Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Temel Hukuk (Basic Law) (3 0 3) (AKTS: 4)

Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ, KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEK OKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETĠMLER PROGRAMI ( ) YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I.YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ Kamu Yönetimi
Transcript
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ, KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEK OKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETĠMLER PROGRAMI ( ) YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I.YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ Kamu Yönetimi (Local Government) (3 0 3) (AKTS: 5) Kamu yönetiminin niteliği, Kamu yönetiminin örgütlenmesi, Kamu yönetiminin yapısı, Yerel yönetimler, Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Bürokrasi, İnsan kaynakları yönetimi, Kamu yönetiminin denetlenmesi Temel Hukuk (Basic Law) (3 0 3) (AKTS: 4) Hukuk kavramı, Hukuk dalları, Hukuk sistemleri ve temel hukuk ilkeleri, Hukukun kaynakları, Türk devlet teşkilatı, Bazı hukuki kavramlar ve hak kavramı, Kişiler hukuku, Miras hukuku, Eşya hukuku, İcra ve iflas hukuku, Sözleşme türleri, Borç ilişkisi ve borcun ifası. Genel Ekonomi (General Economy) (3 0 3 ) (AKTS: 4) İktisat biliminin temel kavramları, piyasada fiyatın oluşumu; arz ve talep kavramları, tüketim ve üretim teorileri, piyasalar, milli gelir, istihdam, enflasyon ve para. Yerel Yönetimler Hukuku (Local Goverments Law) (3 0 3) (AKTS: 7) Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Nitelikleri, Yerel Yönetimlerin Görev Ve Yetkileri, Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği, Yerel Yönetimler Maliyesi, Yerel Yönetimlere Halkın Katılımı, Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Denetimi, Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli ile yerel yönetim organlarının seçimi organlık ve üyelik sıfatlarını kazanmaları ve kaybetmeleri hakkında bilgi verilir. Siyaset Bilimi ( Politic Science ) (2 0 2) (AKTS: 4) Dersin İçeriği : Toplum halinde yaşayan insanların hayat nizamlarının vazgeçilmez bir unsuru olan iktidar, siyasal iktidar ve bu iktidarın doğurduğu ve devlet ismini vermiş olduğumuz kurumsal yapı ve bu yapının doğuşu gelişimi ve birbirleriyle olan ilişkilerini, siyasal toplulukların vaz geçilmez kurumlarını (siyasi partiler gibi) inceleyen, toplumların ve toplum içindeki sosyal katmanların siyasal eğilimlerini irdeleyen bu konuda öğrencilere akademik bilgi veren bir derstir. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (Ataturk's Principles And History of Turkish Revolution (2 0 2) (AKTS: 2) Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ele alınmaktadır. Osmanlı Devleti nden sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verilen İstiklal savaşının genç nesillere öğretilmesi. Türkiye ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, Fransız İhtilali ve Önemi, Osmanlı ya Genel Bakış, Islahatlar, Tanzimat ve Islahat Fermanları, Birinci ve İkinci Meşrutiyet, Devleti Kurtarmayı Yönelik Fikir Hareketleri, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemindeki Gelişmeler, Cumhuriyetin İlanı. Türk Dili I (2 0 2) (Turkish Language I) (AKTS: 2) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. Yabancı Dil I (Foreing Language 1) (2 0 2) (AKTS: 2) Başlangıç seviyesinde İngilizce çalışan öğrenciler tüm becerileri içeren bir derstir. Dilin hem sözlü ve hem de yazılı formatta kullanımında ihtiyaç duyulacak verimli ve kavrayışsal yetenekleri kazandırır. Öğrencilerin başlangıç seviyesinden orta seviyeye getirmeyi hedefler. Kelime ve okuduğunu anlama becerilerini yükseltmek için seviyelerine uygun pasajlar okunur. İngilizce konuşulacak bir ortamda konuşabilecek düzeyde işlevsel İngilizce verilir. Basit diyalog çalışmalarıyla dinleme ve konuşma becerileri kazandırılır. II.YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiyede Yerel Yönetimler (Local Goverments In Turkey) (3 0 3) (AKTS: 6) Türkiye de, Osmanlı Devletinden günümüze kadar uygulanmış yerel yönetim sistemi hakkında bilgi verir ve Mevzuatımızda yapılan son değişiklikler dikkate alınarak Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köylerin genel yapısı işleyişini anlatır. Kamu Maliyesi (Public Finance) (3 0 3) (AKTS: 4) Kamu Maliyesi ve amaçları. Kamu hizmetleri ve giderleri. Kamu hizmetlerinin tanımı ve nitelikleri. Kamu gelir ve giderleri, nitelikleri ve sınıflandırılması. Verginin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması. Bütçe, ilkeleri, teori ve teknikleri. Yerel yönetimler. Devlet borçlanması. Ġşletme (Business Management) (3 0 3) (AKTS: 5) Temel işletmecilik kavramları, işletmelerin iç ve dış çevresi, türleri ve büyümesi, fizibilite etüdü, işletme fonksiyonları. Klavye Teknikleri (Keyboard Techniques) (1 2 3 ) (AKTS:5) F ve Q klavyenin tanıtımı. F klavye ile ilgili bilgiler, On parmak kullanma tekniği. On parmak programı düzey çalışmaları (temel sıra tuşları, üst ve alt sıra tuşları, büyük harf, noktalama işaretleri ve semboller, yabancı dil harfleri, acemi, orta ve ileri düzey karışık metinlerin hatasız ve süratli yazımı).basit tablolar düzenleme, kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, çok sayfalı mektuplar. Şekilsiz yazıların şekillendirilerek yazılması ve çoğaltılması. Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılâp Tarihi II (Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II) (2 0 2) (AKTS: 2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkılâpları, Atatürk'ün izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri ile bu ilkeleri kavrayabilme. Türk Dili II (Turkish Language II) (2 0 2) (AKTS:2) Kendilerini ve bilgilerini anlaşılır bir dil ile kolayca ifade edebilmelerini sağlamak. Yazılı ve sözlü kompozisyon bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Türkçe doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırabilmek. Ana dil şuuruna sahip gençler yetiştirmek. Anlatım ve cümle bozuklukları. İlmî yazı örneklerini inceleme. Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması. Yabancı Dil II (Foreıgn Language II) (2 0 2) (AKTS: 2) Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. Ġş Hukuku (Labour Law) (2 0 2) (AKTS: 4) İş hukukunun tanımı, yeri, tarihsel gelişimi ve kaynakları, İş hukukunun temel nitelikleri, İş hukukunun temel kavramları, İş sözleşmesi, İş sözleşmesinden doğan borçlar, Ücret, Çalışma süreleri ve izinler, İş sözleşmesinin feshi, Toplu iş hukuku. Sosyal Politika (Social Policy) (2 0 2) (AKTS: 4) Sosyal politika olgusu ve onu hazırlayan koşullar, Sosyal politika kavramı, devletin sosyal niteliğini geliştiren etkenler, Sosyal politika oluşumunda sendikaların rolü ve sosyal politikası, Uluslar arası çalışma teşkilatı, Türkiye de ve dünyada sosyal politika oluşumu ve özellikleri III.YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiye nin Ġdari Yapısı (Administrative Structure of Turkey) (3 1 4) (AKTS:7) Türk devlet idaresinin Tarihi gelişimi ve Bu gün itibariyle Türkiye Cumhuriyetinin merkezi ve taşra yönetimi merkeze yardımcı kuruluşlar, bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar hakkında gerekli olan bilgileri verir. Ġdare Hukuku ( Administrative Law) (4 0 4) (AKTS:7) Türkiye de idarenin tabi olduğu hukuksal rejim hakkında bilgi verir ve idarenin işlem eylemlerinin türlerini anlatarak idari işlemlerin hukuka uygunluğunun şartları ve hukuka aykırı işlemlerin yargısal denetimi ve sonuçları hakkında bilgi verir. Kamu Personel Yönetimi (Public Personnel Management) (4 0 4) (AKTS: 7) Kamu yönetiminin idare hukukun önemli ve kapsamlı konularından birisi kamu personelidir. Kamu yönetiminin, kalkınmış bir dünya ülkesi olmanın temel unsuru insandır ya da daha doğrusu insan kalitesidir. Personel yönetimi kamunun ihtiyaç duyduğu personelin tedariki, personelin seçimi, hizmet içi eğitim, liyakat, kariyer gibi konuların yanında kamu personelinin hakları yükümlülükleri ve sendikalar gibi konular hakkında bilgi veren bir derstir. Muhasebe (Accounting) (3 1 4) (AKTS: 7) Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları. Muhasebe politikaları. Mali tablolar (Bilanço, Gelir tablosu) Tüccarların sınıflandırılması sınıflara göre tutulacak defter hakkında genel bilgiler, Tek düzen hesap planında yer alan hesapların gruplara göre incelenmesi ve bilgisayarla muhasebe kayıtları. Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Research Methods And Techniques) (1 1 2) (AKTS: 2) Araştırma Sorusu Tanımlanması; Geliştirilmesi, Araştırma Tasarımının Oluşturulması, Veri Toplama Yönteminin Geliştirilmesi, Örneklem Çerçevesi Oluşturulması, Veri Analizi Yöntemlerinin Belirlenmesi, Verilerin Yorumlanması ve Araştırma Raporunun Yazılması Süreçleri, Temel Araştırma Kavramlarının İncelenmesi, Anket ve İçerik Analizi ve İnternet Araştırmaları Meslek Etiği (Professional Ethics) (2 0 2) (AKTS: 2) Etik ve ahlak kavramı, etik ve ahlak ilişkisi, meslek etiği kavramı, meslek etiği ilkeleri, iş hayatında ve yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma, sosyal sorumluluk. Yerel Siyaset Ve Demokrasi (Local Politics and Democracy) (2 0 2) (AKTS: 2) Küreselleşme ve yerelleşme olgusu, küreselleşme ve devlet ilişkisi, yerel yönetimlerin yükselişi, demokrasi kavramı, yerel demokrasi olgusu, siyasi kültür, demokratik katılım mekanizmaları, Türkiye de yerel demokrasinin evrimini anlatılır. IV.YARIYIL DERS ĠÇERĠKLERĠ Anayasa Hukuku (Constitution Law) (4 0 4) (AKTS: 5) Anayasa fikrinin doğuşu Anayasalı devlet idarelerinin tarihi gelişimi İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin dünyaya ve Türkiye ye etkileri, bu etkiler ışığında Türkiye de meydana gelen anayasacılık hareketleri ve son olarak 1876 dan 1982 ye kadar Türk anayasaları hakkında bilgi verir. Kent Planlaması ve Çevre Sorunları (Urban Planning and Environmental Ġssues) (3 0 3) (AKTS: 5) Kavramsal çerçeve, Kentsel planlama politikası, Tarihte kent ve kentleşme, Dünyada ve Türkiye de kentleşme, Kent kuramları, Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikası, Kırsal kalkınma politikası, Çevre politikası, Konut politikası, Hukuk dışı kentleşme politikası, Kentsel toprak politikası, Küreselleşme Belediye Hizmetleri (Municipality Services) (3 0 3) (AKTS:5) Türkiye de yediden yetmişe insanların en fazla içli dışlı olduğu sürekli temas içinde bulunduğu toplumsal hayatta karşılaştığımız sorunlarda ilk akla gelen kamu tüzel kişilikleri belediyelerdir. Yerel yönetimler konusunda belediyelerin ayrıca incelenmesi ve yurttaşlara ve hemşerilere götürülecek hizmetler, belediyelerin üzerine düşen vazifeler ve sorumluluklar hakkında bilgi verir. Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) (3 1 4) (AKTS: 5) Türk vergi sisteminin temelleri, gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler, servet transferi üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerle ilgili beyannameler Mesleki Yazışmalar (Professional Correspondence) (2 1 3 ) (AKTS: 2) Yazışma ve çeşitleri. Ticari, resmi ve özel yazışmalar (iş yazıları, resmi yazılar ve özel mektuplar). İş mektubu; tanımı, nitelikleri ve bölümleri. İş mektubu şekilleri. İş mektubu türleri. Diğer iş yazıları. İş yazılarının gönderilmesi ve alınmasında yapılan işlemler. Resmi yazışmalar. Resmi yazışmaların nitelikleri, türleri, bölümleri ile ilgili bilgi vermek. Ġletişim ve Halkla Ġlişkiler (Communication And Public Relations) (3 0 3) (AKTS: 2) İletişim Kavramı, İletişim Çeşitleri ve Modelleri, İletişim Kurma Yolları, Engel ve Problemleri, Örgütsel İletişim Süreci, İletişimde Bilgi Teknolojileri, İletişimde Yönetim ve Büro Yönetimi, İletişimde Pazarlama, İletişimde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Yakın Kavramlar, Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler Süreci, Halkla İlişkiler Mesleğinde Örgütlenme, Personel Görevleri ve Özellikleri Kalite Yönetim Sistemleri (Quaity Management Systems) (3 0 3) (AKTS: 2) Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Efqm Mükemmellik Modeli
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks