Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UCHWAŁA NR XXII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UCHWAŁA NR XXII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej.
Transcript
UCHWAŁA NR XXII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U poz. 778 ze zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U poz. 446), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: Rozdział 1. USTALENIA OGÓLNE W wyniku realizacji Uchwały Nr IV/42/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej po stwierdzeniu iż niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy przyjętego Uchwałą Nr XXIX/239/97 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 kwietnia 1997 r. z aneksem do studium uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/297/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 5 czerwca 2001 r., zmianą studium uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/335/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2005 r., zmianą dla wschodniej części miasta uchwaloną Uchwałą Nr XXVII/246/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 listopada 2008 r. oraz zmianą studium dla obszaru Moście Błota uchwaloną Uchwałą Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2. Planem jest objęty teren o powierzchni 6,98ha. 3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową, tereny sportu i rekreacji, infrastruktury technicznej oraz tereny komunikacji. 4. Granice planu określono na załączniku nr 1 do uchwały. 5. Integralnymi częściami uchwały są: 1) ustalenia tekstowe zawarte w niniejszej uchwale; 2) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu. 2. Na terenie objętym planem nie występują: 1) elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji, rehabilitacji i rekultywacji; 2) formy ochrony przyrody; 3) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 4) tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; 5) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 6) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy infrastruktury technicznej; 7) obszary wymagające rekultywacji; Strona 1 8) tereny pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW oraz ich strefy ochronne; 9) tereny pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000m 2 ; 10) pomniki zagłady i ich strefy ochronne; 11) tereny zamknięte i ich strefy ochronne. 3. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć: 1) zabudowa usługowa nieuciążliwa zabudowa związana z działalnością usługową typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), punkty przedszkolne, punkty opieki nad dziećmi, usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie wymagane postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i garaże dla samochodów osobowych oraz magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej; 2) budynek gospodarczy rozumie się przez to wolnostojący budynek gospodarczy w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 3) budynek garażu rozumie się przez to wolnostojący budynek do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany, w którym dopuszcza się maksymalnie dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie garaże dla samochodów o ciężarze do 2,5t; 4) powierzchnia całkowita zabudowy rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, z wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.; 5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczająca obszar, na którym ustala się wznoszenie budynków; linia zabudowy może zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przypadku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 2,0 m w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tarasów, ganków, przedsionków, wind, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu; 6) dach stromy dach, którego połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem nie mniejszym niż 20º i nie są przysłonięte attyką od strony gzymsów; 7) dach symetryczny dach, którego główne połacie są symetryczne względem płaszczyzny pionowej zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten sam kąt nachylenia, układ i formę; dopuszcza się zróżnicowany układ lukarn, okien połaciowych itp.; 8) wystawka nadbudówka w połaci dachu głównego nad środkową częścią elewacji frontowej budynku, przykryta osobnym zadaszeniem, tj. symetrycznym, dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadłej do głównej kalenicy budynku. Ściana frontowa wystawki jest przedłużeniem elewacji frontowej budynku ponad okap dachu głównego. Długość ściany frontowej wystawki nie może być dłuższa niż 40% długości elewacji, na której się znajduje; 9) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi wynikające z przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych; 10) stan istniejący stan na dzień wejścia w życie niniejszego planu. 4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru planu: 1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej znajdującej się w drogach publicznych, drogach wewnętrznych, ciągach pieszo jezdnych oraz z sieci przebiegających przez działki budowlane; Strona 2 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w drogach publicznych, drogach wewnętrznych i ciągach pieszo - jezdnych oraz z sieci przebiegających przez działki budowlane; 3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w drogach publicznych, drogach wewnętrznych i ciągach pieszo - jezdnych oraz z sieci przebiegających przez działki budowlane. Powyższe ustalenie nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku spływu wód opadowych na sąsiednie działki inwestor winien zastosować na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. Dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach porządkowych itp.; 4) zaopatrzenie w ciepło ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych; dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni miejskiej, dopuszcza się ogrzewanie elektryczne lub z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW, których uciążliwości środowiskowe nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla zabudowy mieszkaniowo usługowej; 5) usuwaniestałych odpadów komunalnych na podstawie przepisów odrębnych; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej znajdującej się w drogach publicznych, drogach wewnętrznych i ciągach pieszo jezdnych oraz z sieci przebiegających przez działki budowlane. Dopuszcza się pozyskiwanie energii z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW, których uciążliwości środowiskowe nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla zabudowy mieszkaniowo usługowej. Niezależnie od miejsc rezerwowanych w planie pod budowę stacji transformatorowych, dopuszcza się możliwość budowy stacji w innych miejscach objętych planem; 7) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia znajdującej się w drogach publicznych, drogach wewnętrznych, ciągach pieszo- jezdnych oraz z sieci przebiegających przez działki budowlane; 8) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich; dopuszcza się realizację sieci szerokopasmowych oraz innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych, za zgodą i na warunkach zarządcy danej sieci; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów szczególnych. 5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej dla całego obszaru planu: 1) obsługa w zakresie komunikacji z dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych przylegających do działek budowlanych; 2) dopuszcza się wydzielenie innych dróg publicznych niż wyznaczone w planie pod warunkiem, że będą one obsługiwać inwestycje celu publicznego; 3) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; 4) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych, w ilości odpowiadającej programowi inwestycji, tj.: a) dla zabudowy usługowej należy przyjąć minimum 2 miejsca na 100m 2 powierzchni użytkowej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), w tym min. 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny; c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy przyjąć minimum 1,2 miejsca na 1 mieszkanie; d) jednocześnie w terenach 04.U, 07.U i 08.U należy przyjąć: - nie mniej niż 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeśli liczba miejsc wynosi 6-15, - nie mniej niż 2 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 16-40, - nie mniej niż 3 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi , Strona 3 - min.4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeśli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100; e) przez miejsce postojowe należy rozumieć miejsce na samochód wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku (np. w formie garażu wolno stojącego, garażu wbudowanego lub przybudowanego do budynku o innej funkcji) lub pod wiatą. 6. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dla całego obszaru planu: 1) minimalna wielkość nowej działki mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i nowej działki usługowomieszkaniowej (MN,U): w zabudowie bliźniaczej: 300m 2 ; w zabudowie zwartej lub szeregowej: 200m 2 ; 2) minimalna wielkość nowej działki usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej (MW,U): w zabudowie wolnostojącej: 800m 2 ; 3) minimalna wielkość nowej działki usługowej (U): 200m 2 ; 4) wymienione powyżej wielkości nie dotyczą podziału na cele powiększenia sąsiednich nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe (U), mieszkaniowe (MN) lub mieszkaniowo usługowe (MN,U i MW,U), 5) minimalna szerokość frontu nowej działki: w zabudowie zwartej lub szeregowej 6m, w zabudowie bliźniaczej 10m, w zabudowie wolno stojącej 16m, 6) dla działek istniejących przed wejściem w życie planu nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej, podane powyżej, 7) dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikację nie ustala się zasad i warunków podziału nieruchomości. 7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego obszaru planu: 1) na obszarze planu obowiązuje poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo usługowe; 2) wszelkie prace budowlane prowadzić tak, aby minimalizować ujemne skutki realizacji inwestycji poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii i organizacji prac. Uciążliwość inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska należy minimalizować w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska; 3) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej lub zastosowanych technologii należy ograniczyć do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny a znajdujące się na tym terenie budynki i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami; 4) dla wskazanego w planie ciągu pieszo - jezdnego i drogi wewnętrznej dopuszcza się stosowanie ażurowych elementów nawierzchni utwardzonych; 5) dopuszcza się lokalizację nowych stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, w maksymalnym stopniu należy wykorzystać istniejące konstrukcje i budynki dla lokalizacji ewentualnych nowych urządzeń nadawczo odbiorczych; 6) obszar planu znajduje się w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. Obowiązują ograniczenia i zakazy związane z ochroną zasobów wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) wymagana jest ochrona i uzupełnianie istniejącego, szlachetnego drzewostanu. W wypadku wycinki drzew obowiązuje równoważnik: 1 drzewo wycięte = 5 nowych nasadzeń, nowe nasadzenia należy zlokalizować w ramach tego samego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi lub w najbliższej okolicy; 8) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 1) drogi pożarowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę wyznaczyć zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami, Strona 4 3) należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej, włączonej do scentralizowanego, radiowego systemu alarmowego dla miasta Redy. 9. Ustalenia inne dla całego obszaru planu: 1) cały obszar planu stanowi funkcjonalne śródmieście, zatem zabudowa na tym obszarze stanowi zabudowę śródmiejską w rozumieniu przepisów budowlanych; 2) obwiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z placem budowy. Powyższy zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych związanych z obsługą imprez w tym imprez masowych takich jak festyny, koncerty, jarmarki, wesołe miasteczka, namioty cyrkowe i innych lokalizowanych na terenach: 07.U i 08.U; 3) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 4) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy; dopuszcza się jej remonty i przebudowę; dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na danym terenie; 5) obowiązuje zakaz budowy pełnych ogrodzeń oraz prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych; 6) na terenach 07.U i 08.U dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących i wbudowanych oraz reklam stanowiących integralną część kompozycyjną elewacji budynków. Na pozostałych terenach dopuszcza się wyłącznie lokalizację reklam wbudowanych, stanowiących integralną część kompozycyjną elewacji budynków. Rozdział 2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 3. Ustalenia dla terenu o symbolu 01.MN, powierzchni ok.0,30ha: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obowiązuje zakaz realizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; 2) dla terenu obowiązuje zabudowa szeregowa; 3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu. Dopuszcza się zachowanie istniejących elementów budynków znajdujących się przed linią zabudowy, w tym dopuszcza się ich remonty i przebudowę. Dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy, 4) należy zachować minimum 40% obszaru działki jako teren biologicznie czynny; 5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na terenie działki do 40%; 6) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0; 7) obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,7; 8) dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m n.p.t.; 9) obowiązuje wysokość nowej zabudowy: maksymalnie do 10,00m n.p.t.; 10) dla nowej zabudowy obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie budynków; 11) dla nowej zabudowy obowiązują dachy strome, dwu- lub czterospadowe, symetryczne, o kątach nachylenia od 25 do 45. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie istniejących kątów nachylenia dachów. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolity układ w zamyśle architektonicznym. Nowe dachy strome winny być kryte dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów blachy miedzianej i materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn. Lukarny winny mieć dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu; Strona 5 12) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp. 4. Ustalenia dla terenów 02.MU o powierzchni ok. 0,09ha i 03.MU o powierzchni ok. 0,08ha: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej. Obowiązuje zakaz realizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garaży, 2) dla terenu 02.MU obowiązuje zabudowa szeregowa. Dla terenu 03.MU obowiązuje zabudowa wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, 3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu. Dopuszcza się zachowanie elementów budynków znajdujących się przed linią zabudowy. Dopuszcza się ich remonty i przebudowę. Dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy; 4) należy zachować minimum 40% obszaru działki jako teren biologicznie czynny; 5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na terenie działki do 50%; 6) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0; 7) obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,8; 8) dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m n.p.t.; 9) obowiązuje wysokość nowej zabudowy: maksymalnie do 10,00m n.p.t.; 10) dla nowej zabudowy obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne. Do
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks