Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 23 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Tarih: ÇOCUKTA D L GEL M DR. ENAY YAPICI AKÜ E itim Fak. Özet Dil, insano lunun do du u andan
Transcript
Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Tarih: ÇOCUKTA D L GEL M DR. ENAY YAPICI AKÜ E itim Fak. Özet Dil, insano lunun do du u andan itibaren yüz yüze geldi i, onda kendini ifade etti i bir olgu olarak, ya amın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, o kadar kendili inden ve do al olarak geli ir ki, ço u insan, dili neredeyse genetik olarak sahip oldu umuz bir nitelik olarak algılayabilmektedir. Oysa, dil, içinde ya adı ımız kültürün bir yansıması olarak ö rendi imiz bir etkinlikler bütünüdür. Bu etkinliklerin ö renilmesinde, hangi kültürde, hangi dinde, hangi dilde do ulmu olursa olsun, bir sistematik ve hiyerar i oldu u görülmektedir. Her bir insanın kendine has olu unu ba lı olarak, dil ö renme performansı de i se bile, dilin ö renilmesindeki hiyerar ik yapı aynı kalmaktadır. Bu çalı mada, insanın do du u andan itibaren ö renmeye ve içselle tirmeye ba ladı ı dilin kazanılması süreci betimlenmeye çalı ılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dil, Çocuk, Dil Geli imi, Aile, Kültür Giri Dilin ne oldu u veya ne olmadı ına ili kin çe itli görü ler çe itli görü ler ileri sürülmektedir. Dil konusu, felsefe, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, mantık, dilbilim, dil psikolojisi, dil sosyolojisi ve göstergebilim alanlarında, farklı yakla ımlarla ele alınıp incelenmektedir. En genel çizgileriyle dil, bütün canlılarda görülen bir ileti im aracıdır. Bu yönüyle ele alınınca, anla ma ve anlatım yöntemi olarak, hayvanlarda ve insanlarda görülen hareketlerin ve çıkarılan seslerin tamamı dil kapsamına girmektedir (Aksan, 1977; Vardar, 1982). En geni kapsamlı dil anlayı ı içinde, insana özgü ve insanı di er varlıklardan ayıran en belirgin nitelik olarak kabul edilen dil, aslında konu ma dili dir (Aksan, 1978; zbul, 1981). Dilin konu ma yetene i anlamının, di er anlamlarından önce geldi i, insan dilinin bir dizi konu ma alı kanlıklarından kurulu bir düzen oldu u kabul edilmektedir (Ba kan, 1966). Anadili, konu ma dili ve yazı dili nden olu maktadır. Konu ma dilinde iki temel etkinlik söz konusudur; dinleme ve konu ma. Yazı dili ise; okuma ve yazma olarak iki etkinli i içermektedir (Marshall, 1974). Konu ma dili ile yazı dili arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Konu ma dili, bir dil birli inin, bir ulusun dilinin çe itli söyleyi özelliklerini ta ıyan yönüdür. Yazı dili ise, anadili içerisinde ortak olan konu ma dilinin, yazı malarda, okul kitaplarında, bilim ve sanat eserlerinde kullanılmasıyla ortaya çıkan ekline denilmektedir (Aksan, 1977). 2 Anadili içerisinde, yazı dilinin konu ma diline dayalı olması ve insan dili denilince konu ma dilinin anla ılması, konu ma dilinin açıklanmasını gerektirmektedir. Konu ma dilinin temel özellikleri ve konu manın meydana gelmesi için gerekli olan artlar, fizyolojik ve fiziki nitelikli olanlara do ru sıralanmaktadır ( zbul, 1981; zbul, 1983). Konu ma dilinin özellikleri, dilbilim, ileti im ve göstergebilim alanlarında dilin yapısı, birimleri ve fonksiyonları açısında ele alınmaktadır. De i ik yakla ımlarla, geni bir ekilde ele alınan konu ma dilinin özellikleri, burada, okulun çocuktan bekledi i dil ve okul ba arısını etkileyen dil özellikleri ile dilin kazanılmasında temel olan özellikler açısından ele alınmakta ve özetlenerek tanımlanmaya çalı ılmaktadır. Dilin temel fonksiyonu, ileti imin gerçekle tirilmesidir. Bu fonksiyon, insanların bir arada ya amalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. nsanların bir arada ya amalarının bir gere i olan ileti im, en geli mi ileti im düzeni olan dil üzerine kurulmu tur (Aksan, 1977). Dilin bir ileti im aracı olarak anla ılması yakla ımı ile dilin, kendi karakteri içinde, i aretlerin sosyal bakımdan üzerinde uzla ılmı bir düzenek olarak anla ılması yakla ımı, birbirine sıkı sıkıya ba lıdır (Baumgörtner, 1983). Dildeki i aretler, insanlar arasında bir anla ma, bir uyu ma ürünü olup, bir dili konu an toplumun ortak mallıdırlar (Aksan, 1978). Dilbilimci F. De Saussure e göre (1976), dil, hem dil yetisinin toplumsal ürünüdür hem de bu yetinin bireylerce kullanılabilmesi için toplumun benimsedi i zorunlu anla ma ürünü olan kurallar bütünlü üdür. Bu noktada Saussure, dilin toplumsal ve bireysel yönünü birbirinden ayırır. Ona göre, dil sosyal bir olgudur ve belirli bir dil veya dilleri ifade etmektedir. Söz (parole) ise bireysel bir olgudur ve dilin günlük konu malarda somut olarak kullanılmasıdır. Dilbilimci N. Chomsky de, Saussure ün dil-söz ayrımını andıran bir ayrım yapmaktadır. Chomsky e göre, dilin konu an-dinleyen bireyler açısından iki yönü vardır. Bunlardan birisi; bireyin dilin kuralları, yani grameri hakkındaki bilgisi, kısaca içselle tirilmi kurallar sistemi olan competence (dil yeterlili idir). Di eri de, linguistic competence ın çe itli faktörlerin etkisi altında, tek tek ki ilerde, konu ma-anlama davranı larına dönü mesi demek olan performance (edim) dir ( ahin, 1975). Dildeki bir ba ka ayrım da aktif dil-pasif dil ayrımıdır. Pasif (edilgen) dil, bireyin dinlerken, okurken anladı ı, anlamını bildi i kelimelerden, aktif (etkin) dil ise bireyin konu ma eylemlerine yansıyan kelimelerden olu ur (Sandström, 1971; Gö ü, 1978). Bu ayrım da Chomsky nin dil yeterlili i- dil edimi ayrımına benzemektedir. Ethemo lu (1983), dile ait dil yeterlili i-dil edimi özelliklerini, insanı dört boyutta ele alarak incelemektedir: evrensel insan, toplum-insan, birey-insan ve güncel-birey-insanın birle imi olan birle ik insan. leti im, insan-dil, toplum-dil ve birey-dil düzeylerinde dil yeterlili ini gerektirir. Bu yeterlili in kullanımı ise, güncel-birey-dil düzeyinde, konu ma ve yazma etkinlikleriyle ortaya çıkmaktadır. Dilin, birey-toplum, yetenek-kullanım, etkin-edilgen biçiminde ikili olarak ele alınması, konu ma esnasında çe itli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan farklılıkların yanı sıra ortak ve evrensel özelliklerinin de oldu unu göstermektedir. Bu ortak özelliklerden birisi, daha önce belirtilen, dilin ileti im görevidir. Bir ileti im aracı olarak dil, insanın bazı gereksinimlerini kar ılamaktadır. Bu gereksinimler u ekilde sıralanabilir: 1. stekleri bildirme, 2.emretme ve ba kalarının davranı larını kontrol altına alma, 3.kar ılıklı ili ki kurma, 4.kendini anlatma ve tanıtma, 5.çevreyi, olup biteni ö renme ve bilgi edinme, 6.hayal kurma, 3 7.di erlerine bilgi verme, 8.görü ler ileri sürme ve kendini ispatlama (Demirsar, 1985; Adalı, 1982). Konu ma dili, yukarıdaki gereksinimleri kar ılama görevini yerine getirirken, sadece mevcut durumları, duyguları, dü ünceleri, bilgileri aktarmakla kalmayıp, soru sorma, cevap verme gibi etkinlikleri de içine almaktadır (Baumgörtner, 1983). Ayrıca konu ma dilindeki mesajlar; anlamsız, gerçek dı ı ve yalan da olabilmektedir. Dilin bu özelli i, herhangi bir konuda, çe itli dü üncelerin geli tirilmesini, hipotezlerin kurulmasını sa lamaktadır. Konu ma dilindeki mesajlarda, geçmi e dönük de erlendirme yapılabilir, gelece e yönelik kararlar alınabilir. Zaman boyutunda oldu u gibi, mekan boyutunda da farklı konumlara ili kin mesajlar iletilebilir ( zbul, 1981). Konu ma dilinin bir özelli i de üreticili in olmasıdır. Chomsky ye göre, normal yeti kin bir insan, artlar gerektirdi i zaman anadilinde daha önce hiç duymadı ı ve kullanmadı ı bir cümleyi kurabilir ve duydu unda anlayabilir. Bu durum, insanın, hem konu urken hem de dinlerken, yaratıcı bir faaliyet içerisinde oldu unu göstermektedir (Ergün Vd, 1987). Dildeki üreticilik ve yaratıcılık, dil ile dü ünce arasındaki ili kiyi göstermektedir ( ahin, 1978). Çünkü dil, sadece seslerin çıkarılması ve tekrarlanması demek de ildir (Öymen, 1966). Dil, sadece bir ileti im aracı ve yansıtıcı de ildir. Dil, etkin bir biçimlendirme aracı olarak, sembollerin, i aretlerin ve tasarımların kayna ı durumundadır. Dil, dünyayı zihnimizin, aklımızın egemenli i altına sokan temel araçtır. Dü üncenin vazgeçilmez orta ıdır. Dil ve dü ünce arasında kar ılıklı bir ili ki; etkile im ve sürekli iç içe bir görünüm söz konusudur (Vardar, 1982). Dil, üreticili inin yanı sıra açık bir sistemdir. Bu nedenle, dil, çe itli etkilere açık oldu u gibi dilin de de i ik boyutlarda etkileri söz konusudur. Bu etkilenme, dil-birey-toplum arasında kar ılıklı ve iç içe bir biçimde ortaya çıkmaktadır (Öymen, 1966; Vardar, 1982). Konu ma dilinin bir özelli i de ö renilebilirli idir. Birey, sadece anadilini de il, birden fazla konu ma dilini ö renebilir. nsanın dil açısından biyolojik yatkınlı ı olmakla beraber, konu ma dillerindeki farklılıklar; dilin toplumdan topluma ve bireyden bireye de i iklikler göstermesi, dilin ö renilmi bir davranı oldu unu göstermektedir (Cücelo lu, 1975). Dillerin kural ve gelenekleri de biyolojik kalıtım yoluyla de il, kültürleme ve kültürlenme yoluyla ku aktan ku a a geçmekte; çocuk hangi dil toplumunda do mu sa, o toplumun dilini ö renmektedir ( zbul, 1981). Çocuk, anadilini ö renirken, dilin birimlerini, dilin gramerini ve dille ileti imin gereklerini do açlama olarak ö renmektedir. Dilin birimleri; ses birim (phonem), biçimbirim (morphem), kelime ve cümledir (Aksan, 1977). Dilin grameri ise, ses bilgisi (phonetics), sözdizimi (syntax), anlam bilgisi (semantics), sözlük (lexicon) ve uygulama bilgisi (pragmatics) bölümlerinden olu maktadır. Dille ileti imin gerçekle mesi için birbirini izleyen, birbirini tamamlayan, zihinsel, fizyolojik ve fiziksel etkinliklerin, olguların ortaya çıkması gerekmektedir (Adalı, 1982). Vardar ın aktardı ına göre (1982); L. Bloomfield, ileti imde üç evre ayırt etmektedir; konu ma eyleminden önceki durum, konu ma, konu ma eyleminden sonraki durum. Konu ma eyleminin gerçekle mesi için önce bireyin zihninde tasavvurların, kavramların olu ması gerekmektedir. Mevcut kavramların iletilecek mesaja uygun bir ekilde düzenlenmesi, bunların belirteni olan i aretlerin, seslerin de seçilerek aralarında ba lantı kurulması ve dil sisteminin kurallarına göre düzenlenip kodlanması gerekmektedir (Adalı, 1982). Kodlama, dü ünce yapısının, tasavvurların, dil yapısında, dil i aretleriyle belirli bir düzen içerisinde aktarılmasıdır. Kodlama, anlam bilgisi, söz dizimi ve sesbilimsel nitelikli bir kodlamalardan olu maktadır (Herrlitz, 1983). Konu ma evresinde, seslendirme, vurgu ve tonlama önemlidir. Dilde anlam ayırt edici bir unsur olan fonemlerin çıkartılı ında ve yan yana getirili inde, her konu ma dilinin kendine has ses dizili kuralları vardır (Aksan, 1977). Diller, aralarında kesin farklılık ve süreksizlik bulunan fonemlerden olu an temel ses da arcı ına sahiptirler ( zbul, 1981). Konu an ve dinleyen bireyler açısından, benzer fonemlerin birbirinden ayırt edilmesi, iletilen mesajın anlamını, anla ılırlı ını 4 kolayla tırmaktadır. Ses bo umlanması (phonem articulation) söz dizimi seviyesi ve kelime hazinesi ile kar ılıklı ili ki içerisindedir (Yılmaz, 1974). Konu mada, kelimeler ve cümleler, belirli fonemlerin, belirli kurallara göre bir araya gelmesiyle ortaya çıkarlar. Fonemlerin sırası de i ti inde anlam da de i ir veya bozulur ( ahin, 1975). Konu ma esnasında, dilde en küçük anlamlı unsurlar olan morfemler ve dilde en etkili en güçlü birim olarak kabul edilen kelimeler de önemlidir (Aksan, 1977). Saussure, kelimeye belirti (signe) demektedir. Ona göre, kelimenin iki yönü vardır; birincisi dü ünce, fikir yönü kavram (signifie), ikincisi kavramın anlatımına yarayan ses imajı (signifiant)dır (Aksan, 1978; Saussure, 1976). Kelime gerçe i oldu u gibi yansıtmaz; gerçe in ancak insan zihninden geçmi, geçirilmi biçimini gösterir (Adalı, 1982; Aksan, 1978). Kavramların bir kalıba dökülmesinde, formüle edilmesinde yardımcı olan kelimeler, dü üncenin araç ve gereçleri olmaktadırlar. Algılama gücünün sınırlarını a an fakat anlama sınırları içinde kalan bir çok konu, kelimeler sayesinde kavranmaktadır (Jersild, 1979; Aksan, 1978). Gö ü ün aktardı ına göre (1978); D.H. Russel, kelime bilgisini üç boyutta tanımlamaktadır: 1.Kelimelerin çe itli anlamlarını bilmek eklinde tanımlanan derinlik boyutu, 2.çe itli konularda kelime bilmeyi ifade eden geni lik boyutu, 3.bir konuda çok kelime bilmek eklinde tanımlanan a ırlık boyutu. Bireyin kullandı ı kelimelerin tamamına veya bir dildeki kelimelerin toplamına kelime hazinesi denilmektedir. Kelime hazinesinin kapsamı konusundaki görü ler ve bu yöndeki ara tırmaların kriterleri, yöntemleri ile kullanılan ölçme araçları farklılık göstermektedir (Sandström, 1971; Jersild, 1979; Cole Ve Morgan, 1985). Kelimenin ça rı ım alanı ve anlam çerçevesi vardır. Ça rı ım alanına göre, kelimeler, yansıttıkları kavramlarla ilgisi olan ba ka kavram ve tasavvurlarla devamlı ili ki halindedirler (Aksan, 1978). Kelimenin anlam çerçevesi, dört bölümde toplanabilir: 1.Temel anlam 2.Yan anlam 2.1.Somuta eklenen yeni somut kavramlar 2.2.Somuta eklenen yeni soyut kavramlar 2.3.Soyuta eklenen yeni soyut kavramlar 2.4.Soyuta eklenen yeni somut kavramlar 3.Tasavvurlar 3.1.Genel tasavvurlar 3.2.Özel tasavvurlar 4.Duygu de eri (Adalı, 1982; Aksan, 1978). Kelimenin anlamı, ancak di er kelimeler aracılı ıyla ve onların varlı ı ile kesinle ir (Adalı, 1982). nsanlar tek tek kelimeler ile de il, cümlelerle anla ırlar. Kelime dilde kavram birimi, cümle ise dü ünce birimi olarak kabul edilmektedir (Özdemir, 1972). nsan dili, esasında seslerden kurulmu olup, bu seslerin bir araya gelmesiyle kelimeler, kelimelerin bir araya gelmesiyle de cümleler kurulmu tur (Ba kan, 1966). Anlatımın bir parçası olan cümlenin kurulu u, dilden dile ayrılık gösterir. Dilin, anlama ve anlatma yolunu gösteren biçimlerdeki farklılıklar, dilin söz dizimi özelli iyle, yapısıyla ilgilidir. Cümlenin yeterlili i ve kesinli i, ancak kendisinden önce ve sonra gelen cümlelerle ortaya çıkmaktadır (Aksan, 1977). Konu ma, dil birimlerinin ses bilgisi, söz dizimi, anlam bilgisi, sözlük ve uygulama bilgisine ili kin kurallara ba lı kalınarak kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Konu ma eylemi ile iletilen 5 mesajların alıcısı (dinleyen), konu ma eyleminin ortaya çıkı ında izlenilen yolun tam tersini izlemektedir. Dinleyen, dil i aretlerini tasavvurlara çevirmekte, yeniden kodlama yapmaktadır (Herrlitz, 1983; ahin, 1975; Adalı, 1982). Konu ma-dinleme etkinliklerinin ortaya çıktı ı ortam ve artlara göre, dinleyen geri bildirimde bulunmakta veya ek mesajlar iletmektedir (Cücelo lu, 1975). Dinleyenden gelen geri bildirimin yanı sıra, konu an, iletti i mesajı aynı zamanda kendisi de aldı ından, özdenetim (total feedback, complete feedback) mümkün olmaktadır ( zbul, 1981). Çocukta Dilin Kazanılması Dilin kazanılması konusu, çocuk psikolojisi veya geli im psikolojisi alanında çalı anlar, dil kazanımını, çocu un geli imi açısından dil geli imi olarak ele alıp, geli imin di er yönleriyle etkile imi içerisinde incelemektedirler. Konuya e itim bilimleri ve e itim sorunları açısından yakla anlar ise, dilin ö renilmesi olgusunu incelemektedirler. Genellikle dil geli imi denilince, çocu un gramer kurallarını ö renmesi anla ılmaktadır ( ahin, 1975). Çocu un bu kuralların nasıl kullanıldı ını ö renmesinin ekli ise dil kazanma olarak kabul edilmektedir (Papalia ve Olds, 1982). Dilin kazanılmasında üç temel boyut oldu u ileri sürülmektedir (Whirter ve Voltan-Acar, 1985). 1.Alıcı dil yönü, bireyin di erlerinin konu tuklarını anlama yetene i ile ilgilidir. Yeterli alıcı dil; sesleri algılama, soyut ve somut kelimeleri anlama, cümlelerin gramer yapısını anlama, cümlelerin gramer yapısını anlama, söylenenleri yapma ve ele tirel biçimde dinleme, yargılama yeteneklerini içermektedir. 2. çsel dil, bireyin kendisi ile ileti im kurmada veya dü ünürken kullandı ı dildir. Bunun geli imi, sesler, kelimeler ve kavramlar için söze dayalı bir i aret olu turabilme ve mantıklı dü ünme sürecinde gerekli becerileri kullanabilme yeteneklerine ba lıdır. 3.Anlatım dili, bireyin di erleriyle ileti im kurarken kullandı ı dildir. Anlatım dili için, çe itli seslerin üretilmesi, kelime ve cümlelerin olu turulması, gramer kalıplarının do ru kullanılması ve yeterli dil kavramlarının olu turulması gerekmektedir. Dilin gramerinin ö renilmesi, çocu un kula ına ses grupları halinde gelen konu malardan çıkartılan ve onlardan hareketle soyutlanan bilgilere dayanmaktadır. Böylece, dil yetene inin geli mesi ile dilin ses yapısını ö renme arasında sıkı bir ili kinin varlı ı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, dilin kazanılmasında, dilin ses yapısına hakim olma bir ön art olarak ortaya çıkmaktadır ( ahin, 1975). Dilin ses yapısına hakim olabilmek için, anadilindeki ses farklılıklarının bilinmesi, her fonemin tanımlanmasını sa layan ayırıcı özelliklerin ö renilmesi ve dilin, anlama-konu ma eylemlerinde kullanılması gerekmektedir. E er birey, fonemleri birbirinden ayıramıyorsa, konu madaki ifadelerinin birbirinden farklı oldu unu anlayamayacak ya da anlamada güçlük çekecektir. Anlama güçle ince, konu ma da güçle ecektir (Fi ek Ve Yıldırım, 1983; ahin, 1975). Fonemlerin do ru olarak çıkarılması yeterli de ildir. Aynı zamanda, dilin kurallarına uygun, telaffuz, vurgulama ve tonlamanın da ö renilmesi gerekmektedir. Yanlı telaffuz, vurgulama ve tonlama, kelimenin, cümlenin algılanmasını ve konu manın anla ılmasını zorla tırmaktadır. leti imin sa lıklı olması için, tonlama ile anlam arasındaki etkile imin ö renilmesi gerekmektedir (Banguo lu, 1974; Hildebrand, 1981; ahin, 1975; Fi ek Ve Yıldırım, 1983). 6 Ayrıca, fonemlerin kelimenin ba ında, ortasında ve sonunda bulunması, ünsüzlerin birlikte kullanılması, ünsüz gruplarının varlı ı ve ünlülerin kelime içindeki uyumları gibi hususları düzenleyen kuralların ö renilmesi ve bu kurallara uygun bir biçimde konu ulması gerekmektedir ( ahin, 1975). Bireyin, ne yaptı ını, ne istedi ini ve ne gördü ü anlatabilecek derecede kelime ö renmesi ve yeni cümleler olu turması da dil geli iminin ana hedeflerinden birisi olmaktadır (Hildebrand, 1981). Cazden e göre, dil geli iminin bili sel hedefleri, konu ulan dili giderek geni leyen amaçlar için anlama ve kullanma yetene inin, duygusal hedefleri ise, dili zevkle, sık sık ve etkin bir ekilde kullanma yetene inin artmasını sa lamaktadır (Yıldıran, 1983). Dil geli imi, dilin ö renilmesi ve kazanılması yönünde sıralanan özellikleri birey ne zaman kazanmaktadır veya kazanmalıdır? Bu sorunun cevabı olan görü ler ve ara tırma sonuçları farklılık göstermektedir. Okuturlar (1966), dilin en hızlı geli ti i dönem olarak 0-3 ya arasını belirtirken, Hildebrand (1981), do umdan 6 ya ına kadar hızlı bir dil geli imi oldu unu ve konu ma, dinleme, anlama, okuma, yazma ile ilgili bütün dil geli im kademelerinin bu ya lar arasında yer aldı ını ileri sürmektedir. Yılmaz göre (1974), çocu un dili ö renmesi 4. ya ın sonuna kadar tamamlanmakta ve dil yapısı otomatik bir kurguya dönü mektedir. Bu ya tan sonra ö renilenler ise, daha önce ö renilmi olan dil özelliklerine göre biçimlenmektedir. ahin e göre (1975), gramerin kazanılması, yakla ık 1,5-4 ya arasında gerçekle mektedir. Whirter ve Voltan-Acar a göre (1985), dil ö renmenin temel basamakları, ya amın ilk iki yılında olu maktadır. Dilin ustaca kullanılmasının ve inceliklerinin ö renilmesinin 5-10 ya ları arasında oldu u kabul edilmekle birlikte, çocukların büyük bir ço unlu unun, temel dil kazanma sürecinin önemli bir bölümünü, 5-6 ya larında gerçekle mektedir. Dilin bireysel geli im düzeyinde kazanılması, dil ö renim olanaklarının belirli bir üst ya sınırı ile kısıtlanmaktadır. Gerek anadilin gerekse ikinci ya da üçüncü bir dilin kazanılması, ergenlik öncesi döneme paralel bir çizgi izlemektedir (J.H. Hill den aktaran: zbul, 1983). Dil geli imi, dili ö renme ve kazanma ile ilgili çok çe itli dillerde, de i ik yakla ım ve yöntemlerle yapılmı çok sayıda ara tırma vardır. Benzer dillerde yapılan ara tırmaların sonuçları, dilin ö renilmesi ve dil geli imi konusunda, bireysel ve çevresel farklılıklara ra men çocukların aynı a amalardan geçtiklerini, ortak özellikler sergilediklerini göstermektedir. Fakat Türk Dili; cümledeki sabit kelime düzeni, cümle vurgusuna ba lı olarak cümledeki kelimelerin sırası, fiillerin ve zaman eklerinin kullanılı ı gibi özellikler ve bu yöndeki kurallar yönünden, ngilizce den farklıdır (Ergin, 1986). ngilizce ile ilgili ara tırma sonuçlarının, Türkçe için aynı e
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks