Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Category:

School Work

Publish on:

Views: 67 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ İç Denetim Mesleğinin Ulusal Referans Kaynağı Türkiye İç Denetim Enstitüsü TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Kuruluş IIA (Uluslararası İç
Transcript
TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ İç Denetim Mesleğinin Ulusal Referans Kaynağı Türkiye İç Denetim Enstitüsü TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Kuruluş IIA (Uluslararası İç Denetim Enstitüsü) üyeliği ECIIA (Avrupa İç Denetim Konfederasyonu) üyeliği 2005 IIA Ulusal Enstitü Statüsü 300 den fazla kuruluşu temsilen 1150 üye Türkiye İç Denetim Enstitüsü Misyon TİDE, iç denetim uygulamalarında uluslararası standartlar çerçevesinde meslekdaşlar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Stratejik Hedefler Tüm üyelere uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandırılmasını sağlamak, Mesleki gelişimi ve tanıtımı sağlamak için iletişim, eğitim ve paylaşım platformu oluşturmak; ürün ve hizmet çeşitliliği ve sürekliliğini sağlamak, Mesleğin etkin bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılmasında öncü olmaya ve savunuculuğunu yapmaya devam etmek, Ulusal mesleki otorite olarak değer yaratmaya devam etmek, Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE Faaliyetleri İç Denetim Konferansları Ulusal (14 Konferans) Uluslararası (ECIIA Konferansı) Sertifikasyon CIA (Sertifikalı İç Denetçi) CFSA (Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi) CCSA(Kontrol Öz Değerlendirme) CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi) Mesleki Eğitimler IIA Eğitimleri Sertifikasyon Eğitimleri Mesleki Yayınlar İç Denetim Dergisi Kırmızı Kitap Uluslararası Standartlar, Uygulama Önerileri GTAG Serısı Meslek Kitapları Paylaşım Toplantıları Akademık Forum İnternet sitesi Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE IMAP ödülünü aldı Dünyadaki tüm iç denetçileri küresel anlamda temsil eden meslek örgütü IIA (The Institute of Internal Auditors), iç denetim mesleğine yaptığı yenilikçi katkılarından dolayı Türkiye İç Denetim Enstitüsü nü IMAP (International Mastering Advocacy Program - Uluslararası Meslekî Tanıtım ve Benimsetme Programı) ödülüne lâyık görmüştür. Ödül, Temmuz-2007 de Amsterdam da yapılan Uluslararası İç Denetim Konferansı nda TİDE ye takdim edilmiştir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Uluslararası İç Denetim Standartları ve Mesleki Uygulama Çerçevesi Amaç: İşletme faaliyetlerinin daha karmaşık hâle gelmesi ve geniş değerlendirmeler gerektirmesinin bir sonucu olarak; İç denetim kılavuzluk hizmetlerinin iç denetçilerin zamanında ve kolay bir şekilde erişebilecekleri şekilde düzenlenmesi. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Standartlar Nitelik Standartları İşi yapan ile ilgilidir Performans (Çalışma) Standartları Yapılan iş ile ilgilidir Uygulama Standartları N&P standartlarını uygulama araçlarıyla ilgilidir. (A&C G&D) Türkiye İç Denetim Enstitüsü Uygulama Standartları Nitelik ve Performans (Çalışma) Standartlarının uygulama araçlarına yöneliktir. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine uygulanırken, Uygulama Standartları güvence veya danışmanlık görevleri için tesis edilmiştir. (A:Güvence; C: Danışmanlık, Kamu İç Denetim Standartları için G:Güvence; D: Danışmanlık). Standart oluşturan diğer kurumların standartları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Global Technology Auditing Guides 15 Guides Mesleki Sertifikasyon Açıklama Aşağıdakilerle ulaşılır IIA Setifikaları Gerekli bilgi ve diğer minimum gerekliliklerin karşılandığına dair tanınmayı sağlayan özelliklerin sistematik olarak ölçümü Onaylı veya akredite bir eğitim (Lisans) Belirli bir iş tecrübesi Sınavın başarılması Sertifikalı İç Denetçi (CIA) Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası (CCSA) Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA) Türkiye İç Denetim Enstitüsü CIA Sertifikasyonuna ait genel bilgilendirme CIA sertifikasyonunu alabilmek için 4 kısımdan oluşan sınavların herbirinden başarılı olmak gerekiyor. CIA ünavını alabilmek için sınavları başarılı olarak tamamlamaya ek olarak; Üniversite lisans derecesi 24 aylık denetim tecrübesi (iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, dış denetim, kalite güvence kontrolü, uygunluk denetimi vb konular). Yüksek lisans derecesi 12 aylık tecrübe yerine sayılıyor. CIA olan birinin ya da amirinizin vereceği bir referans (formatı belirli) Ahlaki kuralları kabul etmeniz (Code of Ethics) Türkiye İç Denetim Enstitüsü İÇ DENETİM: Kurumlara Değer Katan Bir Faaliyet ve Uluslararası Kabul Görmüş Bir Meslek Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurumsal Yönetimde Üst Yönetimin Sorumluluğu: Etik kuralların belirlenmesi ve uyumun takibi, Riskleri izlemek ve risk yönetim politikasını belirlemek, Kurumsal performansı izlemek, Risk yönetimi, finansal ve operasyonel kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulanmasını sağlamak. Risk Yönetiminde Üst Yönetimin Sorumluluğu: Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Risklerin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığına karar vermesi, Kabul edilebilir düzeyde değillerse, bu risklere karşı uygun önlemleri alması, Riske karşı bir iç kontrol çerçevesinin olması, Kontrollerin etkin çalıştığından emin olması, Değerli Bir Kaynak İç denetim, gerek şirketin hedeflerine ulaşması, gerekse iç kontrol sistemi ve risk yönetimini güçlendirme konusunda, üst yönetim ve yönetim kurulu için değerli bir kaynaktır. İç Denetim nedir? İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç Denetçilerin Oynadığı Roller Risk yönetim, kontrol & yönetişim süreçleri Finansal Analiz, Risk Değerlendirme, Süreç İyileştirme, Öneriler ve Tavsiyelerde bulunma, Değer Katma, İç Kontroller Kontrollerin verimliliğini & etkinliğini değerlendirmek Gerektiğinde, yeni kontroller tavsiye etmek ya da gereksiz kontrollere son verilmesini önermek Kontrol çerçevelerini (COSO, CoCo, Cadbury) kullanmak Kontrol öz-değerlendirmesi Riskler ve kontroller hakkında eğitim vermek İletişim Üst yönetimi kritik sorunlardan haberdar etmek Finansal ve diğer verilerin somut bulgulara dayanmasını ve doğru rapor edilmesini sağlamak Tüm kurum çapında faaliyetler hakkında bilgiye dayanan önerilerde bulunmak Faaliyetlerin Analizi İç denetçiler: Kurumun faaliyetleri, politikaları ve prosedürlerini gözden geçirirler Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olurlar Resmin bütününü ve çeşitli farklı faaliyet ve bölümleri görür ve anlarlar Ekonominin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacına yönelik tavsiyelerde bulunurlar Uyumu Denetlemek ve İzlemek Kurum yönetiminin belirlediği politikalara ve prosedürlere uyulmasını sağlarlar Prosedürlerde yapılan değişikliklerin etkilerini analiz ederler Mevcut kanunlara ve düzenlemelere uyulmasını sağlarlar Kurumun misyonu, kültürü & ortamına uyum hedeflerini gözden geçirirler Uymamanın etkilerinin kavranmasını ve anlaşılmasını sağlarlar Risklere Karşı Korunmayı Sağlamak Varlıkları korumak amacına yönelik iç kontrol sistemini değerlendirirler Riskleri belirlemeye destek olurlar, Ortaya çıkmakta olan sorunları proaktif olarak yönetimin dikkatine getiririler Bir Denetim Komitesi Kaynağı İç denetim, denetim komitesinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kullanabileceği temel kaynaktır. Bu görev ve sorumlulukların artmasıyla ve finansal raporlamada doğruluk konusunda SEC in devam eden baskısı altında, denetim komitesi ile iç denetim arasında işlevsel bir ortaklık kurulması yaşamsal öneme sahiptir. -BellSouth Corporation Bir Denetim Komitesi Kaynağı Yönetim kurulunun altında, iş fırsatlarını geliştirmek ve kullanmak ve riskleri azaltmak için gereken uygun kararların alınmasını veya gereken önlemlerin alınmasını engelleyebilecek herhangi bir örgütlenme kademesinin bulunmamasını sağlamak açısından, iç denetim ile denetim komitesi arasındaki ilişki çok önemlidir. - Asea Brown Boveri Bir Denetim Komitesi Kaynağı Aktif ve bilgili bir denetim komitesi, ortaya çıkmakta olan riskler ve mevcut eğilimler üzerinde odaklanmak da dahil, kurumun kontrol ortamının bağımsız ve objektif bir gözle ve tam ve eksiksiz denetlenmesini sağlar. İç denetim, şirket içinde denetim komitesinin kullanabileceği temel ve asli araçtır. - Ford Motor Company Geniş Bir Perspektif Global sorunları incelemek Kalite, ekonomi & verimliliği değerlendirmek Tam, doğru ve zamanında bilgi vermek ve iletişim kurmak Geliştirilmekte olan teknolojileri değerlendirmek İş fırsatlarını analiz etmek Temel Hizmetler İç denetim; bilgilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu, politikalara ve mevzuata uyulup uyulmadığını, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ve kurumun belirlediği faaliyet hedefleri ve amaçlarını gözden geçirir ve yönetime güvence verir. İç denetim; IT sistemleri, üretim, satış, pazarlama ve insan kaynakları da dahil kurumun tüm faaliyet ve bölümlerini ve finansal faaliyetlerini kapsar. Onsuz olabilir misiniz? TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ TEŞEKKÜRLER... Türkiye İç Denetim Enstitüsü
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks