Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.04 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞULARININ AKREDİTASYONU REHBERİ

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 0 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
R10.04 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞULARININ AKREDİTASYONU REHBERİ Rev UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞULARININ AKREDİTASYONU REHBERİ 1 AMAÇ ve KAPSAM Bu Rehber Dokümanın amacı, Uygunluk Değerlendirme
Transcript
R10.04 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞULARININ AKREDİTASYONU REHBERİ Rev UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞULARININ AKREDİTASYONU REHBERİ 1 AMAÇ ve KAPSAM Bu Rehber Dokümanın amacı, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının akreditasyon başvurularının TÜRKAK tarafından nasıl ele alınacağını, değerlendirileceğini ve ne şekilde sonuçlandırılacağını açıklamaktır. Ayrıca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını öndenetim (istenildiğinde), ilk akreditasyon, gözetim ve akreditasyon yenileme süreçleri hakkında bilgilendirmek ve akredite kuruluşların yükümlülüklerini açıklamaktır. 2 TANIMLAR Akreditasyon bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli şartlara uygun olduğu ve ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak üçüncü taraf tarafından tanınmasıdır. Ana Hizmet Birim Başkanlığı TÜRKAK bünyesinde ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan; Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı, Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, Sistem Akreditasyon Başkanlığı ve Personel Akreditasyon Başkanlıklarından her biridir. Akreditasyon Kararı Akreditasyon için başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından akredite olmuş olanlar hakkında TÜRKAK Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından alınan İlk Akreditasyon, Akreditasyonun Sürdürülmesi, Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, İptal Edilmesi, Kapsam Değişikliği veya Akreditasyon Yenileme işlemleri ile ilgili kararlar. Denetim TÜRKAK ın, UDK nın yeterliliğini değerlendirmek üzere, belirli standartlar ve/veya diğer normatif dokümanlara göre ve belirli bir akreditasyon kapsamında gerçekleştirdiği süreç NOT: UDK nın yeterliliğinin denetlenmesi; UDK nın personel yeterliliği, uygunluk değerlendirme metodolojisinin ve uygunluk değerlendirme sonuçlarının doğruluğu da dahil olmak üzere bütün faaliyetlerindeki yeterliliğin değerlendirilmesini içerir. Doküman TÜRKAK bünyesindeki kalite sistem ve akreditasyon faaliyetleri veya yönetim sistemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan ve/veya kullanılan her türlü fiziksel, elektronik, manyetik, v.b. ortamlarda saklanan ve çoğaltılabilir nitelik taşıyan bilgiler doküman olarak adlandırılır. Düzeltici Faaliyet Mevcut uygunsuzluk, kusur veya diğer istenmeyen durumların yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla sebeplerin yok edilmesi için alınan önlemlerle ilgili faaliyettir. Sayfa 2 / 22 Gözetim akreditasyonun yenilenmesi dışında, akredite edilmiş UDK nın akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmeye devam ettiğinin takibini içeren faaliyetler serisi NOT: Gözetim, yerinde gözetim ve aşağıdakiler gibi diğer gözetim faaliyetlerini içermektedir: a) akreditasyon kuruluşu tarafından, akreditasyona ilişkin konularda UDK da yapılan araştırna b) akreditasyonun neleri kapsadığına dair UDK nın açıklamalarının gözden geçirilmesi c) UDK dan doküman ve kayıtların sağlanmasının istenmesi (örneğin, denetim raporları, UDK servislerinin geçerliliğinin doğrulanması için iç kalite kontrol sonuçları, şikayet kayıtları, yönetimin gözden geçirmesi kayıtları) d) UDK nın performansının takibi ( yeterlilik testine katılım sonuçlarını gibi) Küçük Uygunsuzluk ( Akreditasyon Denetimi Sırasında Tespit Edilen): Ölçüm/deney ve muayene sonuçlarına direkt etkisi olmayan ve/veya belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkilemeyen uygunsuzluklardır. Önemli Uygunsuzluk ( Akreditasyon Denetimi Sırasında Tespit Edilen): Ölçüm/deney ve muayene sonuçlarına direkt etkisi olan ve/veya belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkileyen uygunsuzluklardır. Sektör Komitesi Belirli akreditasyon alanlarında gerekli eğitime, deneyime, teknik yeterliliğe sahip, ilgili sektörü iyi bilen tarafsız bilir kişilerden oluşan ve Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyetlerinin geliştirilmesi ile düzenlenmesi için teknik destek hizmeti veren komitedir. Şikayet Özel veya tüzel kişilerin, TÜRKAK ın akreditasyon faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları, geçici veya sürekli personeli, akredite ettiği bir kurumun akreditasyon kapsamında yaptığı faaliyetler veya TÜRKAK etkinlikleri ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin yaptıkları sözlü veya yazılı olumsuz başvurulardır. İtiraz Özel veya tüzel kişilerin, TÜRKAK ın kendilerini ilgilendiren konularda aldığı kararlara karşı yaptıkları başvurulardır. İtiraz için aranılacak tek koşul, TÜRKAK ın aldığı kararın, itiraz eden tarafın isteklerine karşıt olmasıdır. Teknik Sorumlu (Dosya Sorumlusu) İlgili TÜRKAK Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen, akreditasyon faaliyetlerinin her aşamasında akreditasyon başvurusunda bulunan veya akredite edilmiş kuruluşla her türlü teknik ve idari irtibat, koordinasyon ve sekreterya işlemlerinden sorumlu TÜRKAK teknik personelidir. Gerekli nitelikleri sağladıkları taktirde teknik sorumlular, baş denetçi, denetçi veya teknik uzman olarak görevlendirilebilirler. Sayfa 3 / 22 Yeterlilik Deneyi: Kuruluş ölçüm/deney performansının; - denetçi tarafından gönderilen, beraberinde getirilen veya kuruluşta seçilmiş numuneler üzerinde yapılan ölçümler, veya - üçüncü bir taraf veya kuruluş tarafından, yeterlilik deneylerinin yapılması amacıyla verilen numuneler üzerinde yapılan ölçümler, veya - Bir kuruluş tarafından ISO Guıde 43 e göre işletilen ve birden fazla laboratuvar veya muayene kuruluşunun iştirak ettiği deney veya ölçüm sonuçlarını karşılaştırma programları. Kıyaslama Ölçümleri (Karşılaştırma Ölçümleri): Aynı veya benzer madde veya malzemelerin deneylerinin önceden belirlenmiş şartlara göre iki veya daha fazla kuruluş tarafından planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve dokümante edilmesidir. 3 UYGULAMA Akreditasyon süreci aşağıda belirtilen ana safhalardan oluşur. Bunlar; Başvuru, Denetim öncesi yapılan hazırlıklar, Öndenetim (başvuran kuruluş tarafından talep edildiğinde), Akreditasyon denetimi, Denetim sonrası yapılan değerlendirmeler (takip denetimi dahil), Karar, Gözetim, Akreditasyonun yenilenmesi 3.1 BAŞVURU Başvuru Dokümanları Akreditasyon başvurusu yapmak isteyen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu(UDK) istediği takdirde, TÜRKAK İnternet Sitesi adresinden veya ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığı vasıtasıyla başvuru için gerekli bilgiyi temin edebilir. Başvuru için kurumumuza teslim edilmesi gerekli olan belgeler ilgili akreditasyon alanı için başvuru sırasında istenen belgeler formlarında (F701-08,...,F ) detaylı olarak belirtilmişlerdir. Akreditasyon başvurusu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun faaliyet alanıyla ilgili başvuru formu (Akreditasyon Başvuru Formu F ,..,F ) ile akreditasyon sırasında istenen Sayfa 4 / 22 belgelerin TÜRKAK a sunulmasıyla yapılır. Başvuru formu kuruluşun üst yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanmalıdır Akreditasyon Kapsamı Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, başvuru ile ilgili olan akreditasyon kapsamını belirleyerek açık bir şekilde tanımlamalıdır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, akreditasyon başvurusunu yapmadan önce gerektiğinde, ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığından da destek alarak akreditasyon kapsamını açık bir şekilde belirlemelidir Başvurunun Kabulü Başvurunun ele alınması için Ana Hizmet Birim Başkanlığı tarafından bir teknik sorumlu atanır. Teknik sorumlu aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak başvuruyu değerlendirir ve değerlendirmenin olumsuz olması durumunda başvurunun reddi yönünde teklifte bulunur. a) Teknik uzman ve denetçi altyapısının yeterliliği, b) Başvuran kuruluşun teknik yeterliliğini değerlendirecek, sektörel çalışma grubunun (Sektör Komitesi) mevcudiyetinin gerekliliği, c) Mevcut iş yoğunluğu, d) Başvuran kuruluşun statüsünün ve çalışma tarzının ulusal ve uluslararası kabul görmüş ve TÜRKAK tarafından benimsenmiş politika ve prensiplere uygunluğu, e) Başvuran kuruluşun akreditasyon hizmetine dair beklentilerini karşılayabilme yeteneği. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun(UDK) başvurusu, başvuru ile ilgili ücret ödendikten sonra kabul edilir. Başvuru tamamen o başvuruya özel bir kodlama yapılarak dosya numarası verilerek kaydedilir. 3.2 İLK AKREDİTASYON Başvurunun İncelenmesi Eğer yukarıda belirtilen değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde teknik sorumlu, kuruluşun teslim ettiği dokümanları nicelik yönünden inceler ve tamamlanması gereken eksik belgeler olup olmadığını F F Başvuruda İstenen Belgeler Form/larını kullanarak kontrol eder varsa eksiklikleri bir yazı ile kuruluşa bildirir. Akreditasyon başvurusunun işleme konulması için başvuran kuruluşun F F Başvuruda İstenen Belgeler Form/larında belirtilen belgeleri eksiksiz olarak TÜRKAK a sunması gerekmektedir. Gerekli olduğu hallerde, başvuran kuruluşa Teknik Sorumlu tarafından 1/2 gün süreli tanıma ve bilgilendirme ziyareti düzenlenir. Akreditasyon başvurusu yapan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, değerlendirme yapılabilmesi için eksik olan belgeleri en geç 6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Altı ay içerisinde eksik belgeleri tamamlanamayan dosyalar kapatılarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna bir yazı ekinde iade edilir. Yerinde denetimin gerçekleştirilebilmesi için başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşunun kalite yönetim sisteminin belirli süre işletilmiş olması, iç tetkik ve yönetimin gözden Sayfa 5 / 22 geçirmesinin yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca akreditasyon başvurusunda bulunan kapsamlarda yeterli çalışmanın yapılmış olması ve bu çalışma kayıtlarının denetim ekibine sunulması gerekmektedir. Yukarıdaki şartlar oluşmadığında kuruluşun yeterliliği konusunda kanıya varılamayacağından denetim gerçekleştirilmez. Teknik sorumlu, başvuru dokümanlarını gözden geçirdikten sonra doküman inceleme için denetim heyetini belirler. Denetim heyetinin belirlenmesini müteakip doküman inceleme için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun ödeyeceği ücreti belirler ve başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna bir denetim heyeti teklifi ve denetim sözleşmesi gönderir. Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun akreditasyon denetimi yapılmadan önce, tam bir denetime hazır olup olmadığını görmek amacı ile TÜRKAK tan bir öndenetim isteyebilir. 3.3 ÖNDENETİM Başvuran her Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun isteği halinde bir öndenetim olanağı sağlanır. Bir öndenetim normal olarak 1 gün içinde tamamlanır ancak gerekli hallerde bu süre uzatılabilir. Denetim ekibi, öndenetim sırasında en azından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun kalite sistemini, kalite dokümantasyonunu ve nasıl uygulandığını inceler. Öndenetim ziyareti sırasında kilit personelin ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. Baş denetçi öndenetimin tamamlamasından itibaren en geç 15 gün içinde denetim raporunu TÜRKAK a sunar. Teknik sorumlu denetim raporunun bir kopyasını kuruluşa gönderir. Başvuran kuruluş, öndenetimden sonra akreditasyona devam edip etmeyeceğine dair kararını TÜRKAK a yazılı olarak iletmelidir. Kararın olumlu olması halinde akreditasyon sürecine devam edilir. 3.4 AKREDİTASYON DENETİMİ Denetim Ekibi İlk akreditasyon sürecindeki denetim ekibi her zaman bir baş denetçi ve akredite edilecek kapsama göre bir veya birkaç denetçi ile gerektiğinde teknik uzmanlardan oluşur. Denetim ekibi gerektiğinde Sektör Komitesinden de yardım alınarak ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığı tarafından oluşturulur. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun denetim ekibi üyelerine dair bir itirazının olması halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu bunun sebeplerini TÜRKAK a objektif delillerle açıklamalıdır. Bu noktada, uygun denetçiler için mevcut denetçi havuzuna bakılır. Eğer uygunsa başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna yeni bir teklif gönderilir. Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu her türlü itirazını R10-08 Şikayet ve İtirazlar Rehberine e uygun olarak yapar. Sayfa 6 / 22 Akreditasyon denetim heyetinin oluşturulmasından sonra başvuran kuruluşun kapsam genişletmeyle ilgili herhangi bir talebi olması durumunda bu talep ilgili teknik sorumlu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Mevcut denetim ekibi ile genişletme talebinde bulunan kapsamların denetlenip denetlenemeyeceği, Denetim ekibine yeni bir denetçinin/teknik uzmanın dahil edilmesi. Yapılan değerlendirme sonucunda gerekiyorsa Denetim Ekibi Teklifi gözden geçirilerek, yenilenir. Denetim planlandıktan ve denetim teklifi yapıldıktan sonra kapsam genişletme talepleri değerlendirme kapsamına alınmaz Dokümanların Denetim Ekibi Tarafından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun ilgili bütün dokümanları denetim ekibine verilir ve bu dokümanlar denetim ekibi tarafından incelenir. Baş denetçi ve diğer denetim ekibi üyeleri inceleme sonucunda kalite sisteminde ve teknik konularda tespit edilen ve denetime gitmeye engel oluşturacak önemli uygunsuzlukları (varsa) ilgili Ana Hizmet Birim Başkanlığına iletir. Ana Hizmet Birim Başkanlığı uygunsuzlukları başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna gönderir ve akreditasyon sürecinin devamı için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan uygunsuzlukların giderilmesini talep eder. Başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuran kuruluşun hazır olmayışı sebebiyle akreditasyon denetimi gerçekleştirilememişse başvuru iptal edilir. Bu süreye öndenetim için yapılan çalışma da dahildir Yerinde Denetim Doküman ve kayıt incelenmesi sonucunda yerinde denetime gidilmesine engel bir durum olmaması halinde baş denetçi, denetim ekibi üyeleri ve teknik sorumlu işbirliğiyle saha denetimi için hazırlık çalışmaları başlatılır. Bu bağlamda saha denetimi için teknik sorumlu tarafından bir denetim teklifi hazırlanır ve kuruluşun onayına sunulur. Denetim teklifinin kabulünü müteakip, denetim ekibi tarafından denetim programını hazırlanır ve kuruluşa sunulur. Saha denetimi sırasında uygulanacak prosedür aşağıdaki gibidir: Bir denetim ziyaretinin amacı, başvuran kuruluşun akreditasyon talebinde bulunduğu kapsamda; kalite sistemi ve teknik yeterliliğinin akreditasyona esas alınan uluslararası standardlar ile tamamlayıcı kriterleri ihtiva eden dokümanların gereklerini karşılayıp karşılamadığını anlamak ve sistemin sürdürülebilirliği hakkında gerekli bilgileri toplamaktır. Denetim ekibi, başvuran kuruluş yönetimiyle baş denetçinin başkanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısında bir araya gelir. Açılış toplantısında; yerinde yapılacak denetimin amacı, kapsamı, denetim programı ve katılımcılarla ilgili bilgilendirme yapılır. Sayfa 7 / 22 Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu merkezden hariç diğer şubelerde de faaliyet gösteriyorsa, ilk akreditasyon denetimlerinde bu şubelerde ziyaret edilir. Akreditasyon denetimi yapılan kuruluş, bir ürün veya sistem belgelendirme kuruluşu ise; bu kuruluşun sahada yaptığı belirli sayıda belgelendirme denetimi TÜRKAK Denetim Ekibi tarafından izlenerek, kuruluşun uygulamalarının ve denetçilerinin yeterliliği hakkında bulgular elde edilir (R40.05 TÜRKAK'ın Tanık Olacağı Belgelendirme Denetimlerine İlişkin Kurallar Rehberi). TÜRKAK Denetim Ekibi üyeleri, akreditasyon denetimi süreci içinde, denetlenmekte olan ürün veya sistem belgelendirme kuruluşunca daha önce belgelendirme çalışmalarının yapıldığı firmalara/işletmelere ziyaretlerde bulunarak inceleme yaparlar. Gerektiğinde, akredite sistem belgelendirme kuruluşunun belgelendirmiş olduğu firmalar ziyaret edilerek belgelendirilmiş yönetim sisteminin niteliğinin değerlendirilmesi suretiyle belgelendirme kuruluşunun çalışma tarzı ve denetçilerinin yeterliliği hakkında kanaat sahibi olunabilir. Personel belgelendirme kuruluşlarının denetiminde ise belgelendirme sınavı ve değerlendirmesi de dahil olmak üzere ilgili kuruluşun yaptığı belirli sayıda belgelendirme faaliyeti TÜRKAK Denetim Ekibi tarafından izlenerek, kuruluşun uygulamalarının ve belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelinin yeterliliği hakkında bulgular elde edilir (R30-01 ISO/IEC Kapsamında Tanık Olunan Belgelendirme Sınavları için Rehber). Ayrıca TÜRKAK Denetim Ekibi üyeleri, akreditasyon denetimi süreci içinde, personel belgelendirme kuruluşunca daha önce belgelendirilen personelle görüşmeler de yapabilirler. Laboratuvarlar ve muayene kuruluşlarının denetimlerinde yer alan denetçi ve teknik uzmanlar, başvuru kapsamındaki metotların ve metotları uygulayan personelin yeterliliğini tespit etmek için ilgili personel ile mülakat yapmak ve metotları uygulatmak suretiyle denetimi gerçekleştirirler. Akreditasyon talep edilen kapsamın geniş olması durumunda, laboratuvarın başvurduğu kapsamda örnekleme yöntemi kullanılarak metotlar seçilebilir. Bu durumda önemli olan ilgili kapsamdaki teknik yeterliliğin sağlandığını kanıtlayacak sayıda metodun seçilerek denetimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca laboratuvar veya muayene kuruluşlarında denetimin bir parçası olarak, akreditasyon kapsamında yer alacak ana deney/analiz/muayene/ölçme konularından en az bir tanesi için akreditasyon denetiminden önce mümkünse yeterlilik deneylerine veya kıyaslama ölçümlerine katılmış olması istenir. Akredite edilen kuruluşlar akreditasyon kapsamını teşkil eden diğer ana konularda programlı olarak yeterlilik deneylerine veya laboratuvarlararası deney karşılaştırmalarına katılmalıdırlar. TÜRKAK ın yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümleri ile ilgili kriterleri P704 Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Prosedürü nde belirtilmiştir. Gerekli hallerde, denetim durdurulabilir. Bu durumlar aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak şartı ile; Denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor veya tehlike oluşturuyorsa, Sistemin uygulanmasında denetimin devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilir ve takip denetiminin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa, Sayfa 8 / 22 Tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak; çevre, kalite veya emniyet açısından başka riskler ortaya çıkıyorsa, Denetlenen tarafın danışmanları ve gözlemcilerinin denetçilerin çalışmalarına müdahale etmesi, Denetlenecek bölümdeki personele, ilgili bölüme yada akreditasyon kapsamındaki faaliyetlere ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa, Denetimin durdurulması durumunda yeni bir denetim yapılması gerekmekte olup, akreditasyon sürecinde durdurulmuş denetimler gerçekleştirilmemiş olarak kabul edilir. Akreditasyon sürecinde tanımlanmış süreler dahilinde yeni bir denetim planlanıp gerçekleştirilmez ise dosya kapatılır veya akredite edilmiş kuruluşların akreditasyonu askıya alınır. Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar açıkça ve anlaşılır şekilde yazılır. Denetim ekibi bulgular konusunda bir sonuca varamaz ise bu durumu açıklığa kavuşturmak üzere teknik sorumlunun bilgisine başvurabilir. Denetim tamamlandıktan sonra denetim ekibi üyeleri kendi aralarında bir toplantı yaparak bulunan uygunsuzlukları sınıflandırır ve bu uygunsuzlukları Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu na kaydederler. Denetimden sonra denetim ekibi baş denetçinin başkanlığında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun yetkililerinin de katılacağı bir kapanış toplantısı yaparak denetim sırasında elde edilen bulgular ve gözlemler bu toplantıda açık ve net bir şekilde açıklanır. Kapanış toplantısında mümkünse Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formlarında yapılacak düzeltici faaliyetlerin açıklanması ve bunların ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin bilgilerin yer alacağı kısmın kuruluş yetkililerince doldurulması sağlanır. Aksi takdirde düzeltici faaliyetlere ilişkin taahhütler en geç 15 gün içerisinde ilgili formun doldurulup imzalanarak TÜRKAK a gönderilmesi kuruluş yetkililerinden istenir. Bu toplantıda ayrıca denetim sırasında, bulunan uygunsuzluklar için doldurulan Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formları kuruluş yetkililerine imzalattırılır ve birer kopyası başvuran kuruluşa verilir Denetim Raporu Denetim ekibi üyeleri denetimin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları denetim raporlarını TÜRKAK a sunar. TÜRKAK denetim raporunun bir kopyasını başvuran kuruluşa en geç denetim tarihinden altı hafta içinde gönderir Düzeltici Faaliyetler Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için yapmış olduğu düzeltici faaliyetleri en geç 4 ay içerisinde
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks