Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN Mart 2004 ICS PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey
Transcript
TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN Mart 2004 ICS PARLAK ÇELİK MAMULLER - BOYUTLAR VE TOLERANSLAR Dimensions and tolerances of bright steel products TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR. Ön söz - Bu standard; CEN tarafından kabul edilen EN (1999) standardı esas alınarak TSE Metalurji Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 16 Mart 2004 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. - Bu standard (TS EN 10278), TS EN , TS EN , TS EN , TS EN ve TS EN standardlarının kabulü ile TS 1377:1973; TS 3186: 1978; TS 7705: 1989; TS 10816: 1993 iptal edilmiştir. ICS; TÜRK STANDARDI TS EN 10278/Mart 2004 İçindekiler 1 Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Tarifler Yuvarlaklıktan sapma Alıcı tarafından sağlanması gereken bilgiler Zorunlu bilgiler İlave bilgiler Teslim şartları Bitirme durumu Uçların durumu Şekil ve boyut toleransları Boyut toleransları (çap, kalınlık, genişlik) Uzunluk tipleri ve uzunluk toleransları Yuvarlaklıktan sapma Doğruluk toleransı Yuvarlak olmayan çubukların kenarları Muayene ve deneyler... 3 Ek A - Tamamlayıcı veya özel şarlar... 6 Ek B - Doğruluğu değerlemek için metotlar... 7 Parlak çelik mamuller - Boyutlar ve toleranslar 1 Kapsam Bu standard, düzgün uzunluklar halinde teslim edilen; çekilmiş tornalanmış ve taşlanmış şekildeki parlak çelikleri kapsar. Standard, soğuk haddelenmiş mamuller ile sac levha veya şeritlerden kesilerek elde edilen kesilmiş uzunlulardaki mamulleri kapsamaz. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır. EN, ISO, IEC Adı TS No 1) Adı vb. No (İngilizce) (Türkçe) EN Defination of steel products TS EN Çelik mamullerin tanımı EN EN EN EN Stainless steel - Part 3: Technical delivery conditions for semifinished pdoucts, bars, rods and sections for general purposes Metallic products - Types of inspection documents Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 1: General Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 3: Free cutting steels ISO ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shatfs TS EN TS EN TS EN TS EN TS EN Paslanmaz çelikler - Bölüm 3: Genel amaçlı - Yarı mamuller, çubuklar, filmasinler ve profillerin teknik teslim şartları Metalik mamuller - muayene ve deney belgelerinin tipleri Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Genel Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 3: Otomat çelikleri Toleranslar-Sınır Ölçüleri ve Alıştırmalar İçin ISO Sistemi- Bölüm 1: Genel Kurallar- Toleranslar Sapmalar ve Alıştırmalar İçin 3 Tarifler Bu standardın amacı bakımından EN da belirtilen çekilmiş mamullerde verilen tariflere ilave olarak aşağıdaki tarif uygulanır. 3.1 Yuvarlaklıktan sapma Ortak bir kesitte karşılıklı nokta çiftlerinde ölçülen en küçük ve en büyük boyut arasındaki fark. 4 Alıcı tarafından sağlanması gereken bilgiler 4.1 Zorunlu bilgiler Aşağıdaki bilgiler araştırma veya sipariş sırasında alıcı tarafından sağlanmalıdır: a) Teslim edilecek miktar (kütle, çubuk sayısı), b) Mamul şekli (örneğin, yuvarlak, altıgen, kare, düz), c) Bu standardın numarası (TS EN 10278), d) Standard bölümünü de kapsayan malzeme standardına atıf (örneğin EN ), e) Çelik adı veya çelik numarası, f) Numunenin bitmiş durumu (Madde 5.1 e bakınız), g) Gerektiğinde yüzey kalite sınıfı (EN e bakınız) 1, 1 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardın TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 1 Örnek 1 2t yuvarlak TS EN h9 x stok 6000 EN S Mn28 + C - Sınıf 3 veya 2 t yuvarlak TS EN h9 x stok 6000 EN C - Sınıf 3 Örnek 2 10t yuvarlak TS EN h8 x stok 3000 EN X 5 CrNi P - Sınıf 2 veya 10 t yuvarlak TS EN h8 x stok 3000 EN P - Sınıf İlâve bilgiler Aşağıdaki ilave bilgiler uygulanması için müşteri tarafından imalâtçıya verilebilir. a) Toleransların düzenlenmesi, (Bakınız Madde A.1), b) Uç durumu (Bakınız Madde A.2), c) Düzgünlük (Bakınız Madde 6.4), d) Gerektiğinde EN e göre muayene belgesi. 5 Teslim şartları 5.1 Bitirme durumu Çelik mamul ısıl işlem görmüş veya görmemiş durumda aşağıdaki yüzey durumlarından biri veya birkaçı ile teslim edilmelidir: a) Çekilmiş, sembol +C, b) Tornalanmış, sembol+sh, c) Taşlanmış, sembol + SL, d) Parlatılmış, sembol +PL. 5.2 Uçların durumu Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe uçlarınkesilme metodu imalatçının tercihine bırakılmalıdır. Sipariş sırasında belirtildiğinde uçların durumu Ek A.2 ye göre belirlenmelidir. 6 Şekil ve boyut toleransları 6.1 Boyut toleransları (çap, kalınlık, genişlik) Boyut toleransları sipariş sırasında alıcı tarafından belirtilmeli ve Çizelge 1 de verildiği gibi ISO ye göre belirlenmelidir. 2 6.1.2 Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe (Madde 6.3 e bakınız) boyut toleransları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır: a) Çekilmiş yuvarlak çubuklar (e de belirtilen hariç), veya tornalanmış çubuklar: Çizelge 2, h10, b) Altıgen ve kare çekilmiş çubuklar için: Çizelge 1 ve Çizelge 2 ye göre ölçüleri 80 için h11, ölçüleri 80 için h12, c) Çekilmiş yassı mamuller için: : Çizelge 3 e göre, d) Taşlanmış mamulleri için: Çizelge 1 ve Çizelge 2 ye göre h9, e) Son su verme ve temperlemeye tâbi tutulmuş çekilmiş yuvarlak çubuklar: h Sipariş sırasında alıcı tarafından belirtildiğinde Çizelge 2 de belirtilen toleransların düzenlenmesi Ek A.1 e uygun olarak düzenlenmelidir. 6.2 Uzunluk tipleri ve uzunluk toleransları Sipariş sırasında aksi belirtilmedikçe uzunlukları ve uzunluk toleransları Çizelge 5 de belirtildiği şekilde olmalıdır. 6.3 Yuvarlaklıktan sapma Yuvarlaklıktan en fazla sapma, belirtilen toleransın yarısından fazla ve hiçbir zaman üst tolerans sınırının üzerinde olmamalıdır. 6.4 Doğruluktan sapma toleransı Sipariş sırasında belirtildiğinde veya anlaşmazlık durumunda, belirlenen sayıda çubuğun Ek B de belirtilen metotlardan biri ile doğruluktan sapma değerlendirilir ve Çizelge 4 de belirtilen toleranslar uygulanır. 6.5 Yuvarlak olmayan çubukların kenarları Genişliği 150 veya altında yuvarlak olmayan çubuklar (örneğin, kare, altıgen ve yassı) esas alınacağı düşünülen kenarından itibaren 0,2 mesafede, genişliği 150 den büyük olan yassı mamullerde aksi belirtilmedikçe 0,5 mesafede belirlenmemiş bir profile sahip olabilir. 150 den büyük genişlikler için, keskin köşeler özel olarak sipariş edilmedikçe esas alınacağı düşünülen kenardan itibaren 0,5 mesafede belirlenmemiş bir profili olabilir. 7 Muayene ve deneyler Boyutsal uygunluğu belirlemek için yeterli sayıda numune muayene edilmelidir. Boyutsal muayene aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: a) Yuvarlak çubuklar için: Çubuğun ucundan en az 150 mesafede, b) Kesilmiş uzunluktaki yuvarlak çubuklar için : Çubuğun ucundan en az 10 mesafede, c) Yuvarlak şekilli olmayan çubuklar için : Çubuğun ucundan en az 25 mesafeden. Çizelge 1 - Nihai duruma göre tolerans sınıfı Nihai durum ISO ye göre tolerans sınıfı h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 Çekilmiş R R R,S,H R,S,H Tornalanmış R R R R Taşlanmış R R R R R R R Parlatılmış R R R R R R R R = yuvarlak, S = Kare, H = Altıgen 3 Çizelge 2 - Tolerans sınıfları Anma ISO ) ye göre tolerans sınıfı boyutları h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 1-3 0,006 0,010 0, ,040 0,060 0,100 3-6 0,008 0,012 0,018 0,030 0,048 0,075 0,120 ,009 0,015 0,022 0,036 0,058 0,090 0,150 ,011 0,018 0,027 0,043 0,070 0,110 0,180 ,013 0,021 0,033 0,052 0,084 0,130,210 ,016 0,025 0,039 0,062 0,100 0,160 0,250 ,019 0,030 0,046 0,074 0,120 0,190 0,300 ,022 0,035 0,054 0,087 0,140 0,220 0,350 ,025 0,040 0,063 0,100 0,160 0,250 0,400 ,029 0,046 0,072 0,115 0,185 0,290 0,460 1) Yukarıdaki değerler anma boyutlarına göre eksi yönde sapma olarak alınmalıdır. Örneğin 20 anma çapı için tolerans sınıfı h , -0,052 veya 19,948/20,000. Çizelge 3 - Çekilmiş yassılar için toleranslar Genişlik Sapma ISO sınıf ,11 h11 ,13 h11 ,16 h11 ,19 h11 ,22 h11 ,50-0,50 ,00-1,00 ,00-2,00 ,50-2,50 Kalınlık 1) 2) Sapma 3 6-0,075 h11 ,090 h11 ,11 h11 ,13 h11 ,16 h11 ,19 h11 ,30 h12 ,35 h12 1) Bütün sapmalar +0 2) Çizelgedeki toleranslar sadece düşük karbonlu çelik (C % 0,20) ve düşük karbonlu otomat çeliklerine uygulanır. Diğer bütün çelikler için sapma %50 artırılır. 4 Çizelge 4 - Doğruluktan sapma toleransı 1) Mamul şekli Çelik grubu Anma ölçüsü Sapma en büyük Yuvarlak 0,25 % C 1,0 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri 1,5 1,0 Kare ve altıgen 0,25 % C d 75 1,0 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri d 75 2,0 d 75 1,0 0,25 % C d 75 1,5 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri d 75 2,5 d 75 1,5 Yassı genişlikten 0,25 % C 1,5 w 120 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri 1,5 1,5 kalınlıktan 0,25 % C 1,5 w 120 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri 2,0 2,0 genişlikten 0,25 % C w 120 1,5 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri w/t 10:1 2,0 2,0 kalınlıktan 0,25 % C w 120 2,0 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri w/t 10:1 2,5 2,5 genişlikten 0,25 % C w 120 2,0 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri w/t 10:1 2,5 2,5 kalınlıktan 0,25 % C w 120 2,5 % 0,25 C, alaşımlı çelikler, ıslah çelikleri w/t 10:1 3,0 3,0 1) Doğruluğu değerlendirme metodu için Ek B ye bakınız. Çizelge 5 - Uzunluk tipleri ve uzunluk toleransları Uzunluk Uzunluk toleransı Uzunluk tipi Sipariş sırasında belirtilmelidir İmalat uzunluğu ) ± 500 Uzunluk 1) ) 0, +200 Arz uzunluğu veya örnek: stok ) 0, +200 Özelliklere ± 5 tolerans dahilinde uygun Kesilmiş uzunluk 9000 e kadar Uzunluk ve tolerans 1) Kısa çubuklar: her bir demet belli bir yüzde kısa çubuk ihtiva edebilir. Ölçüler 25 : yüzdesi en fazla %5, kısa çubukların uzunlukları sipariş edilen anma uzunluğunun en az üçte ikisi, Ölçüler 25 : yüzdesi en fazla %10, en düşük uzunluk aynı kısıtlama ile. Sipariş sırasında özellikle belirtildiğinde demetler kısa çubuk içermeksizin teslim edilir. 5 Ek A Tamamlayıcı veya özel şartlar Not - Aşağıda belirtilen tamamlayıcı veya özel şartlardan biri veya daha fazlası sipariş sırasında anlaşma ile sağlanabilir (Madde 4.2). Bu özelliklerin detayları gerektiğinde müşteri ile tedarikçi arasındaki anlaşma ile sağlanabilir. A.1 Toleransların düzenlenmesi Madde de belirtilenlerin dışındaki mamullerin anma ölçülerine ait tolerans düzenlenmesi, sipariş sırasında müşteri ile tedarikçi arasındaki anlaşmazlık aşağıdakilerden birine uygun olarak yapılmalıdır: a) Bütün pozitif değerler, + şeklinde, sıfırın altındaki toleranslar -0 şeklinde, b) Anma boyutuna yakın olarak düzenlenmiş değerler. A.2 Uç durumu Mamulün ucu sipariş sırasında müşteri tarafından belirtildiği şekilde olmalıdır. Örneğin düz veya pah kırılmış durumda. 6 Ek B Doğruluğu değerlendirmek için metotlar B.0 Kapsam Bu ek, Madde 6.4 de sağlandığı gibi parlak çelik çubukların doğruluğunu değerlendirmek için iki deney metodunu kapsar. B1 metodu tercih edilen metot, B2 metodu da alternatif metottur. Metot seçimi sipariş sırasında anlaşma ile belirlenmelidir. B.1 Tercih edilen metot B.1.1 Yuvarlak çubuk eğilmeyi önlemek için uygun bir yüzeyinden desteklenmelidir. B m uzunluğunda düz uç, çubuğun uzunluğu boyunca herhangi bir konumda çubuğun üzerine yerleştirilmelidir. B.1.3 Doğruluk, çubuk ve düz ucun arasındaki en büyük boşluğunk uygun bir şekilde ölçülmesi ile belirlenmelidir. örneğin kalınlık mastarı. Bu çubuk, en büyük boşluğu Çizelge 4 de verilen değerleri geçmemesi durumunda doğru olarak kabul edilir. B.2 Yuvarlak çubuklar için alternatif metot B.2.1 Yuvarlak çubuklar yeterli sayıda birer metre aralıklı destekler üzerine yerleştirilmelidir. B.2.2 Doğruluk, destek merkezleri arasında yerleştirilen uygun bir kadranlı gösterge veya göstergeli ibre kullanılarak ölçülmelidir. B.2.3 Çubuk, 360 döndürüldüğünde okunan değer Çizelge 4 de verilen sapma değerinin iki katından fazla olmadığında doğru olarak kabul edilir. 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks