Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Suprax, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Cefiximum

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Suprax, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Cefiximum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,
Transcript
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Suprax, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Cefiximum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Suprax, 100 mg/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (w dalszej części ulotki określony jako Suprax) i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suprax 3. Jak stosować lek Suprax 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Suprax 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Suprax i w jakim celu się go stosuje Substancją czynną leku Suprax jest cefiksym doustny antybiotyk cefalosporynowy trzeciej generacji. Ma on działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Ze względu na dużą odporność cefiksymu na beta-laktamazy wiele drobnoustrojów chorobotwórczych opornych na penicyliny i cefalosporyny jest wrażliwych na cefiksym. Suprax jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących ostrych i przewlekłych zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefiksym: - zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc; - zakażenia górnych dróg oddechowych: zakażenia nosa, gardła i uszu (zapalenie ucha środkowego, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła); - niepowikłane zakażenia dróg moczowych, np. zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza i moczowodu, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie cewki moczowej; - ostre rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Suprax Kiedy nie stosować leku Suprax: - jeśli pacjent ma uczulenie na cefiksym lub inne antybiotyki z grupy cefalosporyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Suprax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: - jest uczulony na inne antybiotyki beta-laktamowe, gdyż może być również uczulony na cefiksym (tak zwana alergia krzyżowa); dlatego należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości objawy alergii na antybiotyki z grupy penicylin lub astma oskrzelowa; - ma zaburzenia czynności nerek; - ma ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przebiegające z wymiotami i biegunką; wówczas lek nie wchłania się w wystarczający sposób i należy zastosować inny odpowiedni antybiotyk, którego nie podaje się doustnie. Jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpi bladość, zmęczenie i duszność, ból w klatce piersiowej, czasami z żółtaczką, mogą to być objawy niedokrwistości spowodowanej rozpadem krwinek czerwonych. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Jeśli podczas długotrwałego stosowania lub ponownego leczenia rozwiną się objawy dodatkowego zakażenia, należy zgłosić się do lekarza. Mogą to być objawy nadkażenia wywołanego przez oporne bakterie lub drożdżaki. Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi ostra lub uporczywa biegunka, może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. W takim przypadku należy przerwać leczenie lekiem Suprax i zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. Nie zaleca się podawania leków hamujących perystaltykę. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Dzieci Nie należy stosować leku Suprax u dzieci urodzonych przedwcześnie ani u noworodków, ani u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa stosowania cefiksymu w tej grupie wiekowej. Suprax a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. - Podczas stosowania leku Suprax z antybiotykami glikozydowymi, polimyksyną B, kolistyną, dużymi dawkami leków moczopędnych (np. furosemid) zalecana jest uważna kontrola czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów, u których już wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. - Podczas podawania cefiksymu jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (np. warfaryna) czas protrombinowy może być dłuższy z wystąpieniem krwawienia lub bez. - Nifedypina zwiększa biodostępność cefiksymu. - Niektóre testy analityczne, np. testy wykrywające cukier w moczu, test Combsa, oznaczenie czasu protrombinowego, mogą mieć zmienione wyniki. Suprax z jedzeniem i piciem Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zostało ustalone bezpieczeństwo stosowania cefiksymu u kobiet w ciąży. Cefiksym przenika przez łożysko. Nie należy stosować leku Suprax w ciąży, a szczególnie w pierwszym trymestrze. W wyjątkowych sytuacjach można zastosować lek Suprax w ciąży, jeśli lekarz podejmie taką decyzję. Nie wiadomo, czy cefiksym jest wydzielany do mleka kobiecego. Jednak nie należy stosować leku Suprax w czasie karmienia piersią. Po rozpoczęciu leczenia tym antybiotykiem należy na czas stosowania leku przerwać karmienie piersią. 2 Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Suprax nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Suprax zawiera sacharozę 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 2,5 g sacharozy (0,21 jednostki chlebowej). Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę tę informację. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku. 3. Jak stosować lek Suprax Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania doustnego. Pacjenci dorośli Zalecana dawka dobowa to 200 mg do 400 mg dla dorosłych. Lek można przyjmować jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych. Suprax można przyjmować przed, po i w trakcie posiłku. Dostępne są również tabletki powlekane 200 mg. Pacjenci w wieku podeszłym Jeśli nie występuje ciężka niewydolność nerek, nie ma konieczności zmiany dawkowania. Jeżeli lekarz stwierdził u pacjenta poważne zaburzenia czynności nerek, zaleci zmniejszenie dawki dobowej leku. Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Suprax u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy. Zalecana dawka to dla dzieci i młodzieży wynosi od 3 do 8 mg/kg mc. na dobę. Masa ciała Dawka dobowa poniżej 6 kg 1 2,5 ml (1 1/2 miarki) lub 2 1,25 ml (2 1/4 miarki) 6,0-12,5 kg 1 5 ml (1 1 miarka) lub 2 2,5 ml (2 1/2 miarki) 12,5-25,0 kg 1 10 ml (1 2 miarki) lub 2 5 ml (2 1 miarka) 25,0-37,5 kg 1 15 ml (1 3 miarki) lub 2 7,5 ml (2 11/2 miarki) powyżej 37,5 kg lub wiek powyżej 12 lat 1 20 ml (1 4 miarki) lub 2 10 ml (2 2 miarki) Sposób przygotowania leku do stosowania. Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny należy wstrząsnąć butelką, aby rozbić zawarty w niej proszek. Następnie napełnić butelkę świeżą wodą do poziomu zaznaczonego na etykiecie i dobrze wstrząsnąć butelką. Pozostawić na chwilę zawiesinę do odstania, a następnie dopełnić wodą do poziomu zaznaczonego na etykiecie. Po ponownym, dokładnym wytrząśnięciu zawiesina jest gotowa do użycia. Podczas przechowywania w temperaturze 25 C (temperatura pokojowa) zawiesina utrzymuje niezmienioną aktywność i smak przez okres 2 tygodni. Każdorazowo przed podaniem należy silnie wstrząsnąć zawiesiną. Po wytrząśnięciu odstawić butelkę na chwilę, aby opadła powstała piana. Zawiesinę z leku Suprax można sporządzać jedynie z użyciem wody. Nie należy do tego celu stosować mleka ani soku. Czas trwania leczenia O długości leczenia decyduje lekarz. W większości chorób czas ten waha się od 7 do 10 dni. 3 Nie należy zmieniać dawkowania leku bez zalecenia lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Suprax Nieznane są objawy toksyczne po przedawkowaniu cefiksymu. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Suprax, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pominięcie zastosowania leku Suprax Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Suprax mogą wystąpić wymienione niżej działania niepożądane. Biegunka, zmiany stolca. Ból brzucha, nudności, wymioty, wysypka (osutka, rumień), ból głowy, przemijające zmiany wyników niektórych badań laboratoryjnych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy, takich jak aminotransferazy i fosfataza zasadowa). Zmniejszenie apetytu, wzdęcia, świąd, zapalenie błony śluzowej, zawroty głowy, zwiększenie liczby niektórych rodzajów białych krwinek (granulocytów), przemijające zwiększenie stężenia azotu w moczu. Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, rumień wielopostaciowy wysiękowy, zespół Lyella, przemijająca nadmierna ruchliwość, zwiększone stężenie kreatyniny, reakcja podobna do choroby surowiczej, żółtaczka wywołana zapaleniem wątroby lub zastojem żółci. Mogą wystąpić takie zmiany w morfologii krwi, jak zmniejszenie liczby białych krwinek, (granulocytopenia, eozynofilia), agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna lub aplastyczna, małopłytkowość (parametry te wracają do normy po zakończeniu leczenia); mogą także wystąpić zaburzenia krzepliwości krwi. W rzadkich przypadkach długotrwałe lub powtórne stosowanie leku Suprax może wywołać nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami. Zgłoszono występowanie: niestrawności, pokrzywki (wysypki) i ciężkich reakcji skórnych (tzw. zespół DRESS i zespół Stevensa-Johnsona). Może także wystąpić zwiększona podatność na wystąpienie drgawek. Oprócz alergicznych reakcji skórnych, podczas stosowania doustnych cefalosporyn, obserwowano rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości o różnym przebiegu, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Reakcje nadwrażliwości występują jednak znacznie częściej po podaniu domięśniowym lub dożylnym. Objawy ostrej reakcji nadwrażliwości obejmują: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani ze skurczem dróg oddechowych, kołatanie serca, duszność, niedociśnienie, mogące grozić wstrząsem. W razie wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem. Alergia na lek może objawiać się gorączką polekową lub reakcją podobną do choroby posurowiczej, niedokrwistością hemolityczną bądź śródmiąższowym zapaleniem nerek. Biegunka, ból żołądka, nudności wymioty, jadłowstręt, wzdęcia, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy występują rzadziej, jeśli dobową dawkę leku Suprax przyjmuje się w dawce jednorazowej. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Stosowanie każdego leku wiąże się z możliwością wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Z tego względu po zaobserwowaniu takich objawów, jak wysypka skórna, swędzenie lub duszności, należy przerwać przyjmowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. 4 Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL Warszawa Tel.: Faks: Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 5. Jak przechowywać lek Suprax Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Suprax 5 ml zawiesiny zawiera substancje czynną: 100 mg cefiksymu (Cefiximum) w postaci 111,92 mg trójwodzianu cefiksymu Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, guma ksantanowa, aromat truskawkowy, sztuczny Dragoco 9/795485, sacharoza. Jak wyglada lek SUPRAX i co zawiera opakowanie 26,5 g proszku do sporządzania 50 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową. 53 g proszku do sporządzania 100 ml zawiesiny doustnej pakowane jest do butelki i tekturowego pudełka z załączoną plastikową łyżeczką miarową. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Gedeon Richter Plc. Gyömrői út Budapeszt Węgry 5 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. Dział Medyczny ul. ks. J. Poniatowskiego Grodzisk Mazowiecki Tel.: +48 (22) Faks: +48 (22) Data ostatniej aktualizacji ulotki: 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks