Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Trotse eigenaars, top dieren en in het oog lopende fokprestaties Deel 1 De sierduiven op de Martinishow Tekst en foto s: Rikus Hagenauw.

Category:

Brochures

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Trotse eigenaars, top dieren en in het oog lopende fokprestaties Deel 1 De sierduiven op de Martinishow Tekst en foto s: Rikus Hagenauw. De Martinishow 2008 vierde een jubileumfeest ter ere van het
Transcript
Trotse eigenaars, top dieren en in het oog lopende fokprestaties Deel 1 De sierduiven op de Martinishow Tekst en foto s: Rikus Hagenauw. De Martinishow 2008 vierde een jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van haar organisator, de Noord Nederlandsche Bond. De show werd gehouden in de Martiniplaza in Groningen en kan als geslaagd de geschiedenis in gaan. Met meer dan 1500 dieren in de kooien en volières was er veel te genieten. Het provinciale kampioenschap van de NBS werd ook dit jaar ondergebracht bij de Martinishow. Jubileum Tijdens de receptie ter gelegenheid van het jubileum op zaterdagochtend waren een kleine 100 mensen aanwezig, velen hebben het bestuur gefeliciteerd met deze mijlpaal. Tijdens deze receptie werd ook de show geopend en de hoofdprijzen uitgereikt, door de voorzitter van de FK, de heer Albert Wijnholds. Wijnholds mocht naast het openen van de show dhr. Adolf Feringa benoemen tot erelid van de provinciale afdeling van de NHDB. Boven: De volière met vijver hoort bij de show als Groninger koek bij de Groningers. Onder: Winnaar van de Martinishow 2008 werd deze witgebande Vedervoetige IJsduif, een jonge duivin met 97 punten, van Menno Apperlo. Boven: Menno Apperlo toont de gewonnen legpenning. Rechts: Holle kropper geelroek, vrouw oud met 95 punten, van Hille Venema. Links: Hilbert Boers toonde deze zwarte Brünner kropper, een jonge duivin die 97 punten kreeg. Rechts: Engelse Dwergkropper wit, jonge duivin met 96 punten, van Rikus Hagenauw. Boven: Voorburgse Schildkropper rood, man jong met 96 punten, van Henk Veenstra. Rechts: Horseman kropper blauwgekrast, doffer jong van R. Vonk, met 94 punten. Links: Starwitzer kropper blauwschimmel, man jong, 95 punten, van J. Buurmeijer. Rechts: Saksische kropper zwart, oude doffer met 96 punten, van Rikus Hagenauw. Links: Giant Homer zwart, vrouw jong 96 punten, van K. de With. Rechts: Duitse Schoonheidspostduif donker, vrouw oud 96 punten, van G. Bosman. Links: Coburger Leeuwerik, blauwzilverongeband, nam oud, met 96 punten. Inzender: Jack Jager. Rechts: Figurita meeuw wit, duivin jong met 95 punten, van Jaap Fial. Links: Hamburger Stickenmeeuw ijskleurig zwartgeband v/o, 96 punten, van J. Suk. Rechts: Hyacintduif blauwwitgeschubd, vrouw jong 96 punten, van G. Hoornveld. Boven: Neurenberger Zwaluw zwart, man jong 97 punten, van Piet Gol. Rechts: Amsterdamse Tippler licht ooievaar, vrouw oud 96 punten van Willem de Wal. Links: Deze bijna zeldzame verschijning werd ook getoond door Piet Gol: een geelwitgebande Saksiche Veldkleurduif met 96 punten voor deze jonge doffer. Rechts: Het nationale ras van Groningen: de Groninger Slenk. Deze roodspar man oud van Martin Smit kreeg 97 punten. Links: Keulse tuimelaar wit, duivin oud met 96 punten, van Evert Kroon. Rechts: Deense Tuimelaar zwartroek, vrouw jong met 96 punten, van Geert Siemons. Links: Berlijnse Langsnavelige Tuimelaar zwartgeëksterd, doffer oud 96 punten, van Karel Lewin. Rechts: Amsterdamse Baardtuimelaar geel, vrouw oud met 95 punten, van R. Bijkerk. Links: Portugese Tuimelaar kite, vrouw jong met 96 punten, van L. Niemeijer. Rechts: Nonduif zwart man oud, 96 punten, van H. vd Vegt. Links: Oosterse Roller zwart, vrouw oud met 94 punten, van Willem de Wal. Rechts: Fraaie schilderijen van sierduiven maar ook van roofvogels stonden opgesteld in de stand van Jan Hatzmann waarin hij een deel van zijn werk liet zien. Links: Midsnavelige Weense Tuimelaar zwart, man oud met 95 punten, van de Comb. Stoelwinder. Rechts: Mookee zilver, man oud met 96 punten, ook dit jaar weer ingezonden door onze Duitse fokkersvriend F. Bierbaum. Links: Origineel en opvallend was het voetbalteam gevormd door 22 Kuifhoenders. De dieren waren goed getraind want waar profvoetballers het 2 maal 45 minuten volhouden speelden zij beide dagen de sterren van de hemel. Rechts: Ook de Europese kattententoonstelling draagt zeker haar steentje bij aan het succes van de show. Met 644 inzendingen vormden de sierduiven dit jaar de grootste groep, waarbij de volières altijd een welkome aanvulling zijn tussen de strakke rijen kooien. In het 2e weekend van december zal de Martinishow 2009 worden gehouden op de vertrouwde locatie Martiniplaza, in Groningen. We nodigen u van harte uit als inzender of bezoeker. Voor meer info: www. Martinishow.nl Copyright 2009 Aviculture-Europe. All rights reserved by VBC.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks