Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Toruń: Usługi przewozowe autokarami Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Category:

Marketing

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Toruń: Usługi przewozowe autokarami Numer ogłoszenia: ;
Transcript
1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Toruń: Usługi przewozowe autokarami Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozowe autokarami. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych autokarami (osoby + bagaż) dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Wykonawca będzie świadczył usługi sukcesywnie zgodnie z wykazem zapotrzebowań wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Usługi przewozowe Wykonawca będzie realizował autokarami posiadającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących, zgodnie z liczbą wskazaną dla poszczególnych przewozów w treści wykazu zapotrzebowań (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Usługi przewozowe Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć autokarami: a) turystycznymi, b) sprawnymi technicznie z ważnymi badaniami technicznymi, c) ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, d) spełniającymi co najmniej normę Euro 4 (Europejski standard emisji spalin), e) wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, f) wyposażonymi w sprawną klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, g) z odpowiednią przestrzenią bagażową i miejscem na bagaż podręczny (z możliwością przechowywania bagażu typu torba turystyczna, plecak), h) nie posiadającymi reklam innych Uczelni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia autokarów przed planowanymi wyjazdami w zakresie ich zgodności z wymaganiami SIWZ. 6. Zakres zamawianych usług będzie obejmował: a) przewozy zaplanowane i wskazane w wykazie zapotrzebowań tj.: przewóz studentów i pracowników Zamawiającego - w ramach realizowanych przez Zamawiającego zajęć dydaktycznych oraz dzieci pracowników - w ramach organizowanych przez Zamawiającego kolonii i obozów, (wymagane 6 autokarów w związku z pokrywającymi się terminami zaplanowanych wyjazdów). b) przewozy niezaplanowane wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego, a związane z obsługą np. konferencji, różnych uroczystości, pogrzebów itp., (wymagana gotowość dysponowania 4 autokarami; liczba ta wynika z doświadczenia z lat ubiegłych). 7. W przypadku przewozu dzieci na kolonie i obozy, stan techniczny autokarów oraz dokumenty pojazdu będą każdorazowo przed wyjazdem poddawane kontroli przez policję.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100) III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym pojazdami samochodowymi wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt SIWZ) oraz dokumentów określonych w punkcie SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny 3 Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje 10-cioma autokarami turystycznymi spełniającymi wymagania Zamawiającego tj.: sprawnymi technicznie z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającymi co najmniej normę emisji spalin Euro 4, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 roku, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, z odpowiednią przestrzenią bagażową i miejscem na bagaż podręczny oraz kierowcami w liczbie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w wykazie zapotrzebowań - załącznik nr 1 do SIWZ. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia; III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia; III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja) wymagane jest załączenie do oferty pisemnego umocowania (pełnomocnictwa) stwierdzającego ustanowienie Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli powyższe uprawnienie wynika z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum), do oferty w miejsce pełnomocnictwa można załączyć ten dokument. 2.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin zgłoszenia wykonania usługi - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1, pok. 5, Toruń. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zaopatrzenia i Transportu, ul. Wileńska 1, pok. 5, Toruń. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 5.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks