Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Ahmet BÜYÜKAKKAŞ ÖZET Türkiye Türkçesinin zenginliğinin ve güzelliğinin ortaya çıkarılmasında büyük bir yeri olan derleme çalışmalarının tarihi çok eski
Transcript
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Ahmet BÜYÜKAKKAŞ ÖZET Türkiye Türkçesinin zenginliğinin ve güzelliğinin ortaya çıkarılmasında büyük bir yeri olan derleme çalışmalarının tarihi çok eski değildir. Türk Dil Kurumu, kurulşundan itibaren faaliyetleriyle bu konuda öncülük etmiştir. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine, günümüze kadar, birçok değerli çalışmalar yapılmıştır. Temel kaynak özelliğini her zaman koruyacak olan Derleme ve Tarama sözlüklerinin yanında artık bölgesel ağız sözlüklerinin de ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmamızda bu güne kadar yapılmış sözlük çalışmalarının kısa tarihi ve sözlük veya sözlük özelliği taşıyan eserler konu edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, ağız, ağız sözlükleri. A ESSAY ON TURKEY TURKISH LOCAL DIALECT DICTIONARIES ABSTRACT The history of compilation studies, which have an important role in the discovery of the richness and beauty of Turkey Turkish, is not so old. The Turkish Language Association has been the initiator of this issue with its activities as from its foundation. Many valuable studies on Turkey Turkish dialects have been conducted so far. Local Dialect Dictionaries apart from Compilation and Scan Dictionaries, which will always remain basic source, should also be produced. The subjects of this Dr., Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri study are a short history of vocabulary studies conducted up to now and dictionaries of works having lexical features. Key Words: Turkey Turkish, local dialect, dialect dictionaries. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan derleme ve araģtırma çalıģmalarının tarihi çok eski değildir. Ġlk derleme faaliyetleri, gazetelerin yayın hayatına girmesi ile baģlayan dilde sadeleģme ve Türkçülük akımının etkisiyle olur. Dille ilgili tartıģmaların baģladığı Tanzimat Dönemi, Türkiye de Türkçeyle ilgili ilk çalıģmaların da baģladığı dönemdir (Akalın 2002: 2). Aydınlar tarafından kullanılan dilin, halkın kullandığı dile göre daha ağır ve ağdalı olması, halk ile aydınlar arasındaki kopukluğu beraberinde getiriyordu. Ġlk gazetelerin yayımlanmaya baģladığı dönem, dille ilgili tartıģmaları da beraberinde getirdi. TartıĢmayla birlikte halka yönelik çalıģmalar baģladı. Türkiye de bu yönde yapılan ilk çalıģmayı, Ġbrahim ġinasi Efendi nin Durub-ı Emsal-i Osmanî siyle baģlatmak doğru olur (Akalın 2002: 3). Yapılan çalıģma atasözleriyle ilgili olsa da, atasözlerinde geçen kelimelerin tespiti açısından önemlidir 1. Yine bu nitelikte bazı ağızlara ait çok küçük çaplı kelime derlemeleri yapılmıģtır (bkz. Gülensoy-Alkaya 2003:). Ġkinci önemli çalıģma, KurtuluĢ SavaĢı yıllarında Rıza Nur un Maarif Vekilliği döneminde, Besim Atalay gözetiminde Ahmet Saffet, Veled Çelebi ve Hasan Fehmi beylerin çalıģmalarıyla yapılmıģ; yıllarında Ragıp Hulusî tarafından devam ettirilmiģ ve malzemeler Hamit Zübeyr ile Ġshak Refet tarafından değerlendirilerek 1932 yılında Anadilden Derlemeler 2 adıyla bir sözlük olarak yayımlanmıģtır (Akalın 2002: 27). 12 Temmuz 1932 de Türk Dil Kurumu nun kurulmasından sonra toplanan I. Türk Dili Kurultayında alınan kararlar gereği söz 1 Gerçi, bundan yıl önce, sayfa kenarına düģülen nottan Abdi-i Karahisarî ye ait olduğu tahmin edilen ve divan edebiyatı nazım Ģekilleriyle manzum biçimde kaleme alınmıģ olan sekiz sayfalık bir yazma, Erzurum ağzına ait sözlük niteliğinde 386 kelimeyi içine almaktadır (Korkmaz 2000: 7) sayfalık bu sözlükte 9000 söz yer almıģtır. Ana Dilden Derlemeler, her kelimenin anlamını veren, gramerdeki yerini ve nereden derlenmiģ olduğunu gösteren bir sözlüktür. Açıklamalarda ayrıntıya girilmemiģ olduğu halde, gerektikçe anlamı verilen sözlerin halk ağızlarından alınmıģ cümleler ile tanıklanması, esere o günün Ģartlarında ayrı bir değer katmıģtır (Korkmaz 2000:8). 186 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ derleme faaliyeti baģladı. Türk Dil Kurumunun kuruluģundan sonra yayımladığı Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi (1934), halk dilinde, eski kitaplarda ve yazma eserlerdeki dil malzemelerini ortaya koymak ve yeni Türkçe kelimeler türetebilmek amacıyla derlenmiģ sözlük niteliğinde bir eserdir. Eser, Türk Dil Kurumu tarafından 1976 da XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü adıyla 8 cilt olarak yayımlanmıģtır. Türk Dil Kurumu tarafından bastırılan Anadilden Derlemeler II (Ankara 1952), Hamit Zübeyr KoĢay ve Orhan Acıpayamlı tarafından hazırlanmıģtır. Ayrıca Türk Dil Kurumu derlenen malzemeleri bir sözlük düzeninde Türkiye Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi adıyla yılları arasında dört cilt olarak ve 1952 de 5.cilt, 1957 de 6. cilt indeks olarak yayımlamıştır. Bugün bu çalıģmalar neticesinde 12 ciltlik Derleme Sözlüğü Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmıģtır. Derleme Sözlüğü ne katkı olarak, konuyla ilgili bilim adamları tarafından çalıģmalar yapılmıģtır. Metin Karaörs ün Derleme Sözlüğüne Katkılar, Kayseri, Isparta, Adana Ġllerinden Derlemeler (1994: 65-67), Ahmet Buran ın Derleme Sözlüğüne Katkılar (1996: 38-43), Erdoğan Boz un ÇüngüĢ ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (1996: ), Emin Kalay ın Edirne Ġli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar (1997: 25-33), Tuncer Gülensoy un Anadolu Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar (1998: 14-17), Cevdet ġanlı nın Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar (1999: ), Hikmet KoraĢ ın Derleme Sözlüğüne Ġlaveler (2002: ), Can Özgür ün EskiĢehir Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü ne Katkılar (2004: 93-99), Osman Yıldız ın Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (2007: ), Mehmet Hazar ın NevĢehir Folkloru ndan Derleme Sözlüğü ne Katkılar (2007: ) ve Erol Öztürk ün Mersin Yörüklerinden Derleme Sözlüğü ne Katkılar (2009: ) baģlıklı yazıları Derleme Sözlüğüne yapılan münferit katkılardır. Ayrıca Derleme Sözlüğü üzerine düzeltme ve eleģtiriler de yapılmıģtır (bkz. Eren , KoraĢ 2008). Ömer Asım Aksoy un Bölge Ağızlarından Atasözleri ve Deyimler I-II, Zafer Öztek in Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, Tomris Tunç un Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini, vb. çalıģmalar ağızlarda yaģayan kalıp sözlerin tespiti açısından önemlidir. Özellikle son yıllarda dilimize akın eden yabancı kelimelerin tespiti bakımından Zeynep Korkmaz ın Gramer Terimleri Sözlüğü, Abdullah Kızılırmak ın Gökbilim Terimleri Sözlüğü, Ferhat Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Oğuzkan ın Eğitim Terimleri Sözlüğü, vb. terim sözlükleri, yabancı sözcüklerin kökeni hakkında bakılması gereken eserlerdir. Yine Hasan Eren in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (1999), Andreas Tietze nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı A-E (2002) ve Tuncer Gülensoy un Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (2007) sözlükleri etimolojik sözlük olarak önemli eserlerdir. Türk Argosu (Devellioğlu 1945), Türkçenin Argo Sözlüğü (Püsküllüoğlu 1996), Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla) (Aktunç 1998), Kadın Argosu Sözlüğü (Bingölçe 2001), vb. argo sözlüklerini de ağız sözlükleri kaynakları olarak değerlendirmek gerekir. Ahmet Buran ın Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri, Ahat Üstüner in Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, Bergsträsser in Türk Fonetiği, vb. ağızlar üzerine yapılmıģ karģılaģtırmalı gramer çalıģmalarını göz önünde tutmak gerekir. Ayrıca, Leyla Karahan ın Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı eseri, Türkiye Ağız Atlası hazırlığı olması bakımından önemli yer tutmaktadır. Yine bir bölgeyi içine alan ve konuları bakımından sözlük malzemesini içeren Tevfik Hacıhamdioğlu nun Alanya Folkloru (Ankara 1988), Ata Erdoğdu nun Kastamonu Folkloru (Kastamonu 1991), Saim Sakaoğlu nun Gümüşhane Masalları (Ankara 1973), vb. çalıģmalar da (Korkmaz 2000: 13-14) içindeki metinlerde geçen sözcüklerle, ağız sözlükçülüğü için kaynak eserlerdir. Türkiye sınırları dıģındaki Türk lehçeleri üzerine yapılmıģ olan Neméth in Vidin Türkleri (Dil-Folklor-Din) (1996), Hakeri nin Hakeri nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü (2003), Hidayet Kemal Beyatlı nın Irak Türkmen Türkçesi (1996), Abdullah Battal Taymas ın Kazan Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (1968), Habib Hürmüzlü nün Kerkük Türkçesi Sözlüğü (2003), Mefküre Mollova nın Doğu Rodop Türk Ağızları Sözlüğü (2003), vb. eserler de ağız sözlükçülüğü için kaynak eserlerdir. Türk Dil Kurumu yayını olan ve tümüyle Anadolu ve Rumeli ağızlarını ilgilendiren sözlükler dıģında, çeģitli araģtırmacıların belirli bir ilin sözlük malzemesini içine alan yayınları vardır: Hüseyin Hüsnü nün Kayseri Sözlüğü (Kayseri 1937), Ömer Asım Aksoy un Gaziantep Ağzı adlı eserin 3. cildi (Ġstanbul 1946), Efrasiyap Gemalmaz ın Erzurum İli Ağızları adlı eserin 3. cildi (Ankara 1978) ve Ali Esat Bozyiğit in Ankara İli Ağzı Sözlüğü (Ankara 1998) müstakil il ağız sözlüğü diyebileceğimiz sözlük çalıģmalarıdır. 188 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ 1940 yılından itibaren Ahmet Caferoğlu nun Batı Anadolu dan baģlayarak Doğu Anadolu nun sınır boyuna kadar uzanan Kuzey ve Güney Anadolu bölgelerini de içine alan dokuz ciltlik bir metin külliyatı vardır. Caferoğlu, yıl süren uzun ve yorucu derleme ve yayın faaliyeti ile, Anadolu ya ait ağız malzemelerini bilim alanına toplu olarak sunan ilk araģtırmacı olmuģtur. Caferoğlu nun bölgesel çalıģmaları sonrasında Anadolu nun daha dar bir ağız bölgesini ele alan çalıģmalar yapılmıģtır. Metin derlemelerinde ayrıntılı çeviriyazı kullanılması ve derleme sınırlarının çizilmesiyle, ağız araģtırmaları modern ve ilmî bir Ģekil kazanmıģtır. Ö. Asım Aksoy un Gaziantep Ağzı ( ), K. Edip Kürkçüoğlu nun Urfa Ağzı (1945) ilk bölge ağız çalıģmalarıdır. Zeynep Korkmaz ın Güney-Batı Anadolu Ağızları, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Bartın ve Yöresi Ağızları; S. Olcay ın Erzurum Ağzı, Ahmet Bican Ercilasun un Kars İli Ağızları, Tuncer Gülensoy un Kütahya ve Yöresi Ağızları; Efrasiyap Gemalmaz ın Erzurum İli Ağızları; vb. bilimsel çalıģmalar yanında, üniversitelerde Anadolu nun çeģitli bölgeleri üzerine bitirme, yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmıģtır. Bu çalıģmaların sonlarına eklenmiģ dar kapsamlı sözlükler de ağız sözlükleri olmaları bakımından önemlidir. Özellikle son yıllarda yapılan ağız çalıģmalarındaki sözlükler kısmı çok daha kapsamlı olmaları bakımından dikkat çekicidir. Birçok il, ilçe ve köylerimiz için sanal ortamda düzenlenmiģ sitelerde Yöresel Ağız veya Ağzı Sözlüğü adı altında bölge ağzından sözcük örnekleri verilmektedir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: Aksaray Ağzı Sözlüğü= ( ) Eflani (Karabük)Ağzı Sözlüğü= ( ) Ahlat Ağzı Kelime Sözlüğü= ( ) Trakya Sözlüğü (Bülent Kale / Atlas Mayıs 2008)= ( ) Görele Ağzı Sözlüğü (Giresun/ġahin Uzun)= ( ) Serik Sözlüğü ve Dilbilgisi (Antalya)= /showthread.php?t=29052 ( ) Türk Dil Kurumunun hazırladığı Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve ağız sözlükçülüğü için kaynak olabilecek çalıģmaları bir yana bırakırsak, ağızlar üzerine yapılmıģ sözlük veya sözlük özelliği olan çalıģmalar Ģunlardır: Hüseyin Hüsnü nün Kayseri Sözlüğü (1934): Kayseri Halkevi Maarif Müdürü Hüseyin Hüsnü Irkılata tarafından yazılmıģ Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri sayfalık bir eserdir yıllarında Kayseri Halkevinin derlediği halk arasında söylenen sözcükler yer almaktadır. Ömer Asım Aksoy un Gaziantep Ağzı III (1946): Gaziantep Ağzı I Gramer (Fonetik Morfoloji,Sintaks), Başka Diller ve Ağızlarla İlgili Halk Ağzından Parçalar (1945), Gaziantep Ağzı II Deyimler, Meşhur Sözler, Atasözleri, Dualar, Beddualar (1945) serisinin Gaziantep Ağzı III Sözlük ve Kullanılmayan Kelimeler olarak hazırlanmıģ eser tek bir ilin sözlüğü olması bakımından değerlidir.. İhsan Coşkun Atılcan ın Erzurum Ağzı, Halk Deyimleri ve Folklor Sözlüğü (1977): Efrasiyap Gemalmaz ın Erzurum İli Ağızları III (1978): Erzurum İli Ağızları I (İnceleme), Erzurum İli Ağızları II (Metinler), Erzurum İli Ağızları III-(Bibliyografya-Sözlük ve Dizinler) olarak hazırlanan çalıģmanın, derlenen metinlerdeki sözcüklerin yer aldığı kısımdır. Mehmet Emin Ergin in Urfa Ağzı Sözlüğü (1982): Kudret Emiroğlu nun Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989): Sözlük, Maçka ilçe merkezinin çevre köyleri ile Çağlayan Ziganoy vadisi köylerinden derlenen sözcükleri kapsamaktadır. Ayrıca dilbilgisi özellikleri verilmiģtir. Kazım Yedekçioğlu nun Kayseri Ağzı II Sözcükler (1992): 1940 lı yıllardan baģlayan derleme çalıģmalarıyla, Kayseri merkez ve kırsal kesiminden derlenen sözcük ve deyimlerin yer aldığı kapsamlı bir eserdir. I. Bölümde Kayseri ağzının dilbilgisi verilmiģtir. Ali Esat Bozyiğit in Ankara İli Ağzı Sözlüğü (1998): Ankara merkezinde ve ilçelerinde konuģulan ağız sözcüklerinin olduğu bir eserdir. (1999): (2000): (2001): Faruk Güçlü nün Nevşehir ve Yöresi Ağzı Sözlüğü Selâmi Erkut un Mudurnu Halk Dili Sözlüğü /Bolu/ Ahmet Günşen in Kırşehir ve Yöresi Ağızları Sözlüğü Hasan Kalyoncu nun Trabzon-Tonya Ağzının Dilbilgisel Özellikleri ve Tonya Sözlüğü (2001): İsmail Kara nın Güneyce-Rize Sözlüğü. Bir Doğu Karadeniz köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001): Eser, Kelime ve Deyimler, KiĢi ve Aile Lakapları, Yer Adları bölümlerinden 190 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ oluģmaktadır. Kelime ve Deyimler bölümünde 2600 civarında kelime ve deyim yer almaktadır. Ayrıca Bilmeceler ve Türkülerden de örnekler verilmektedir. (2002): Yılmaz Sunucu nun Örnekleriyle Uşak Ağzı Sözlüğü Ali Abbas Çınar ın Muğla İli Ağzı Sözlüğü (2004): Muğla ve yöresi ağızlarından sözcüklerin ve gramerinin verildiği bir eserdir. Gülseren Tor un Mersin Ağzı Sözlüğü (2004): Sözlük, Mersin in on ilçesine bağlı köylerden ve Mersin sınırlarında yaģayan aģiretlerin ağızlarından derlenen sözcükleri kapsamaktadır. Ağız sözlükleri hazırlanmasında örnek olabilecek bir çalıģmadır. Arif Bilgin in Elbistanca Sözlük: Örnekleriyle Elbistan Ağzı (2006): Elbistan ve çevresi ağızlarındaki sözcüklerin toplandığı bir eserdir. (2006): Bedri Sarıca nın Van Gölü Çevresi Ağızları Sözlüğü A. Arif Uyguç un Aydın Ağzı ve Sözlüğü (2006): Eser, Aydın ili ve yöresine ait kelimelerin sözlüğüdür. Eserin giriģinde Aydın ağzıyla ilgili kısa bir fonetik inceleme (s ) bulunmaktadır. Yazar Sözlükten önce Aydın yöresinden derlenen 24 metin (s ) vermiģtir. Sözlükte (s ) yalnız kelimeler değil, Aydın yöresinde kullanılan deyinler, atasözleri, mahallî söyleyiģler ve ikilemeler de yer almaktadır. Ceyhun Vedat Uygur un Denizli İli Ağız Sözlüğü (Yapı- Köken)(2007): Sabahattin Arıcı nın Dambur Tarihi Hemşin-Purim Etimolojik Sözlüğü (2008): Eserde, HemĢin in tarihi ile birlikte 5000 kelimelik HemĢin ve çevre ağzı sözlüğü bulunmaktadır. Yörede konuģulan sözcüklerin kökenleri (Arapça, Farsça, Gürcüce, Latince, Ermenice, Eski Yunanca) de belirtilmeye çalıģılmıģtır. Ahmet Türkmenoğlu nun Türkmen Ağzı Sözlüğü; Çukurova Kadirli Dağkolu (2008): Kadirli Ġlçesinin dağlık kesimlerinde kullanılan Türkmen ağzını konu alan bir sözlük denemesidir. Abdulvahap Özalp ın Elbistan Ağzı & Çiçek Köyü Örneği (Kelimeler-Deyimler) (2008): Kelimeler, Deyimler, Atasözleri, Beddua-Dua-Hakaret Sözleri-Mani-Bilmece-Tekerleme ve Yeminler olmak üzere dört bölüm halinde düzenlenen eserde dolayında madde yer almaktadır. Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Ahmet Buran ve Nadir İlhan ın Elazığ Yöresi Söz Varlığı (2008): Eserde Elazığ ve yöresine ait kelimeler örnek cümle kullanımlarıyla birlikte verilmiģtir (Elazığ ve yöresi ağızlarının söz varlığını içeren bir sözlük çalıģmasıdır. Sözlükte 4067 madde baģı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bir bölümü mahallî kelime, bir bölümü ise mahallî söyleyiģtir. Eser, baģta Derleme Sözlüğü olmak üzere Sözlükler, Lisans ve lisans üstü tezler, AraĢtırma ve inceleme eserleri, Edebî eserler taranarak oluģturulmuģ, ayrıca yazılı kaynaklarda yer almayan kelimeler ise sözlü kaynaklardan derlenmiģtir.). Sonuç Derlemeler sonrası elde edilen ağız malzemelerinin sözlükçülük yönünden değerlendirilmesi ve bölge ağız sözlüklerinin oluģturulması, ağızlarımızda yaģayan söz-sözcük dağarcığını göstermesi bakımından önemlidir. Dil tarihi içerisinde birçok etkileģimler geçiren ana dilin zenginliğini, bu sözcüklerde bulmak mümkündür. ÇalıĢmalarımız neticesinde ağızlar üzerine yapılan sözlük çalıģmalarını, gerek elimizdeki eserlerden, gerekse sanal ortamdan tespit ederek listelemekle yetindik. Ağız sözlüklerinin vazgeçilmez kaynağı olan Derleme ve Tarama sözlükleri, Ģüphesiz ki tüm ağız araģtırmacılarının ilk baģvuru eserleri olarak yerlerini korumaktadırlar. Ancak geliģen teknolojik imkanlar sonrası geliģen ağız araģtırmalarında tespit edilen sözcüklerinin bölgesel ağız sözlükleri olarak ortaya çıkarılması gerekmektedir. Böylelikle Türkiye Türkçesinin ağız sözlükleri araģtırmacılar için daha doğru bir kaynak olacaktır. Ağız sözlüklerinin nasıl olması gerektiği konusu ise baģka bir araģtırmanın konusu olacaktır. 192 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ KAYNAKÇA AKALIN, ġükrü Haluk, Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu Türk Dili, S.607 (2002), s AKSOY, Ömer Asım, Gaziantep Ağzı III (Sözlük ve Kullanılmayan Kelimeler), Ġbrahim Horoz Basımevi, Ġstanbul AKSOY, Ömer Asım, Bölge Ağızlarından Atasözleri ve Deyimler I-II, TDK Yay., Ankara AKTUNÇ, Hulki, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), Yapı Kredi Yay., Ġstanbul ARICI, Sabahattin, Dambur Tarihi Hemşin-Purim Etimolojik Sözlüğü, Kaknüs Yay., Ġstanbul ATILCAN, Ġhsan CoĢkun, Erzurum Ağzı, Halk Deyimleri ve Folklor Sözlüğü, Erzurum Halk Oyunları-Halk Türküleri Derneği Yay., Erzurum BERGSTRÄSSER, Gotthelf, Türk Fonetiği, (Çev.: M. ġükrü Akkaya), Devlet Basımevi, Ġstanbul BĠLGĠN, Arif, Elbistanca Sözlük: Örnekleriyle Elbistan Ağzı, Pınar Yay., Elbistan BĠNGÖLÇE, Filiz, Kadın Argosu Sözlüğü, Metis Kadın AraĢtırmaları Yay., Ġstanbul BOZ, Erdoğan, ÇüngüĢ ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Milli Folklor, C.4, Yıl:8, S Bahar-Yaz (1996), s BOZYĠĞĠT, Ali Esat, Ankara İli Ağzı Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara BURAN, Ahmet Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk Dili, S.535 (1996), s BURAN, Ahmet - ĠLHAN Nadir, Elazığ Yöresi Söz Varlığı, TDK Yay., Ankara ÇINAR, Ali Abbas, Muğla İli Ağzı Sözlüğü, Muğla Mermerciler Derneği Yay., Muğla DEMĠR, Nurettin, Ağız Sözlükçülüğü, Kebikeç, S.7-8 (1999), s DEVELLĠOĞLU, Ferit, Türk Argosu, TDK Yay., Ankara 1945. Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri EMĠROĞLU, Kudret, Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, Gülen Ofset, Ankara EREN, Hasan, Türk Dili ÇalıĢmalarına Toplu Bir BakıĢ, Türk Dili, S.394 (1984), s EREN, Hasan, Sırça KöĢkte I Türk Dili, S (1990), s EREN, Hasan, Sırça KöĢkte II Türk Dili, S.489 (1992), s EREN, Hasan, Sırça KöĢkte III Türk Dili, S.499 (1993), s ERGĠN, Mehmet Emin, Urfa Ağzı Sözlüğü, Harran Yay., Urfa ERKUT, Selâmi, Mudurnu Halk Dili Sözlüğü /Bolu/, Ankara GEMALMAZ, Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları III (Bibliyografya, Sözlük ve Dizinler), TDK Yay., Ankara GÜÇLÜ, Faruk, Nevşehir ve Yöresi Ağzı Sözlüğü, Ürün Yay., NevĢehir GÜLENSOY, Tuncer, Anadolu Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk Dili, S.553 (1998), s GÜLENSOY, Tuncer - ALKAYA Ercan, Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Akçağ Yay., Ankara GÜLENSOY, Tuncer, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara GÜNġEN, Ahmet, Kırşehir ve Yöresi Ağızları Sözlüğü, Ocak Yay., Ankara GÜRSES, ReĢide, Türk Dil Kurumunda Yapılan Ağız ÇalıĢmalarına Genel Bir BakıĢ, Türk Dili, S.607 (2002), s HAKERĠ, Bener Hakkı, Hakeri nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü, Samtay Vakfı Yay., Gazimağusa/KKTC HAZAR, Mehmet, NevĢehir Folkloru ndan Derleme Sözlüğü ne Katkılar Türk Dili, S.669 (Eylül 2007), s HÜRMÜZLÜ, Habib, Kerkük Türkçesi Sözlüğü, Kerkük Vakfı, Ġstanbul 2003, 383 s. HÜSNÜ, Hüseyin, Kayseri Sözlüğü, Yeni Matbaa, Kayseri KALAY, Emin, Edirne Ġli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk Dili, S.547 (1997), s KALYONCU, Hasan, Trabzon-Tonya Ağzının Dilbilgisel Özellikleri ve Tonya Sözlüğü, Tonya Yay., Tonya 2001. 194 Ahmet BÜYÜKAKKAŞ KARA, Ġsmail, Güneyce-Rize Sözlüğü. Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası, Degâh Yay., Ġstanbul KARAÖRS, Metin, Derleme Sözlüğüne Katkılar, Kayseri, Isparta, Adana Ġllerinden Derlemeler, Türk Dili, S.505 (1994), s KORAġ, Hikmet, Derleme Sözlüğüne Ġlaveler, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.12 (2002), s KORAġ, Hikmet, Derleme Sözlüğünün Yeniden Düzenlenmesi ve Yeniden Söz Derlenmesi H
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks