Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Category:

Bills

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Projekt druk nr... UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody
Transcript
Projekt druk nr... UCHWAŁA NR XXIII/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński Gdynia Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U poz.1515 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Rada Miasta Kościerzyna wyraża zgodę na budowę drogi dojazdowej DD - 11A łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza przy obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński Gdynia i zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia r. 2. Treść aneksu nr 1 do porozumienia z dnia r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Środki na realizację zadania pn. Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem Poprawa bezpieczeństwa drogowego zapewniono na rok 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna przyjętej Uchwałą Nr XXI/143/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA Z DNIA 27 MAJA 2015 zawarty w Gdańsku, dnia. stycznia 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez: Waldemara Chejmanowskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku Ryszarda Wasiołka Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku z siedzibą przy ul. Subisława 5, Gdańsk, Regon , zwanym dalej GDDKiA, a Gminą Miejską Kościerzyna reprezentowaną przez: Michała Majewskiego Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie: Jarosława Laski Skarbnika Miasta zwaną dalej Gminą zwanych łącznie Stronami Przy udziale: Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o., Pruszków, ul. Parzniewska 10 - Lider Konsorcjum, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wrocław, ul. Lipowa 5a - Partner Konsorcjum, reprezentowanym przez: Tomasza Pecurę Dyrektora Kontraktu zwanym dalej Konsorcjum Strony zgodnie ustalają, że w Porozumieniu z dnia 27 maja 2015 r., zwanego dalej Porozumieniem wprowadzają następujące zmiany: 1 W Porozumieniu, po 5 dodaje się 6-9 o następującym brzmieniu: 6 1. GDDKiA przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej DD 11A, pod warunkiem otrzymania od Gminy następujących dokumentów: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej odbioru robót, a Gmina zobowiązuje się te dokumenty dostarczyć w terminie do... stycznia 2016 r. 2. Niedostarczenie lub dostarczenie przez Gminę dokumentów niekompletnych lub w innych sposób wadliwych, wstrzymuje przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 Gmina dostarczy GDDKiA stosowne uchwały Rady Miasta Kościerzyna, z których będą jednoznacznie wynikały: zgoda na budowę drogi dojazdowej DD 11A oraz zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych, w kwocie nie mniejszej niż określona w 7 ust. 1, na budowę drogi dojazdowej DD 11A. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Gmina zostanie wskazana jako podmiot przejmujący dług pieniężny wynikający z umowy. 5. GDDKiA powiadomi Gminę niezwłocznie o wyniku przetargu i ustalonej cenie Gmina oświadcza, że zabezpieczyła środki finansowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 na pokrycie kosztów budowy drogi dojazdowej DD 11A i zobowiązuje się do przekazania tych środków bezpośrednio Wykonawcy, na warunkach i w terminach wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Gmina zobowiązuje się również do zapłaty Wykonawcy należności z tytułu udzielenia mu ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamówień uzupełniających w przypadku, gdy Gmina wyraziła zgodę na ich udzielenie. 3. Przyjmuje się, że płatność Gminy na rzecz Wykonawcy nastąpi na zasadzie przejęcia długu pieniężnego w rozumieniu art. 519 kodeksu cywilnego, na podstawie odrębnej umowy zgodnie z GDDKiA zobowiązuje się przedłożyć Gminie projekt umowy z wykonawcą celem akceptacji harmonogramu płatności wynagrodzeń wykonawcy przy udziale Gminy. 5. Ostateczna wartość robót zostanie zweryfikowana po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Gmina oświadcza, że jeśli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego cena za realizację budowy drogi dojazdowej DD 11A przekroczyłaby środki finansowe zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 przysługiwać jej będzie prawo odstąpienia od niniejszego Porozumienia. 7. Ewentualne oświadczenie Gminy o odstąpieniu od niniejszego Porozumienia z powodu określonego w ust 6., winno zostać złożone GDDKiA na piśmie, w terminie 14 dni od powiadomienia Gminy o wyniku przetargu i ustalonej cenie. 8. Prawo do odstąpienia od niniejszego Porozumienia przez Gminę bezwzględnie wygasa po uprawomocnieniu się wyboru wykonawcy przez GDDKiA. 9. Strony ustalają, że w przypadku złożenia przez Gminę oświadczenia o odstąpieniu od niniejszego Porozumienia, GDDKiA zrezygnuje z budowy drogi dojazdowej DD 11A. Gmina zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z odstąpieniem. 10. Gmina zobowiązuje się pokryć koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad realizacją drogi dojazdowej DD 11A w ramach środków o których mowa w ust. 1 i na takich samych zasadach jak w przypadku kosztów za realizację robót budowlanych przy budowie drogi Strony umowy zobowiązują się do podpisania trójstronnego porozumienia z wyłonionym w przetargu wykonawcą na realizację faktur za wykonane roboty zgodnie z 7 ust 1-3. Porozumienie zostanie podpisane w imieniu Gminy przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji oraz opatrzone kontrasygnatą przez upoważnioną osobę. 2. Faktury za realizowane roboty będą wystawiane przez wykonawcę na Gminę za budowę drogi dojazdowej DD 11A. 3. Wystawiane przez Wykonawcę faktury dla Gminy będą weryfikowane przez GDDKiA pod kątem zgodności z rzeczywistym zakresem zrealizowanych robót, dokumentacją i specyfikacjami technicznymi oraz akceptowane przez kierownika projektu GDDKiA. 4. Terminy płatności faktur za wykonanie robót ustala się na 30 dni od daty wpływu faktury do płatnika (Gminy). W przypadku niedotrzymania tego terminu Gmina z własnych środków zapłaci wykonawcy należne odsetki za opóźnienie Zmiany w realizacji budowy drogi dojazdowej DD 11A powodujące wzrost kosztów muszą być uzgodnione przez GDDKiA i zaakceptowane przez Gminę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Id: 5C1D918B FC269D Projekt Strona 2 2. Gmina wyznacza osobę odpowiedzialną z jej ramienia za wszelkie kwestie związane z realizacją niniejszej umowy w osobie: 3. GDDKiA nie będzie odpowiadać za wynikłe z budowy drogi dojazdowej DD 11A zobowiązania Gminy wobec wykonawcy robót z tytułu zapłaty należności wynikających z faktur wystawionych dla Gminy. Gmina będzie odpowiadać również za zapłatę tych należności wobec podwykonawców wykonawcy, ale tylko w wypadku gdy pisemnie wyraziła zgodę na zawarcie umów o wykonanie robót budowlanych pomiędzy nimi a wykonawcą Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 2. Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. GDDKiA Gmina Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Id: 5C1D918B FC269D Projekt Strona 3 Uzasadnienie Na sesji Rady Miasta Kościerzyna w dniu 25 marca 2015 Uchwałą Nr VIII/49/15 przyjęto porozumienie w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej DD-11A łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński Gdynia, którego zmienioną treść przyjęto Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XII/74/15 w dniu 27 maja 2015r. W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji budowy drogi dojazdowej DD-11A łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza konieczne jest zawarcie aneksu do porozumienia z dnia r. doprecyzowującego zakres działań stron porozumienia, tj. Gminy Miejskiej Kościerzyna i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Gdańsku. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks