Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI BAŞARI ÖDÜLLERİ

Category:

Sports

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 1. Ödülün Tanımı ve Kapsamı BAŞARI ÖDÜLLERİ U2020 ye sunulup Avrupa Komisyonu,
Transcript
TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 1. Ödülün Tanımı ve Kapsamı BAŞARI ÖDÜLLERİ U2020 ye sunulup Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra desteklenen proje önerilerine verilecek olan ödüldür. 2. Başvuru Süresi Başarı ödülleri sürekli olarak başvuruya açıktır, bununla beraber yapılan yasal düzenleme nedeniyle ilk aşamada kamu kurumları ve üniversiteler dışındaki kuruluşlarda çalışan kişilerin başvuruları alınacaktır. Başarı ödüllerine başvurmak için bir süre sınırı bulunmamaktadır. 3. Başvuru Koşulları Başarı ödülüne başvuru yapabilmek için, başvuruya konu projenin Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluş tarafından desteklenmiş ve hibe sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir. Ödül, proje önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne, resmi yazıda belirtilmiş olan proje ekip üyelerine ve kuruluşlarına ödenmektedir. Başarı ödülünün %20 lik kısmının proje yürütücüsünün kuruluşuna ödenmediği durumlarda, ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir. Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar (MSCA IF) ve European Research Council (ERC) projeleri için yalnızca projeyi sunan kişilere ve kuruluşlarına ödeme yapılmaktadır. MSCA IF ve ERC kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye deki ev sahibi kurumda yürütmesi gerekmektedir. Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca yürütülen KAM ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler eşik üstü ve başarı ödülleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. Proje bütçesinden pay almayan ortakların başvuruları eşik üstü ve başarı ödülleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. 1 ERA-NET COFUND Projeleri başarı ödülü kapsamında değerlendirilmeyecektir. 4. Başvuru şekli Ödüle adresinden online olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK a posta yoluyla iletilmelidir.. Başvuru için Gerekli Belgeler Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir: Başarı Ödülü başvuru formu (Online sistem üzerinden doldurulup, ıslak imzalı orijinali TÜBİTAK a posta yoluyla iletilmelidir.) Projeye ilişkin Avrupa Komisyonu değerlendirmesini gösteren sonuç belgesi (ESR), Hibe sözleşmesinin ilgili kısımları o Projenin adı-akroniminin bulunduğu sayfa (Article 2) o Projenin başlangıç-bitiş tarihlerini gösteren sayfa (Article 3) o Proje bütçesini ve varsa ortakların payını gösteren sayfa (Article ve Estimated Budget for the Action Tablosu) o Proje koordinatörü ve Avrupa Komisyonu nun karşılıklı olarak imzalarının bulunduğu sayfa ( Accession form for beneficiaries) o Çok ortaklı projede ortak olarak başvuru yapılıyorsa Türk ortağın projeye dahil olduğu sayfa ( Accession form for beneficiaries). ERC ve MSCA IF haricindeki proje önerilerinde ortak/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsü ve varsa ekip üyelerinin projeye yaptıkları katkı doğrultusunda başarı ödülünün dağıtım oranlarını gösteren belge (Bu belge, proje yürütücüsünün ilişkili olduğu kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanarak resmi yazı olarak TÜBİTAK a sunulmalıdır), Başvuruya ilişkin taahhütname, Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler. 6. Başvuruların Değerlendirilmesi Ödül başvurularının değerlendirilmesi, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yapılır ve ödül verilmesi hususu Başkanlık Makamının onayıyla karara bağlanır. 2 7. Ödül Hesaplama Formülü ERC Baş Araştırmacı Programı dışındaki programlar Türkiye den ortağın proje bütçesi arasında ise: (bütçe x 7%) Türkiye den ortağın proje bütçesi arasında ise: (bütçe x %) Türkiye den ortağın proje bütçesi dan fazla ise: (bütçe x 3% ) ERC Baş Araştırmacı Programı Başlangıç Seviyesi Burs Programı (StG) için: (Proje bütçesi * %9 ) Güçlendirme Burs Programı (CoG) için: (Proje bütçesi * %9 ) İleri Seviye Burs Programı (AdG) için: (Proje bütçesi * %9 ) Kavram Kanıtı (PoC) Projeleri için: (Proje bütçesi*%9 ) Program Ünvan Ödül Miktarı Proje Bütçesi _ Çok Ortaklı Projeler MSCA CO-FUND 1 Ortak N N N ( N)*2 ( N)*2 ( N) *2 MSCA IF 2 Ortaksız KOBİ Aracı 3 ( N)*1. ( N)*1. ( N) *1. Başlangıç (StG) 0.09N ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı Baş Araştırmacı Güçlendirme (CoG) İleri (AdG) Kavram Kanıtı (PoC) 0.09N N MSCA Kurumsal Burs Programı 2 MSCA Bireysel Burs Programı 3 Ortaksız SME Programı 3 0.09N+7.00 N: Projedeki Türkiye den ortağın bütçesi 8. Ödeme Ödül tutarları döviz cinsinden hesaplanır ve ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin, belirtilmişse proje ekibinin ve kuruluşun banka hesabına ödenir. Ödeme miktarlarının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş olan başvuru sahibinin kuruluşunun imza yetkilisi tarafından imzalanmış olan resmi yazı esas alınmaktadır. Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir. 9. Ödeme Süreci İlk ödeme: İlk ödemede ERC dışındaki projelerde sadece ekibe eşik üstü kadar ödeme yapılır; ERC projelerinde sabit tutar %80 - %20 oranına göre paylaştırılır. İkinci ve Devam Eden Ödemeler: Form C tutarına göre hesaplanmaktadır. Ödül miktarı Form C de belirtilen kabul edilmiş bütçeye göre hesaplanacaktır. Ödülün %80 i proje yürütücüsünün görev yaptığı kuruluştan alacağı resmi yazıdaki dağıtım oranı doğrultusunda proje yürütücüsü ve varsa ekibine (ERC ve MSCA IF projelerinde ekibe ödeme yapılmamaktadır), %20 si ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere proje yürütücüsünün görev yaptığı kuruluşa ödenecektir. FORM C ler iletilirken, ERC ve MSCA IF haricindeki proje önerilerinde ortak/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsü ve varsa ekip üyelerinin projeye yaptıkları katkı doğrultusunda başarı ödülünün dağıtım oranlarını gösteren belge teslim edilmelidir. 10. Eşik üstü ödülden başarı ödülüne geçiş koşulları ve ödeme 4 Avrupa Komisyonu değerlendirmesi sonucunda yedek listede yer alarak Eşik Üstü Ödülü almaya hak kazanan projelerin, aynı çağrı döneminde, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmasına karar verilmesi durumunda, Başarı Ödülü için başvurma hakları bulunmaktadır. Bu durumda: 1. Eşik Üstü Ödülü henüz ödenmemişse, projelere doğrudan bu Usul ve Esaslar kapsamında belirtilen şekilde hesaplanan Başarı Ödülü verilir. 2. Eşik Üstü Ödülü nün ödenmiş olması durumunda, bu Usul ve Esaslar kapsamında belirtilen şekilde hesaplanan Başarı Ödülü miktarı ile alınan Eşik Üstü Ödülü arasındaki fark ayrıca ödenir. 11. Bilgi ve İletişim Soru, görüş ve öneriler için eşik üstü ödül sorumlusu Fatma DURAN ile iletişime geçilebilir. Detaylı Bilgi İçin: İletişim Bilgileri: Fatma DURAN e-posta: T F Adres: TÜBİTAK ULAKBİM - YÖK Binası B Blok 0639 Bilkent/ANKARA
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks