Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tvorba prezentací pomocí balíčku beamer. Roman Plch

Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 13 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Tvorba prezentací pomocí balíčku beamer Roman Plch Minimální dokument \documentclass{beamer} \usepackage[czech]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usetheme{warsaw} \title{tvorba prezentací pomocí balíčku
Transcript
Tvorba prezentací pomocí balíčku beamer Roman Plch Minimální dokument \documentclass{beamer} \usepackage[czech]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usetheme{warsaw} \title{tvorba prezentací pomocí balíčku Beamer} \author{roman Plch} \institute{ústav matematiky a statistiky, PřF MU, Brno} \date{27.\,7.\,2011} \begin{document} \begin{frame} \titlepage \end{frame} \begin{frame}{úvod} Stručný úvod do balíčku Beamer. \end{frame} \end{document} Vzhled prezentace \usetheme[volby]{téma} Téma prezentace, příkaz definuje vzhled prezentace. Na výběr jsou témata bez navigační lišty nebo s navigační lištou, které se ještě liší jejím typem a umístěním. Pomocí volitelného parametru lze navíc u některých témat měnit polohu navigační lišty, nastavovat její šířku apod. \usecolortheme[volby]{téma} Barevné téma, příkaz definuje, které barvy se v prezentaci použijí. \usefonttheme[volby]{téma} Téma fontu, příkaz definuje, které fonty nebo jejich atributy budou použité v prezentaci. \useinnertheme[volby]{téma} Vnitřní téma, definuje vzhled elementů uvnitř jednotlivých snímků. \useoutertheme[volby]{téma} Vnější téma, příkaz definuje vzhled vnějších elementů, které tvoří vzhled a strukturu prezentace. Veškerá možná témata a jejich případné volby jsou přehledně vyobrazeny a popsány v dokumentaci. Titulní stránka \title{název} téma, název prezentace \author{jméno} jméno autora \date{datum} datum \institute[zkratka]{název} název ústavu nebo společnosti Úvodní strana se vytvoří příkazem \titlepage, který je uzavřený v prostředí frame. Osnova prezentace \tableofcontents[pausesections] vytvoří osnovu prezentace, volitelný parametr zajistí postupné zobrazení. Osnova je také uzavřena v prostředí frame. \section{název}, \subsection{název}, \subsubsection{název} struktura prezentace, mimo prostředí frame \frametitle{název} nadpis snímku \framesubtitle{název} podnadpis snímku Tvorba snímku \begin{frame}[volby] \frametitle{nadpis snímku}... obsah snímku... \end{frame} nebo pomocí makra \frame[options]{\frametitle{nadpis}%... obsah snímku... }% Volby prostředí frame containsverbatim při použití prostředí verbatim nebo příkazu \verb fragile podobné prostředí containsverbatim allowframebreaks pro automatické rozdělení, pokud se obsah nevejde na jeden snímek shrink pro automatické stlačení obsahu tak, aby se vešel na jeden snímek squeeze pro zmenšení vertikálních mezer Barevné zvýrazňování \alert{text} text \structure{text} text Změna těchto barev (do preambule dokumentu): \setbeamercolor{alerted text}{fg=cyan} \usecolortheme[named=yellow]{structure} Blokové zvýraznění Předdefinovaná prostředí: theorem, corollary, definition, barva rámečku odpovídá zvolenému barevnému schématu example, zelený rámeček block, rámeček strukturální barvou, nadpis rámečku alertblock, rámeček barvou, kterou používá příkaz \alert, nadpis rámečku Blokové zvýraznění Předdefinovaná prostředí: theorem, corollary, definition, barva rámečku odpovídá zvolenému barevnému schématu example, zelený rámeček block, rámeček strukturální barvou, nadpis rámečku alertblock, rámeček barvou, kterou používá příkaz \alert, nadpis rámečku Příklad: Blokové zvýraznění Předdefinovaná prostředí: theorem, corollary, definition, barva rámečku odpovídá zvolenému barevnému schématu example, zelený rámeček block, rámeček strukturální barvou, nadpis rámečku alertblock, rámeček barvou, kterou používá příkaz \alert, nadpis rámečku Příklad: Shrnutí Beamer je skvělý! Blokové zvýraznění Předdefinovaná prostředí: theorem, corollary, definition, barva rámečku odpovídá zvolenému barevnému schématu example, zelený rámeček block, rámeček strukturální barvou, nadpis rámečku alertblock, rámeček barvou, kterou používá příkaz \alert, nadpis rámečku Příklad: Shrnutí Beamer je skvělý! \begin{alertblock}{shrnutí} Beamer je skvělý! \end{alertblock} Postupné vykreslování snímku Tento efekt se vytváří tak, že se jednotlivá překrytí snímku rozdělí do samostatných stránek. K dispozici je několik způsobů jak toho docílit. 1. Pomocí příkazu \pause se zastaví načítání snímku a zobrazí se jen ta část, která předchází tomuto příkazu. Po stisknutí klávesy se zobrazí další položky až do následujího příkazu \pause nebo do konce prostředí. 2. Pokud chceme postupně zobrazovat všechny položky ve výčtovém prostředí, stačí použít zápis \begin{prostředí}[ +- ]. 3. Další možností je specifikovat rozsah překrytí příkazem \item rozsah , který určuje na kterém překrytí se daná položka zobrazí. 4. Pokud je třeba zvýraznit některou položku červeně, doplní se specifikace rozsahu pomocí příkazu \alert následovně: \item rozsah Postupné vykreslování snímku specifické příkazy \onslide specifikace {text} text se zobrazí jen v definovaných překrytích, na ostatních překrytích bude zašedlý; \only specifikace {text} text se zobrazí jen v definovaných překrytích, na ostatních překrytích tak lze na stejné místo zobrazit jiný text; \uncover specifikace {text} zvýrazní text pro specifikovaná překrytí, pro ostatní zůstane zašedlý; \visible specifikace {text} text se zobrazí jen v definovaných překrytích, na ostatních překrytích bude text neviditelný; \alt specifikace {implicitní text}{alternativní text} zobrazí implicitní text, specifikace udává na kterém překrytí se zobrazí alternativní text. Pro zrušení postupného vykreslování (např. při tisku) je nutné zadat volitelný parametr handout ve specifikaci třídy dokumentu. Přechody snímků I Přechod mezi jednotlivými snímky může být náhlý nebo realizován pomocí vizuálních efektů. V třídě Beamer jsou na výběr následující efekty: \transblindshorizontal specifikace [volby] snímek se vykreslí horizontálními pruhy; \transblindsvertical specifikace [volby] snímek se vykreslí vertikálními pruhy; \transboxin specifikace [volby] snímek se vykreslí ze všech stran do jeho středu; \transboxout specifikace [volby] snímek se vykreslí z jeho středu do všech stran; \transdissolve specifikace [volby] snímek se vykreslí rozplynutím kostiček; \transglitter specifikace [volby] stejný jako předchozí efekt + přechod zleva doprava; Přechody snímků II \transsplitverticalin specifikace [volby] snímek se vykreslí z levé a pravé strany do středu; \transsplitverticalout specifikace [volby] snímek se vykreslí ze středu do levé a pravé strany; \transsplithorizontalin specifikace [volby] snímek se vykreslí z vrchní a spodní strany do středu; \transsplithorizontalout specifikace [volby] snímek se vykreslí ze středu do vrchní a spodní strany; \transwipe specifikace [volby] snímek se vykreslí z vrchní na spodní stranu; \transduration specifikace {počet-sekund} {počet-sekund} určuje délku zobrazení snímku. Výše uvedené příkazy se uskuteční pouze v režimu zobrazení na celou obrazovku. Volby mohou být dvě: délka efektu duration = počet sekund a směr přechodu direction = úhel. Pro úhel jsou povolené hodnoty 0, 90, 180, 270 a pro efekt \transglitter i 315.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks