Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar 1

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 71 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar 1 Abdullah KALDIRIM 2 & Hikmet DEGEÇ 3 ÖZET Dinleme becerisi bireyin diğer bireylerle olan iletişiminde ve çevresini
Transcript
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar 1 Abdullah KALDIRIM 2 & Hikmet DEGEÇ 3 ÖZET Dinleme becerisi bireyin diğer bireylerle olan iletişiminde ve çevresini anlama uğraşında önemli bir rol üstlenmektedir. Dil becerilerinin kazanılmasına temel oluşturması, en önemli öğrenme araçlarından biri olması, günlük hayatta ve öğrenim süreci içerisinde sıkça kullanılması nedeniyle de yabancı dil öğretiminde ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin dinlediklerini anlamaları, dil öğrenme sürecinde herhangi bir güçlükle karşılaşmamaları adına önem taşımaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda da başarının sağlanabilmesi adına öğrencilerin dinleme süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve bu süreçte karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları dinleme sorunlarını tespit etmek amacıyla hazırlanan bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı temel alınarak desenlenmiş ve araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda Dumlupınar Üniversitesi TÖMER de öğrenim görmekte olan 8 öğrenci katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri örnekleme dâhil edilen öğrencilerle yapılmış olan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmış ve araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar, dinleme esnasında genel olarak aksanlı konuşma, deyimler ve atasözlerinin sıkça kullanılması, kelime hazinesinin gelişmemiş olması, konuşma sırasında vurgu ve tonlamaya dikkat edilmemesi ve konuşmacının hızlı konuşmacı gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bilinen diğer diller, kelime hazinelerinin zengin olması, konunun ilgi çekici olması, görsel işitsel unsurların dinlenmesi, konuşmacının jest ve mimiklerini yerinde kullanması gibi etkenlerin de dinlediğini anlamayı kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Anahtar Sözcükler: Dinleme sorunları, Dinlediğini anlama, Yabancılara Türkçe öğretimi, Olgubilim DOI Number: tarihlerinde Saraybosna da gerçekleştirilen 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics konferansında sunulan Listening Barriers According to Turkish as a Foreign Language Learner başlıklı bildirinin genişletilmiş ve geliştirilmiş halidir. 2 Arş. Gör. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya, Türkiye 3 Okutman Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya, Türkiye 19 KALDIRIM & DEGEÇ Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar GİRİŞ Yirmi birinci yüzyılda meydana gelen bazı değişmeler zamanla bireylerin çevresiyle etkileşimine yeni bir boyut kazandırmış ve insanlar arasında ekonomik, teknolojik, politik, sosyal ve kültürel etkileşim ihtiyacı giderek artmıştır. Bu durum bireyleri başka milletlerle iletişim içerisinde olmaya sevk etmiş ve böylece ana dile ek olarak yabancı bir dilin öğrenilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ana dili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de bireylerin konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere dört temel dil becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dil becerilerinin kazanılmasına temel oluşturması, bireysel ve toplumsal ilişkilerin tümünde sıkça kullanılması ve en önemli öğrenme araçlarından biri olması nedeniyle de dinleme becerisi yabancı dil öğretiminde ön plana çıkmaktadır. Özellikle temel seviyelerde öğrencilerin dinlediklerini anlamaları ve bu süreçte herhangi bir güçlükle karşılamamaları hedeflenen kazanımların gerçekleşmesi adına önem taşımaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda başarının sağlanabilmesi adına öğrencilerin dinleme süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve bu süreçte karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi gerekmektedir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında bulunan Türkiye nin coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapması, Türkiye deki üniversitelerde yükseköğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her geçen gün artması, Türk iş adamlarının ekonomik faaliyetler kapsamında dış ilişkileri ilerletmesi, uluslararası kurum, kuruluş ve basın organları tarafından Türkiye nin sıkça gündeme getirilmesi Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesine yönelik ilginin artmasını sağlamıştır. Böylece Türkiye de ve dünyada, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Türkçe yabancı dil olarak öğretilmeye başlanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar içerisinde en yaygın olanları üniversiteler bünyesinde kurulan TÖMER ler (Türkçe Öğretim Merkezi) ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri dir. Her iki merkezde de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında hazırlanan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni temel alınmaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, Avrupa ülkelerindeki dil öğretim programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları yönlendirmek için araştırmacılara ve öğretmenlere ortak bir çerçeve sunmaktadır. Aynı zamanda yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini de öğrenilen dilin ait olduğu kültür bağlamında kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Bunun yanında yabancı dil öğrenenlerin gerçekleştireceği ilerlemenin, öğrenmenin her aşamasında ve yaşam boyu öğrenme temeliyle ölçülebilmesini sağlayan dil yeterlilik düzeylerini de tanımlamaktadır (MEB, 2009, s. 1). Belirlenen dil yeterlilik düzeyleriyle birlikte her ülkenin kendi ölçütlerine göre geliştirmiş olduğu dil düzeyleri bir kenara bırakılarak tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak yeni düzeylerin kabul edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede dil yeterlilikleri temel seviyeden üst seviyelere doğru A1 A2 B1 B2 C1 C2 şeklinde altı farklı düzeyde belirlenmiştir. Bu düzeylerden B2 seviyesinde dil öğrenen bir birey ara düzey kullanıcı olarak tanımlanmış ve bu seviyedeki bir bireyin belli bir doğallık ve rahatlık içerisinde iletişim kurabileceği, bir metin içindeki somut veya soyut konuların özünü anlayabileceği, kendini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirebileceği ifade edilmiştir (MEB, 2009). 20 Günümüzde diğer dilleri konuşan bireylerle anlamlı bir şekilde etkileşim içerisinde olabilme yeteneği, bireylerin başka kültürler aracılığıyla dünya görüşlerini genişletmesi (Rost, 2014), kendi kültürel tercihlerini ve önyargılarını görmelerini sağlaması (Root, & Ngampornchai, 2013) bakımından değerli bir varlık olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil öğrenimi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ise araştırmacıların, dinleme becerisinin yabancı dil öğrenimini kolaylaştırması bakımından kilit rol oynadığını ifade ettikleri (Dunkel, 1991; Feyten, 1991; Rost, 2011), bu beceriyi yabancı dil öğrenmenin kalbi olarak niteledikleri (Vandergrift, 2007) ve dinlediğini anlama becerisi üzerinde dikkatle durdukları görülmektedir. Dinleme becerisi ilk başta dili öğrenmek için bir araç olarak kullanılmakta, daha sonra öğrenilen dil başka bilgileri edinmek için bir araç haline gelmektedir (Doğan, 2008). Dinleme becerisi bireyin diğer bireylerle olan iletişiminde ve çevresini anlama uğraşında önemli bir rol üstlenmektedir. Birey, akademik hayatının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde tüm öğrenmelerini dinleme yoluyla gerçekleştirmekte ve hayata dair birikimini dinleme yoluyla edinmektedir. Öğrenme sürecinde dil becerilerinin ne ölçüde kullanıldığına ilişkin araştırmalara göre öğrenciler, sınıf ortamında bulundukları sürenin yaklaşık % 50 sini dinleme becerisine ayırmaktadır (Imhof, 1998). Bu sonuçlara göre dinleme becerisi yetkinliğinin öğrencilere kazandırılması öğrenme ortamlarında hedeflenen davranışların gerçekleştirilebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda, yabancı dil öğrenen öğrencilerin büyük önem taşımasına rağmen etkili dinleme becerilerini edinemedikleri (Berne, 2004), dinleme becerisini gelişmesi ve edinilmesi en zor beceri olarak algıladıkları (Graham, 2006) ve dolayısıyla dinlediklerini tam olarak anlayamadıkları ortaya konmuştur. Aslında bu durum eğitimciler açısından şaşırtıcı olmamalıdır. Dinleme becerisi bireyin zihinsel süreçlerini en etkin şekilde kullanmak zorunda olduğu bir beceridir. Çünkü bireyin beyni bir taraftan dinlediğini kısa süreli hafızasına depolarken diğer taraftan da zihnine kaydedilenleri anlamlandırma işiyle meşgul olmaktadır (Jiang, 2009). Bunun yanında yabancı dil öğrenen öğrencilerin öğrendikleri dillerde sınırlı kelime bilgisine sahip olmaları (Stæhr, 2009), birçok farklı şive ile karşılaşabilmeleri (Scales, Wnnerstrom, Richard, & Wu, 2006), sesbilimsel değişiklikleri algılayamamaları, cümle yapısının ana dilleriyle uyuşmaması (Açık, 2008; İşcan, & Aydın, 2014), atasözleri ve deyimlerin geçtiği diyaloglarda zorlanmaları, konuştukları kişilerin hızlı konuşmaları ve hafızalarını etkili bir şekilde kullanamamaları (Goh, 1997) gibi birçok sorunla karşılaştıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak burada ifade edilen sorunların giderilmesi adına yapılabilecek olası etkinlikler bireylerin dinlediğini anlama sürecinde karşısına çıkan engelleri kaldırma adına yeterli olmayabilir. Bu nedenle bireylerin yabancı dil öğrenirken karşılaştıkları dinleme sorunlarının tam olarak tespit edilebilmesi için derinlemesine araştırmalar yapılması gerekmektedir. Carrier (2003) İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen yedi üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu araştırmada amaçlı dinleme tekniği öğretiminin öğrencilerin dinlediğini anlama becerisini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin amaçlı dinleme tekniğini etkin bir biçimde kullanabilmeleri adına on beş derslik bir öğretim planı hazırlamış ve verilen eğitim sonucunda öğrencilerin dinlediğini anlama testi puanlarının ön test puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını tespit etmiştir. Buna göre amaçlı dinleme etkinliklerinin dinlediğini anlama becerisinin gelişimi üzerinde etkili olduğu ve yabancı dil öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerde amaçlı dinleme tekniklerinin kullanılmasının öğrenciler adına yararlı olabileceği söylenebilir. KALDIRIM & DEGEÇ Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar Vandergrift (2006) ise Fransızcayı ikinci dil olarak öğrenen ana dili İngilizce olan 133 sekizinci sınıf öğrenciyle birlikte yaptığı araştırmada Yabancı dil öğreniminde dinlediğini anlama becerisindeki yetersizlik ana dilde dinlediğini anlama becerisindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. ve Yabancı dil öğreniminde dinlediğini anlama becerisindeki yetersizliğin nedeni öğrenilen yabancı dil hakkında yetersiz bilgiye sahip olmaktır. hipotezlerini ortaya koymuştur. Öğrencilerin dinlediğini anlama becerisini başarı testleriyle ölçen araştırmacı yapılan analizler sonucunda yabancı dilde dinlediğini anlama becerisinin % 25 ini yabancı dil yeterliliğinin, % 14 ünü ise ana dilde dinleme becerisindeki yeterliliğin yordadığını ifade ederek hipotezlerinin doğruluğu tespit etmiştir. Stæhr (2009) yabancı dilde sahip olunan kelime bilgisi ile dinlediğini anlama becerisi arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlı bir çalışma desenlemiş, işletme okulunda öğrenim gören ve ana dilleri Danca olan 115 öğrenci üzerinde çalışmıştır. Araştırmacı kelime bilgisi ve dinlediğini anlama becerisi değişkenlerini başarı testleriyle ölçmüştür. Gerekli verilerinin toplanmasının ardından yapılan analizler sonucunda yabancı dilde dinlediğini anlama becerisinin % 49 unun yabancı dilde sahip olunan kelime bilgisi değişkeni tarafından yordandığı belirlenmiştir. Chen (2005) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinlediğini anlama stratejilerini öğrenirken karşılaştıkları güçlükleri tespit etmeyi amaçladığı araştırmasında, Tayvan daki bir üniversitede öğrenim gören 64 üniversite öğrencisi üzerinde çalışmıştır. Öğrencilere sekiz haftalık Dinlediğini Anlama Stratejileri Öğretim Programı hazırlayan Chen (2005) araştırma için gerekli verileri toplayabilmek adına öğrencilerden günlükler tutmalarını istemiş ve sürecin sonunda öğrencilerle yapılandırılmamış görüşmeler yapmıştır. Daha sonra elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin dinlediğini anlama stratejilerini öğrenirken karşıladıkları sorunları belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin karşılaştıkları sorunları duyuşsal, stratejik, alışkanlıklara ilişkin, bilgi işleme sürecine ilişkin, dil yeterlilik düzeyine ilişkin, inançlara ilişkin ve ders sırasında kullanılan materyallere ilişkin sorunlar şeklinde belirlemiştir. Emiroğlu (2013) ise Türkçe öğretmen adaylarının dinleme sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelediği çalışmasında 97 Türkçe öğretmeni adayına Birini dinlerken karşılaştığınız dinleme sorunları nelerdir? sorusunu yöneltmiş ve bu konuya ilişkin görüşlerini elde etmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları dinleme sorunlarının % 58 oranında göndericiden, % 21 oranında alıcıdan ve % 21 oranında diğer sorunlardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Aşılıoğlu (2009) da Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 195 öğrenciyle birlikte yaptığı araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının derslerde karşılaştıkları dinleme engellerine ilişkin görüşlerini belirlemiş ve öğretmen adaylarının dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler ortaya koymuştur. Araştırmanın verileri toplanırken araştırmacı tarafından 18 sorudan oluşan iki seçenekli (evethayır) bir anket kullanılmıştır. Verilerin toplanmasının ardından öğretmen adaylarının sınıf ortamında dinlemelerini etkileyen engellerin şu başlıklarda toplandığı ifade edilmiştir: Öğretim elemanlarının anlatım süresinin uzun olması, dersin hedefleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, derslerde ele alınan konulara öğrencilerin ilgi duymaması, öğrencilerin dinleme esnasında kişisel sorunları ile ilgilenmesi, öğrencilerin derse katılmadan sessizce oturup, öğretim elemanını dinliyor olması, öğretim elemanının anlattıklarının pek çoğunun gelecekte kullanılmayacak bilgilerden oluştuğu düşüncesi, bazı öğretim elemanlarının ders anlatırken kullandıkları terim ve 22 kavramların anlamının öğrenciler tarafından bilinmemesi, derslerde anlaşılmayan noktaları sormaktan hoşlanılmaması, öğretim elemanlarının beden dilini etkili bir biçimde kullanamaması, anlatılan her şeyin not alınmaya çalışılması (Aşılıoğlu, 2009, s ). Rost (2014) yabancı dil öğrenenlerin karşılaştıkları dinleme sorunlarını açıkladığı kuramsal araştırmasında dil edinimi ve sözlü dil kullanımı ile ilgili araştırmaları incelemiş ve ikinci dilde dinleme becerisinin ediniminde başarıyı sağlayan ana faktörleri ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre ikinci dilde dinleme becerisinin ediniminde başarıyı yakalamayı sağlayacak faktörler duyuşsal, bilişsel ve kişiler arası alan başlıkları altında toplamıştır. Bu doğrultuda araştırmacı ifade edilen başlıklardan yola çıkarak yabancı dilde dinleme sorunlarını ve yabancı dil yeterliliğine sahip bireylerin bu durumlarda ne gibi stratejiler geliştirdiğini açıklamaya çalışmıştır. Alan yazında gerçekleştirilmiş çeşitli araştırmaların sonuçları dikkate alındığında bireylerin dinlediğini anlama sürecinde ana dilde dinlediğini anlama becerilerinin yetersiz düzeyde olması, öğrenilmekte olan dil hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, yabancı dilde sahip olunan kelime hazinesinin zengin olmaması, konuya ilgi duyulmaması, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması, konuşmacının beden dilini etkili bir şekilde kullanmaması gibi sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ancak, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler, ERIC ve Google Akademik veri tabanlarında yapılan taramalar sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin karşılaştıkları dinleme sorunları ve bu konuya ilişkin deneyimlerine yönelik Türkiye de herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Türkiye dışında yapılan çalışmaların ise kuramsal temelli olduğu ve bu konu üzerinde derinlemesine bir inceleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Özellikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda başarının sağlanabilmesi, etkili bir öğretim sonucunda hedeflenen davranış değişikliklerinin gerçekleşmesi adına öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve günlük hayatlarında karşılaştıkları dinleme sorunlarının derinlemesine bir incelemeyle tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece öğrenciler dil öğrenmenin temelini oluşturan anlama becerisini daha nitelikli bir şekilde edinecekler ve geliştireceklerdir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı B2 seviyesinde Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları dinleme sorunlarını ve bu konuya ilişkin deneyimlerini belirlemek olarak belirlenmiştir. Araştırmanın Modeli YÖNTEM Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olunan fakat derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım, & Şimşek, 2011). Türkiye de devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir (ÖSYM, 2013). Bu öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken karşılaştıkları sorunlara yönelik sınırlı sayıdaki araştırmalar okurlara genel bir fikir verse de bu konuda daha çok, derinlemesine ve ayrıntılı araştırmalara gereksinim vardır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yönteminin bir tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Nitel araştırmalar bir problemi keşfetme/inceleme ve bir konuyla ilgili derinlemesine anlayış geliştirme amacıyla yürütülen araştırmalardır. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı ve araştırma soruları katılımcıların deneyimlerini öğrenmek için kapsamlı bir şekilde ifade edilir (Creswell, 2012). Yapılan araştırmaların doğal ortama KALDIRIM & DEGEÇ Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar duyarlı, araştırmacının katılımcı rolüne, ek tamamlama ve düzeltmelere açık, bütünlükçü bir olgu kavrayışına ve tümevarıma dayalı bir yaklaşıma sahip, değişmez yasa kavramlarına karşı ve algıların ortaya konma çabası içerisinde olması o araştırmanın nitel araştırma özelliklerini taşıyor olduğunu göstermektedir (Uzuner, 1997; Mayring, 2011; Yıldırım, & Şimşek, 2011). Katılımcılar Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örneklem tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Buradaki amaç göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde araştırılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım, & Şimşek, 2011). Maximum çeşitlilik gösteren küçük bir örneklem seçtiğimizde veri toplama ve analiz süreci bize iki tür bulgu verecektir. Bunlar örnekleme dâhil her durumun kendine özgü ayrıntılı tanımlamaları ve büyük ölçüde farklı özellik gösteren durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalardır (Patton, 2001; Yıldırım, & Şimşek, 2011). Araştırmaya Dumlupınar Üniversitesi nin çeşitli fakültelerine ait farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler katılmıştır. Katılımcıları belirlemek üzere ilk olarak Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci işleri daire başkanlığına yapılacak olan çalışmayla ilgili bir dilekçe yazılmış ve dilekçede yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. DPÜ öğrenci işleri daire başkanlığı araştırmacıya üniversite bünyesinde öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilerin isim listesini vermiş ve iletişim bilgilerinin edinilebilmesi için ilgili birimlerin öğrenci işleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırmacı ilgili birimlerin öğrenci işleriyle telefon görüşmesi yapmış ve yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim bilgilerini elektronik posta yoluyla edinmiştir. Daha sonra yabancı uyruklu öğrencilerle telefonla iletişime geçilerek Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar adlı bir çalışma yapılmasının planlandığı ve bu araştırma için yapılacak görüşmeye katılmak ist
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks