Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Trekvlinders in 1996 (zevenenvljftigste jaarverslag) VOS, R. DE & A. L. M. RUTTEN, MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1996 (EIFTY-SEVENTH REPORT).

Category:

Homework

Publish on:

Views: 23 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Trekvlinders in 996 (zevenenvljftigste jaarverslag) (Lepidoptera) R. DE Vos & A. L. M. Rutten VOS, R. DE & A. L. M. RUTTEN, 998. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 996 (EIFTYSEVENTH REPORT). ENT. BER.. AMST. 58
Transcript
Trekvlinders in 996 (zevenenvljftigste jaarverslag) (Lepidoptera) R. DE Vos & A. L. M. Rutten VOS, R. DE & A. L. M. RUTTEN, 998. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 996 (EIFTYSEVENTH REPORT). ENT. BER.. AMST. 58 (): 734. Abstract: In the 57th annual report on migratory Lepidoptera in The Netherlands, data of 3 species recorded by 66 ob.servers in 996 are presented. The most spectacular phenomena were the mass influx of Cynthia carcliii and Autographa gamma, of which millions of dead specimens washed ashore the West Frisian Islands in August. Also Namophila noctnella was very numerous in 996. Rare species recorded were Palpita imionalis, Lampides boeticus, Cyclophora puppillaria, Rhodometra sacraria, Daplmis nerii, Catocala fra.xini, Syngrapha interrogationis, Lithophane leautieri (eight specitnens) and Mythimna vitellina. Heliothis mibigera was recorded in 995 for the fourth time in The Netherlands, but probably the specimen was imported. Leptidea sinapis is indigenous in the extreme south of the province of Limburg, where high numbers were seen. Furthermore one specimen of Saiiirnia pyri was recorded. R. de Vos, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologic (Zoologi.sch Museum), Plantage Middenlaan 64, 08 DH Amsterdam. A. L. M. Rutten, Touwslagerstraat 3, 580 RC Venray. Inleiding In het zevenenvijftigsle jaarverslag over de in Nederland geregistreerde trekvlinders wordt een overzichl gegeven van de 3 soorten die in ^ 996 werden waargenomen. Met name de massale verschijning van de distelvlinder {Cynthia cardiii (Linnaeus)) en de gamrnauil {Atitographa gamma (Linnaeus)) vormden de opvallendste fenomenen van dit jaar. Van de laatste soort zijn in augustus miljoenen exemplaren op de stranden van de Waddeneilanden aangespoeld, Ook het zeer talrijk voorkomen van Namophila noctuelia (Denis & Schiffermiiller) was uniek. Tot de bijzondere soorten behoorden Palpita imionalis (Hiibner), Lam pides boeticus (Linnaeus), Cyclophora pitppillaria (Hiibner), Rhodometra sacraria (Lin naeus), de oleanderpijistaart {Daplmis nerii (Linnaeus)), het blauw weeskind {Catocala fraxini (Linnaeus), drie exemplaren), Syngra pha interrogationis (Linnaeus) (twee exem plaren), Lithophane leautieri (Boisduval) (acht exemplaren) en Mythimna vitellina (Hiibner), Heliothis mibigera HerrichSchaffer bleek in 995 als trekvlindersoort over het hoofd gezien te zijn en dit vierde exemplaar voor Nederland is een vermelding waard, hoewel het vrijwel zeker een geimporteerd dier betreft. Het boswitje {Leptidea sinapis (Lin naeus)), inheems in ZuidLimburg, werd wederom in grote aantallen waargenomen. Evenals in 995 werd een exemplaar van de in ZuidoostEuropa thuishorende grote nachtpauwoog {Saturnia pyri (Denis & Schifl'ermiiller)) gemeld. In tlgulir A en IB worden respectievelijk de neerslagduur en temperatuur weergegeven, waargenomen in De Bilt in 996 (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMl), 997), De invloed van het weer in 996 op de migratiepatronen van de trekvlinders wordt kort besproken, Medewerkers Van de volgende 66 personen en instellingen ontvingen we bruikbare gegevens, waarvoor onze hartelijke dank: B. van Aart.sen, A. Alberts, K. Aiders, E. Arts, B. van As, J. Asselbergs, A. Baaijens, J. de Bakker, P. Barto, M. Bauduin, van Beek, H. Beers, mw M. van Bergen, G. Bergsma, mw S. Bergvelt, J. Bielen, Th. Blokland, K. & mw J. de Boer, L. Bonhof, H. Bosnia, W. Brier, T. van IX Ent. Bkr., Amst. 58 (998) Fig. lab. Wccrsoiiistandighedcn in 996, vvaargenomen te De Bill (gegevens Koninklijk Nederlands Mctcorologisch Instiluul, 997). I A. neerslagduur per decade in uren; IB, maximum, minimum en gemiddelde lemperaluur per decade in graden Celsius. A JAN FEB MKT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC B I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I JAN FEB MKT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC den Broek, Th. de Brouwer, N. van der Burg, J. Burgers, K. Camphuysen, M. Capello, A. Deelman, K. Dijkstra, H. Dolllen, W. Domhof, A. Donkcr, J. Donner, A. Eggenhuizen, N. Elfferich, G. van den Ende, R. Evertz, E. & m\v R. Flint. A. Franssen. M, Franssen, P. Gaascndam, mw H. GeheniauLasance. H, Goudzwaard, W. Grinwis, mw L, Groen, F. Groenen, A, Groenendijk, D. & mw M. Groenendijk, H. Groenink, A. Grosscurl, J. de Gruiler, C. Hellegreen, E. Hcndrikse, K. Hoek, B. Hoekslra, W. Hogenes, H. liolsleijn, mw A. HoornveldJouksma, M. & A. Hospers, E. Houkes, mw H, HuibersVan Neck, J. Huisman, K. Huisman, M. Hunneman, R. Jacobs, M. Jansen, M. G. M. Jansen, P. Jeschar, C. Jol, J. Jonker, P. Jopse, J. Joziasse, K. Kaag, I. Kaijadoe, D. van Katwijk, mw M. de Keijzer, J. Kerseboom, mw J. KielHarlog, T. Kleijn, R. van de Kloet. H. Kortekaas, J. Koster, A. Kruger, H. Lavrijsen, V. Lefeber, J. Lucas, M. Luitwieler, J. Lukasse, R. Luntz, H. Meek, H. & D. Meijer, J. Meijerink, P. Meininger, F. Melkerl, G. van der Meulen, G. van Minnen, mw E. MolinNeef, J. Moonen, H. Nagel, Ch. Naves, Nederlandse Zeevogelgroep (NZG), K. Nieuwiand, L. Noens. P. Oomen. W. Oord, H. van Oorschot, J, van Oort. A, van Ooslen, F. van Ooslerhoul, C. Oltenheijm, G. & J. Padding, J. van Piggelen, W, Poppe, G. Prang, D. Prins, A. van Randen, A. Remeeus, B. Rietman, mw H. RoodeWoudstra, P. Rooij, W. van Rooijen, A. Riitten, A. Saunders, J. SchelTers, M..Scheffers, P. Schoorl, R. Schouten, J. Senljens, mw J. Sinnema, J. Slot, F. Smit, mw M. Smulders, P. van Son, M. Sonnemans, E. van der Spek, H, Spijkers, B. Slam, A. Sleendam, D. Stienstra, R. Strucker, M. Swart, E. Taelman, J. Tilmans, A. van Tuijl. C. de Veld, E. Vermandel, D. Visser, C. Viveen, Vlinderwerkgroep MiddenZeeland, Vlinderwerkgroep OoslZeeuws Vlaanderen, Vlinderwerkgroep Slad en Ommelaand, De Vlinderstichtina. mw M. Vos, R. de Vos, P. Vranken, P. Ent. Ber., Amst. 58 (998) Vroegindeweij, J. van Vuurc, H. Wagenaar. fam. van dc Weg, G. Wilmink. natuurorganisaiie De Windbreker . Th. Wip, J. Wolschrijn. Ph. Zeinstra, P. Zumkehr. J. Zwier. Waarnemingen Het jaar 996 wa.s kouci, /cer droog en zonnig. De eerste maanden waren koud met veel vorstdagen in januari, februari en maart. Vooral in januari vie! er nauwelijks neerslag, maar in februari vie! met name in de eerste de cade vrij veel sneeuw. De eerste dagen van april waren eveneens kt:)ud. met vorst en enige sneeuw, maar vanaf de tweede decade Hep de temperatuur op tot zelfs zomerse waarden in de derde decade en viel er nauwelijks neer slag. In mei daalde de temperatuur tot een la ger niveau dan gemiddeld en wederom viel er weinig neerslag, waardoor de lente van 996 de droogste van deze eeuw werd. Juni begon zeer warm met op 6 en 7 juni zelfs tropische dagen (temperatuur boven de 30 Celsius), maar na de tweede helft van juni daalde de temperatuur flink. Met name in de laatste de cade viel er neerslag van betekenis, maar ge middeld was juni relatief droog. De reeks van acht opeenvolgende jaren met warme zomers werd in 996 afgebroken. Juli begon met een koude eerste decade, maar geleidelijk Hep de temperatuur op tot zomerse waarden in de der de decade. De maand auguslus was vrij warm, met vooral in de laatste decade veel neerslag, maar deze was niet gelijkmatig over het land verdeeld. Vooral het zuiden van Nederland was zeer nat. In de eerste decade van Septem ber daalde de temperatuur tlink en bleef daarna tot eind oktober vrijwel op gelijk niveau. Vooral de eerste helft van September was zeer droog, maar aan deze droogte kwam vanaf de derde decade van oktober een einde, gevolgd door een zeer natte novembermaand met overigens gebruikelijke temperaturen. De eerste helft van december was zacht, maar vanaf december daalde de temperatuur flink, waarmee een zeer koude slotperiode van het jaar volgde, met sneeuw en ijzel (KNMI, 997). Waarschijnlijk als gevolg van de koude eerste drie maanden van het jaar werden er maar weinig overwinteraars gemeld. In de maand februari werd zelfs geen enkel exemplaar gezien. In januari werd een atalanta {Vanessa atalanta (Linnaeus)) gemeld en pas twee maanden later volgde een exemplaar van de distelvlinder {Cynthia cardui (Linnaeus)). Eind maart werd wederom een atalanta ge zien. Met de weersverbetering in april kwam ook het trekvlinderseizoen op gang, al bleef dit beperkt tot enkele soorten in een vrij korte periode, want in de gemiddeld koude eerste helft van mei werden slechts kleine aantallen gezien. Opvallend was de plotselinge aanwezigheid van de gatnmauil {Autographa gamnut (Linnaeus)), de atalanta en de distelvlinder in de eerste helft van april, wat een duidelijke aanwijzing is voor een vroege migratie. Grotere aantallen trekvlinders werden pas vanaf de derde decade van mei waargenomen en tijdens de zeer warme periode in de eerste week van juni werden zeer grote aantallen geteld. Met name de gammauil en de distelvlin der werden talrijk waargenomen. Het koolmotje {Phiteila xyiostelia (Linnaeus)) bereikte in deze periode zelfs het hoogste niveau van het jaar. Een kentering volgde tijdens de vrij koude periode vanaf eind juni tot de derde de cade van juli. Slechts kleine aantallen vlinders werden gemeld, maar vanaf eind juli beleefden we een ware invasie van de gammauil, de distelvlinder en in veel mindere mate van de atalanta. In de maand September koelde het flink af, waardoor tevens de aantallen trek vlinders snel afnamen. De gewonere soorten als de gammauil, distelvlinder, atalanta en zelfs de pyralide Noinophila noctueiia (Denis & Schiffermiiller) bleven echter redelijk tal rijk. Laatstgenoemde beleefde in oktober zelfs een tweede opleving. In november waren de aantallen trekvlinders gering en met name in de laatste twee decaden werden nauwelijks nog meldingen gedaan. Het jaar 996 was een jaar van extremen en Liitzonderlijk hoge aantallen. Een unieke gebeurtenis was bijvoorbeeld het aanspoelen van miljoenen gammauilen op de stranden van Ameland en Terschelling in de tweede decade van augustus. Maar ook het zeer grote aantal distelvlinders dat werd waargenomen is bij 0 Ent. Bkr., Amst. 58 (998) zonder, evenals het ongekende aanlal vlinders van Nomophilo noctuella. Ook is een uitzonderlijk groot aantal van 3 soorten trekvlinders gemeld, dat sinds de invoering van de trekvlinderregistratie (940) alleen in 964 werd gehaald. Tevens werden er een aanlal bijzondere soorten geregistreerd, zoals Palpita unionaiis (Hiibner), Lampides hoeticus (Linnaeus), Cyclophora piippillaria (Hiibner), Rhodometra sacraria (Linnaeus), Daphnis nerii (Linnaeus), Syngrapha interwgationis (Linnaeus), Lilhophane leantieri (Boisduval) en Mythimna vitellina (Hiibner). Zonder te overdrijven kan 996 als een van de beste trekvlinderjaren beschouwd worden. Pluteiia xyiostelia (Linnaeus) Een jaartotaal van 6.07 getelde koolmotjes in 996 is zeer hoog, hoewel het nog ver beneden het totaal van het vorige jaar (8.789) blijft. Opvallend was de plotselinge aanwezigheid van de vlinder in de derde decade van april, toen maar liefst 97 vlinders werden gezien. De waarnemingen begonnen op april, toen in Stedum (Groningen, Vlinderwerkgroep Stad en Ommelaand), Hemrik (Friesland, mw J. Sinnema), Oosterwolde (Friesland, A. van Randen), Twello (Gelderland, J. Wolschrijn) en Luyksgestel (NoordBrabant, F. Groenen) in totaal 34 exemplaren werden genoteerd. Tot enkele dagen nadien bleef het vlindertje pro minent aanwezig, maar het werd in mei weer schaarser. De warme periode in de eerste week van juni zorgde voor een flinke tweede migratiegolf, waardoor reeds op 7 juni de meeste exemplaren van het jaar werden geteld, in to taal 93, waarvan alleen al 800 te Midsland (Terschelling)(P. Zumkehr). In de tweede de cade van juni werden nog vele exemplaren ge noteerd, maar in de periode erna werd het koolmotje schaars en volgde niet de lijn die de meeste trekvlinders in dit jaar volgden. Fen kleine toename in aantal, waarschijnlijk het gevolg van de hier opgegroeide generatie, vond plaats vanaf eind juli tot begin augustus. Vermoedelijk heeft de droogte in de periode hiervoor de ontwikkeling van de rupsen geen goed gedaan, want de sterke instroom in juni zou voor een massaal nakomelingsschap hebben kunnen zorgen. Van September tot november werden telkens slechts enkele exemplaren waargenomen, waarvan op 5 november de laatste vier in Naaldwijk (ZuidHolland)(J. Scheffers). In de westelijke kustprovincies werden de grootste aantallen geteld. maar deze waren niet gelijkmatig verspreid. In ZuidHolland werden ruim.00 koolmotjes gezien, daarna volgt Friesland met ruim.300. Opvallend is dat Gelderland de derde plaats inneemt met 940 vlinders, terwijl de aangrenzende provincies (ZuidHolland uitgezonderd) zeer lage aantal len opleverden. Uit Utrecht werd slechts een vlinder gemeld en uit Flevoland geen enkele! Zowel in NoordHolland als in Zeeland wer den rond de 700 waarnemingen gedaan. Op drie plaatsen werden door K. Alders rup.sen genoteerd: op 0 juni een aantal op witte krodde {Thlaspi arvense L.) te Zandvoort (NoordHolland), op augustus op grij.skruid {Berteroa iticana (L.) DC.) te Geldrop (NoordBrabant) en op 6 augustus circa tachtig rupsen op zeeraket {Cakile niaritirna Scop.) te Oostvoorne (ZuidHolland). Zeiraphera diniana (Guenee) Slechts een vlinder werd in 996 op licht gevangen, op 9 augustus te Wezep (Gelderland) door K. Huisman. Afgezien van het vrij grote aantal van 3 exemplaren dat in 990 werd gezien, worden meestal maar enkele exempla ren van deze soort gemeld, altijd door ervaren microlepidopterologen. Ancylosis ohiitella (Zeller) Ook voor Ancylosis ohiitella geldt dat ze meestal alleen door ervaren verzamelaars van microlepidoptera wordt herkend. De enkele exemplaren die jaarlijks worden gezien, wor den altijd op licht gevangen. Zo ook de acht exemplaren die in 996 werden gemeld. De meeste vangsten vonden plaats in een vrij korte periode, het eerste exemplaar op juli te Woensdrecht (J. Asselbergs), waarna er vier vlinders volgden op 3, 4 en 9 juli en op Ent. Bi;r., Amst. 58 (998) augustus te Kortgene (J. van Vuure). Uit Gelderland werden twee exemplaren gemeld, op 9 augustus te Twello (J. Wolschrijn) en op 8 augustus te Drempt (Ch. Naves). Het laatste exemplaar werd door J. van Vuure gevangen te Kortgene, op 8 augustus. Loxostege sticticalis (Linnaeus) Vindplaatsen: Gr.: Stedum; Fr.: Bakkevccn, Hcmrik, Terwispel, Urelerp, Wijnjewoude; Ov.: Delden, Hasselt, Hcngclo, Hollcn, Zuidloo; Gdl.: Twello; NH.: Kraansvlak (Overveen), Zwanenwater; ZH.: Naaldwijk, Ouddorp, Rockanje, Vlaardingen; NR.: Bergeyk, Luyksgeslel; Lbg.: Hcijen, Meijel. Van Loxostege sticticalis werd in 995 een bijzonder groot aantal van 79 exemplaren ge meld. Dit jaar werden er weliswaar niet zoveel gezien, maar een totaal van 54 vlinders is voor deze soort aanzienlijk. De vangsten volgen een duidelijk patroon met een hoogtepunt in de tweede decade van augustus. toen maar liefst 4 exemplaren werden geteld. Het eerste exemplaar werd op juli gezien te Rockanje (P. Rooij) en het tweede volgde twee weken later op 7 juli te Zuidloo (H. Groenink), maar daarna volgde een vrijwel constante stroom waarnemingen. Het grootste aantal () werd in Gelderland gezien, gevolgd door Friesland (3) en Overijssel (6). In NoordHolland, ZuidHolland, NoordBrabant en Limburg werden slechts enkele exemplaren geteld, wat zou kunnen duiden op een migratie vanuit het noordoosten. Een andere aanwijzing hiervoor is dat ook in Belgie slechts vier exemplaren werden gezien (B. Vanholder, schriftelijke mededeling). De waarnemingen stopten vrij abrupt, want na de grote vlucht in de tweede decade van augustus volgden nog slechts en kele exemplaren, de laatste op 3 augustus le Zuidloo (H. Groenink). Sitochroa verticalis (Linnaeus) Sitochroa verticalis wordt nog steeds alleen in Woensdrecht (NoordBrabant) gevangen. J. Asselbergs ving ditmaal op juli drie exem plaren. Plaatselijk heeft zich vermoedelijk een kleine populatie gevestigd van deze trekvlinder (De Vos & Rutten, 995, 996b). Zolang nog niet duidelijk is wat de status van Sitochroa verticalis in Nederland is, zullen we deze soort blijven volgen. Udea ferriigalis (Hiibner) Vindplaatsen: Gr.: Stedum; Fr.: Terwispel; Gdl.: Twello; NH.: Muiderberg, Wormer; ZH.: Naaldwijk, Oostvoorne, Ouddorp, Schiedam; Zl.: GrootAbeele. Klein Valkenisse, Kortgene. Een ongebruikelijk vroege waarneming van Udea ferrugalis werd op 6 juni gedaan te Twello (J. Wolschrijn). De migrantenstroom kwam echter pas goed op gang vanaf 3 augus tus, waarna een vrij gebruikelijk migratiepatroon volgde. Het hoogtepunt van de vlucht werd in de laatste decade van augustus bereikt, maar ook de eerste zes dagen van September werd U. ferrugalis nog relatief veel gezien. Daarna volgden nog enkele verspreide waar nemingen. met een kleine opleving in de eer ste decade van november met zes exemplaren. De laatste vlinder werd op november te Ouddorp gezien door K. Huisman. In totaal werden 5 exemplaren van U. ferrugalis waargenomen, hetgeen een vrij goed jaar voor deze soort betekent. Opvallend is dat de meeste waarnemingen (39) in Zeeland werden gedaan, gevolgd door ZuidHolland met zes exemplaren. In Noord Holland ( exemplaren), Gelderland () en Friesland () werden maar weinig vlinders ge zien. Zeer waarschijnlijk zijn de vlinders langs de zuidwestkust ons land binnengekomen en hebben zich van daaruit over de rest van het land verspreid. In Belgie werden echter slechts zeven exemplaren waargenomen (Vanholder, 997). Notnophila noctuella (Denis & Schiffermiiller) Het jaar 996 was bijzonder gunstig voor Nomophila noctuella. Maar liefst 9.70 exem plaren werden geteld, ruim.500 meer dan het tot nu toe hoogste aantal, dat in 959 werd genoteerd. Nomophila noctuella werd uit alle provincies gemeld. Het aantalsverloop ver Ent. Ber., Amst. 38 (998) Tabel I. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 996. (* eieren, rupsen cn/ot poppeiv, zie tekst) Soort jan maart aprii mei juni I! II III I II ill I II III I ill \.Pluiellaxyloslella ()4 4* l.zeiraphera diniaiut _ i. Ancylosis obliiella 4. Lo.xoslege slicliailis _ 5. Sitochroa verlicali.s 6. Udea ferrugalis 7. Nomophda nocttielki Palpita imionalis _ 9. Leptidea sinapis _ 8 \0. Colias hyale 4 W.Colias crocea 4 4. Vanessa atalanta \li. Cxnthia cardui * 304* \9. Lampides hoetiais _ ]5. Cyclophora piippillaria _ Rhodometra sacraria \. Orthonaina obslipala _ \^. Agrius convolvtili _ 9. Acberonlia alropos _ 0. Macroglossnm stellaiariim _ l _ 4 0 ll.daphnis nerii j. Catocala fraxini _ 3. Autographa gamma _ * 4. Syngrapha interrogalionis _ 5. Chrysodeixis chalciles _ 6. Heliothis peltigera _ 6 7. Helicoverpa armigera _ 8. Spodoptera e.xigiia _ 9. Lithophane leaulieri _ 30. Mylbimna vitellina ] 3\.Peridroma saitcia _ _ 3. Agrotis ipsdon toonde twee toppen van een verschillend karakter. De eerste vier vlindens werden reeds vroeg gezien: op 6 april twee exemplaren te Meijel (Limburg) (M. Sonnemans) en op 7 april eveneens twee viinders te Hemrik (Friesland) (mw J. Sinnema). Dat typeert tevens het karakter van de eerste migratiegolf, want de waamemingen waren in gelijke aantallen over het land verspreid. De meeste viinders werden in deze periode vanaf 9 jiili tot in de eerste decade van auguslus gezien. Op augustus werden op Terschelling (Stemeplak) naar schatting 300 exemplaren waargenomen (P. Zumkehr), bijna de helft van het Friese jaartotaal. Hierna namen de aantallen landelijk geleidelijk af, maar N. noctiiella werd toch nog op alle dagen gemeld. Een tweede grote vlucht startte vanaf 8 September, vermoedelijk voor een groot deel bestaande uit nieuwe immigranten en voor een kleiner deel uit de hier opgegroeide generatie. Dit vermoeden is gebaseerd op de verdeling van de aantallen in deze periode. Vrijwel alle grote aantallen werden waargenomen in Zeeland en in Zuid en NoordFIolland, een duidelijke aanwijzing voor migratie vanuit het zuiden langs de kust. Op 8 September werden te Kortgene (Zeeland) 5 exemplaren uit de lichtbak gehaald (J. van Vuure). Twee dagen later werden te St. Jansteen (Zeeland) 03 exemplaren geteld (E. Taelman), maar ook kleinere aantallen werden in het gehele land door diverse waarnemers gemeld. Op oktober we
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks