Please download to get full document.

View again

of 74
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Category:

General

Publish on:

Views: 28 | Pages: 74

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...
Transcript
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI... 5 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 İŞLETME BİRLEŞMELERİ NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 6 FİNANSAL VARLIKLAR VE BORÇLAR NOT 7 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GİDERLER NOT 8 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 11 STOKLAR NOT 12 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 13 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 14 DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER BORÇLAR NOT 15 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR NOT 16 KARŞIKLIKLAR NOT 17 TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 18 ÖZKAYNAKLAR NOT 19 ESAS FAALİYET GELİRLERİ NOT 20 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ NOT 21 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 22 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR/GİDERLER NOT 23 FİNANSAL GELİRLER/GİDERLER NOT 24 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER NOT 25 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 26 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 27 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 28 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI NOT 29 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ NOT 30 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 31 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR NOT 32 EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş (*) Not referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal varlıklar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar 8, Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Valıklar Peşin ödenmiş giderler Diğer finansal varlıklar Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar (*) Bakınız dipnot Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2015 tarihinde Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç ve Muhasebe Müdürü Lütfü Vardı tarafından imzalanmıştır. Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KAYNAKLAR Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Not referansları Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar 8, İlişkili olmayan taraflara borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş gelirler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Pay ihraç primleri Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler Geri alınmış paylar 18 (1.195) (1.195) Geçmiş yıl karları Net dönem karı Toplam kaynaklar Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Not 1 Ocak - 1 Ocak - referansları Hasılat Satışların maliyeti (-) 19 ( ) ( ) TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR Genel yönetim giderleri (-) 20 (17.920) (19.633) Pazarlama giderleri (-) 20 (13.636) (6.398) Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 22 (22.888) (1.108) ESAS FAALİYET KARI Yatırım faaliyetlerinden gelirler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansal gelirler Finansal giderler (-) 23 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI Dönem vergi gideri (-) 26 (2.943) (1.321) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEMKARI DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI - - DÖNEM KARI Pay başına kazanç 2,12 0,38 Sürdürülen faaliyetlerden pay başına Kazanç 25 2,12 0,38 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar - - Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak - - DİĞER KAPSAMLI GELİR - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam Kapsamlı (Giderin) / Gelirin Dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar (1.027) - Ana ortaklık payları Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Kardan Ana ortaklığa Kontrol gücü ayrılmış Geçmiş Net ait olmayan Ödenmiş Geri alınmış Pay ihraç kısıtlanmış yıllar dönem toplam paylara Özkaynak sermaye paylar primleri yedekler karları karı özkaynaklar ilişkin özkaynaklar toplamı 1 Ocak (1.195) Transferler ( ) Temettü dağıtımı (61.400) - (50.000) - (50.000) Toplam kapsamlı gelir Aralık (1.195) Ocak (1.195) Transferler ( ) Temettü dağıtımı (*) (29.963) - (29.963) (29.963) Toplam kapsamlı gelir (1.027) Konsolidasyon kapsamındaki değişiklikler (**) Kontrol gücü olmayan paylarla yapılan işlemler (***) (59.124) - (59.124) (8.926) (68.050) 31 Aralık (1.195) (*) Bakınız: Not 18. (**) Bakınız: Not 4. (***) Kontrol gücü olmayan paylarla olan işlemler; Şirket in 2 Eylül 2014 tarihinde Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı ındaki ortağı Torun Yapı ya ait olan %30 luk payları TL karşılığında satın alması neticesinde ödenen tutar ile Şirket in 30 Haziran 2014 tarihindeki %30 luk payına düşen (8.262 TL) arasındaki farkın ve Şirket in 3 Kasım 2014 tarihinde Torunlar GYO-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı ndaki ortağı Torunlar Gıda ya ait olan %5 lik payları TL karşılığında satın alması neticesinde ödenen tutar ile Şirket in aynı tarihte %5 lik payına düşen (664 TL) arasındaki farkın geçmiş yıllar karlarına ilave edilmesi ilgilidir (Not 4). Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Not 1 Ocak - 1 Ocak - referansları İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) Dönem karı Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler ( ) (70.504) Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 12, Vergi gider ile ilgili düzeltmeler Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış kazancı 10 ( ) ( ) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler (22.289) (66.089) Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler 23 (15.014) - Konsolidasyon kapsamında değişiklik sonucu kaydedilen gelir 4 ( ) - Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (8.114) (15.032) Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (20.804) Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (129) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (33.641) Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) (17.995) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları ( ) Vergi ödemeleri (2.709) (1.272) Diğer ödemeler (5) - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Alınan Temettüler Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (250) (1.664) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları (10.550) - Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit girişleri 10 - FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) Finansal yatırımlardaki artış (83.579) - Alınan faiz Türev araçlardan nakit girişleri Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Ödenen faizler (93.364) (52.450) Ödenen temettüler (29.963) (50.000) Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış ( ) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ( Torunlar GYO veya Şirket ), Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 1996 yılında İstanbul, Türkiye de kurulmuştur. Şirket 25 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesindeki ana sözleşme değişikliğiyle, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak 21 Ocak 2008 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlı olup, 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Torunlar GYO nun, Bağlı Ortaklıklarının, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının ve İştiraklerinin (hepsi birlikte Grup olarak adlandırılmıştır) tümü Türkiye de faaliyet göstermektedir. Grup un 31 Aralık 2014 itibariyle toplam personel sayısı 214 tür (31 Aralık 2013: 176). Torunlar GYO nun dönem sonu personel sayısı 187 dir (31 Aralık 2013: 138) ve nihai ana ortağı Torun Ailesi dir (Not 18). Şirket Türkiye de İstanbul Ticaret Sicil Odası na kayıtlı olup merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak No: 4 Beykoz İstanbul / Türkiye Şirket in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir. Bağlı Ortaklıklar Torunlar GYO nun Bağlı Ortaklıkları, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir (Not 2): Bağlı ortaklık TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. ( TRN ) Torunlar GYO-Torun Gıda Proje Ortaklığı Faaliyet konusu Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Yönetim Konut projesi TRN Şirket, 9 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul da, halihazırda mevcut imar durumuyla gayrimenkul portföyünde bulunması sakıncalı olan Antalya İli, Merkez İlçesi, Koyunlar Köyü nde bulunan Antalya Deepo Alışveriş Merkezi ni kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak TRN ye devretme kararı almıştır. Buna ek olarak, TRN ye alışveriş merkezi konseptinin dışında kalan, ancak, ileride yapılacak parselasyon planı nedeniyle, konseptin bütünlüğünün korunması ve ilave projelerin uygulanmasına imkân sağlanması bakımından lüzumlu olduğu düşülen Antalya İli Koyunlar Köyü nde bulunan taşınmazlar da ( Antalya Deepo ilave arsa ) devir işlemine dahil edilmiştir. TRN 31 Mart 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylanarak tescil edilmiştir. 6 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Torunlar GYO-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı Mülkiyeti T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu, 58 Pafta, 1199 ada, 384 no.lu parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi, özel teknik şartnamede belirtilen ada parsellerdeki arsa üzerine, tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere, turizm ticaret alanları ve rekreasyon alanının yapılması işini Şirket in dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, söz konusu iş ile alakalı olarak, 18 Ekim 2010 tarihinde Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı unvanıyla kurulmuş olup ortaklık yapısı %65 Torunlar GYO, %30 Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ve %5 Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu proje kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 10 Kasım 2010 tarihinde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 22 Haziran 2012 tarihinde proje ortakları ve Torun Yapı arasında imzalanan devir ve temlik sözleşmesine istinaden Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş., proje ortaklığında yer alan tüm hak ve alacaklarını Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje ortaklığının unvanı Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı şeklinde değişmiş olup Torun Yapı, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. nin %30 luk ortaklık payına sahip olmuştur. Söz konusu değişiklik TOKİ tarafında 3 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır. 11 Mart 2014 tarihinde proje ortakları ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan devir ve temlik sözleşmesine istinaden, Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, proje ortaklığında yer alan tüm hak ve alacaklarını Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ne devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje ortaklığının unvanı Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı şeklinde değişmiş olup, Torunlar Gıda, Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ nin %5 lik payına sahip olmuştur. Söz konusu hisse devri sonucunda, Torunlar GYO - Torun Yapı - Torunlar Gıda Proje Ortaklığı nın (Proje Ortaklığı) kontrolü Torun ailesine geçmiş ve Torunlar GYO; Proje Ortaklığı nı yönetmek ile yetkili kılınmıştır. Bu işlem sonucunda, daha önce özkaynak yöntemi ile konsolide edilen Proje Ortaklığı, gerekli çalışmaların tamamlanması ile birlikte 31 Mart 2014 tarihinden sonraki hesap döneminde finansal tablolarda tam olarak konsolide edilmiştir (Not 4). 2 Eylül 2014 tarihinde; Torunlar GYO, Torun Yapı ya ait olan %30 luk payı TL bedelle satın almıştır. 3 Kasım 2014 tarihinde ise Torunlar GYO, Torunlar Gıda ya ait olan %5 lik payı TL bedelle satın almıştır. 4 Kasım 2014 tarihinde son olarak Proje Ortaklığı tasfiye olarak varlık ve yükümlülükleri Torunlar GYO ya devrolmuştur. Söz konusu proje inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan Yapı Ruhsatı Şişli Belediyesi tarafından 31 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenmiş olup 3 Ağustos 2012 tarihinde Grup a teslim edilmiştir yılı içerisinde TOKİ ile varılan mutabakat çerçevesinde Arsa Satış Karşılığı Gelir paylaşımı sözleşmesine göre ödenmesi gereken tutarın erken ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan ödeme TL dir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Torunlar GYO nun Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları ve müteşebbis ortakları aşağıda belirtilmiştir (Not 2): Faaliyet Müteşebbis Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar konusu ortaklar Torunlar Özyazıcı Konut Özyazıcı İnşaat Elektrik, Makine, Proje Ortaklığı ( Torunlar Özyazıcı ) projesi Müşavirlik ve Taah. Ltd. Şti. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme AVM Anaterra Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş.( TTA ) projesi İnşaat ve Ticaret A.Ş. 7 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Torunlar Özyazıcı Torunlar Özyazıcı; 26 Ocak 2009 tarihinde imzalanan proje ortaklığı sözleşmesiyle adi ortaklık olarak kurulmuştur. Proje ortaklığının amacı; Yenibosna İstanbul da Nishistanbul projesinin inşaatının yapılması ve satılmasıdır. Bu proje 17 şer katlı 4 bloktan oluşan toplam 63 ofis, 585 konut, 52 adet mağazayı içermektedir. Torunlar Özyazıcı nın projenin arsa sahibi ile yaptığı hasılat paylaşımı sözleşmesi gereği, toplam proje gelirinin %31 i arsa sahiplerine, kalan %69 un ise %60 ı Torunlar GYO ya, %40 ı proje ortağı Özyazıcı İnşaat Elektrik, Makine, Müşavirlik ve Taah. Ltd. Şti. ye dağıtıma konudur. TTA Mülkiyetleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Samsun İli, İlkadım İlçesi 205 Ada, 2,8,9,10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 376 Ada, 1 no.lu parsel ve 377 Ada, 5 no.lu parselleri kapsayan alan üzerindeki Eski Sigara Fabrikası ve Müştemilatlarının, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu na projesi onaylattırılarak, alışveriş merkezi ve/veya otel olarak yenilenmesi; iki katlı yer altı otoparkının yapılarak, işletme hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesine bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, alışveriş merkezi ve/veya otelin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi ihalesini Şirket in dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, söz konusu iş ile alakalı olarak, 7 Ocak 2010 tarihinde TTA Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Ağustos 2011 de Turkmall Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. ye ait olan adet ve TL nominal bedelli hisse senedi ile Ahmet Demir e ait olan adet ve TL nominal bedelli hisse senedini Anaterra Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Devir sonrasında TTA nın yeni ortaklık yapısı %40 Torunlar GYO, %8 Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., %1 Aziz Torun, %1 Mehmet Torun, %50 Anaterra Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. şeklindedir. TTA Bulvar Samsun AVM projesinin inşaatına 2011 yılında başlamış olup 2012 Temmuz ayında AVM ziyarete açılmıştır. İştirakler Torunlar GYO nun iştirakleri, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: İştirak Yeni Gimat GYO A.Ş. ( Yeni Gimat ) Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. ( Netsel ) Faaliyet konusu Ankamall AVM ve Crowne Plaza Hotel mülk sahibi Marmaris Marina işletmesi Yeni Gimat Yeni Gimat, 30 Temmuz 1999 tarihinde ortağın kurucu üye olarak iştirakiyle kurulmuştur yılından itibaren Ankamall AVM ye, 2007 yılından itibaren ise Ankara Crowne Plaza oteline sahiptir. Şirket in doğrudan elinde bulundurduğu %14,83 ve hissedarlarının sahip olduğu %5 oranındaki hisse ile en büyük paya sahip ortak olması ve Yeni Gimat ın yönetim kurulunda temsil edilmesi nedeniyle, Yeni Gimat üzerinde önemli derecede etkisi olduğundan konsolide finansal tablolara özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir. 8 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Netsel Netsel; 6 Ekim 1987 yılında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Yüksel İnşaat A.Ş. nin önderliğinde kurulmuş olup üzerinde faaliyet gösterdiği arazi 22 Aralık 1988 tarihinden itibaren 49 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan kiralanmıştır yılında Net Turizm sahip olduğu hisseleri Marmara Bankası na, 1994 yılında ise Yüksel İnşaat sahip olduğu hisseleri Çukurova Grubu na satarak devretmiştir. Marmara Bankası nın tasfiye sürecini takiben, Netsel özelleştirme kapsamına alınmış ve 31 Mayıs 2005 ve 7 Haziran 2005 tarihlerinde imzalanan Hisse Devir Temlik Sözleşmeleri ne istinaden %44,60 lık kısmı Torunlar GYO ya, 22 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan Hisse Devir Temlik Sözleşmeleri ne istinaden %55 lik kısmı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. ye (Koç Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığı) geçmiştir. Geriye kalan %0,40 lık kısım Torun ailesinin kontrolündendir. NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel E
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks