Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37,41-46, Şubat 1994 Geological Bulletin of Turkey, V37,41-46, February PDF

Category:

Speeches

Publish on:

Views: 24 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37,41-46, Şubat 1994 Geological Bulletin of Turkey, V37,41-46, February 1994 Pontid Adayayı f nda Carlin tipi Kaletaş(Gümüşhane) Altın Zuhuru A Carlin type gold occurence in
Transcript
Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37,41-46, Şubat 1994 Geological Bulletin of Turkey, V37,41-46, February 1994 Pontid Adayayı f nda Carlin tipi Kaletaş(Gümüşhane) Altın Zuhuru A Carlin type gold occurence in the Pontide island arc: the Kaletaş Gold Occurence (Gümüşhane, NE-Turkey) Necati TÜYSÜZ Kemal ÖZDOĞAN Murat ER Zeki YILMAZ Ahmet AĞAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Böl ümü., Trabzon Öz Kaletaş saçınımlı altın zuhuru, ince tabakalı, siltli-kumlu kireçtaşları içinde, fay ve kırık zonları ile tabaka düzlemleri gibi, süreksizlik zonları boyunca yer alan silis merceklerinden oluşur. Bu zonlar hidrotermal sıvılar için akış kanalları oluşturmuştur. Silisleşme yoğun ornatmalar ve ince ağsı damarcıklar şeklindedir. Altın, karbonat kaybının etkin olduğu kesimlerde, silisleşmeyle birlikte zenginleşmiştir. Karbonat kaybı ve silisleşme iki ayrı sıvının varlığına işaret eder. Çünkü, sadece karbonat kaybının gözlendiği kısımlarda altın değerleri çok düşüktür. Silisleşmeyi en son evrede killeşme izler. Yüzeysel alterasyona bağlı olarak oluşan alunit, natrojarosit, nabit kükürt, limonit ve kaolinit gibi ikincil mineraller kireçtaşlarındaki erime boşluklarını doldurur. Altına; pirit, realgar ve orpiment eşlik eder. Realgar ve orpiment hidrotermal aktivitenin en son evresini temsil eder. Kaletaş sahasındaki altının çökelimi genel olarak silisli kısımlardaki organik malzemede altının tutulması şeklindedir. Ayrıca, ısı azalması ya da silisleşmeyi oluşturan sıvılarla geçirgen zonlar boyunca dolaşan meteorik suların karışması da altının çökelimine etki etmiş olabilir. Bütün bu özellikleri ile Kaletaş altın cevherleşmesi Carlin tipi altın yataklarına oldukça benzemektedir. Ancak, bu zuhur, kıtasal ortamda oluşmuş Carlin-Cortez zonundakilerin aksine adayayında gelişmiştir. Abstract The Kaletaş disseminated gold occurrence, hosted by thin-bedded, silty to sandy limestones, consists of siliceous lenses developed along permeable zones such as fault, fiacture and bedding planes. These were initially major inflow zones for hydr other mal fluids. Silicification occurs as replacement bodies and tiny veinlets. Gold is enriched in silicified limestones, especcially along zones of extensive carbonate removal. Carbonate dissolution and silicification are two separate processes, both of which are resulted from different hydrothermal solutions. Carbonate removal is intensified along highly permeable zones. Argillic alteration characterized by dominance ofillite is formed subsequent to mineralization. Oxidation of ore minerals and altered rocks are resulted in the formation of alunite, natrojarosite, kaolinite, limonite and native sulfur which eventually fill the pores of dissolved limestones. Realgar and orpiment postdate gold mineralization and are related to late-stage quartz veining. The gold deposition in the area of interest is mainly a factor of adsorption of gold on organic matter in silicified zones. Temperature decrease or mixing of gold-bearing hydrothermal fluid with meteoric fluid may also be an effective mechanism in gold precipitation. The Kaletaş gold occurrence is similar to Carlin-type deposits in carbonate hostrocks, alteration, geochemical signature and ore mineralogy, but is different in tectonic setting, being located in an island arc environment rather than a continental setting in which the Carlin gold deposits occur. GİRİŞ Çalışma sahası Doğu Pontid ada yayında, Gümüşhane ilinin yaklaşık 23 km doğusunda Kaletaş köyü civarında yer alır (Şekil 1). Yöre, jeolojisi, tektonik konumu ve eşlik eden yaygın hidrotermal alterasyonu ile altın aramaları için çeşitli yerli ve yabancı kuruluşların ilgisini çekmiştir. Bilinen cevherleşme ve alterasyonlar daha ziyade volkanik kayaçlarda görülmektedir. Ancak, inceleme sahasında alterasyon ve cevherleşme kireçtaşları içinde yer alır. Kireçtaşlannda oluştuğu bilinen en tipik epitermal altın yatakları Carlin-Cortez (A.B.D.) bölgesinde bulunmaktadır (Wells ve diğ., 1969; Radtke ve diğ., 1972; Radtke, 1985; Bakken ve Einaudi, 1986; Kuehn ve Rose, 1992). Kaletaş sahası benzer özellikler açısından ilginç bulunmuştur. İnceleme alanının ayrıntılı jeoloji haritası yapılmış, petrografik ve mineralojik incelemeler; kimyasal ve jeokimyasal analizler için örnekler toplanmıştır. Alterasyon mineralleri daha ziyade X-ray difraktometre yöntemi ile saptanmıştır. Toplam organik karbon miktarı Leco-analizatörü ile ölçülmüştür. BÖLGESEL JEOLOJİ Yöredeki en eski kayaç birimleri gnays, mika-şist, klorit-şist, kalk-şist, mermer, metagabro ve metabazalttan oluşan Paleozoyik yaşlı metamorfitlerdir (Korkmaz ve Baki, 1984; Korkmaz ve diğ., 1992) (Şekil 1). Permiyen yaşlı (Çoğulu, 1975) Gümüşhane granitoyidi bu metamorfitleri keser ve onlarla birlikte Doğu Pontidlerin temel kayaçlannı oluşturur. Liyas yaşlı bazalt, andezit ve bunların piroklastları bu temel üzerine açısal uyumsuzlukla oturur. Üst Jura - Alt Kretase kireçtaşları adı geçen volkanitlerin üzerine gelir. Üst Kretase bazalt ve andezitleri kireçtaşlarını örter ve üste doğru volkano-tortul bir seriye geçerler. Bütün bu seriler Eosen yaşlı Kaçkar granitoyidi tarafından kesilir. 41 TÜYSÜZ - ÖZDOĞAN - ER - YILMAZ - AĞAN Şekil L İnceleme alanının yer buldum ve bölgesel jeoloji haritası ( 1-Kaçkar II granitoidi, 2- Eosen volkano-sedimanter seri, 3- Üst Kretase volkano-sedimanter seri, 4-Üst Kretase bazalt ve andezitleri, 5-Üst Jura - Alt Kretase kireçtaşı, 6-Lias volkano-sedimanter seri,7-gümüşhane granitoidl 8-Metamorfitler, 9-Hidrotermal alterasyoıu 10-Normal fay,11- Bindirme fayı) Figure I. Location and regional geologic map of the study area (1-Kaçkar II granitoid, 2- Volcano-sedimentary series (Eocene), 3- Volcano-sedimentary series (Upper Cretaceous), 4-Basalt and andesite lavas (Upper Cretaceous), 5-Limestone (Upper Jurassic - Lower Cretaceous), 6-Volcano-sedimentary series (Liassic). 7-Gümüşhane granitoid, 8~ Meiamorphics, 9-Hydroihermal alteration, 10-Nor mal fault, 11-Thrust fault). SAHA JEOLOJİSİ İnceleme alanında Eosen yaşlı volkano-tortul seri ve onu kesen kaçkar granitoidi yer alır (Şekil 2). Volkano-tortul seri andezit ve piroklastları ile bunlarla arakatmanlı kireçtaşlarından oluşur. Andezitler uğradıkları alterasyonun cinsine göre yeşilimsi gri renkten açık bej rengine kadar değişen çeşitli renklerdedir. Altere olmamış kısımlarda ise gri renklidirler. Mikrolitik porfirik doku gösterirler. Mafik mineralleri başlıca hornblend olup çok az miktarda ojit içerirler. Kireçtaşları çeşitli bileşimdedir. Kalın tabakalı kireçtaşları ince siltli ve kumlu kireçtaşları ile arakatlıdır. Kalın tabakalılar daha fazla bitümlüdür. Kaçkar granitoyidi sadece andezitlerle dokanak oluşturmuş ve bu zonlar boyunca zayıf dokanak metamorfizmasına neden olmuştur. Sahada izlenen en genç oluşuklar ise fay zonları boyunca dizilen travertenlerdir. Kireçtaşları oldukça faylanmış ve kırılmıştır. Faylar K55-60B doğruitulu olup genelde birbirine paralel bir set oluştururlar. Bunlar muhtemelen derin kökenli normal faylardır. Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji ve ulterasyon haritası (1-Traverlen, 2-Kaçkar II granitoidi, 3- Kireçtaşı (Eosen), 4-Andezit (Eosen), 5- Silisleşme, 6-İllitleşme, 7-Propilitleşme, 8- Fay, 9-Tabaka eğim ve doğrultusu). Figure 2. Geologic and alteration map of the study area (1-Travertine, 2-Kaçkar II granitoid, 3- Limestone (Eocene), 4-Andesite (Eocene), 5- Silicification, 6-tllitization, 7- Propylitization, 8-Fault, 9-Bedding atitude. Kireçtaşlarmın genel özellikleri Petrografik incelemeler sonucunda kireçtaşlarımn genci olarak; %5-40 biyoklast, % intraklast, %2O-3O pellet, % 5-35 kuvars ve %0.M pirit içerdikleri görülmüştür, Buna göre, incelenen örnekler biyomikrosparit, biyointrapelsparit, intrabiyopelsparit ve siltlikumlu biyosparit olarak adlandırılmıştır. Bu kireçtaşları büyük ölçüde rekristalize olmuşlardır. Bu rekristalizasyon sonucu kireçtaşlarımn porozitesi azalmıştır. Çünkü, farklı bileşimli kireçtaşlannın yoğunluğu hemen hemen aynıdır (Tablo 1). Genel olarak görünen poroziteleri % 5-10 civarındadır. Kireçtaşlan, NummuUtes sp., Discocyclina sp., Ekinit plakası, Pelesipod kavkısı içerirler. Biyoklastların bol olduğu zonlar diğerlerine göre daha fazla dekalsifikiye olmuştur. Bu da bu zonların başlangıçta yüksek permeabilite oluşturduğunu gösterir. JEOKİMYASAL EVRİM Kaletaş altın cevherleşmesi birbirini takip eden 4 ana jeokimyasal evre sonucu oluşmuştur (Şekil 3). Bunlar; 1) organik madde (bitümlü) içeren kireçtaşlarımn çökelmesi, 2) dekalsifîkasyon, 3) altın çökelimi ve eşlik eden hitrotermal alterasyon, 4) oksidasyon olarak tanımlanmıştır. Kireçtaşlarımn organik karbon içermeleri (toplam organik karbon miktarı= % 0.57) bunların anerobik or- 42 KALETAŞ ALTIN ZUHURU tam koşullarında çökeldiğini gösterir. Organik olgunlaşma muhtemelen Kaçkar granitoyidin ısıtması sonucu tamamlanmıştır. Kireçtaşlanndaki 1-5 cm açıklıktaki kırık ve çatlaklar daha sonra yer altı ve yağmur sularının kayaç içindeki döngülerinin etkisiyle organik maddeler tarafından doldurulmuştur. Karbonat erimesi sonucu kireçtaşlannm porozitesi artmıştır. Çözülme daha çok fay ve kırık zonları boyunca yoğunlaşmıştır. Çözünme yer yer oldukça etkin olmuş ve kireçtaşlannda 2-3 cm civarında karstik erime boşlukları gelişmiştir (Şekil 4). Bu boşluklar daha sonra ikincil minerallerle dolmuş ve kayaca breşik bir görünüm vermiştir. Silis- Tablo 1. Table I. Kireçtaşlannm major oksit analizleri ve yoğunluk değerleri. Major oxide analyses and bulk density values of the limestones. alterasyon grubuna ayrılabilir; a) illitee fakir, karbonatça zengin (düşük A1 2 içerenler), b) dekalsifikiye ve şiddetli silisleşmiş (yüksek A1 2 içerenler). K 2 O, A1 2 ile iyi korelasyon gösterir (r= 0.80); yani yüksek K 2 O ve A1 2 değerleri karbonat kaybı ile doğru orantılıdır. Fe 2 ile SiO 2 arasında çok iyi bir pozitif korelasyonun (r= 0.97) ve CaO ile çok iyi bir negatif korelasyonun (r= -0.95) bulunması Fe 2 ün silisleşme ile arttığını gösterir. Bu da dolaylı olarak, diyajenetik olanların yanısıra önemli oranda piritin hidrotermal faaliyetler sonucunda oluştuğunu gösterir. Mikroskopik incelemeler de bunu doğrular. Zira, cevherleşmiş kireçtaşlannda, hidrotermal faaliyetten etkilenmemiş kireçtaşlarına göre daha fazla miktarda ve daha sarımsı renkte ikinci bir pirit topluluğuna rastlanılmıştır. leşme kalsit çözünümünü izlemiş ve özellikle fay ve kırık zonları boyunca yan kayacı ornatmıştır. Bu yaygın silisleşmeyi ikinci bir silisleşme fazı damarcıklar şeklinde izler. Bu silis damarcıkları da geç safha illit damarcıkları tarafından katedilmiştir. Oksidasyon evre- * si, alunit, natrojarosit ve kaolinit oluşumları ile karakteristiktir. JEOKİMYASAL DEĞİŞİMLER Kireçtaşlannda yapılan ana oksit element analizler (Tablo 1) sonucu, bu kayaçların % arasında SiO 2 içerdiği buna karşılık karbonat kaybının yüksek olduğu zonlarda SiO 2 içeriklerinin nispeten artarak % e çıktığı görülür. Şiddetli silisleşmiş kısımlarda ise SiO 2 içerikleri % civarındadır. CaO içerikleri başlangıçta % arasında iken karbonat kaybına uğradıkları kısımlarda % 23.7 ve şiddetli silisleşmiş kısımlarda ise % 0.5 e kadar düşmektedir. Bu da silisleşmenin dekalsifikasyonu izlediğini gösterir. Ayrıca, SiO 2 ile CaO arasındaki negatif iyi korelasyon (r=- 0.99) bu olayı yansıtır. A1 2 O e göre örnekler iki laikli Şekil 3. Kaletaş altın zuhurunun genelleştirilmiş parajenezi. Figure 3. Generalized paragenesis of the Kaletaş gold occurrence. HİDROTERMAL ALTERASYON Hidrotermal alterasyon yüksek altın değerlerinin olduğu kısımlardan dışa doğru belirgin bir zonlanma gösterir (Şekil 5). Zonlanmanın en dışında kalsit damarcıkları ve opal dolgularına rastlanır. Cevherleşmiş TÜYSÜZ - ÖZDOĞAN - ER -YILMAZ - AĞAN kısımlarda alterasyon daha ziyade silisleşme, illitleşme ve serizitleşme şeklinde ijcen, dışa doğru propilitleşme egemendir. Propilitleşme daha ziyade kireçtaşlarını çevreleyen andezitlerde illetleşmeyi çevreler durumdadır. Bu kısımlarda, altın ve gümüş değerleri son derece düşüktür. Silisleşme fay ve kırık zonları boyunca yaygın ornatmalar şeklinde gelişmiş olup merceğimsi zonlar oluşturur. Bu zonlar ve silisleşmemiş dış zonlar daha sonra, yer yer ağsal kuvars ve kalsedon damarları tarafından kesilmiştir. Ayrıca erime boşluklarında, ikincil, öz şekilli kuvarslara rastlanılır. Yer yer yaygın olan serizitleşme geç evre kuvars damarlarını keser ve öz şekilli kuvarslar ile realgar taneleri arasını doldurur ve realgarlan belli ölçüde kemirir. Şekil 4. Erime boşluklu ve boşlukları kısmen kaolinit dolgulu kireçtaşı. Figure 4. A limestone sample showing solution cavities partially filled by kaolinite. Kayaçta illitleşmenin yoğun olduğu kısımlar siyah plastik malzeme özelliğindedir; bunun da muhtemel nedeni kireçtaşlanndaki organik malzemedir. Altın, karbonat kaybından dolayı oluşan boşlukların silisle doldurulmuş olduğu kısımlarda birikmiştir. Silisleşmenin zayıf ya da hiç olmadığı komşu zonlar boşluklu ve breşik kireçtaşı görünümlüdür. Bu boşluklar daha sonra yer yer, yüzeysel olarak oluşmuş alunit, natrojarosit, kaolinit ve nabit kükürt ile dolmuştur (Şekil 4 ve 5). Karbonat kaybına uğramış ancak silisleşmemiş kısımlarda altın değerleri çok zayıftır. Bu da karbonat çözelmesine neden olan sıvının altın taşıyan sıvıdan farklı bir sıvı olduğunu gösterir. Hidrotermal çözeltilerin kaynağı muhtemelen Kaçkar II granitoyitidir. Şekil 5. Kireçtaşlanndaki silisli merceklerden dışa doğru alterasyon zonlanması ve bileşim değişimi (1-silisli ve altınlı, boşlukları realgar ve nabit kükürt dolgulu, 2-illitli, boşluklan kaolinit dolgulu, 3-4-kumlu kireçtaşlan, 5- bitümlü kireçtaşı Figure 5. Alteration zonation and composition variation away from silicified lenses in the limestones (1-silicified and Au-bearing sample, vugs filled with realgar and native sulphur, 2-illitized sample, vugs filled with kaolinite, 3-4-porous sandy limestone samples, 5- bitumenous limestone) CEVHERLEŞME Yüksek altın değerlerine, faylar, kırıklar ve tabaka düzlemleri boyunca gelişmiş, m uzunlukta 10 m genişlikteki silis merceklerinde rastlanılır. Bu kısımlardan hazırlanan parlak kesitlerde altına rastlanılamamıştır. Ancak, jeokimyasal analizlerde elde edilen yüksek Au değerleri (9.72 ppm gibi), altının mikroskopta görülemeyecek kadar küçük boyutlarda olduğunu göstermektedir. Aynca, Nevada yöresindeki benzer yataklarda hidrotermal piritler içerisinde altının saptanmış olması (Arehart ve diğ., 1993), inceleme sahasındaki hidrotermal piritlerde de altının bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Piritler genelde çok küçük boyutlardadır. Ancak, bazıları 0,193x0,147 mm boyutunda gözükür. İri ayrı pirit jenerasyonu ayırt edilebilir. Bunlardan birisi, küçük boyutlu, öz şekilli ve cevherleşmelerden uzak kısımlardaki kireçtaşlarmda da gözlenen ve muhtemelen diyajenez esnasında oluşmuş pirittir. Diğeri ise daha yuvarlak ve daha sarı renkli ve özellikle silisleşmiş kısımlarda bol bulunan hidrotermal pirittir. Ayrıca, silisleşmiş kısımlardaki pirit miktarının normal kireçtaslardakine göre iki üç kat daha fazla arttığı görülür. Diğer cevher mineralleri ise realgar, orpiment ve nabit kükürttür. Realgar taneleri makroskopik olarak da rahatlıkla ayırt edilebilecek boyuttadır. Parlak kesitlerde öz şekilsiz, genelde 2,32x1,33 mm boyutunda, boşluklan doldurur vaziyette izlenen 44 KALETAŞ ALTIN ZUHURU Tablo 2. Kireçtaşlarından ve silisli zonlardan alınan örneklere ait bazı iz element analizleri. Table 2. Some trace element analyses of samples collected from limestones and silici fled Z( nc\ realgar yer yer orpimente dönüşmüştür. Nabit kükürt de makroskopik olarak gözlenebilecek büyüklükte ve öz şekilsizdir. Mikroskopik veriler, altının silisle beraber çökeldiğini ve arda kalan boşlukların ve kırık zonlarının daha geç evrede realgar ve nabit kükürtle dolduğunu göstermektedir. Kaletaş sahasına ait parajenez Şekil 6'da özetlenmiştir. Kireçtaşları ve altere andezitlerden alınan 36 kayaç örneği Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Cd, Sb ve As için analiz edilmiş, ppm arasında Au, ppm arasında Ag değerlerine rastlanmıştır (Tablo 2). Baz melallerin düşük değerlerde olması ve parlak kesitlerde bunlara ait herhangi bir mineralin görülememesi altının baz metallerden ayrı bir ortamda çökelmiş olması gerektiğini gösterir. Au, Ag ile kötü korelasyon gösterirken (Tablo 3), en iyi korelasyonu Sb ile ve daha zayıf oranda da As ile gösterir. Ag ise Pb ile, çok iyi olmasa da, bir korelasyon g österir. TAŞINMA VE ÇÖKELME MEKANİZMASI Karbonat çözünümü asidik çözeltilerce gerçekleşir. ph'ın düşmesine neden sıvıdaki çözünmüş CO 2 lir. C(X sıvıda yüksek konsantrasyonda karbonik asidin varlığını işaret eder. Kalsit çözünümü aşağıdaki yolla oluşur. CaC + CO 2 + H 2 O = Ca HCO 3 Altının taşınması ve karbonat çözünümü daha öncede bahsedildiği gibi ayrı sıvılarla gerçekleşmiştir. Bu tür sistemlerde altın genelde bisülfit kompleksi şeklinde taşınmaktadır. Nötr veya zayıf asidik ortam koşullarında hakim kompleks Au(HS) 2 dir (Seward, 1973). Bununla beraber, Hayashi ve Ohmolo (1991), düşük ph larda ve indirgeyici koşullarda HAu(HS) 2 nin önemli altın taşıyıcı kompleks olduğunu belirtirler. Bu iki durumda kimyasal tepkimeler aşağıdaki gibidir. Au(HS) H 2 = Au + H 2 S + HS HAu(HS) H 2 + Au + 2H 2 S 45 TÜYSÜZ - ÖZDOĞAN - ER -YILMAZ - AĞAN Silislcşmcnin ph ya karşı duyarsız olması ve karbonatları çözen sıvılarla altın taşıyan sıvıların farklı olması ve dolayısıyla karbonat çöze I im i sonucu altın taşıyan sıvıların p.h hırının nötr olması söz konusu olamayacağından, Kaletaş sahasında altının çökelimi başlıca, organik mal eme tarafından tutulmasına bağlıdır. Ayrıca, ısı azalması veya altın taşıyan sıvılarla yüzeydeki alunitleşmeyi ve kaolinimeşmeyi oluşturan ve yüksek permcabiliteli zonlar boyunca sirkülasyon yapan sıvıların karışması da allın çökeliminde rol oynamış olabilir. Archart ve diğ. (1993) Au'nın As ile birlikte yan duraylı piritte Fe'nin yerinde veya Au'nm Fe'nin yerinde As'in ise S ün yerinde çökclcbileccğini göstermişlerdir. Bu durumda Arsenik lioarsenid bileşikleri şeklinde taşınmaktadır. SONUÇLAR Kaletaş yöresindeki altın cevherleşmesi, ince tabakalı siltli-kumlu kircçtaşlarında, fay ve kırık /onları ile tabaka düzlemleri boyunca gelişmiş olup, m uzunlukta ve 5-10 m genişlikteki silis mercekleri içerisinde yer alır. Siîis mercekleri, karbonatlarda gelişen ana erime boşluklarını doldurmuştur. Bu boşlukların boyutları süreksizlik zonlarından uzaklaştıkça küçülmekte olup bunlar yer yer ikincil minerallerle dolmuştur. Erime boşluklarının içinde bulunduğu siltli-kumlu kireçtaşları dışa doğru kalın tabakalı kireçtaşlarına geçerler. Siltli-kumlu kireçtaşları bej ve açık kahve renklerinde olup karbonat kaybının yüksek olduğu zonları içerirler. Karbonat kaybı yer yer karstik breşleşme şeklinde gelişmiştir. Karbonat kaybını yoğun bir silisleşmc, ornatmalar ve ağsı damarcıklar şeklinde takip eder. Hidrotermal alterasyon en son evrede killeşme şeklinde gelişmiştir. Yüzeysel alterasyon, alunit, natrojarosit ve kaolinit oluşumuna neden olmuştur. Bu mineraller daha ziyade boşluk dolguları şeklinde izlenir. Altın, silisleşmiş kısımlarda, mikroskopta dahi görülemeyecek kadar küçük tane boyutundadır. Altına, pirit, realgar orpiment ve nabit kükürt eşlik eder. Pirit diyajenetik ve lıiclrotermal olarak iki ayrı evrede oluşmuştur. Realgar ve nabit kükürt hidrotermal aktivilcııin en son evresini temsil ederler. Yüzeyde sadece düşük ısıda oluşmuş realgar, orpiment ve nabit kükürt kristallerinin bulunmasının yanısıra yüksek Sb ve As ve düşük baz metal değerlerinin varlığı, sistemin az aşındığını ve dolayısıyla derine doğru daha yüksek oranlarda altın içeribilcceğinî göstermektedir. Kaletaş altın cevherleşmesi, alterasyonuna, cevher mineralojisine, jeokimyasal özelliklerine ve içinde bulunduğu yan kayacına göre Caıiin tipi altın yalaklarına oldukça ben/emekledir. Pontid adayayında ilk defa Carlin tipi bir altın zuhurunun bulunması, bu tip yatakların sadece kıtasal ortamlara özgü olmadığını, adayavlamıda da oluşabileceğini göstermektedir. KATKI BELİRTME Toplam organik karbon
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks