Please download to get full document.

View again

of 140
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TISAL VROUWENWERK ANNABIJNS. Refreinen van. vermaledijde ketterij tot aan het bedrog in huwelijk en liefde. Samenstelling: Herman Pleij.

Category:

Food

Publish on:

Views: 12 | Pages: 140

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TISAL VROUWENWERK Refreinen van ANNABIJNS GRIFFIOEN Sterk geëmotioneerd gaat Anna Bijns de realiteit te lijfin het zestiendeeeuwse Antwerpen, van de vermaledijde ketterij tot aan het bedrog in huwelijk
Transcript
TISAL VROUWENWERK Refreinen van ANNABIJNS GRIFFIOEN Sterk geëmotioneerd gaat Anna Bijns de realiteit te lijfin het zestiendeeeuwse Antwerpen, van de vermaledijde ketterij tot aan het bedrog in huwelijk en liefde. Samenstelling: Herman Pleij. 't Is al vrouwenwerk Griffioen Redactie: prof. dr. W. van den Berg, prof. dr. E. K. Grootes, prof. dr. F.P. van Oostrom, prof. dr. H.Pleij, prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, prof. dr. J. Stouten. Voor dit deel: prof. dr. E.K. Grootes, prof. dr. F.P. van Oostrom. 't Is al vrouwenwerk Refreinen van Anna Bijns Samenstelling: Herman Pleij E Amsterdam Em. Querido's Uitgeverij B.V. 1994 Deze uitgave is mede tot stand gekomen dank zij een subsidie van het Prins Bernhard Fonds. Eerste druk, 1987; tweede druk, Copyright 1987 by Herman Pleij and Em. QJJerido's Uitgeverij B.V., Amsterdam. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Em. Querido's Uitgeverij B.V., Singel 262,1016 AC Amsterdam. No part ofthis book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permissionfrom Em. Querido's Uitgeverij B.V., Singel 262, 1016 AC Amsterdam. ISBN / CIP/NUGI 310 Inhoud Refreinen 6 Nawoord II2 Lijst van stokregels 131 Artificiaal geesten, die na kunste haakt, Niet en is 't gemaakt dan uit rechte trouwen sterk. Neemt hieraan gemerk, opdat gij die jonste smaakt. Al is er iet misraakt, peinst, 't is al vrouwenwerk. Bekwame zinnen, onder correctie rene Ik mij stelle; mag wijsheid in mij vermeerd zijn, In kunsten kenne ik mijn perfectie kiene, Nog leerkind: dus meesters moeten geëerd zijn. Seer geerne wil ik van kunstenaars geleerd zijn. Liefde tot der waarheid, om 's geloofs versterken, Heeft mij zonder verdriet uit jonsten doen werken. 6 Ongebonden best, weeldig wijf zonder man Het es goed vrouwe zijn, maar veel beter here. Gij maagden, gij weduwen, onthoudt dees lere: Niemand hem te zere om houwen en spoede. Men zeit: daar geen man en es, daar en es geen ere; Maar die gekrijgen kan kost en kleren, Niet haast haar en kere onder eens mans roede. Dit is mijnen raad: weest op uw hoede, Want zo ik bevroede, ik zie 't gemene, Als een vrouwe huwt, al is ze eêl van bloede, Machtig van goede, zij krijgt aan haar bene Enen groten worpriem. Maar blijft zij alle ne, En zij haar rene en zuver gehouden kan, Zij es here en vrouwe, beter leven nooit gene. Ik en acht niet kiene 't huwelijk, nochtan Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Proper meiskens werden wel lelijke vrouwen, Arm dan ten, arm sloren: hoort jong met den ouwen! Dit zou mij doen schouwen 't houwelijk voorwaar. Maar, wachermen, als zij den man eerst trouwen, Zij menen de liefde en mag niet verkouwen; Dan is 't hem berouwen eer een half jaar. Och, het pak des houwelijks is al te zwaar! Zij weten 't klaar, die 't hebben gedragen. Een vrouwe maakt door vreze menig misbaar, Als de man hier en daar gaat druk verjagen, Drinken en spelen bij nachte, bij dagen. Dan hoort men beklagen dat men ooit began, Dan en mogen u helpen vrienden of magen. 7 Dus hoort mijn gewagen en wacht er u van: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ook komt de man somtijds dronken en prat, Als d'wijf haar gewracht heeft moede en mat; Want men moet al wat doen, zal men 't huis bestieren. Wil zij dan eens roeren haar snatergat, Zo wordt zij geslagen met vuisten plat; Dat dronken, vol vat moet ze obedieren. Dan doet hij niet dan kijven en tieren, Dat zijn de manieren: wee haar die 't smaakt! Loopt hij dan elders bij Venus' kamenieren, Peinst, wat blijder sieren men thuis dan maakt. Gij maagden, gij weduwen, aan ander u spaakt, Eer gij ook geraakt in zulken gespan. Al waar 't dat gij mij al contrarie sp raakt, Mij en roekt wie 't laakt, ik blijf er weer an: Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ene vrouwe ongehoud moet derven 's mans gewin; Zo en derf zij ook niet wachten zijnen zin. En, na mijn bekin, de vrijheid is veel weerd. Zij en werdt niet begrezen, gaat zij uit of in. En al moeste zij leven op haar gespin, Voorwaar veel te min zij alleen verteert. Een ongebonden vrouwe wordt alom begeerd. Al is 't dat ze ontbeert eens mans profijt, Zij is meester en vrouwe aan haren heerd. Te gane onverveerd, dat 's een groot jolijt. Zij mag slapen en waken na haren appetijt, Zonder iemands verwijt; blijft ongebonden dan, De vrijheid te verliezen, geen meerder spijt. Vrouwkens, wie gij zijt, al kreegdij enen goeden Jan, Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. 8 Al is een vrouwe nog zo rijk van haven, Veel mans die achten ze als haar slaven. Ziet toe, als ze u laven met schonen prologen, En gelooft niet zo zaan, maar laat ze draven, Want mij dunkt, de goei mans zijn witte raven. Acht niet wat gaven zij u brengen voor ogen: Als ze een vrouwe hebbe in 't nette getogen, Is liefde vervlogen, dit zien wij wel. In 't houwen wordt menige vrouwe bedrogen, Die moeten gedogen groot zwaar gekwel; Haar goed werdt verkwist, de man valt haar fel. 't En es vrij geen spel, maar nooit zwaarder ban. 't Es somtijds om 't geldeken en niet om 't vel, Dat de zelke zo snel liep dat hij stan. Ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage Gij proper meiskens, gij enge dierkens, En jonge gezellen, wild van manierkens, Wilt u niet zo schierkens om huwen stellen. Gij speelt nu bij nachte lustig en fierkens Voor uws liefkens deurkens met herpen, met lierkens. Zij troten als mierkens, dees jonge gezellen, Om huwen zij vrienden en magen kwellen. En wilt u niet versnellen, zijt koel van zinne; Die vruchten des huwelijks wil ik vertellen. Wilt 't wel spellen, wat huwen heeft inne: Al schijnt de liefde zeer heet ten beginne, Zorge doet de minne slappen alle dage, Zij maakt kousen vol palingen, een scherpe kinne En kaken dinne; hoort wat ik gewage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. 9 Alzo zaan als de bruiloft es geënd, Zo begint de zorge, waar gij u keert of wendt; Om 'l'argent' men zendt van alle zijen. Es er 't geld dan dunne, zo is 't hof geschend. Waar blijft dan d'arm bruigom? Jongers, dit bekent: Als gij loopt en rent om huwen, om vrijen, Dan moet gij gaan slaven, zuldij bedijen, En vreugd vertijen, hoort vrouwen en mannen. Sober gewin doet ook zelden verblijen; Dan is er allijen, vreugd is er gebannen, Daar gebreken schotelen, potten en kannen, Teilen en pannen, tafele en schrage; Kundij niet gewinnen, zo heet gij een hannen. Die dus is gespannen, die dat hij 't verdrage. Het waar goed houwen, maar 't zorgen is de plage. Dan wordt hij Jan Splijtmijte. Eens verkwiste hij 't goed, Nu telt hij de gorte. Eerst had hij enen moed, Dees arm bloed nu alle solaas ontbeert. Die voortijds zo milde was, is nu zo vroed. Wat hij werkt of slaaft, 't is al tegenspoed. Hij dunkt mij verwoed, die een wijf begeert: 't Is een plage boven plage, bij gans peerd. Enen kouden heerd, turf noch hout om branden, Peinst hierom, jongers, hiervoor zijt verveerd. Dan werden verteerd juwelen en panden. Het es kwaad neringe doen met ijdelen handen, En geen brood in de tanden maakt een ijdel mage. Elk wacht hem te springen in zulken banden, Opdat hij met schanden na niet en klage: Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Dan is er Bele: ailacen, wachermen, Wat dede ik gehuwd, God moet's ontfermen! 10 Dan zijn de termen kijven en vloeken, De fradden ook aan de oren zwermen. d'een krijt van kouwen, d'ander van honger kermen. Dan moet Jan ook wermen der kinderdoeken. 't Is: vader, geeft appelen, moeder geeft koeken. Men dicht er af boeken, zij weten 't die 't gevoelen: Het is er hoofdzweer in allen hoeken. Dan is 't: wilt geld zoeken om wiegen, om stoelen; d'ene wil eten, d'ander kakken of poelen. Nooit zulken woelen: 't verlede hem die 't zage. Is 't kind dan bedreten, zo moeten zij 't spoelen. Dit doet liefde koelen, die groot was van behage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. Prinsen, prinsessen, die treden Venus' paden, Blijft ongebonden, ik zou 't u raden, Wilt dit pak niet laden, wacht u voor den stoot, Loopt niet zere om huwen, maar gaat met stad en. Peinst, hongerige buiken zijn kwaad om verzaden Met der schapraden, daar men brood buiten sloot. Veel kinder breken 't hood, geen zorge zo groot; Een op den schoot, nog ene in 't lijf, Drie, viere om den haard, zij maakten u bloot: Al had dij schepen, boot, gij werdt een katijf. God zoude verezelen, trouwde Hij een wijf. Meiskens, houdt u ook stijf, zijt om trouwen trage. Al dunkt u nu 't vrijen goed tijdverdrijf, 't Werdt na wel gekijf; die 't proeven ik vrage. Het waar goed huwen, maar 't zorgen is de plage. II Ongebonden best, weeldig man zonder wijf Gezellen en weduwnaars, beide jong en oud, De vrijheid is beter dan zilver of goud. Volgt Paulus' lere, ik en rade u niet el: Blijft ongebonden; 't is geringe getrouwd, Dat lange berouwt: wijs is hij die 't schouwt. 't Houwen is avontuurlijk, dit ziet men wel: Krijgt een man een wijf, die kwaad is en fel, Wederspannig, rebel, Hij laat er zijn vel; Op aarde geen armer martelare. Peinst, jongers, die om huwen loopt zo snel: 't En es vrij geen spel, Maar een eeuwig gekwel. Die wil huwen, mag wel zijn in groten vare, Want een kwaad wijf is zeker een kwade ware, Een eerdse helle, een eeuwig gekijf. Dus derf ik wel zeggen in 't openbare: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Men mag enen man niet kwader vloeken Dan met enen wijve. Die 't huwen zeer zoeken, Zijn zotter dan zot, ik wil 't u betonen. Die vrouwen en behoeven heensdaags geen doeken; Ziet hoe zij verkloeken: zij dragen de broeken, De mans moeten in de turfhoek wonen. Dan preken zij 's daags wel zeven sermonen. 't En mag u niet schonen, Gij manspersonen: Gij weet of ik liege, die 't somtijds proeft. Geeft haar enen slag, zij en zal u niet honen Maar dubbel lonen, Met stoelen kronen. 12 Gij moet 't al bezorgen, dat in huis behoeft, Of gij wordt begrezen en kwalijk getoefd. Gij jonge gezellen, wat hebdij in uw lijf, Dat gij u gaat bedroeven, eer u God bedroeft! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Gaat een man somtijds een kanneken drinken, 's Avonds is er de simme, dit 's goed om dinken; Dan zeit ze met enen grammen aanschijne: Vuil dronkaard, vol vat, hoe komdij hier stinken! Gieten en schinken, 't glaasken klinken, Dit is uw ambacht, dus verteerdij d'mijne; Ik drinke krank bier, gij gaat te wijne. Dit 's haar doctrijne Achter de gardijne. Dan roept ze: staat oppe, gaat winnen uw brood; Ik sliepe zo lief met enen zwijne Als met den kokijne. Dit 's zijn medicijne; Hem diende veel beter een kandeelken in 't hood. Horen 't de liên, de man werdt van schaamten rood. Dan peinst hij: ailacen! arm, onzalig katijf, Wat dede ik gehuwd, ik waar beter dood! Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Mocht zulk man van den wijve zijn verlost, Hij zoude te Rome, al zoude hij te post Alle dagen geven twee gouden dukaten: 't En es niet om zeggen, wat een wijf al kost! Gevoederd, gevost, frisselijk gedost, Willen zij gaan pronken langs der straten. Wil 's de man niet geven, zij zullen hem haten Als balling verwaten; Hij en derf 's niet laten. 13 Dan moeten zij hebben enen slependen koers, Paternosters, riemen met guldenen platen, Groot boven maten. Dan gaan zij blaten Met gefronsten halsdoeken, lampers of floers, Daar de borstkens doorschijnen, recht op zijn hoers, Geluwe, dunne doeken, gestijfd wel stijf. Zeggen de mans hiertegen, zo heten 't boers. Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Prinse, de vrouwkens zijn gaarne proper en mooi; Rustig op zijn hoofs, na den nieuwen tooi Moeten de habijten gemaakt, gesneden zijn. Hoe zuur dat den man wordt, zij achten 't niet een hooi. Al zouden zij te Walem gaan tappen rooi, Zij zouden wel willen in alle steden zijn. Ter kermessen, ter feesten moet gereden zijn; Dus wilt als heden zijn, Het moet geleden zijn. 't Waar van node, dat zij alle nieuwigheid zagen. d'wijf wil ook van den man altijd gebeden zijn. Moet zij beneden zijn, Zij zal t'onvreden zijn. Zij vechten om d'meesterschap ook met vlagen. Spreekt de man een haastig woord, zij loopt klagen Tot haren commeren: dit 's der vrouwen bedrijf. Dus zeg ik nog eens, wien 't mag mishagen: Ongebonden best, weeldig man zonder wijf. Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen Ik mag wel klagen, ik heb 's van doene, Ailacen, wacharmen, want ik ben verwijfd. 14 Ik eet van den Prekaren, avond en noene, En nochtans en ben ik niet zo koene Een woord te kikken, hoezere zij kijft. Ees 't dat mij dezen duivel nog lange bij blijft, Ik zal van kwaadheden mijn galle spouwen, Want wanneer de laudate haar doeken stijft, Zo moet ik ze kloppen en helpen houwen: Ik woon in de parochie van Onzer Vrouwen. Dan zeit zij: bloeiken, uw ogen druipen, De baarlijke nikker dede mij u trouwen. 's Morgens roept zij: staat op, gij duipen, Haast u geringe, maakt mij een zuipen En suiker 't wel, of u naken slagen. Zij zou mij doen in een muizenhol kruipen, Wanneer zij spreekt; dan zeg ik met vlagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Wanneer zij opstaat, moet ik mij rassen d'bedde te maken, d'we1k ik liever ontbeerde. Ook doet ze mij de schotelen wassen, Den pispot uitgieten, en de assen Die moet ik ook uitdragen van den heerde; Waar 't dat ik den vloer niet schoon en keerde, Zo mocht mij wel gruwelen, dat ik leve. Och, mijn wijf is zo geringe te peerde En wanneer zij kijft, sta ik en beve. Want als ik haar eens een snauwken geve, Dan moet ik zo deerlijk haar vuisten bezuren. Het kwaad jaar bracht mij ooit aan dees teve. Zij doet mij den ketel en den hangel schuren, Het wermoes scherven, de pappe ruren, De strate keren, het slijk wegdragen, De goten rumen, dit zijn haar kuren. 15 Hierom zegge ik meest alle dagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ook moet ik haspelen alle haar spillen, 's Avonds als ik zitte bij de viere, En liet ik ze warren, zij zou mij villen. Wanneer dat kind krijt, zo moet ik 't stillen, Op 't knieken zetten, en zingen tiereliere. En als 't hem bescheten heeft, moet ik schiere Het grofste gruis van den doeken spoelen. Pis, kindeken, pis pis, ik dan krajiere, Wanneer dat 't kakken wille ofpoelen. Dan moet ik hem ook de pappe koelen En in den mond steken, ik en mag 's niet onvliên. Nochtans, zo mij dunkt dat de liên gevoelen, En heb ik er niet een teenken ane misschien. Met goeder hulpen van anderen liên Heb ik 't gemaakt, dit doet mij klagen; Ailacen, ik moet door de vingers zien, AI speelt zij kwaad hoerken, of zij zou mij kragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Dan moet ik d'wicht ook in slape wiegen, Of 't hoerenkind zou zijnen endelderm uitkrijten, En liet ik 't krijten, 't en zou mij niet liegen, Zij zou mij zo dapper in mijn tuiten vliegen, Want wanneer dat balg krijt, wil zij 't mij wijten. Ik eet dik wils stokvis voor mijn ontbijten, En daartoe moet ik muilenbier drinken. Ik moet haar kladden afdoen, zou 't mij niet spijten, Haar kleren keren; ook moet ik gedinken Haar schoenen te vagen, haar zolen doen blinken. En wanneer haar pollen t'onzend zijn, Doet zij mij dienen, al zou zij verzinken 16 Ter tafelen, en zendt mij om bier en om wijn. Mocht ik mede brassen, zo waar 't nog fijn, Maar neen ik, niet dan de beenderkens knagen. Anderen toont zij een blijde aanschijn, Maar in mij heeft zij zeer klein behagen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Ik moet haar water halen, langen en reiken, Al doen dat zij mij heet, zonder verdrieten, Ook moet ik de kleren stellen te weiken, Haar helpen wassen, en als zij bleiken, Moet ik water putten en de kleren begieten. Ook moet ik ze thuis kruien, zonder verschieten; Dan moet ik nog de kindsdoeken drogen, Of ik zou krabben eten en vuistlook genieten. Ik zou somtijds wel littekens togen; Zij smeet mij laatstent twee blauw ogen Omdat ik vergat dat zij mij had belast, En eens begoot zij mij met kamerlogen, Omdat ik ons hennen niet en had getast. Wanneer ik iet doe, dat haar mispast, Dan wil zij mij uit den bed de jagen. Weer ik spreke of dat ons hondeken bast, Daar zoud' ze al evenvele naar vragen: Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen. Nooit man en geraakte aan vuilder laudate Ik ben gehuwd, ailacen, wacharmen! Ter droever tijd verhing ik mij aan de slore, Want al zoud' ik razen, God moet 's ontfarmen, Zij en zou niet gaan uit haren spore. Zeg ik haar iet, dat gaat haar ter eender ore 17 Inne, ter ander uite, al is 't mij pijne. Klappen en drillen, dit 's haar werk, zo ik hore, Altijd van huis en nemmermeer thuis te zijne. Met mij te biere gaan of te wijne, Dat zou zij wel liever doen dan spinnen. Ik verteerde een krake (dus verkwist zij d'mijne) Met haar, eer ik enen boot zou winnen. Dan roept zij de katte, dan lokt zij de hinnen, Dan vlooit zij den hond, dit 's mij klein bate. Dus zoekt zij de bij Ie, des waan ik ontzinnen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Het mos wast t' onzend ook uit den potten, Zo schoon kan ze mijn wijf houden zonder schuren. Haar lijnwaad laat ze in den tobbe verrotten, 't Werd haar eens verweten van onzen geburen. Op strate staan gapen, dit zijn haar kuren. Dus draagt zij den dag vast uite met manden, Maar d'bier en laat zij in 't vat niet verzuren: Ik gevoel 't aan d'minderen van mijnen panden. Zij is traag in 't werk, maar kloek in de tanden, En tegen den spinrok leit zij in veten. Zij en zal geen weren krijgen aan haar handen, Want ik en zag ze nooit van werken zweten. Al kwam zij ergens uit der zoutketen, Zo blinkt zij, wanneer zij komt op 't strate. Zal zij haar aanzicht wassen, ik moet haar heten: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Zij prijst alle ding wanneer 't is gedaan, Want zij is zo lui, zij en mag niet zien werken. 's Morgens wanneer ik te werke wil gaan, Zo zeg ik: wijfken, om vreeds versterken, Staat oppe en wil ons profijt aanmerken, 18 En voegt u aan 't werk, vrij als de koene. Dan leit zij en ronkt gelijk een verken, En keert haar omme en slaapt tot der noene. Als ik waan gaan eten, ees 't nog al te doene. Is 't warmoes gezoden? zeg ik bij tijen; Dan zeit zij: och Jan, zwijgt van zelken sermoene, Zou ik wermoes scherven, ik mocht mij snijen. Zij geeft mij koud botermelk, ik moet mij lijen, Hoewel ik liever wat anders ate. Het waar onmogelijk dat ik zou bedijen: Nooit man en geraakte aan vuil der laudate. Zeg ik: mij diende wel wat warms in 't hood, Zij zeit: ik en kan geen vuur gestoken. Boter en kaze, appelen en brood, Dit zet zij mij vore, in ernste gesproken. Dan zeit zij, al zou zij haar staartbeen kroken: Lust u wat anders, haal 't in 't cabaret, Ik ben al ziek, ik en kan niet gekoken. Dan loop ik wat halen, ik en mag niet bet; Zaagt gij hoe zij dan haar tanden wet! Zij mag haar droge wel, en niet min haar natte: Een schoudere en es haar maar een banket, Zij aat wel een kieksken daartoe op haar zatte; Zij krijgt den besten deel, hoe ik er om pratte, Van spijzen en van dranke ook wel haar mate. Maken wij schotelen vuil, die wast de katte: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Prinse, als ik wane gaan rusten, Dan vinde ik ons bedde nog ongemaakt. Al hiet ik 't haar maken, 't en zou haar niet lusten, Dus doe ik 't zelve, hoezere mij vaakt. Wel zeven weken, 't wordt van mij gelaakt, 19 Zou zij uit haren bed de wel kruipen Zonder herrnaken; hoe ben ik mesraakt Aan dees lui dante, arm schamel duipen! Zij maakte mij laatstent wat warms om zuipen, En dat moest ik met groten beden bejagen. Doen liet ze 'r haren neuze in druipen; Wien en zoude zelken werk niet meshagen? In enen jare en zou zij haren vloer niet vagen, God weet wat ik nog in de penne late. Dus mag ik wel zeggen, wat helpt mijn klagen: Nooit man en geraakte aan vuilder laudate. Dus doende brengt zij den tijd vast deure Ik heb een wijf, beter hadde ik gene, Want alle haar doen is van kleinen profijte. Zij zoude wel meer verteren allene Dan ik zou winnen: hierop ik bene. Van kwaadheden ik somtijds nalijks splijte, Omdat ik mijnen tijd met haar verslijte; Den nekker bracht mij ooit in dit perket. Nooit man en kreeg zo aalweerdige tij te; Z
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks