Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Category:

Homework

Publish on:

Views: 62 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına
Transcript
Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü taraflar, rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele yasaları dâhil olmak üzere faaliyette bulundukları ülkelerde geçerli kurallara uymakla yükümlüdür. Johnson & Johnson ve bağlı şirketleri, dünya üzerinde nerede bulunurlarsa bulunsunlar, yerel yasalara ek olarak ABD'nin rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele yasalarına tabidir. Bir Üçüncü Taraf Aracı (ÜTA) çalışanı ya da yöneticisi olarak, sizden ayrıca Sağlık Mesleği Mensupları (SMM) ve Kamu Görevlileri (KG) ile ÜTA etkileşimine ilişkin Johnson & Johnson politikalarına ve standartlarına da uymanız beklenmektedir. Johnson & Johnson politikası, ÜTA'ların herhangi bir SMM veya KG'ye, bu kişinin kararını etkilemek için değeri olan herhangi bir şey teklif etmesini veya vermesini kesin bir şekilde yasaklar (örneğin, Johnson & Johnson ürünlerini satın almak, ürün onaylamak veya ürün tescilini onaylamak için). Bu belge, Johnson & Johnson politikaları ve Johnson & Johnson Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü (SHUİB) Rehberi kapsamında belirtilen geçerli kılavuz ilkelere dair kısa bir özet sunmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Johnson & Johnson Şirketi'ndeki iletişim noktanıza başvurun. Üçüncü Taraf Aracı (ÜTA) - Bir Johnson & Johnson Şirketi adına, SMM'ler veya KG'ler ile etkileşimde bulunan veya iş yapan şirket veya şahıs. ÜTA'lara dair bazı örnekler şunlardır: distribütörler ve satış aracıları; lojistik sağlayıcıları; lobi yapan kişi/kuruluşlar; ihale temsilcileri; klinik ve pazar araştırma iş ortakları, ruhsatlandırma danışmanları; sözleşmeli araştırma kuruluşları ve bir Johnson & Johnson Şirketi adına KG'ler veya SMM'ler ile etkileşime giren diğerleri (ör. toplantı düzenleyicileri, seyahat acenteleri vb.). Sağlık Mesleği Mensupları (SMM) - düzenlemesi yapılmış ve geri ödemesi yapılan Johnson & Johnson Şirketi ürünleri ve hizmetleri için reçete yazabilen, bunları alabilen veya reçete yazılmasına veya satın alınmasına etkisi olabilen sağlık çalışanlarını içeren geniş bir sıfattır. Buna hekimler, hemşireler, eczacılar ve hastane idarecileri dâhildir. Bazı SMM'ler de KG olarak kabul edilmektedir. Daha fazla bilgi için Kamu Görevlisi tanımını inceleyin. Önemli Görevler Kamu Görevlisi (KG) - Yerel yasalar kapsamında KG olarak tanımlanmış şahıs. Buna düzenleyici makamlarda çalışanlar, gümrük görevlileri, vergi makamlarında çalışanlar, devlet hastanelerinde çalışanların çoğu ve ürün onayları, lisansları ve tescillerinden sorumlu diğer şahıslar dahildir. KG'ler ayrıca, devlet hastanelerinde veya devlet üniversitelerinde çalışan SMM'ler gibi, bir devlet organının sahip olduğu veya kontrol ettiği bir hastane veya kuruluş tarafından istihdam edilen veya onlar adına hareket eden SMM'leri de kapsar. Bu SMM'ler, yerel kanun kapsamında KG olarak tanımlanmış olmasa dahi KG olarak kabul edilmelidir. ÜTA'ların Yükümlülükleri Durum Değerlendirmesi - Johnson & Johnson Şirketleri ile çalışan tüm ÜTA'lar, detaylı ve belgelendirilmiş bir durum değerlendirmesi süreci sonunda seçilir. Sözleşme değişiklikleri ve potansiyel olarak alt ÜTA'lar için de durum değerlendirme çalışması yapılır. Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi - sözleşme yükümlülüklerinin bir parçası olarak, ÜTA'nın, Johnson & Johnson Şirketi adına KG'ler ve SMM'ler ile etkileşimde bulunan bağlı şirketleri ve alt yüklenicileri de dâhil olacak şekilde, ÜTA tarafından istihdam edilen veya atanan tüm personele uygun eğitim sağladığını belgelemesi gerekir. Bu kişilerin, Johnson & Johnson Şirketi adına çalışmaya başlamadan önce eğitimlerini tamamlaması gereklidir. Defterler ve Kayıtlar - Johnson & Johnson Şirketlerinin uygun mali defter ve kayıtları tutmaları zorunludur. Bu gereklilik, Johnson & Johnson şirketleri adına çalışan tüm ÜTA'lar için eşit derecede geçerlidir. Bir Johnson & Johnson Şirketi adına çalışan ÜTA'lara yapılan ödemeleri destekleyen tüm faturalar, borç makbuzları ve diğer belgeler, vadesi gelen ödemeye ilişkin kesin nedeni açıkça içermelidir. Bu, özellikle işlemler SMM'leri içerdiğinde önemlidir. SMM'lerle yapılan ücretli hizmet sözleşmeleri (konuşmacı, danışma kurulu üyesi, eğitim danışmanı, vb. olarak hizmet vermek üzere yapılan sözleşmeler gibi) meşru, belgelenmiş iş ihtiyaçlarına yönelik olmalı ve asla -gerçek veya beklenen- işler karşılığında veya bunun için ödeme yapmak amacıyla gerçekleştirilmemelidir. SMM'lerle Yapılan Ücretli Hizmet Sözleşmeleri Hizmetler, ödeme paketini eksiksiz şekilde belirten detaylı bir sözleşmeyle belgelenmelidir. (Örnekler için Johnson & Johnson Şirketi irtibat kişinize danışın.) Ödeme, sağlanan hizmetlerin adil piyasa değerine uygun olmalıdır. Gerçekleştirilen hizmetler ödeme yapılmadan önce belgelendirilmelidir. Düzgün şekilde kayıt tutulabilmesi ve denetleme yapılabilmesi için, faturalar yeterince detaylı olmalıdır. İlgili seyahat, konaklama ve yemek masrafları makul olmalı, pahalı olmamalı ve keyfi geziler veya Johnson & Johnson'a hizmet sunmayan şahısları içermemeli ve seyahat ilgisiz bir nedenle uzatılmamalıdır. SMM'ye yemek, seyahat veya konaklama sağlamaya izin verildiği durumlarda (ücretli hizmet sözleşmesi bağlamında olduğu gibi), aşağıdaki ek gereklilikler geçerlidir: SMM'ler için Yemek, Seyahat, Konaklama ve Diğer Ağırlama İşlemleri Makul, belgelenmiş seyahat, konaklama ve yemek masrafları; Johnson & Johnson Seyahat ve Ağırlama Politikası'na ve geçerli yerel ilkelere uygun şekilde geri ödenmelidir. SMM ile yapılacak herhangi bir toplantının konumu ve yeri, iş veya bilimsel bilgi alışverişine uygun ve buna yardımcı olmalıdır. Yemekler ve içecekler, değer açısından gösterişsiz olmalı ve toplantının işle ilgili kısmının süresine ve odak noktasına bağlı olmalıdır. SMM'lere ağırlama veya boş zamanı değerlendirme etkinlikleri sağlanamaz. SMM'ler İçin Hediyeler Johnson & Johnson rehber ilkelerine uyması koşuluyla, SMM'lere bazen hediye verilebilir. SMM'lere verilecek hediyeler mütevazi ve geleneksel olmalı ve pahalı olmamalı, yerel yasalara veya düzenlemelerin izin verdiği çerçevede olmalı, eğitici veya bilimsel değer taşımalı; hastaların yararına olmalı; SMM'nin alanıyla ilişkili ve yerel sektör dernekleri/yasaları tarafından yasaklanmamış olmalıdır. SMM'lere nakit hediye VERİLMEMELİDİR. Buna bankamatik kartları gibi nakit muadilleri dâhildir. J&J rehber ilkeleri ara sıra SMM lere hediye verilmesine izin vermesine rağmen, yerel rehber ilkelerin daha sıkı olabileceğini dikkate alın. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Johnson & Johnson irtibat personelinize danışın. KG'ler için Hediyeler ve Ağırlama Çoğu ülkede, devlet çalışanları, seçilen veya atanan memurlar ve genelde devlete ücretli veya ücretsiz olarak çalışan danışmanlar veya müşavirler özel ahlak kurallarına tabidir. Genelde, bu tür şahısların herhangi bir hediye veya değerli eşya istemesine veya kabul etmesine izin verilmez. Bir KG'ye hediye veya diğer menfaatlerin verilmesine izin verilen nadir durumlarda, bu hediye veya menfaat mütevazi olmalı ve pahalı olmamalı, yasaların izin verdiği en yüksek değeri aşmamalı ve yerel yasalarla uyumlu olmalıdır. Nakit para hediyelerine hiçbir koşulda izin verilemez. KG'leri ağırlamak için yapılan masraflar, makul, geleneksel ve yerel yasaya uygun olmalıdır. Kamu Görevlileri ile Diğer Tüm Etkileşimler Kamu çalışanları ile etkileşimler; ürün ve saha düzenleyicileri, denetçiler, araştırmacılar, ithalat/ihracat yetkilileri, fiyatlandırma yetkilileri, ürün tescil personeli, ihale yetkilileri ve diğer birçok kişi ile etkileşimleri içerebilir. ÜTA'lar kamu çalışanları ile ilişkilerinde geçerli tüm yerel yasalara uymalı ve kararları etkileme amacıyla herhangi bir menfaat teklif ya da kabul etmemelidir. J&J Andımız Yardım Hattı Johnson & Johnson, herhangi bir etik veya yasal endişenizi isimsiz olarak bildirebileceğiniz veya etik veya yasal endişelerinizle ilgili soru sorabileceğiniz, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren ücretsiz bir yardım hattına sahiptir. Yardım hattı kullanımı ile ilgili talimatlar için adresini ziyaret edin.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks