarak yüksek olması şeklinde kendini göstermektedir. Burada, konunun ekonomi ile sınırlandırılmasının kadınların ilgisini azalttığını ya da erkeklerin ilgisini daha çok çektiği söylenebilir. Projenin maliyeti konusunda ise, toplam öğrenci için ster- ling dolayında bir harcama yapıldığı belirtilmektedir. Maliyet olarak, yetişkin eğitiminin sınıflarda yapıldığı diğer projelerle karşılaştırıldığında, oldukça düşük olduğu görülmektedir. 45 46 B. Harekette Matematik National Extention College ile BBC'nin ortaklaşa düzenledikleri bu projede matematik ve istatistik verilmiştir. Yaşam Düzeyi projesine benzerlik göstermekle birlikte, ondan ayrıldığı noktalar da vardır, özellikle, temel olarak nitelenebilecek bir ayrılık önemlidir. Bu da, bir önceki projenin öğrencilerle haberleşme düzenine dayanması karşısında, bu projenin BBC Okul Programlarına göre düzenlenmi şolmasıdır. NEC (National Extention College) ile BBC arasında varılan anlaşma gereğince, program metinlerinin yazılması ile öğrencilerle haberleşme NEC tarafından üstlenilmiş, BBC ise hazırlanan metinleri programlaştırma görevini yüklenmiştir. Programlar, yayınları tüm ülkeyi kapsayan BBC I ile ülkenin belirli bir kesimini kapsayan BBC II de yayınlanmıştır. Programlarda ele alınan konular örneklem, olasılıklar, korrelasyon, varsayımların denenmesi, örneklem değişkenleri, dağılımlar gibi istatistikin çeşitli konularını kapsamakta ve bir sunucunun verdiği bilgiler, gerektiğinde şekil, grafik ve diğer benzeri görüntüsel materyal ile görüntülenmekte idi. Yaşam Düzeyi projesinde olduğu gibi, bu projede de, öğrencilerin televizyonda yayınlanan dersleri kolaylıkla izleyebilmeleri için özel olarak hazırlanmış kitaptan yararlanmaları sağlanmıştır. Buna ek olarak, öğrencilere tamamlamaları için derslerle ilgili alıştırma metinleri de gönderilmiş; bunlar öğrencilerce doldurulduktan sonra merkeze öğretmenlere gönderilerek, gerekli düzeltmeler ve denetleme yapılmıştır. Genel olarak bu yöntem başarı olmakla birlikte, aksayan yön, programların, dolayısıyla yazılı metinlerin önceden hazırlanması ve programlar yayınlandıkça öğrencilerin derslere ilişkin soruları, sorunları yayınlar sırasında yanıtlanamamakta, çözümlenememekte idi. Bir başka deyişle öğrencilerin tepki ve eleştirileri zamanında karşılanamamaktaydı. Bu durumu önlemek için şöyle bir yol bulunmuştur. Projeli programlar dışında, öğrencilerin eleştiri ve tepkilerine yanıt verecek nitelikte iki program yayınlar sırasında hazırlanmış ve bunlardan ilki projeli programların ortasında, İkincisi ise, programların sonunda yayınlanmıştır. Her iki programda sunuculuğu ise, öğrencilerle haberleşmeyi sağlayan öğretmenlerden biri yapmıştır. Böylece öğretmen-öğrenci ilişkisi yalnızca haberleşme ya da toplantılar yolu ile değil, yayın yolu ile de gerçekleşmiş olmaktadır. Bu proje ile ilk projenin öğrenciyi harekete geçirme yönünden bir karşılaştırılması yapıldığında, Harekette Matematik projesinin daha az aktif olarak hazırlandığı görülmektedir. Etkileri: Bu projeye tüm olarak 277 öğrenci katılmıştır. Birinci proje ile karşılaştırıldığında oldukça az olarak görülen bu sayı, projede işlenen konunun daha çok artbilgiyi gerektirmesi ve çalışma alanı yönünden daha sınırlayıcı olduğu düşünülürse, doğal karşılaması gerekir.kursa katılan erkekler oran olarak, kadınlara göre 4 kat fazla olup, bunun da yine konunun gerektirtiği temel bilgilerle ilintili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin yaşları yönünden daha çok 30 ve 40 larda toplandığı bu proje de öğrencilerin çoğunluğunu okul öğretmenleri, iş çalışması ile uğraşanlar, muhasebeciler olarak üc grupta toplamak olanaklıdır. Grup çalışmalarına katılan öğrencilerin yarısını ise, meslekten gelen kişiler oluşturmuştur. Bu kişilerin çoğuda mesleklerini yarıda bırakan kişilerdir. Başarı yönünden durum değerlendirildiğinde ise, başarılı öğrencilerin yüzde 80 inin öğrenim durumu, daha önce matematik ve istatistik konularında öğrenimleri, deneyimleri olan kişilerden oluştuğu görülmektedir. Projede elde edeceği bilgileri 'ileride gerekir, kullanırım' düşüncesi ile öğrenenlerin başarı oranları ise yüzde 60 dolayındadır. Projenin maliyeti konusunda ise, birincide olduğu gibi kesin sayı verme olasılığı yoktur. Çünkü, projenin çeşitli kısımlarının paraca karşılanması tek bir bütçeden değil, çeşitli kurumların bütçelerinden olmuştur. BBC nin Okul Yayınları bütçesinden, haberleşme için diğer kurumların ödedikleri ile öğrencilerin yazılı metinler için ödedikleri ile proje gerçekleştirilmiştir. C. Mezuniyet Sonrası Tıp Kursları: Bu eğitsel Proje, yukarıda belirtilen iki projeden çeşitli yönlerden farklılık gösterir. Herşeyden önce proje BBC tarafından değil, tecimsel bir televizyon kurumu olan Glaskovv Telecizyonu ile Glaskow Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin Tıp Bölümünün hazırladığı metinler Glaskovv Televizyonunca programlaştırılarak yayınlanmıştır. Projede amaç, genel olarak yetişkinlere bir meslek kazandırmak ya da genel bilgi sahibi olmasını sağlamak değil, İskoçya Bölgesinde bulunan pratisyen tıp doktorlarına yeni bilgiler vermek, son gelişmelerden haberli kılmak gibi daha çok meslek içi eğitim olarak ortaya konmuştur. Bir başka tanımla, tıp doktorlarına hizmet içi eğitim olarak amacını belirtebileceğimiz bu proje, bu amacı gerçekleştirecek içerik ve düzende hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 30 programlık bir dizi olarak hazırlanan projede, her programda bir konu tıp doktorlarınca işlenmekte, gerektiğinde hastalarla görüşmeler yapılmakta ve o konuda uzmanlaşmış bir tıp doktorunun görüşleri de alınmaktadır. Programlar doğrudan doktorlara seslendiğinden verilenin içeriği de doktorların anlaşacağı dilden, tıp dili ile hazırlanmıştır. Programlar sırasında kimi programların metinleri de önceden hazırlanarak üye doktorlara para karşılığı gönderilmiştir. Buna ek olarak, diğer iki projede görüldüğü gibi, konu ile ilgili alıştırmalar dotorlara gönderilerek, kursa katılanların 47 aktif olarak yayınları izlemeleri sağlanmıştır. Yaş ortalamasının da-= ha çok 40'larda yoğunlaştığı bu kursta, öğrencilerin yüzde 55 i alıştırmalara katılmış, soruları yanıtlayarak merkeze geri göndermiştir. Bu durum ise, daha çok bu yaş dolayında doktorların kendilerini yenileme gereksinimini duyduklarını ortaya koymaktadır. D. Genel Değerlendirme: Birleşik Krallıkta (Ingiltere'de) değişik nitelikte uygulaması yapılan bu eğitsel projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak olursa, herşeyden önce, aralarında farklar bulunsa da projelerde amaçlananın büyük ölçüde gerçekleştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. BBC nin katıldığı birinci ve ikinci projelerde hedef kitle geniş halk kitleleri iken, üçüncü kitle BBC dışında ve çok sınırlı bir bölgeyi ve kitleyi hedef olarak almıştır. Bu amaçları gerçekleştirirken araç olarak kullanılan, televizyon ekranından aktarılan herşeyin, her görüntünün tüm olarak etkili olduğu ileri sürülemez. Örneğin, yaşam düzeyi ile harekette matematik adlı dizilerde çeşitli görüntüsel materyalin verilmesi etkili olurken, tıp doktorları için hazırlanan projenin her görüntüsünün etkisi aynı değildir. Çünkü, kimi konuların laboratuar deneyimleri de gerekdir. Ancak, tüm olarak düşünüldüğünde tıp doktorlarının bilgilerini tazelemek, onları yeni gelişmelerden haber vermek, özellikle izole edilmiş durumdaki doktor, küçük kasaba doktorları için tazeleyici bir yayın olmuştur. FRANSIZ DENEYİMLERİ Fransada'ki televizyonla projeli eğitim deneyimleri, Paris Ulusal Pedagoji Enstitüsüne bağlı Radyo-Televizyon Okulu nca yılları arasında planlanan Bağlantı Planı çerçevesinde yapılmıştır. Üç ayrı dalda yapılan televizyonla doğrudan eğitim projeleri şu dallarda öngörülmüştür: 1. Okul öğrencilerine, okulda izlemek üzere, yapılan temel eğitim ile okul öğretmenlerine, evde izlemek üzere, yapılan aydınlatıcı, bilgi verici eğitsel yayınlar. 2. Evdeki yetişkin kadın ve erkeğe genel eğitim veren yayınlar. 3. Bakalorya sınavına girecek öğrencilere eğitim veren yayınlar. A. Öğrenci ve Öğretmenlere Yönelik Eğitsel Yayınlar: Bu eğitsel projenin amaçlarından biri ilk okul son sınıf ile orta okul öğrencilerine fizik, kimya ve matematik dallarında eksiklikleri 48 giderici, destekleyici eğitim vermek, İkincisi ise, öğretmenlerin bilimsel eksikliklerini gidermek, onları son bilgilerle donatmak ve okul ders programına yeni konuların eklenmesini sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, iki ayrı projeli eğitsel dizi hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Sınıfta izlenen, öğrencilere yönelik temel eğitim yayınları: Bu yayınlar ilk okul 6. sınıf ile orta okul 3. sınıfa kadar olan yaş grupları arasındaki çocuklara fizik, kimya ve matematik gibi fen bilimleri dallarında öğretmenin eksikliğini giderici, bu tür bilgilerini kuvvetlendirici yayınlardır. Farklı derecedeki öğrencilere değişik konularda verilen bu yayınlar ders yılında yapılmıştır. Evde izlenen ve öğretmenlere yönelik eğitsel yayınlar: Bu tür yayınların ana amacı, yukarıda da belirtildiği üzere, matematik ve teknoloji alanlarında eğitim vermektir. Bu projelerin yayınlanmasından önce ilgileri uyaran küçük kitapçıklar çıkarılmaya başlanmış ve proje süresince de 15 günde bir bu yayımlar sürdürülmüştür. Amaç ve yöntemler: Okul öğrenci ve öğretmenlerine yapılan bu yayınların ana nedeni, Fransa da 1963 yılında yapılan bir araştırmada Liselerdeki matematik öğretmenlerinin yüzde 36 sı, ortaokulllarda
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks