Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Category:

Presentations

Publish on:

Views: 89 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek
Transcript
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek faaliyetlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu tüzük Türk Fizyolojik Bilimler Derneği çatısı altında yürütülen faaliyetler ile Dernek işleyiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu tüzük Dernekler Kanunu na dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu tüzükte geçen, 1) Dernek: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ni, 2) Yönetim Kurulu: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Yönetim Kurulu nu, 3) Genel Kurul: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Genel Kurulu nu, 4) Başkan: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Başkanı nı, 5) Üye: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği üyelerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı ve Merkezi, Kuruluş Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi Madde 5 1) Ankara da tarihinde kurulan Türk Fizyoloji Cemiyeti, de yapılan Genel Kurul toplantısında Fizyolojik Bilimler Derneği adını almıştır. Derneğin adında 'Türk isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulunun 10/01/1974 tarih ve 7/7710 sayılı kararı ile izin verilmiştir. 2) Derneğin merkezi Ankara'da olup, adresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Fizyoloji Kürsüsü, Sıhhiye, ANKARA dır ve şubesi yoktur. Derneğin Kuruluş Amacı Madde 6 Fizyolojik bilimler alanında faaliyet gösteren ulusal, mesleki ve bilimsel bir dernek olan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin amacı, fizyoloji alanında eğitim ve araştırma etkinliklerini gerçekleştirmek, ilgili laboratuvar standartları oluşturarak ulusal düzeyde fizyoloji disiplinini geliştirmek, Fizyoloji alanını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, fizyoloji uzman hekimlerinin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesidir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Çalışma Konuları Madde 7 1) Ülke çapında sürekli mesleksel gelişim kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar, paneller ve kurslar düzenlemek, 2) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Fizyoloji eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunmak, 3) Üyelerinin bilimsel ve mesleki gelişimi için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin sürekli gelişimini değerlendirmek, Sayfa 2 4) Çalışma grupları, komiteler oluşturmak ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, 5) Bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, yarışmalar açmak ve ödüller vermek, 6) Üyelerinin faaliyetlerini koordine etmek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine çalışmak, 7) Elektronik ortamda veya basılı materyal temin etmek ya da yayınlamak, 8) Yasal çerçevede yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 9) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 10) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 11) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 12) Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, 13) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışma, kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirmek, 14) Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek, 15) Diğer dernek, vakıf, sendika, meslek odaları vb sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için çalışmak, 16) Arşiv ve tarihçesini oluşturmak amacıyla gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve saklamak, 17) Fizyologların çalışabileceği hizmet alanlarını ve bu çalışmaların standartlarını belirlemek, bu alanların yaşama geçirilmesi için gerekli yasal ve idari girişimlerde bulunmak, 18) Fizyoloji uzmanı, yan dal uzmanı, uzmanlık öğrencisi ve yan dal uzmanlık öğrencisinin haklarını koruyup geliştirmek, 19) Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunmak. Sayfa 3 Faaliyet Alanı Madde 8 Dernek, Fizyoloji alanındaki eğitim ve bilimsel konularda faaliyet gösterir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Üyeliğe Başvuru Hakkı ve Üyeliğe Kabul Madde 9 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernekler Yasası'nda belirtilen şartlara uyan adaylar, üyelik formunu doldurup (ıslak imzalı), Yasa nın gerekli gördüğü belgeleri ekleyerek Yönetim Kurulu na başvurur. Adayların üyelikleri, Yönetim Kurulu'nun 30 gün içinde yapacağı toplantıda görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile değerlendirilir. Derneğe üye olma başvurusu hakkında verilen karar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliği onaylanan adayın üyelik hakları, Yönetim Kurulu kararı tarihi ile başlar. Asıl Üyeler Madde 10 Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen tüm üyeler Asıl Üye olarak kabul edilir. Asıl Üyeler, Genel Kurul'da oy hakkına sahiptirler ve çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler. Sayfa 4 Onursal Üyeler Madde 11 Çalışmalarıyla Fizyoloji alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt dışında bulunan Türk veya yabancı kişiler ile derneğe maddi, manevi ve bilimsel destek sağlayan kişi ve kurumlara, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile verilen unvandır. Onursal üyeler Genel Kurul a katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Üyelikten Çıkma Madde 12 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Tekrar üyeliğe başvuru durumunda, üyelikten çıkış öncesi birikmiş borçların ödenmesi zorunludur. Üyelikten Çıkarılma Madde 13 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır, 1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2) Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatını 3 yıl arka arkaya ödememek, 3) Dernek organlarınca verilen kararlara mazeretsiz olarak uymamak, 4) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelik Aidatı Madde 14 Üyelerden giriş aidatı alınmaz. Üyelerin yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Çalıştıkları kurumdan emekli olan ve başka bir kurumda çalışmaya devam etmeyen üyeler, asıl üyelik durumu devam ettiği halde yıllık aidat ödemek zorunda değildirler. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler. Sayfa 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dernek Organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Madde 15 Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dur. Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantı Zamanı Madde 16 1) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 2) Genel Kurul bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 3) Olağan Genel Kurul yılda bir kez, o takvim yılı içerisinde Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi nin yapılacağı Eylül ayında, söz konusu yıl içinde kongre düzenlenmeyecek ya da Eylül ayı dışında başka bir zamanda düzenlenecek olursa, Eylül ayı içerisinde, Yönetim Kurulu nca belirlenecek gün ve saatte toplanır. Genel Kurul un Toplantı Yeri Madde 17 1) Genel Kurul, o takvim yılı içindeki Eylül ayında yapılacak olan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği kongresinin yapılacağı şehirde yapılır. 2) Söz konusu yıl içinde kongre düzenlenmeyecek ya da Eylül ayı dışında başka bir zamanda düzenlenecek olursa, Yönetim Kurulu nca belirlenecek yerde toplanır. Toplantı Usulü Madde 18 1) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk Sayfa 6 sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. 2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 3) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 4) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 5) Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 6) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 7) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 8) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 9) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 10) Genel Kurul da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 11) Genel Kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 12) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Sayfa 7 yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde 19 a) Genel Kurul da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylarla sonucun belirlendiği sistemdir. b) Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Madde 20 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: 1) Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçilmesi, 2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4) Yönetim Kurulu nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6) Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret miktarlarının tespit edilmesi, 7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 8) Derneğin vakıf kurması, 9) Derneğin fesih edilmesi, 10) Yönetim Kurulu nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 11) Üye yıllık aidatlarının belirlenmesi, Sayfa 8 12) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 13) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Yönetim Kurulu nun Oluşturulması Madde 21 Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca asıl üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu nun görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyeleri belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. En az beş kişinin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri Madde 22 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 1) Derneği temsil etmek, gerekirse bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul a sunmak, Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlamak, 4) Genel Kurul un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 5) Genel Kurul da alınan kararları uygulamak, 6) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak, 7) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. Sayfa 9 8) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak; mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Denetim Kurulu nun Oluşturulması Madde 23 Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri Madde 24 Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. BEŞİNCİ BÖLÜM Derneğin Gelir Kaynakları, Defterler Derneğin Gelir Kaynakları Madde 25 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır: 1) Üyelerden alınan yıllık aidatlar. 2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 3) Dernek tarafından tertiplenen kongre, sempozyum, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Sayfa 10 5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 7) Diğer gelirler. Tutulacak Defterler Madde 26 İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defterler usulüne uygun olarak tutulur. Bu defterlerin ilgili mevzuatta belirtilen zamanlarda noter veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Derneğin İç Denetimi Madde 27 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 28 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Sayfa 11 Tüzük Değişikliği Madde 29 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli Madde 30 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Madde 31 1) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararını
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks