Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI

Category:

Poems

Publish on:

Views: 38 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI A. ÇİFT ANADAL, YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI Çift Anadal Lisans Programları
Transcript
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI A. ÇİFT ANADAL, YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI Çift Anadal Lisans Programları MADDE 40- (1) Bir lisans programına kayıtlı ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerden isteyenlere, kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programını izleme ve ikinci bir lisans diploması almalarına izin verilebilir. (2) Çift anadal programlarına ait hususlar, Senato tarafından düzenlenir. Yan Dal Programları MADDE 41- (1) Öğrenimini başarı ile yürütmekte olan öğrencilerden isteyenlere, aynı zamanda aynı düzeydeki bir programda belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle sertifika almalarına izin verilebilir. (2) Yan dal programlarına ait hususlar, Senato tarafından düzenlenir. (http://www.uludag.edu.tr/uploads/5/yonetmelik_yonerge/yonetmelik/yonet02_2015.pdf) Çift Anadal Lisans Programı Açılması MADDE 13- (1) Çift Anadal açılması: a) Çift Anadal Programı açılmasına karar veren diploma programları, ikinci anadal için öğrenci kabul edecekleri diploma programlarını, kontenjanlarını, eğer varsa özel koşullarını ve kredi yüklerini içeren ders plânlarını fakülte kuruluna sunarlar. b) Çift Anadal Programı açılması ve kontenjanları, ilgili Fakülte Kurulu nun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosu nun onayı ile kesinleşir. c) İkinci Anadal Programı en az 60 AKTS den oluşur. İkinci Anadal Programı nı açan bölüm tarafından gerekli görüldüğünde, öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları MADDE 14- (1) Çift Anadal Programı nın açılması: a) Çift Anadal Programı açacak birim, her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen kontenjanları, İkinci Anadal Programı nın ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur. b) Öğrenci, belirtilen tarihte; bir dilekçe ile İkinci Anadal Programı nı açan birime başvurur. c) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. ç) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla İkinci Anadal Programı na kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda İkinci Anadal Programı ile başka bir Yandal Lisans Programı na kayıt yaptırabilir. d) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programın kontenjanının %20 sinden az olmamak üzere belirlenir. e) %30 ve üzerinde yabancı dille eğitim veren ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekir. Belirtilen bölüm/programlar dışında kalan ancak zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölüm/programlara başvurularda öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş olması şartı aranır. f) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır. g) Öğrencilerin İkinci Anadal Programı na kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine, birim Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. MADDE 15- (1) Çift Anadal Programı na Başvurabilmek İçin: a) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Anadal Programı nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 si içinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Çift Anadal Programı Uygulaması MADDE 16 - a) Çift Anadal Programı nı seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Çift Anadal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her bir Çift Anadal Programı için kayıt yapılan ilgili birim başkanlığınca bir Çift Anadal Programı Danışmanı atanır. Çift Anadal Programı Danışmanı, öğrencilerin Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. b) İkinci Anadal Programında yer alan dersler İkinci Anadal Programı nın yürütüleceği ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu nun onayı ile kesinleşir. c) Öğrenci, Çift Anadal Programlarında devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, İkinci Anadal Programı ndaki derslerine koordinatörünün danışmanlığında, haftalık kredi saatinde bir sınırlama olmaksızın, öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir. İkinci Anadal öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir. Öğrenci, İkinci Anadal Programı nda başarısız olduğu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar. Başarısız olduğu seçmeli dersler yerine danışmanının onayı ile yeni seçmeli dersler alabilir. ç) Birinci örgün öğretim öğrencileri ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders almasına izin verilmez. Ancak ders çakışması olduğu durumlarda İkinci Anadal derslerini birinci örgün öğretim veya ikinci örgün öğretimden almasına, İkinci Anadal Programı Danışmanının onayı ile izin verilebilir. d) İkinci Anadal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir. e) Kayıtlı olduğu Anadal Programı nda izinli sayılan öğrenci İkinci Anadal Programında da izinli sayılır. f) Öğrenci, İkinci Anadal Programı nda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği nde belirlenen tek sınav haklarından yararlanabilir. g) İkinci Anadal Programından ayrılan öğrenciye, isteği üzerine not çizelgesi verilir. ğ) Çift Anadal Programı na kayıtlı öğrencilerin İkinci Anadal Programı nı tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 60 AKTS den az olmamak üzere İkinci Anadal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir. Başarı ve Mezuniyet MADDE 17- (1) Başarının değerlendirilmesi: a) Kayıtlı olduğu Anadal Programı ndan mezun olan ve İkinci Anadal Programını da en az 2.72 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Programı nın diploması verilir. b) Kayıtlı olduğu Anadal Programı ndan mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenci İkinci Anadal Proğramından mezun sayılmaz ve lisans diploması verilmez. c) Çift Anadal öğrencileri İkinci Anadal Programı nda başarı sıralamasına katılmaz. ç) Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden fakat İkinci Anadal Programı nı bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için İkinci Anadal öğrenimi görülen birimin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, Anadal mezuniyetini takip eden yarıyıllarda en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Kullanılan ek sürelerde öğrenci, lisans programlarında geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, İkinci Anadal Programı için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. d) İkinci Anadal Programı ndan kaydı silinen öğrenci, aynı İkinci Anadal Programına tekrar kayıt yaptıramaz. Kaydın Silinmesi ve Ayrılma MADDE 18- a) Öğrenci İkinci Anadal Programı ndan kendi isteği ile kaydını sildirebilir. b) İkinci Anadal Programı ndan mezun olmadan dilekçe ile kaydını sildiren öğrenciye, bu dilekçesinde belirtmesi durumunda aynı bölümün Yandal Lisans Programını tamamlama koşullarının tümünü yerine getirmiş ise, Yandal Lisans Programı Sertifikası verilir. Daha sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. c) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadaldaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50 ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50 nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. ç) İki yarıyıl üst üste İkinci Anadal Programı na ders kaydı yaptırmayan öğrencinin, İkinci Anadal Programı ndan kaydı silinir. d) Anadal Programı ndan mezun olduktan sonra verilen iki yarıyıl ek süre sonunda İkinci Anadal Programını tamamlayamayan öğrencinin İkinci Anadal Programı ndan kaydı silinir. e) Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci anadal programında alarak başarılı oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır. Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti MADDE 19- (1) Katkı payı veya öğrenim ücreti, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri doğrultusunda ödenir. Yatay Geçiş MADDE 20- (1) İkinci Anadal Programı ndaki öğrenci, Anadal Programı nda kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında İkinci Anadal Programı na yatay geçiş yapabilir. Yandal Programı Açılması MADDE 21- a) Yandal Programı açacak ilgili birimler, Yandal Programı önerisi için kontenjanlarını, eğer varsa özel koşullarını ve ders plânlarını fakülte yönetim kuruluna sunarlar. b) Yandal Programı ve kontenjanları, ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak birim kurulunun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşerek ilân edilir. c) Yan dal programı aynı veya farklı yükseköğretim kurumunda yürütülen aynı düzeydeki programlar arasında yürütülebileceği gibi önlisans programları ile lisans programları arasında da yürütülebilir. ç) Yandal Programı en az 30 AKTS den oluşur. Yandal Programı nı yürüten bölüm tarafından gerekli görüldüğünde öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları MADDE 22- a) Yandal Programı açacak ilgili birim, her yarıyıl başında belirlenen kontenjanları da belirterek, yandal ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur. b) Öğrenci, belirlenen tarihte, almış olduğu derslerin içerikleri ve not çizelgesini eklediği bir dilekçe ile öğrenim görmek istediği Yandal Programını açan birime başvurur. c) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programın da başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gereklidir. ç) Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programlarında açılan yandal programlarına başvuru yapamaz. d) Öğrenci, Yandal Programı na, en erken, kayıtlı olduğu Anadal Programı nın üçüncü yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir. e) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır. f) Yandal programında yabancı dille verilen derslere yer veren bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır. Yandal Programı Uygulaması MADDE 23- a) Yandal Programlarını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Yandal Programı nın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her Yandal Programı için ilgili birim başkanlığınca bir Yandal Program Danışmanı atanır. Yandal Program Danışmanı öğrencilerin Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. b) Bir öğrenci, Anadal Programı ndaki öğrenimi boyunca en çok bir Yandal Programına kayıt yaptırabilir. c) Yandal Programında yer alan dersler Yandal Programı nın yürütüleceği birim kurulu nun önerisi ve Üniversite Senatosu nun onayı ile kesinleşir. ç) Öğrenci, Yandal Programı nda devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, haftalık kredi saatinde bir sınırlama olmaksızın danışmanın onayı ile, Yandal Programı derslerine, öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir. Yandal Programı öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir. d) Yandal Programı na kayıtlı öğrencilerin Yandal Programı nı tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 30 AKTS den az olmamak üzere Yandal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir. e) Kayıtlı olduğu Anadal Programı nda izinli sayılan öğrenci, Yandal Programı nda da izinli sayılır. f) Öğrenci Yandal Programı nda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği nde belirlenen ek sınav haklarından yararlanabilir. Başarı ve Mezuniyet MADDE 24- a) Yandal Programı, öğrencinin kayıtlı olduğu Anadal Programı ndaki başarı durumunu etkilemez. b) Yandal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir. c) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı kaybeden öğrencinin yandal programından kaydı silinir. ç) Katkı payı veya öğrenim ücreti, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri doğrultusunda ödenir. d) Anadal Programı ndan mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika ile önlisans/lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz. e) Öğrenci Yandal Programı nı kendi isteği ile bırakabilir. f) Bir Yandal Programı ndan kaydı silinen öğrenci, aynı Yandal Programı na tekrar kayıt yaptıramaz. g) Yandal Programı öğrencileri, Yandal Programı nda, başarı sıralamasına katılamaz. ğ) Anadal Programı ndan mezuniyet hakkını elde eden fakat Yandal Programı nı bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için yandal öğrenimi görülen birimin birim yönetim kurulu tarafından mezuniyetini takip eden eğitim-öğretim yılında en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre sonunda Yandal Programı nı tamamlayamayan öğrencinin Yandal Programı ndan ilişiği kesilir. Kullanılan ek sürede öğrenci, önlisans/lisans programlarında geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, Yandal Programı nın yürütüldüğü bölüm için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. h) İki yarıyıl üst üste, Yandal Programı ndan ders almayan öğrencinin Yandal Programından kaydı silinir. ı) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır. (http://www.uludag.edu.tr/uploads/5/yonetmelik_yonerge/yonergeler/yonerge01a.pdf) Tablo. Tekstil Mühendisliği Bölümü Yatay-Dikey Geçiş, Çift Anadal-Yan Dal Öğrenci sayıları Akademik Yıl (1) Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı Çift Anadal Yapan Başka Bölümün Öğrenci Sayısı Başka Bölümde Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayısı Başka Bölümde Yan Dal Yapan Öğrenci Sayısı TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE ÇİFTANA DAL LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (Makine, Çevre ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri için) III. Yarıyıl IV. Yarıyıl TEK1007 Doğal Lifler TEK1010 Kimyasal Lifler TEK1011 Tekstil Müh.Giriş 2 2 TEK 2012 Konfeksiyona Giriş 2 4 TEK2005 İplikçilik Esasları 2 3 TEK2008 Örmecilik Esasları 2 4 Toplam Kredi Toplam Kredi V. Yarıyıl VI. Yarıyıl TEK2007 Dokumacılık Esasları 2 3 TEK2016 Tekstil Terbiyesine Giriş 2 4 TEK3071 Örme Teknolojisi TEK3064 Tekstilde Kalite Kontrol I TEK3073 İplik Teknolojisi TEK3066 Dokuma Teknolojisi Toplam Kredi 8 11 Toplam Kredi 8 11 VII. VIII. Yarıyıl Yarıyıl TEK3085 Konfeksiyon Teknolojisi TEK 3062 Terbiye Teknolojisi TEK4001 Dokusuz Yüzeyler 2 3 TEK 4002 Bitirme Ödevi 1 3 TEK4003 Tekstilde Kalite Kontrol II Toplam Kredi 7 11 Toplam Kredi GENEL TOPLAM KREDİ = 41.5 GENEL TOPLAM AKTS = 60 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE ÇİFTANA DAL LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü için) III. Yarıyıl IV. Yarıyıl TEK1007 Doğal Lifler TEK 1010 Kimyasal Lifler TEK1011 Tekstil Müh.Giriş 2 2 TEK 1016 Mekanik TEK2005 İplikçilik Esasları 2 3 TEK 2008 Örmecilik Esasları 2 4 TEK 2012 Konfeksiyona Giriş 2 4 Toplam Kredi Toplam Kredi V. Yarıyıl VI. Yarıyıl TEK2007 Dokumacılık Esasları 2 3 TEK 2016 Tekstil Terbiyesine Giriş 2 4 TEK2017 Tekstil Fiziği 2 3 TEK 2002 Mühendislik Matematiği 4 5 TEK 2013 Tekstil Kimyası TEK 2004 Termodinamik 2 4 TEK3073 İplik Teknolojisi TEK 3064 Tekstilde Kalite Kontrol I Toplam Kredi Toplam Kredi VII. VIII. Yarıyıl Yarıyıl TEK 3007 Akışkanlar Mekaniği 2 3 TEK 3066 Dokuma Teknolojisi TEK3071 Örme Teknolojisi TEK 3062 Terbiye Teknolojisi TEK4001 Dokusuz Yüzeyler 2 3 TEK 3002 Isı Transferi 2 3 TEK4003 Tekstilde Kalite Kontrol II TEK 4002 Bitirme Ödevi 1 3 Toplam Kredi 9 14 Toplam Kredi GENEL TOPLAM KREDİ = 56 GENEL TOPLAM AKTS = 82 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE YAN DAL LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (Makine, Çevre ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri için) III. Yarıyıl IV. Yarıyıl TEK1007 Doğal Lifler TEK1010 Kimyasal Lifler TEK2005 İplikçilik Esasları 2 3 TEK2008 Örmecilik Esasları 2 4 Toplam Kredi Toplam Kredi V. Yarıyıl VI. Yarıyıl TEK2007 Dokumacılık Esasları 2 3 TEK2016 Tekstil Terbiyesine Giriş 2 4 TEK2017 Tekstil Fiziği 2 3 TEK2012 Konfeksiyona Giriş 2 4 Toplam Kredi 4 6 Toplam Kredi 4 8 VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl TEK4001 Dokusuz Yüzeyler 2 3 TEK 3062 Terbiye Teknolojisi TEK4003 Tekstilde Kalite Kontrol II TEK 3066 Dokuma Teknolojisi Toplam Kredi Toplam Kredi 7 8 GENEL TOPLAM KREDİ = 29.5 GENEL TOPLAM AKTS = 43 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE YAN DAL LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İçin) III. Yarıyıl IV. Yarıyıl TEK 1007 Doğal Lifler TEK 1010 Kimyasal Lifler TEK 2005 İplikçilik Esasları 2 3 TEK 2008 Örmecilik Esasları 2 4 Toplam Kredi Toplam Kredi V. Yarıyıl VI. Yarıyıl TEK 2007 Dokumacılık Esasları 2 3 TEK 2016 Tekstil Terbiyesine Giriş 2 4 TEK 2017 Tekstil Fiziği 2 3 TEK 2012 Konfeksiyona Giriş 2 4 TEK 2013 Tekstil Kimyası TEK 3002 Isı Transferi 2 3 Toplam Kredi Toplam Kredi 6 11 VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl TEK 3007 Akışkanlar Mekaniği 2 3 TEK 3062 Terbiye Teknolojisi TEK 4003 Tekstilde Kalite Kontrol II TEK 3066 Dokuma Teknolojisi TEK 4001 Dokusuz Yüzeyler 2 3 Toplam Kredi Toplam Kredi 7 8 GENEL TOPLAM KREDİ = 36 GENEL TOPLAM AKTS = 54
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks