Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Toelichting over de behandeling van:

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:
Transcript
Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van: Het college van B&W van 29 mei 2012 Doel: Toelichting: Opinie vormen Inhoud brief Bij brief van 23 april 2012 stelden de fracties van GroenLinks en PvdA vragen aan het college over de mogelijkheid van een gemeentelijk voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid. Het college schrijft in zijn antwoord van 29 mei 2012 onder meer dat het college niet bevoegd is om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn eigen regels te stellen bij het verlenen van vergunningen aan circussen. Verder geeft het college aan dat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid na de zomer van 2012 aan de raad wordt voorgelegd. Agendering De fractie van GroenLinks heeft verzocht om agendering van de brief, met daarbij de volgende motivatie: Reden is dat het college aangeeft geen mogelijkheden te hebben tot het voeren van een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. Een aantal gemeenten in Nederland voeren zo'n voorkeursbeleid echter wel en wij denken dat er dus wel mogelijkheden zijn. Daarover willen we graag van gedachten wisselen met de andere fracties en het college. Naam steller: steller: E. Dupont Tel. steller: Bijlagen: 1. Brief van het college van B&W d.d. 29 mei 2012 over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Ter inzage via dropbox, internet, Raadsgriffie en Informatiebalie 1. Vragen van GroenLinks en PvdA d.d. 23 april 2012 over Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links en PvdA Nijmegen inzake voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fracties van Groen Links en de PvdA hebben ons op grond van artikel 39 van het Reglement van orde voor de raad van Nijmegen vijf schriftelijke vragen gesteld over de wenselijkheid van een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. Zij vragen ook om een nieuwe evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid, die eerder was uitgesteld tot eind Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO30, Elly Dupont, 9316 ambtelijk voorstel 15 mei 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Bijgaande brief aan de fracties van Groen Links en de Partij van de Arbeid vast te stellen. Paraaf akkoord Leidinggevende V. Kroes, MO30 Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel X Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 29 mei 2012 nummer: 3.22 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc Directie Inwoners Aan de fractie van Groen Links t.a.v. Mevrouw S. Witsenhuijsen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen 29 mei 2012 Ons kenmerk MO30 / Contactpersoon E. Dupont Onderwerp Beantwoording vragen conform artikel 39 van het reglement van orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren. uw brief Direct telefoonnummer (024) Geachte mevrouw Witsenhuijsen, U heeft namens de fracties van Groen Links en de PvdA op 23 april 2012 schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid van een gemeentelijk voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren, waarbij u verwijst naar de vragen die de PvdA-fractie hierover op 11 maart 2011 heeft gesteld. U stelt op grond van artikel 39 van het Reglement van orde de volgende vragen: 1. De laatste evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid is in 2008 uitgevoerd; is het college het met ons eens dat het tijd wordt voor een nieuwe evaluatie en dat verder uitstel onwenselijk is? Ja, ook wij vinden verder uitstel niet wenselijk. In het raadsbesluit van 3 juni 2008 (120/2008) over het dierenwelzijnsbeleid hebben wij aangegeven dat het dierenwelzijnsbeleid eind 2010 geëvalueerd zou worden. In verband met capaciteitsproblemen hebben wij deze evaluatie toen moeten uitstellen tot eind Wanneer staat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid nu gepland? Zoals hierboven is aangegeven, hebben wij de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid tot onze spijt nog niet kunnen uitvoeren. Wij kunnen u nu toezeggen dat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid na de zomer van 2012 aan uw raad zal worden voorgelegd. 3. Bent u met ons van mening dat het niet wenselijk is dat wilde dieren gebruikt worden in circussen, gezien de negatieve effecten die dit voor deze dieren met zich meebrengt? Met het raadsbesluit van 3 juni 2008 (120/2008) is uw raad ermee akkoord gegaan het beleid ten aanzien van circussen met wilde dieren nader te bekijken na het onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2009 heeft toenmalig minister Brief aan GL.doc Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Vervolgvel 1 Verburg het onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden met de belofte nadere regelgeving te ontwikkelen. In februari 2012 heeft demissionair Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dhr. Bleker, een nieuwe Nota Dierenwelzijn aan de Tweede Kamer aangeboden die voortbouwt op de nota van In de nieuwe nota is geen besluit genomen over een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. 4 Is het college het met ons eens dat dierenwelzijn een belangrijk criterium zou moeten zijn voor het verlenen van vergunningen aan circussen? Nee, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is uitputtend bedoeld voor dierenwelzijnsbeleid. Wij zijn niet bevoegd om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn eigen regels te stellen bij het verlenen van vergunningen aan circussen. Dit kan alleen wanneer bijvoorbeeld de openbare orde of de veiligheid in het geding zijn. Demissionair Staatssecretaris Bleker heeft dit bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer ( ) naar aanleiding van Kamervragen over circusdieren. Hij geeft daarin aan dat de regelgevende bevoegdheid van gemeenten wordt begrensd door regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. 5. Is het college bereid om, gezien het voorgaande, vooruitlopend op de evaluatie zich uit te spreken voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen? Nee, uit het bovenstaande blijkt dat het landelijk beleid op het gebied van circusdieren niet is gewijzigd. Op basis van de huidige regelgeving zien wij geen juridische grondslag ons standpunt te wijzigen ten opzichte van Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg : Brief aan GL.doc Directie Inwoners Aan de fractie van de PvdA t.a.v. Mevrouw A. Arzbach Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen 29 mei 2012 Ons kenmerk MO 30 / Contactpersoon E. Dupont Onderwerp Beantwoording vragen conform artikel 39 van het reglement van orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren. uw brief Direct telefoonnummer (024) Geachte mevrouw Arzbach, U heeft namens de fracties van Groen Links en de PvdA op 23 april 2012 schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid van een gemeentelijk voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren, waarbij u verwijst naar de vragen die de PvdA-fractie hierover op 11 maart 2011 heeft gesteld. U stelt op grond van artikel 39 van het Reglement van orde de volgende vragen: 1. De laatste evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid is in 2008 uitgevoerd; is het college het met ons eens dat het tijd wordt voor een nieuwe evaluatie en dat verder uitstel onwenselijk is? Ja, ook wij vinden verder uitstel niet wenselijk. In het raadsbesluit van 3 juni 2008 (120/2008) over het dierenwelzijnsbeleid hebben wij aangegeven dat het dierenwelzijnsbeleid eind 2010 geëvalueerd zou worden. In verband met capaciteitsproblemen hebben wij deze evaluatie toen moeten uitstellen tot eind Wanneer staat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid nu gepland? Zoals hierboven is aangegeven, hebben wij de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid tot onze spijt nog niet kunnen uitvoeren. Wij kunnen u nu toezeggen dat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid na de zomer van 2012 aan uw raad zal worden voorgelegd. 3. Bent u met ons van mening dat het niet wenselijk is dat wilde dieren gebruikt worden in circussen, gezien de negatieve effecten die dit voor deze dieren met zich meebrengt? Met het raadsbesluit van 3 juni 2008 (120/2008) is uw raad ermee akkoord gegaan het beleid ten aanzien van circussen met wilde dieren nader te bekijken na het onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2009 heeft toenmalig minister Brief aan PvdA.doc Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Vervolgvel 1 Verburg het onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden met de belofte nadere regelgeving te ontwikkelen. In februari 2012 heeft demissionair Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dhr. Bleker, een nieuwe Nota Dierenwelzijn aan de Tweede Kamer aangeboden die voortbouwt op de nota van In de nieuwe nota is geen besluit genomen over een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. 4 Is het college het met ons eens dat dierenwelzijn een belangrijk criterium zou moeten zijn voor het verlenen van vergunningen aan circussen? Nee, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is uitputtend bedoeld voor dierenwelzijnsbeleid. Wij zijn niet bevoegd om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn eigen regels te stellen bij het verlenen van vergunningen aan circussen. Dit kan alleen wanneer bijvoorbeeld de openbare orde of de veiligheid in het geding zijn. Demissionair Staatssecretaris Bleker heeft dit bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer ( ) naar aanleiding van Kamervragen over circusdieren. Hij geeft daarin aan dat de regelgevende bevoegdheid van gemeenten wordt begrensd door regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. 5. Is het college bereid om, gezien het voorgaande, vooruitlopend op de evaluatie zich uit te spreken voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen? Nee, uit het bovenstaande blijkt dat het landelijk beleid op het gebied van circusdieren niet is gewijzigd. Op basis van de huidige regelgeving zien wij geen juridische grondslag ons standpunt te wijzigen ten opzichte van Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg : Brief aan PvdA.doc reg.nr. i-.c o oc^-^ s procesverantw.: I (^ i*^ GROEN I. class.nr.: 2 h km GEMEENTE NUMEGfiN.. faadaan; Schriftelijke vragen inzake voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Nijmegen, 23 april 2012 Aan: Van; Onderwerp: College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Simone Witsenhuijsen en Anneke Arzbach Schriftelijke vragen inzake voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Geacht college, Op 11 mei 2011 heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mogelijkheid van een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. Het college heeft deze vragen beantwoord door te verwijzen naar een evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid en aangegeven dit ondenwerp daarin mee te nemen. Deze evaluatie was eerder gepland eind 2010, maar is uitgesteld tot eind Inmiddels is deze termijn ruimschoots verstreken en staat er binnenkort weer een circus met wilde dieren in de gemeente Nijmegen. Navraag leert ons dat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid nog niet heeft plaatsgevonden. Gezien het bovenstaande hebben de fracties van GroenLinks en PvdA Nijmegen, op grond van artikel 39 van het Reglement van orde voor de raad van Nijmegen, de volgende schriftelijke vragen: 1. De laatste evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid is in 2008 uitgevoerd; is het college het met ons eens dat het tijd wordt voor een nieuwe evaluatie en dat verder uitstel onwenselijk is? 2. Wanneer staat de evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid nu gepland? 3. Bent u met ons van mening dat het niet wenselijk is dat wilde dieren gebruikt worden in circussen, gezien de negatieve effecten die dit voor deze dieren met zich meebrengt? 4. Is het college het met ons eens dat dierenwelzijn een belangrijk criterium zou moeten zijn voor het verlenen van vergunningen aan circussen? 5. Is het college bereid om, gezien het voorgaande, vooruitlopend op de evaluatie zich uit te spreken voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen? We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, Simone Witsenhuijien GroenLinks Nijmegen Anneke Arzbach PvdA Nijmegen
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks