Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma

Category:

Letters

Publish on:

Views: 24 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) (2): ISS: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Social and
Transcript
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) (2): ISS: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Social and Academic Integration of University Students: A Longitudinal Study Ahmet Aypay * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mustafa Sever** Ankara Üniversitesi Gökhan Demirhan*** Uşak Üniversitesi Özet Bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye sosyal ve akademik entegrasyon düzeylerinin yükseköğrenimin ilk yılı ile üçüncü yılı arasındaki değişimin ortaya çıkarmaktır. Boylamsal araştırma modelinde olan bu çalışmanın örneklemi Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 134 öğrenciden oluşmaktadır. Braxton (1998) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türk dil ve kültürüne uyarlanan ölçme aracı kullanılarak 3 yıl arayla toplanan veriler kullanılarak yapılan araştırmada ölçümlerden elde edilen sonuçların karşılaştırılması amacıyla Wilcoxon İşaretli lar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ilk ve son ölçüm arasında geçen süre zarfında sosyal ve akademik uyum düzeylerinde önemli değişiklikler olduğu saptanmıştır Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Sosyal Entegrasyon, Akademik Entegrasyon Abstract The main purpose of this study is to explore how students social and academic integration levels and types of engagements with educational settings changed in three years time period between freshman and junior years. This research is designed as a longitudinal study and it included 134 students attending various departments of a state university located in the Marmara Region. The survey developed by Braxton (1998) and adapted by the authors to the Turkish language and culture was * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ** Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi *** Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 408 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma employed as a data collection tool. Data collected in two different time period were compared in terms of pre-determined categories by using Wilcoxon Signed Ranks Test. According to the findings, there is a significant difference between 1 st year and last 3 rd year measurements of students in terms of their social and academic integration. Keywords: College Students, Social integration, Academic integration. I. GİRİŞ Yükseköğrenim bireylerin yalnızca akademik ve mesleki yeterlilik kazandığı bir süreç değil, aynı zamanda bireylerin sosyal iletişim becerileri ve toplumsal yaşam becerileri gibi akademik ve mesleki olmayan önemli donanımlar kazanıp geliştirdikleri bir süreçtir. Üniversiteler asli görevleri olan bilimsel çalışma ve yüksek öğrenim imkanı sağlamanın yanında benzeri sosyal kazanım imkanlarını da öğrencilere sunmak durumundadırlar. Bu gibi imkanların üniversiteler tarafından öğrencilere sunulması toplumsal gelişime yaptığı katkının yanı sıra; öğrencilerin yüksek öğrenime devamlarını sağlama, tercih edilebilir bir üniversite olma, mevcut öğrenci potansiyelini koruma, insan kaynaklarını ve kendilerine ayrılan ekonomik kaynakları etkin kullanma anlamında da çok büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte üniversitenin değerlerini benimsemiş, üniversiteye uyum sağlamış öğrencilerin aynı zamanda akademik olarak da daha başarılı oldukları vurgulanmaktadır (Christie ve Dinham, 1991). Bu anlamda öğrencilerin üniversiteye akademik ve sosyal entegrasyonunu sağlama konusunda gelişmiş ülkelerde uzun süredir önemli çalışmalar yürütülmektedir (Bean, 1980, 1983; Braxton, 2000; Cabrera, Castaneda, Amaury ve Hengstler, 1992; Kuh, ; Lang, 2001; Pascarella ve Terenzini, 1980, 1991, 2005; Paulsen ve St. John, 1997; Spady, 1971; St. John, Paulsen ve Carter, 2005; Tinto, 1975, 1988, 1993). Özellikle Tinto tarafından yapılan çalışmalar, öğrencilerin üniversiteye uyumu çerçevesinde birey-kurum etkileşiminin teorik altyapısını oluşturmuştur (Bean, 1983; Kuh, Kinzie ve diğerleri, 2006; Pascarella ve Terenzini, 2005; Tinto, 1975). Öğrencilerin akademik ve sosyal entegrasyonuyla ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümünün temel sorunsalı, öğrencilerin eğitim hayatını bırakma nedenleriyle ilişkilendirilmiştir (Borglum ve Kubala, 2000). Diğer bir deyişle, sosyal ve akademik olarak üniversiteye eklemlenebilmiş bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakma şansının, diğerlerine göre daha düşük olduğu ifade edilmektedir (Yorke ve Longden, 2004; Lang, 2001). Araştırmalarda en sık başvurulan Tinto nun geliştirdiği sosyal ve akademik entegrasyon modelidir. Tinto nun modelinde altı çizilen en önemli nokta, yüksek öğretim kurumlarına giren bireylerin, beraberlerinde getirdikleri, sosyal, kültürel, bireysel farklılardır. Yine bu farklılıklar öğrencilerin eğitimle kurdukları ilişkinin ve okuldan beklentilerinin temel belirleyicileridir (Mannan, 2007). Kendisini evinde gibi hisseden ve ders dışındaki aktivitelere katılan, diğer öğrencilerle iyi ilişkiler kuran, öğretmenleri ile iletişime geçebilen öğrencilerin hem okul başarıları hem de mezuniyet şansları artmaktadır. Bunlara ek olarak belirli zihinsel ve akademik becerilere sahip olmak, Aypay, A., Sever, M., Demirhan, G. / Sos. Bil. D. 11(2) (2012): öğretmenlerin tutumu gibi bir dizi etken de bu listeye eklenebilmektedir (Severiens & Schmidt, 2009) Kimi araştırmalarda entegrasyonun formel ve informel olmak üzere iki ana ekseni olduğu ve bunların arasındaki faklılıkların da göz önünde bulundurulması gerektiği belitilmektedir. Buna göre, akademik açıdan formel entegrasyon derslere ve eğitim kurumunun kendisine olan entegrasyona karşılık gelirken, informel entegrasyon öğretmenlerle ilişkiler ve öğrenim ortamının dışındaki ortamlarda kurulan ilişkilere karşılık gelmektedir. Sosyal entegrasyonun formel biçimi ise arkadaşlarla ya da gruplarla eğitim ile ilgili konularda temas kurarak gerçekleşmektedir. Bu tip entegrasyonun informel biçimi ise diğer öğrenci aktivitelerine katılım ile ilişkilendirilmiştir (Severiens & Schmidt, 2008) Entegrasyon araştırmalarının bir bölümü öğrencileri hem akademik kuruma hem de birbirine bağlayan önemli bir etmenin, kampüs içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım düzeyi olduğunu ifade etmektedirler. Kampüs içerisindeki etkinliklere hem fiziksel hem de psikolojik enerji sarfeden öğrencilerin özellikle sosyal entegrasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu ve okula karşı daha olumlu tutumlar takındıkları belirtilmektedir. Bu anlamda ilgi göstermek ile entegrasyon arasında yakın bir bağ kurulmaktadır (Clopton, 2007). Benzer biçimde, öğrencilerin akademik çevreden hoşlandıkları zaman hem entegrasyonlarının hem de akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Knox, Lindsay & Kolb, 1992). Tinto entegrasyon modelini kurarken büyük oranda Durkheim ın dayanışma kuramından hareket etmektedir. Bu kavramı daha da genişleterek sosyal ve entellektüel entegrasyon meselelerini, geliştirdiği öğrencileri kaybetmeme kuramının içine yerleştirmiştir. Dayanışma kavramı hem sosyal hem de kollektif içermeleri olan bir kavram olarak, bireylerin değerlerini ve algılarını ciddi biçimde etkileyebilmektedir (Tinto, 1988; Mannan, 2007). Tinto öğrencilerin yükseköğrenimi terk etme sebepleri üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda bir model geliştirmiştir (Şekil 1). Geliştirilen bu model temel olarak 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar giriş öncesi tutumlar, öncül amaçlar ve bağlılık, kurumsal deneyimler, kişisel ve normatif entegrasyon, sonuca yönelik amaç ve bağlılıktır. Bu çalışma da özellikle ele alınan boyut öğrenim hayatı boyunca öğrencinin sosyal ve akademik entegrasyon düzeyini etkilediği vurgulanan kurumsal deneyimler boyutudur. Kurumsal deneyimler boyutu akademik performans, personel ile ilişkiler, müfredat dışı (sosyal) etkinlikler ve öğrenciler arası ilişkiler alt boyutlarını içermektedir. Tinto nun modeli incelendiğinde görülmektedir ki öğrencinin yükseköğrenime başlama maksadı ve devam ettiği yükseköğretim kurumuna olan bağlılığı dolaylı olarak akademik ve sosyal entegrasyonunu etkilemektedir. Bununla birlikte akademik performans, okul personeli ile ilişkiler, akademik olmayan etkinlikler, diğer öğrenci grupları ile ilişkiler de akademik ve sosyal entegrasyonu doğrudan etkileyen faktörlerdendir. 410 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Konu ile ilgili yapılan ilk çalışmalar genellikle cinsiyet, önceki deneyimler, akademik hazır bulunuşluk düzeyi, ekonomik faktörler gibi basit çevresel faktörler üzerine yoğunlaşırken, sonraki çalışmalar daha çok sosyolojik yapılardaki değişimlerden kaynaklanan karmaşık faktörler üzerinden durmuştur (Mannan, 2001). Tinto, Bean, Pascarella ve Terenzini gibi araştırmacılar konuyu kişinin beraberinde getirdiği özelliklerin ötesinde akran uyumu, öğrenci-personel uyumu, kişisel değerler-kurumsal misyon ve vizyon uyumu, sosyal yapının gereksinimleri gibi psikolojik, sosyolojik ekonomik temellerde incelemişlerdir. Son yıllarda ise ülke bütçelerinden yükseköğrenime aktarılan büyük miktardaki kaynakların kullanımının ne derecede verimli olduğunu tartışan hesapverebilirlik çalışmalarında öğrencilerin yükseköğrenime akademik ve sosyal anlamda uyumları önemli yer tutmaktadır. Şekil 1: Tinto'nun Öğrencilerin Üniversiteyi Terketme Modeli (Christie ve Dinham, 1991 'den uyarlanmıştır) 1.1. Amaç ve Araştırmanın Önemi Araştırma bir üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerden aynı ölçek vasıtasıyla 3 yıl arayla veri toplanarak, eğitim sürecinin öğrencilerin sosyal ve akademik entegrasyon düzeylerindeki değişimi izlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma gelişmiş ülkelerde uzun zamandır akademik çevrelerde tartışılan, konuya özel kongre ve sempozyumların düzenlendiği, konuyla ilgili akademik yayınlara yer verilen bilimsel dergilerin basıldığı bir çalışma alanına odaklanmıştır. Ülkemizde ise öğrencilerin akademik ve sosyal entegrasyonları bilimsel çalışma alanı olarak gerekli ilgiyi görmemektedir. Bu çalışma alanda ülkemizde yapılan öncü çalışmalardan biri olması sebebiyle önem taşımaktadır. Aypay, A., Sever, M., Demirhan, G. / Sos. Bil. D. 11(2) (2012): YÖTEM Araştırma yarı deneysel desen olarak ele alınabilecek boylamsal bir araştırma (longitudinal survey) modelinde tasarlanmıştır. Boylamsal araştırmalar aynı kişi ya da örneklem grubu ile çalışılarak, 2 ya da daha fazla kez aynı ya da benzer ölçme araçlarının kullanılarak veri toplanmasına ve ölçülmek istenen özellikteki zaman içindeki farklılaşmayı tespit etmeye yönelik araştırmalardır Örneklem ve verilerin toplanması Araştırma kapsamında ilk veri toplama aşamasında Marmara Bölgesi ndeki bir devlet üniversitesinin altı fakültesine bağlı 17 bölümde öğrenim görmekte olan 435 öğrenciden, Braxton (1998) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türk dil ve kültürüne uyarlanmış likert tipi sorulardan oluşan ölçek kullanılarak veri toplanmıştır. İlk veri toplama aşamasından 3 yıl sonra ikinci aşama veri toplama çalışmasında ise aynı örneklem grubuna aynı ölçek tekrar dağıtılarak ikinci aşama verileri toplanmıştır. Veri toplama araçlarında mevcut öğrenci numarası ve ismi ile ilgili kısımlar kullanılarak elde bulunan 2 farklı veri seti kişi bazında eşleştirilerek veri ayıklaması yapılmıştır. Veri ayıklaması yapılırken aynı zamanda boylamsal çalışmalarda kullanılacak verilerin sahip olması gereken temel nitelikler olan, katılımcı eşleşmesi, anketlerin tam doldurulmuş olması, her iki aşamada da anket çalışmasına katılmış olma gibi kriterler göz önünde bulundurularak araştırmada kullanılmaya uygun olmayan veriler temizlenmiştir. Geriye kalan tam eşleşme ve tam doldurulma kriterlerini sağlayan 134 anketin kullanılmasına karar verilmiştir Verilerin analizi Elde edilen veriler bu araştırmanın öncül çalışması niteliğinde olan Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Uyumu: Bir üniversite Örneği adlı çalışmada elde edilen boyutlar doğrultusunda boyutlandırılmış, sonraki analizler bu boyutlar üzerinden yapılmıştır. Söz konusu araştırma sonucunda elde edilen boyutlar, madde sayıları ve güvenirlik katsayıları Tablo 1 de verilmiştir. Bu araştırmada aynı ölçek ve aynı çalışma grubu ile yapıldığı ve elde mevcut 2 farklı ölçüme ait veri bulunduğu için tekrar güvenirlik hesaplaması yapılmasına gerek duyulmamıştır. Verilerin boyutlandırılmasının ardından elde edilen iki ölçüme ait sonuçlar verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla kolmogorov-smirnov testine tabi tutulmuş, bunun yanı sıra verilerin dağılımlarına ait histogram grafikleri, dal-yaprak grafikleri, box-plot grafikleri ve basıklık çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Yapılan test ve incelemeler sonucunda non-parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. İki ölçüme ait değerlerin birbiriyle karşılaştırılması için Wilcoxon İşaretli lar Testi kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 19 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Testte kullanılan iki farklı ölçüme dair puanlar anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sontest ve ön test olarak anılmıştır. Son test veri toplamanın 2. basamağını, öntest ise veri toplamanın 1. basamağını ifade etmektedir. 412 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Tablo 1, Boyutlar, Madde Sayıları ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları 3. BULGULAR Bu bölümde yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilecektir. Tablo 2, Okuduğu Üniversiteyi Tercih Etmiş Olmaktan Duyulan Memnuniyet Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif 52 63, , *.293 Pozitif 69 59, ,00 Eşit Tablo 2 de verilen Okuduğu Üniversiteyi Tercih Etmiş Olmaktan Duyulan Memnuniyet Boyutu ile ilgili analiz sonuçlarına bakıldığında sontest ve öntest sonuçlarının farklılaşmasının istatistiksel olarak manidar olmadığı görülmektedir (z: , p .05). Bu durumda iki uygulama arasında geçen süre zarfında Aypay, A., Sever, M., Demirhan, G. / Sos. Bil. D. 11(2) (2012): öğrencilerin tercih ettikleri üniversiteden memnuniyet düzeylerinde kayda değer bir değişim meydana gelmediği söylenebilir. Tablo 3, Öğretim Elemanlarıyla Ders Dışı Sosyal İlişkiler Kurma Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.218 Pozitif Eşit Tablo 3 te görüldüğü gibi öğrencilerin Öğretim Elemanlarıyla Ders Dışı Sosyal İlişkiler Kurma Boyutunda sontest ile öntest puanları arasındaki fark istatistiksel olarak manidar değildir (z:-1.232, p .05). Bu sonuca göre eğitim sürecinde geçen süre zarfında öğrencilerin öğretim elemanlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirme konusunda kayda değer bir ilerleme sağlayamadıkları söylenebilir. Tablo 4, Öğrencilerle Sosyal İlişkiler Kurma Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.176 Pozitif Eşit Tablo 4 incelendiğinde görülmektedir ki öğrencilerin diğer öğrencilerle sosyal ilişkiler kurma boyutundaki sontest ve öntest sonuçlarındaki farklılaşma istatistiksek olarak manidar görülmemektedir (z: , p .05). Bu sonuca göre öğrenciler diğer öğrenciler ile de sosyal ilişki kurabilme konusunda aradan geçen süre zarfında kayda değer bir gelişim göstermemişlerdir. 414 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Tablo 5, Diğer Öğrencilerle Benzerlik Gösterdiğini Düşünme Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.480 Pozitif Eşit Diğer Öğrencilerle Benzerlik Gösterdiğini Düşünme Boyutu ile ilgili wilcoxon testi sonuçları Tablo 5 te verilmiştir. Öntest ve sontest arasında geçen süre zarfında öğrencilerin diğer öğrencilerle benzerlik gösterip göstermediğine ilişkin düşüncelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmamıştır (z: , p .05). Tablo 6, Sosyal Etkinliklere Katılım Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.000 Pozitif Eşit Tablo 6 incelendiğinde görülmektedir ki öğrencilerin genel olarak sosyal etkinliklere katılım düzeyleri öntest ve sontest ölçümleri arasında istatistiksel olarak manidar fark bulunmaktadır (z: , p .01). Aradan geçen süre zarfında öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma sıklıkları artmıştır. Tablo 7, Yurt Ortamından Memnuniyet Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.000 Aypay, A., Sever, M., Demirhan, G. / Sos. Bil. D. 11(2) (2012): Pozitif Eşit Tablo 7 de görüldüğü gibi öğrencilerin kaldıkları yurt ortamından memnuniyet düzeyleri öntest ve sontest ölçümlerinde oldukça farklıdır ve bu fark istatistiksel olarak manidardır (z:-3.529, p .01). Aradan geçen süre zarfında öğrencilerin kaldıkları yurt ortamından memnuniyet düzeyleri azalmaktadır. Tablo 8, Öğretim Elemanlarıyla Birlikte Sosyal Etkinliklere Katılma Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.202 Pozitif Eşit Tablo 8 de öğrencilerin öğretim elemanlarıyla birlikte sosyal etkinliklere katılma boyutu ile ilgili öntest ve sontest ölçüm sonuçlarının farklılaşması görülmektedir. Test sonuçlarına göre iki ölçüm arasında geçen süre zarfında öğrencilerin öğretim elemanları ile birlikte sosyal etkinliklere katılma düzeyleri artış göstermiştir, ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (z:-1.277, p .05) Tablo 9, Öğrencilerle Yakın Bireysel İlişkiler ve Dostluk Kurma Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.005 Pozitif Eşit 416 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu: Boylamsal Bir Araştırma Tablo 9 da öğrencilerin diğer öğrencilerle yakın ilişkiler ve dostluk kurma boyutundaki puanlarının farklılaşması görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğrenciler öntest ve sontest ölçümleri arasında geçen süre zarfında diğer öğrencilerle daha fazla yakın ilişkiler ve dostluk kurabilmişlerdir ve bu artış istatistiksel olarak anlamlıdır (z: , p .01). Tablo 10, Kendini Fakülteye Ait Hissetmeme Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.002 Pozitif Eşit Tablo 10 da görüldüğü gibi öğrencilerin fakülteye karşı hissettikleri aidiyet duygusu öntest ve sontest ölçümleri arasında geçen zaman zarfında istatistiksel olarak manidar bir şekilde azalmıştır (z:-3.055, p .01). Bu durum öğrencilerin zaman içinde giderek öğrenim gördükleri fakülteden soğudukları şeklinde yorumlanabilir. Tablo 11, Genel Akademik Entegrasyon Boyutu ile İlgili Tekrar Eden Ölçümlerden Elde Edilen Ortalamaların Wilcoxon İşaretli lar Testi Sonuçları egatif *.000 Pozitif Eşit Tablo 11 öğrencilerin genel akademik entegrasyon düzeylerinin öntest ve sontest ölçümlerindeki farklılaşmasını göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler zaman geçtikçe üniversiteye akademik anlamda daha fazla uyum sağlamaktadır ve bu değişim istatistiksel olarak da anlamlıdır (z:-3811, p .01) Aypay, A., Sever, M., Demirhan, G. / Sos. Bil. D. 11(2) (2012): TARTIŞMA VE SOUÇ Araştırma sonuçlarını sosyal ve akademik entegrasyon açısından değerlendirdiğimizde, sosyal entegrasyonun, özellikle informel düzeyde, önemli ölçüde zamana bağlı olarak arttığı, buna karşılık akademik entegrasyonun daha karmaşık bir hale geldiğini görüyoruz. Öğrencilerin tercih ettikleri üniversiteden memnuniyet düzeyleri üniversiteye başladıkları yıl ile öğrenimlerinin 3. yılı arasında geçen süre zarfında manidar bir değişiklik göstermemektedir. Bir taraftan öğrenciler akademik olarak üniversiteye daha fazla bütünleştiklerini düşünürken, diğer taraftan eğitim kurumlarına karşı duydukları aidiyet duygusunun azaldığını ifade etmektedirler. Diğer bir deyişle, öğrenciler öğrenim gördükleri alanlara karşı duydukları yakınlığı, öğrenim ortamına karşı göstermemektedirler. Okulların fiziksel koşullarının da dahil olabileceği bir dizi etken böyle bir sonuca neden olmuş olabilir. Ancak, öğrencilerin aradan geçen yıllar içinde dersler, iş yükü ve öğrenci
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks