Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemlerinin değerlendirilmesi

Category:

Design

Publish on:

Views: 138 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
European Journal of Therapeutics DOI: /EurJTher Özgün Araştırma / Original Investigation Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemlerinin değerlendirilmesi
Transcript
European Journal of Therapeutics DOI: /EurJTher Özgün Araştırma / Original Investigation Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemlerinin değerlendirilmesi Evaluation of attention-motivation level, studying environment and methods of medical faculty students İlhan Bahşi 1, Murat Çetkin 1, Mustafa Orhan 1, Piraye Kervancıoğlu 1, Semih Sayın 2, Hüseyin Ayan 2 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Gaziantep, Türkiye ÖZ Amaç: Tıp eğitiminde hedeflenen sonuçlara ulaşmak için öğrencilerin çalışma ortamları, çalışma sürecindeki dikkat-motivasyon düzeyleri ve çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalıştıkları ortam, çalışma sürecindeki dikkat-motivasyon düzeyleri ve çalışma yöntemlerinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntemler: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II-III öğrencileri çalışma ortamı, dikkat-motivasyon düzeyi ve çalışma ortamları ile ilgili soruları içeren anketi doldurmuşlardır. Öğrencilere 11 açık uçlu soru ve 29 Likert tipi soru sorulmuştur. Bu soruların istatistiksel analizi yapılmış ve bazı soruların kendi aralarında korelasyonu yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin not ortalamaları ile ders çalışmaya başlamadan önce konuya odaklanmada zorluk çekerim, ders çalışırken dikkatim kolayca dağılır, ders çalışırken motivasyonumu arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım (vitamin hariç), ders çalışırken dikkatimi arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım (vitamin hariç), derslere sadece sınav dönemlerinde çalışırım parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin not ortalamaları ile konaklama yeri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç: Zorlu bir eğitim sürecinden geçen tıp fakültesi öğrencilerinin çalışma alanlarının fiziki koşullarının geliştirilmesi öğrencilerin akademik başarılarının artmasına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını olumsuz etkileyen unsurlarla ilgili bilinçlendirilmesi de akademik başarılarını olumlu etkileyecektir. Tıp fakültesi öğrencilerinin çalışma metodolojilerinin belirlenmesi öznel eğitim stratejilerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Tıp eğitimi, çalışma ortamı, çalışma yöntemi ABSTRACT Objective: Evaluating study environments, attention motivation levels while studying, and studying methods of students is extremely important for obtaining purposed results. This study aimed to determine study environments, attention motivation levels while studying, and studying methods of medicine faculty students. Methods: Gaziantep University School of Medicine students completed the questionnaire that included questions regarding study environments, attention motivation levels, and studying methods. The students were asked 11 open-ended questions and 29 Likert-type questions. Statistical analyses of these questions were performed, and some of the questions correlated among them. Results: The statistically significant differences were determined between the average grade and questions: I have difficulty in focusing on the subject before starting to study, I easily lose concentration while studying, I use some pharmaceuticals (except vitamins) for increasing my motivation while studying, I use some pharmaceuticals (except vitamins) for increasing my attention while study, and I only study during exams. A significant association was also observed between the average grade and the accommodation of students. Conclusion: Improving the physical conditions of the study environment of medicine faculty students will contribute to increasing their academic success. Making students aware of the components that negatively affect attention and motivation will also positively affect the academic success of students. In addition, determining studying methods of medicine faculty students will contribute to improving personal education strategies. Keywords: Medical education, study environment, studying method GİRİŞ Tıp eğitiminin amacı; insanlığın sağlık sorunlarını bilen, bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, kendini sürekli olarak yenileyip geliştirebilen hekim adaylarını yetiştirmektir (1). Tıp eğitimi ülkemizde oldukça zor bir sınavı başarı ile geçip tıp fakültesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere verilen altı yıllık lisans eğitimi ile başlamaktadır. Tıp eğitimi sürecinin temeli olan lisans eğitimi uzun, emek isteyen, oldukça pahalı donanımlar gerektiren ve sonrasında da doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir süreçtir (2). Bu çalışma 17. Ulusal Anatomi Kongresi nde sunulmuştur, 5-9 Eylül 2016, Eskişehir, Türkiye. This study was presented as a 17 th National Anatomy Congress, 5-9 September 2016, Eskişehir, Turkey. Sorumlu Yazar/Correspondence Author: İlhan Bahşi Geliş Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted: Bahşi ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemleri Eur J Ther 2017; 23: Öğrencilerin bu süreci verimli bir şekilde değerlendirerek iyi bir hekim olarak yetişebilmeleri son derece önemlidir. Bu amaçla öğrenciler ders ve stajlarda başarılı olabilmek için yoğun tempo ile çalışmaktadır. Ancak uygun çalışma koşulları sağlanmadığı takdirde yoğun bir tempo ile çalışmak tek başına başarıya ulaşmada yetersiz kalacaktır. Bu başarı, ders çalışma ortamın dikkati dağıtmayacak şekilde uygun olması ve ders çalışma yönteminin etkinliği ile ilişkilidir. Uygun koşullar oluştuğu takdirde zaman tasarrufu sağlanacak, öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artacak ve öğrenci başarısı yükselecektir. Dolayısı ile öğrencilerin ideal çalışma stratejilerinin ve çalışma koşullarının tespit edilerek elde edilen verilerin öğrencilere sunulması tıp eğitiminin geliştirilmesinde önemlidir (3). Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışma ortamının özellikleri, çalışma sürecindeki dikkat-motivasyon düzeyleri ve çalışma yöntemleri saptanarak elde edilen verilerin eğitim sürecine yansıtılmasıdır. YÖNTEMLER Araştırmanın Evreni ve Örneklem Örneklemde seçme yoluna gidilmemiş ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I-II-III Türkçe ve İngilizce programı öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma öncesi hedef öğrenci sayısı 500 olarak planlanmış ve bu sayıya ulaşılmıştır. Yapılan anketlerin 20 tanesi hatalı olması nedeniyle çıkarılmış ve değerlendirme 480 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Etik Açıklamalar Anket uygulama öncesinde Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ndan izin ve anket dolduran öğrencilerden onam alınmıştır. Öğrencilerin ankete isim yazmalarının isteğe bağlı olduğu belirtilmiştir. Veri Toplama Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yaşı, cinsiyeti, konaklama yeri, sınıfı, tıp eğitiminin dili, dönem tekrarı yapıp yapmadığı, dönem tekrarı yapmış ise kaç defa yaptığı, not ortalaması, haftalık ortalama teorik ders saati, sınav döneminde ve sınav dönemi haricinde günlük ortalama ders çalışma saati ile ilgili 11 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca öğrencilerin ders çalışma ortamlarını, ders çalışma sürecindeki dikkat-motivasyon düzeylerini ve ders çalışma yöntemlerini irdeleyen Likert ölçeği ile hazırlanmış 29 soruluk anket formu uygulanmıştır. Likert ölçeği ile sorulan soruların değerlendirmesi ise 5 şıklı (4-sürekli 3-sıklıkla 2-bazen 1-nadiren 0-hiç) olarak belirlenmiştir. Veri Analizi Sayısal verilerin 2 grupta karşılaştırılmasında Student-t testi, 2 den fazla grupta karşılaştırılmasında ANOVA ve LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Sıralı değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesinde Spearman rank korelasyon katsayısı, kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesinde ki kare testi kullanılmıştır. Analizler Statistical Package for the Social Sciences 22,0 paket programında yapılmıştır (IBM Corp.; Armonk, NY, ABD). P 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Çalışmaya katılan 480 öğrencinin yaş ortalaması 20,59±1,28 (min.: 18-mak.: 28) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin 269 u (%56) kız, 211 i (%44) erkek olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri, tıp eğitiminin dili, not ortalamaları, konaklama yerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Sınav dönemi ve sınav dönemi haricinde günlük çalışma saatleri de sorgulanmış olup; anket öncesinde sınav döneminin süresi ile ilgili tanımlayıcı bir bilgi verilmemiştir. Bu süreci öğrencinin kendi çalışma düzeni içerisinde değerlendirmesi istenmiştir (Tablo 1). Likert yöntemiyle hazırlanmış ankette ders çalışma ortamı (1-6. sorular), ders çalışma sürecindeki dikkat ve motivasyon düzeyleri (7-15. sorular) ile ders çalışma yöntemleri ( sorular) sorgulanmış ve sonuçlar Tablo 2 de gösterilmiştir. Likert yöntemi ile hazırlanan 29 adet soru ile öğrencilerin cinsiyetleri karşılaştırılmış ve 13 soruda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). Öğrencilerin ders çalıştıkları yerleri sorgulayan 4 adet Likert tipi soru ile not ortalamaları karşılaştırılmıştır. Evde kendi odasını, kütüphaneyi ve okul-hastanedeki çalışma alanlarını kullanan öğrenciler arasında not ortalaması bakımından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak ders çalışmak için kantin-kafe gibi yerleri kullanan öğrencilerin not ortalamalarında anlamlı bir farklılık (p=0,009) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). Ders çalışmak için kantin, kafe gibi yerlerin kullanımı ile not ortalaması alt gruplarının (0-59, 60-69, 70-79, ) fark karşılaştırması da yapılmıştır. Elde edilen veride 0-59 not ortalamasına sahip öğrencilerin 60-69, 70-79, not ortalamasına sahip öğrencilerle arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (sırasıyla p=0,002, p=0,001, p=0,001) olduğu görülmüştür (Tablo 5). Not ortalamaları 60-69, ile olan öğrencilerin kendi aralarında karşılaştırmasında ise gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu veriler not ortalaması 0-59 arasında olan öğrencilerin ders çalışmak için kafe, kantin gibi alanları daha fazla tercih ettiğini göstermektedir. Öğrencilerin not ortalamaları ile ders çalışmaya başlamadan önce konuya odaklanmada zorluk çekerim ve ders çalışırken dikkatim kolayca dağılır soruları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla p=0,001, p=0,001) saptanmıştır (Tablo 4). Her iki parametre ile not ortalaması alt grupları arasında fark karşılaştırması yapılmıştır. Not ortalaması aralığında olan öğrenciler ile diğer not ortalamalarına sahip öğrenciler arasında ders çalışmaya başlamadan önce konuya odaklanmada zorluk çekerim parametresinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark (59 ve altı için p=0,018, için p=0,001, için p=0,001) tespit edilmiştir (Tablo 5). Not ortalaması aralığında olan öğrenciler ile diğer not ortalamalarına sahip öğrenciler arasında ders çalışırken dikkatim kolayca dağılır parametresinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark (59 ve altı için p=0,033, için p=0,001, için p=0,001) saptanmıştır (Tablo 5). Bu veriler not ortalaması aralığında olan öğrencilerin diğer öğrencilerden konuya odaklanmada ve dikkat toplama aşamasında daha az sorun yaşadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin not ortalamaları ile ders çalışırken motivasyonumu arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım (vitamin hariç) ve ders çalışırken dikkatimi arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım (vitamin hariç) soruları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla p=0,001, p=0,001) saptanmıştır (Tablo 4). Her iki parametre ile not ortalaması alt gruplarının fark karşılaştırması yapılmış olup 0-59 arası not ortalamasına sahip öğrenciler ile diğer Eur J Ther 2017; 23: 1-7 Bahşi ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemleri Tablo 1. Öğrencilerin genel bilgilerinin gösterilmesi Öğrencilerin genel bilgileri Öğrenci sayısı (n) - (%) Cinsiyet Kadın 269 (%56) Erkek 211 (%44) Eğitim görülen Dönem I (Türkçe) 86 (%17,9) sınıf Dönem I (İngilizce) 15 (%3,1) Dönem II (Türkçe) 173 (%36) Dönem II (İngilizce) 67 (%14) Dönem III (Türkçe) 111 (%23,1) Dönem III (İngilizce) 28 (%5,8) Dönem tekrarı Hayır 437 (%91) yapılıp yapılmadığı Evet 43 (%9) Eğitim dili Türkçe 370 (%77,1) İngilizce 110 (%22,9) Genel not (%5) ortalaması (%33,8) (%41,5) (%19,8) Konaklama yeri Devlet yurdu 88 (%18,3) Özel yurt 68 (%14,2) Aile yanı 109 (%22,7) Tek başına ev 85 (%17,7) Arkadaşlar ile ev 130 (%27,1) Sınav döneminde Hiç 9 (%1,9) günlük ders 0-1 saat arası 43 (%9) çalışma saati 1-3 saat arası 197 (%41) 3 saatten fazla 231 (%48,1) Sınav dönemi Hiç 118 (%24,6) haricinde günlük ders çalışma saati 0-1 saat arası 174 (%36,3) 1-3 saat arası 124 (%25,8) 3 saatten fazla 64 (%13,3) not ortalamalarına sahip öğrenciler arasında anlamlı bir fark (tüm alt gruplar için p=0,001) olduğu görülmüştür (Tablo 5). Bu veriler not ortalaması 0-59 arasında olan öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını arttırmak için diğer öğrencilerden daha fazla tıbbi ilaç kullandıklarını göstermektedir. Ancak genel anlamda öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını arttırmak için tıbbi ilaçları nadiren kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin not ortalamaları ile derslere sadece sınav dönemlerinde çalışırım parametresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p=0,001) görülmüştür (Tablo 4). Alt grupların fark karşılaştırmasında ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin konaklama yeri ile ders çalışırken dikkatim kolayca dağılır parametresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,445). Dolayısı ile özel yurt, devlet yurdu, aile yanı, arkadaş ile ev veya tek başına evde kalan öğrencilerin dikkat dağılması arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin not ortalamaları ile konaklama yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p=0,001) ve not ortalaması değişiminin simetrik ölçüm ile yapılan istatistiksel analizinde %23,8 inin konaklama yeri tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. İstatistiksel analize göre devlet yurdu veya özel yurtta kalan öğrencilerin not ortalamalarının ailesi ile evde, tek başına evde, arkadaşları ile evde kalan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin not ortalamaları ile sınav dönemi haricinde günlük ortalama ders çalışma saati arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (r=0,075, p=0,102). Öğrencilerin not ortalamaları ile sınav dönemlerinde günlük ortalama ders çalışma saatleri arasında da anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (r=0,047, p=0,303). Öğrencilerin sınıfları ile sınav dönemleri süresince günde ortalama ders çalışma saatleri arasında ise pozitif yönde çok zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0,167, p=0,001). Bu veriye göre üst sınıftaki öğrenciler muhtemelen derslerinin yoğunluğundan ötürü daha fazla ders çalışma ihtiyacı duymaktadırlar. TARTIŞMA Ülkemizde hekim adayları tıp fakültelerinde uzun ve zor bir eğitim süreci geçirmektedirler. Bu süreçte kendilerine zamanı etkin kullanarak optimum başarıya ulaşmalarını hedefleyen ve farklı öğrenme stratejilerini içeren eğitim modelleri sunulmaktadır. Diğer yandan, öğrencilerin ders çalıştıkları ortam, dikkat motivasyon düzeyleri ve çalışma yöntemleri de akademik başarıya ulaşmalarına katkı sağlayan önemli parametrelerdir. Tıp eğitiminde öğrenciye sosyal ve çalışma ortamı açısından uygun fiziksel koşulların sağlanması zorunlu bir gerekliliktir. Ancak yapılan çalışmalarda ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinin fiziki koşullarla ilgili memnuniyet düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin %86,1 i hem sosyal hem de amfi ve kütüphane gibi eğitimle ilişkili ortamlarının fiziksel koşullarının yeterli düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir (4). Başka bir çalışmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin %61,3 ü kütüphanenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (5). Bu çalışmada da benzer şekilde öğrencilerin kendilerine sunulan çalışma ortamından 3 Bahşi ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemleri Eur J Ther 2017; 23: 1-7 Tablo 2. Öğrencilerin ders çalışma ortamı, çalışma sürecindeki dikkat-motivasyon düzeyleri ve çalışma yöntemleri ile ilgili sonuçlar Ortalama* Standart sapma* 1 Ders çalışmak için evde kendi odamı kullanırım 2,64 1,28 2 Ders çalışmak için merkez kütüphaneyi kullanırım 1,44 1,01 3 Ders çalışmak için okul veya hastanedeki çalışma alanlarını kullanırım 1,61 1,20 4 Ders çalışmak için kantin-kafe gibi yerleri kullanırım 0,33 0,69 5 Üniversitede bana sağlanan ders çalışma ortamından memnunum 1,67 1,23 6 Ders çalışma ortamının derslerdeki başarımı etkilediğini düşünüyorum 3,30 0,81 7 Ders çalışmaya başlamadan önce hangi derse çalışacağıma karar veririm ve 2,79 1,07 sadece o derse odaklanırım 8 Ders çalışmaya başlamadan önce konuya odaklanmada zorluk çekerim 1,61 0,97 9 Ders çalışırken dikkatim kolaylıkla dağılır 1,56 1,00 10 Ders çalışırken motivasyonumu arttırması için çay/kahve/enerji içecekleri içerim 2,54 1,20 11 Ders çalışırken dikkatimi arttırması için çay/kahve/enerji içecekleri içerim 2,39 1,27 12 Ders çalışırken motivasyonumu arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım 0,29 0,77 (vitamin hariç) 13 Ders çalışırken dikkatimi arttırması için çeşitli tıbbi ilaçlar kullanırım 0,27 0,74 (vitamin hariç) 14 Ders çalışma ortamının gürültülü olması dikkatimin dağılmasına yol açar 0,99 1,10 15 Ders çalışırken cep telefonumun yanımda olması dikkatimin dağılmasına 1,49 1,12 yol açar 16 Dersleri günlük olarak takip eder ve çalışırım 1,46 1,11 17 Derslere sadece sınav dönemlerinde çalışırım 2,27 1,23 18 Ders çalışırken hedeflediğim amaca ulaşabilmek için zamanımı etkin kullanırım 2,33 1,00 19 Ders çalışırken temel kaynak olarak ders notlarını kullanırım 3,26 0,80 20 Ders slaytlarında konu içeriğinin iyi bir şekilde özetlenmesini tercih ederim 3,52 0,76 21 Ders slaytlarının kısa olmasını tercih ederim 3,10 1,05 22 Ders slaytlarının gereğinden uzun olması çalışma motivasyonumu 0,61 0,90 olumsuz etkiler 23 Ders çalışırken önemli bulduğum noktaları not eder ve altını çizerim 3,37 0,90 24 Ders notlarına ek olarak çeşitli materyallerden yararlanırım 2,40 1,17 (kitap/atlas/makale/internet vb.) 25 Çalışma sırasında konuları sesli olarak tekrar ederim 1,66 1,18 26 Ders konularını arkadaşlarımla tartışarak çalışmam benim için verimli geçer 2,26 1,16 27 Ders konularını arkadaşlarımla tartışarak çalışırım 1,59 1,05 28 Öğrendiğim yeni konuları eski konular ile ilişkilendiririm 2,27 1,06 29 Çalıştığım konuda anlamadığım yer varsa başka konuya geçmeden aynı 2,12 1,02 konuyu tekrar ederim *Likert tipi sorulara verilen cevapların (4-sürekli, 3-sıklıkla, 2-bazen, 1-nadiren, 0-hiç) değerlendirmesi 4 Eur J Ther 2017; 23: 1-7 Bahşi ve ark. Tıp fakültesi öğrencilerinin dikkat-motivasyon düzeyleri, çalışma ortam ve yöntemleri Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyeti ile Likert türü sorular arasında istatistiksel olarak anlamlı olan (p 0,05) parametrelerin incelenmesi Cinsiyet Ortalama* Standart sapma* p Ders çalışmaya başlamadan önce hangi derse çalışacağıma Kadın: 269 2,69 1,03 0,016 karar veririm ve sadece o derse odaklanırım Erkek: 211 2,92 1,10 Ders çalışmaya başlamadan önce konuya odaklanmada Kadın: 269 1,51 0,93 0,010 zorluk çekerim Erkek: 211 1,74 1,01 Ders çalışırken dikkatim kolaylıkla dağılır Kadın: 269 1,46 1,01 0,018 Erkek: 211 1,68 0,99 Ders çalışırken dikkatimi arttırması için çay/kahve/enerji Kadın: 269 2,52 1,20 0,009 içecekleri içerim Erkek: 211 2,21 1,34 Ders çalışma ortamının gürültülü olması dikkatimin Kadın: 269 0,88 1,08 0,008 dağılmasına yol açar Erkek: 211 1,15 1,12 Ders çalışırken cep telefonumun yanımda olması Kadın: 269 1,31 1,06 0,001 dikkatimin dağılmasına yol açar Erkek: 211 1,72 1,14 Dersleri günlük olarak takip eder ve çalışırım Kadın: 269 1,30 1,08 0,001 Erkek: 211 1,69 1,12 Derslere sadece sınav dönemlerinde çalışırım Kadın: 269 2,38 1,18 0,029 Erke
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks