Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Category:

Poems

Publish on:

Views: 24 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş.. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede
Transcript
1 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş.. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede imzası bulunan kefiller arasında, tüm hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde aşağıdaki koşullarda... TL/YP... (Yalnız... TL/YP...) limitli Tüketici Kredisi açılması konusunda Tüketici Kredisi Sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır. MADDE 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI : Sözleşmenin konusu, Müşteriye Tüketici Kredisi kullandırılması, kredinin geri ödenmesi ve kredinin işleyişine ilişkin koşulların düzenlenmesidir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Bankanın bu bilgileri esas alarak krediyi tahsis edeceğini, bu bilgilerin eksik, yanlış olması halinde Bankanın bu krediyi tahsis etmeyeceğini Müşteri beyan ve kabul eder. Banka, bu krediyi kullandırıp kullandırmama konusunda tamamen serbesttir. Tüketici Kredisi'nin tahsis edilmemesi veya kullandırılmaması ya da talep edilenden daha az miktarda kullandırılması durumunda, Müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Müşteri, Bankanın izni olmadan bu Sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemez. MADDE 2 KREDİ LİMİTİ: Müşteri, ICBC TURKEY BANK A.Ş.... Şubesi'nden kullandırılan kredi sebebiyle... TL/YP... ve bu sözleşmenin 4.maddesinde yazılı faiz oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz, fon, gider vergisi ve kredinin kullandırırını ile ilgili olarak Banka nezdinde doğan her türlü vergi, resim, harç, kur farkı, masraf ve giderler tutarında borçlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri kullandırılan kredi tutarını... adet taksitle ekli GERİ ÖDEME PLANI doğrultusunda toplam...tl/yp geri ödemeyi, kredinin kullandırılmaya başlanmasından tamamen tasfiyesi tarihine kadar bu Sözleşmedeki koşullara, bu Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda ise Tüketici Kredileri için Bankaca düzenlenmiş yönetmelik, servis talimatları veya alınmış kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 3 KREDİNİN TAHSİSİ VE KULLANDIRILMASI : Banka, krediyi Müşterinin talimatı üzerine doğrudan nakit veya bloke çek, havale, EFT yoluyla ve/veya satıcıya nakden ödeyerek kullandırabilir. Banka, Müşteri adına açılacak vadesiz mevduat hesabına/hesaplarına virman yapmak veya herhangi bir hesaptan ya da bloke bir hesaptan ödemek suretiyle krediyi kullandırabilir. Banka, kredi limiti içinde olmak üzere krediyi kullandırmak için bir veya daha çok hesap açabilir, hesapların limitlerini arttırıp azaltabilir, böylece bakiyeleri tasfiye edebilir. Kredi kullandırımında, Bankanın fiili kullandırım tarihinde uyguladığı gişe döviz alış kuru esas alınır. Kredinin geri ödenmesinden Müşteri sorumludur. Krediyle satın alınacak ürünlerin her ne sebeple olursa olsun geç teslim edilmesi, teslim edilmemesi, eksik, ayıplı teslim edilmesi veya sonradan ayıplı çıkması gibi nedenlerden Bankanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu durum kredinin geri ödenmesine hiçbir şekilde engel olamaz. MADDE 4 FAİZ ORANI : Bankaca krediye aylık %... (yüzde...) yıllık %...(yüzde...) faiz tahakkuk ettirilir ve tahakkuk eden faizin fon ve gider vergisi de ek olarak Müşteri tarafından ödenir. Ayrıca bu faiz ödeme planına göre yapılacak anapara ödemelerinden kalan kısmına da işletilir. Kredinin, faiz, vergiler ve diğer tüm masraflar dikkate alınarak hesaplanmış efektif yıllık faiz oranı %...(yüzde...)dir. MADDE 5 GERİ ÖDEME VE BANKANIN DOĞRUDAN TAHSİL YETKİSİ : Sözkonusu kredi, ekteki ödeme planında gösterilen vadelerde ve bu vadelerin karşılığında gösterilen kesin tutarlarda aylık taksitlerle geri ödenir. Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, vade kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecektir. Ekli ödeme planı bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup Sözleşmeden ayrı tutulamaz. Banka, vadesi gelen taksit tutarını tüm ferileri ve masrafları ile birlikte Müşterinin veya koşulların oluşması halinde kefillerin Bankanın herhangi bir Şubesi nezdindeki herhangi bir hesabından, hak ve alacaklarından muvafakate gerek olmadan tahsil edebilir. Taksitlerden herhangi birinin ödenmesi, ondan önceki taksitlerin ödendiği anlamına gelmez. Ödemeler, geri ödeme planında kararlaştırılan para cinsi - üzerinden aynen yapılır. Bankanın yukarıdaki cümle ile ilgili yapacağı tahsilat ve mahsuplarda döviz ya da Türk Lirası karşılığının hesabında, Bankanın fiili ödeme tarihinde uyguladığı gişe döviz satış kuru esas alınır, bununla ilgili tüm vergi, masraf, komisyon ve fon giderleri Müşteriye ve kefillere aittir ve bunlar derhal nakden ödenir. Müşterinin hesabından bankaca çekilecek tutarlar aynı günün valörü ile zimmet kaydolur, ancak alacak kaydedilecek tutarların, tevdi veya mahsup edildiği tarihten bir sonraki işgünü valörü ile hesaplara işlenir. Müşterinin kullandırılan kredi döviz cinsi vadesiz hesabında ödeme günü yeterli bakiye olmaması durumda, diğer para biriminden vadesiz hesaplarından Bankanın fiili ödeme tarihinde uyguladığı gişe döviz satış kuru esas alınarak ödemesi yapılır. MADDE 6 ERKEN ÖDEME: Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu hallerde Banka, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen koşullarda gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. MADDE 7 CAYMA HAKKI: Müşteri, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Banka ya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde ise krediden cayılmamış sayılır. Cayma hakkının kullanılması durumunda, müşteri, hesaplanan akdî faiz, bir kamu kurum veya kuruluşuna ve üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları Banka ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MADDE 8 TEMİNATLARIN TÜRÜ VE NİTELİĞİ: Banka tarafından tahsis edilen ve kullandırılan bu kredinin teminatını oluşturmak üzere, Bankanın kabul edebileceği, ipotek/taşıt rehni/menkul rehni/kefalet/rehin blokaj /teminat mektubu/temlik vs. her türlü ayni ve/veya şahsi teminatı vermeyi Müşteri kabul eder. Teminat tutarının belirlenmesinde Banka tamamen serbesttir. Müşterinin edimlerine karşılık şahsi teminat alınması halinde her ne isim altında olursa olsun bu teminat adi kefalet sayılacaktır. Teminatlara Müşteri nin temerrüdü ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen şartların oluşması halinde başvurulacaktır. 2 Müşteri, bu madde kapsamında alınacak teminatların birbirinden bağımsız olarak, Banka'ya asaleten/kefaleten ve doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil edeceğini peşinen kabul eder. Müşteri'nin Banka'ya olan tüm borçları sona erdiği takdirde söz konusu teminatlar çözülecektir. Banka her zaman ek teminat isteme ve/veya teminatların değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. MADDE 9 SİGORTA: Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. Sigorta yapılması halinde, söz konusu sigortaların yenilenmesi hususunda da sorumluluk Müşteri ye ait olup, Banka nın bu konudaki sorumluluğu bildirim yapmak ve Müşteri yi bilgilendirmekle sınırlıdır. Banka, Müşterinin talebi üzerine, bu sözleşmeye göre Müşteri tarafından verilmesi, tesis ve tescil edilmesi gerekli ipotek, rehin, sigortalanabilir bütün teminatları yangına, nakliye rizikolarına (Trafik ve Kasko sigortası dahil) aynı şekilde müşterinin hayatını kaybetmesi veya maluliyet rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara karşı, sigorta poliçesinde Dain-Mürtehin olarak gösterilmek suretiyle dilediği sigorta şirketine, dilediği bedel için, sigorta ettirebileceği gibi, Müşteri tarafından önceden yapılmış olan veya daha sonra Bankanın talebi üzerine müşteri tarafından yapılacak olan sigorta poliçelerinde Bankanın adının Dain-Mürtehin olarak gösterilerek, Bankanın uygun bulacağı sigorta bedeli üzerinden sigorta ettirileceğini, Müşteri kabul ve beyan eder. Her iki şekilde de yapılacak sigorta sebebiyle oluşacak tüm prim ve masraflarla, bunların gider vergileri müşteriye ait olup, Müşteri bu bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, gerekli görür ise yaptırılacak sigortaların sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, savaş gibi olağanüstü durumlarla ilgili klozlarında konulmasını isteyebilir. Müşteri, bu maddeler çerçevesinde yaptırılacak sigortaların sigorta sürelerinin bitmesi halinde Bankanın uygun gördüğü şartlarda yenilenebileceği, Bankaca bu madde hükümleri dairesinde yaptırılacak sigortaların prim vesair giderlerinin kendisinin borcu olduğunu ve sigortacının Bankaya ödeyeceği tazminat, komisyon v.b nam altındaki tüm ödemeler ve paralar üzerinde hiçbir hakkı ve iddiası olmadığını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Bankaca, dilediği takdirde, açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın Banka aleyhine sonuçlanması halinde de Bankadan herhangi bir istemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 10 KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HESABIN KESİLMESİ: Kredi borcu, geri ödeme planına uygun olarak ödenir. Banka, kalan borcun ferileri ile birlikte tamamını Müşteriden isteme hakkını saklı tutmuş olup, geri ödeme planında yer alan taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmemesi halinde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükmü doğrultusunda borç muaccel hale getirilir. Bu durumda, Müşteri ve kefiller Bankanın uygun göreceği süre içinde borcu derhal ödemeyi kabul ederler. Kredi borcu muaccel hale geldiği takdirde Banka dilediği şekilde takip yapmakta serbesttir. Bankanın, alacağını ve ferilerini tahsil amacıyla Müşteri ile koşulların oluşması halinde kefilleri dilediği takip yoluna başvurarak takibe, davaya, ödeme vasıtalarıyla birlikte ya da ayrı ayrı teminatları da, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile, alacağın tamamı için nakde çevirmeye hakkı vardır. 3 MADDE 11 BANKANIN SORUMLU OLMAMASI: Banka kullandırdığı, bu krediyi belirli marka bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile hukuki işlem yapılması koşulu ile vermemiştir. Müşteri krediyi, dilediği kişi ile kuracağı herhangi bir hukuki ilişkide kullanacağından, kredinin ne amaçla ve/veya kiminle yapacağı işlem için kullanacağı Bankayı hiç ilgilendirmediğini, kredi talebinin kabulüyle birlikte, kredinin Müşteriye veriliş tarihinden kredi borcunun tüm fer'ileriyle birlikte kapandığı tarihe kadar ya da herhangi bir zamanda mal ve/veya hizmet sunan kişilerle Müşteri arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, malın teslim edilmemesi, malın iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri konularda çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardan Bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve bunların da kredi borcunun geri ödenmesi konusunda hiçbir etkisi olmadığını, geri ödemede bir indirim talep etmemeyi, Müşteri gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 12 BANKANIN REHİN VE HAPİS HAKKI : Banka, Müşteri ve kefillere ait, Bankanın merkez ve tüm şubelerinde mevcut, doğmuş ve doğabilecek, vadesi gelmiş ve gelecek tüm alacak, havale, mevduat hesapları ve özellikle kredinin kullandırılması amacı ile vadesiz mevduat hesabına yapılan virman, bloke hesaplar, nakit, hisse senedi ve tahvillerle, senet ve konşimentolar ve tahsile verilen kambiyo senetleri ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde bu sözleşme ile rehin hakkı tesis etmiş olup, Müşteri ve kefiller, sayılan tüm bu hak ve alacaklarının Bankaya Sözleşmeden veya Bankanın tüm şubelerinde her ne şekil ve içerikte olursa olsun doğmuş ve doğacak asaleten ve kefaleten bütün borçlarına karşılık rehinli olduğunu, dövizli hesapların da Bankaca kesin alışları yapılarak aynı hükümlere tabi tutulacağını kabul ve beyan ederler. MADDE 13 KEFALET : Bu Sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefiller, bu Sözleşme ile Müşterinin borçlandığı ve borçlanacağı tutarları 2. Maddede yazılı kredi limiti TL/YP... miktara kadar kefil olarak üstlenmiştir. Kefalet miktarının anaparadan ayrıca bu Sözleşmede ve geri ödeme planında öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini, Sözleşmede belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini de kapsadığını ve bunlara, borçlu ve diğer kefiller ile birlikte, kefil sıfatı ile kefil olduklarını, bu sıfatla Bankaya verilen bu Sözleşmenin maddelerinin tamamının hakkında/haklarında da aynen uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. MADDE 14 BANKA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ: Bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda HMK 193.maddesi gereğince Bankanın defter, belge ve kayıtlarının kesin delil oluşturacağını, Banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif etme hakkından feragat ettiklerini taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve kefiller, işbu sözleşmenin herhangi bir sahifesinde imzalarının bulunmaması halinde dahi tüm sözleşme hükümlerinin bağlayıcı ve geçerli olduğunu, bu konudaki itiraz haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler. MADDE 15 TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETİ : Bu Sözleşmeden doğan Tüketici Kredisi borcunun tahsili konusunda Bankanın mahkeme ve icra müdürlüklerinde herhangi bir nedenle yasal takip yapması halinde, Müşteri ve kefil, Bankanın bu nedenle yapacağı, borcun tutarı üzerinden hesap edilecek bütün masrafları (ceza ve tevkif evleri harçları ve anapara, faiz, ve sair her türlü masraflar) ve asgari vekalet ücret tarifelerinin (3) katı tutarında hesaplanacak avukatlık ücretini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 16 VERGİ VE MASRAFLAR: Bu Sözleşme ve uygulanması ve verilecek teminatlarla ilgili doğmuş veya doğabilecek tüm vergi, resim, harç ve masraflar ile fon ve 4 gider vergileri, noter masrafları, kredi onaylanmazsa veya müşteri kredi kullandırımından vazgeçse dahi ekspertiz ücreti ve bankanın kur farkından doğan zararı, sigorta yenilemeleri dahil sigortalar, ipotek tesis ücreti, refinansman işlemi gibi ödeme planı değişikliği gerektiren işlemler için duyurulan güncel ipotek ve rehin fekki de dahil, sair tüm mevcut vergi ve resimlere yapılabilecek zamlar, ilaveleri ve cezaları her türlü masrafı ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın, Bankanın isteği doğrultusunda nakden ve tamamen ya da bunların yürürlük tarihinden itibaren, aylık taksitlere ilave olarak Müşteri tarafından Bankaya nakden ödenir. Müşteri bu sözleşmenin bir örneğini, düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Bu sözleşmeye ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir. Ayrıca, müşterinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmelerinin bitmesi ile kapanacaktır. Bu sözleşme kapsamında müşteriden tahsil edilecek ücret ve masraflar aşağıda belirtilmiştir. Kredi Tahsis Ücreti...TL İpotek Tesis Ücreti...TL Ekspertiz Ücreti...TL Kredi vadesi boyunca devam edecek şekilde; kredi türüne göre yaptırılacak sigorta poliçeleri (DASK, Yangın, Kasko, Ferdi Kaza, Tarım ve Hayat Sigortası) dain-i mürtehin ICBC Turkey Bank A.Ş.. olmak kaydıyla, Banka veya başka bir sigorta şirketi aracılığıyla yaptırılabilir. Sigorta poliçesi primleri, kredi konusu konutun yeri, gerçekleşecek işlem çeşitliliği, kredi konusu taşıtın markası, kredi tutarı, kişinin mesleği ve yaşına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. MADDE 17 GECİKME VE TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI : Müşteri ve kefil, bu Sözleşmeden doğan borçların ödenmesinde temerrüde düştükleri takdirde, temerrüdün doğduğu andan itibaren, bunların Bankaya ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için bu Sözleşmenin 4. Maddesinde belirlenen Bankanın Tüketici Kredisine uyguladığı akdi faiz oranının, %30 fazlasının ilavesiyle bulunacak tutarda temerrüt faizini, fon ve gider vergisini ödeyeceklerini kabul ve beyan ederler. Müşteri geri ödeme planında yer alan taksitlerini vade gününde ödemediği takdirde, söz konusu taksitin ödeneceği güne kadar, Bankanın Tüketici Kredisine uyguladığı akdi faiz oranının, %30 fazlasının ilavesiyle bulunacak tutarda gecikme faizini ödemeyi kabul eder. Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmesine ilişkin her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmaz. MADDE 18 KANUNİ İKAMETGAH : Bu Sözleşmede yer alan konuların yerine getirilmesi için gerekli her türlü tebligat tarafların aşağıda isim ve imzaların yanında yazılı adresine gönderilecek olup, taraflar bu adresleri Tebligat Kanununa göre, geçerli yasal tebligat adresi olarak kabul ederler. Bu adreslerden birine gönderilecek tebligat kendilerine yapılmış sayılır. Müşteri ve kefil adres değişiklikleri derhal noter aracılığı ile Bankaya bildirilir, bildirilmediği takdirde aşağıda yazılı adresler geçerli olup, Müşteri ve kefil haklarında Tebligat Kanununun 21 ve 35. Maddesinin uygulanmasını peşinen kabul ederler. MADDE 19 DUYURU : Bu Sözleşme hükümlerinden, herhangi birinin ihlali halinde ya da dilediği zaman ve takdirde Banka, diğer kredi veren kurumlara, kredili satış yapan kurumlara, resmi makam ve mercilere Müşteri ve kefil isimlerini duyurulabilir, bilgi verilebilir ve bu nedenle ICBC Turkey Bank A.Ş.. hiçbir şekilde sorumlu değildir. 5 MADDE 20 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : Bu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ancak, bu mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili kılınması, Bankaca Müşterinin ikametgahının bulunduğu veya kredinin kullandırıldığı şubenin bulunduğu yerdeki adli mercilere başvurulmasına ve adli kovuşturma yapılmasına engel oluşturmaz. Taraflar yetki konusunda bu hükmü peşinen kabul ederler. Ayrıca, müşteriler uyuşmazlıklarda başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilirler. Müşterinin işbu sözleşmeden kaynaklanan itiraz ve şikayetlerinde değeri ikibinikiyüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üçbinyüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvurması zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuramaz, tüketici mahkemelerine başvuru yapması zorunludur.... TARİH : KREDİ MÜŞTERİSİ ADI VE SOYADI :... ADRESİ: İMZASI :... Eki: Geri ödeme planı KEFİL ADI VE SOYADI : UNVANI : ADRESİ : KEFALET LİMİTİ :...TL (Y/...Türk Lirası) İMZA 7 KEFİL ADI VE SOYADI : UNVANI : ADRESİ : KEFALET LİMİTİ :...TL (Y/...Türk Lirası) İMZA : BANKA ICBC TURKEY BANK A.Ş.... ŞUBESİ ICBC TURKEY BANK A.Ş. ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: SARIYER / İSTANBUL Mersis No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu /
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks