Please download to get full document.

View again

of 141
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Vaňatová

Category:

Book

Publish on:

Views: 11 | Pages: 141

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jana Vaňatová Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Historie basketbalu ve Strakonicích
Transcript
UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jana Vaňatová Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Historie basketbalu ve Strakonicích History of basketball in Strakonice Vedoucí práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph. D. Autor: Bc. Jana Vaňatová Praha 2013 Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Historie basketbalu ve Strakonicích jsem zpracovala samostatně, uvedla všechny použité literární zdroje a řídila se zásadami vědecké etiky. Ve Strakonicích Děkuji vedoucímu mé práce PhDr. PaedDr. Ladislavu Kašparovi, Ph. D. za pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat všem pamětníkům, kteří mi poskytli důležité informace k diplomové práci. A v neposlední řadě svému příteli a rodině. NÁZEV:Historie basketbalu ve Strakonicích AUTOR: Bc. Jana Vaňatová KATEDRA:Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph. D. ABSTRAKT: Tato diplomová práce mapuje historii strakonického basketbalového klubu, popisuje jeho samotný vznik a další vývoj. V úvodní části se snažím zasadit vývoj basketbalu do celosvětového i národního kontextu. Ve druhé části je basketbal popsán již v regionální podobě. Historie je rozdělena do chronologicky po sobě jdoucích obdobích. V práci nechybí ani seznamy jednotlivých hráčů a trenérů. Úspěchy či neúspěchy klubu dokládám konkrétními archivními údaji. KLÍČOVÁ SLOVA: historie, Strakonice, basketbal, klub TITLE: History of basketball in Strakonice AUTHOR: Bc. Jana Vaňatová DEPARTMENT: Physical Education Department SUPERVISOR: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph. D. ABSTRACT: This diploma thesis maps the history of Basketball Club of Strakonice. It describes it's origin and further formation. In the introduction I have set the development of basketball in a global and also national context. In the second part I described basketball within it's regional form. The history is chronologically divided into consecutive periods. This work also contains rosters of player and trainers. I have also added specific archival data to support successes and failures of the team. KEYWORDS: history, Strakonice, basketball, club Obsah 1 Úvod Cíle a úkoly Metody Práce Analýza pramenů Historie basketbalu ve světě Rozšíření nové hry Vývojové mezníky Profesionální basketbal Basketbalové kroky kupředu Americká basketbalová liga Národní basketbalová liga Národní basketbalová asociace Přehled vítězů 66 ročníků NBA Historie basketbalu v českých zemích a Československu Vývojový skok a první mistři První mistrovství Evropy s československou účastí Košíková v poutech okupace Košíková po zrušení Sokola Košíková v osvobozené vlasti I. poválečné mistrovství Evropy mužů v Ženevě Celkový přehled úspěchů Československa v košíkové Historie basketbalu ve Strakonicích První krůčky Strakonický klub Strakonický klub Strakonický klub Strakonický klub Strakonický klub Diskuze Závěry Seznam použité literatury a pramenů Přílohy Seznam obrázků 1 Úvod Basketbal je v dnešní době velmi oblíbený sport jak u nás tak po celém světě. Mnoho lidí si ale pod pojmem basketbal představí jen současnou hru, moderní družstva NBA. Ale už jen málo lidí ví něco o tom, jak se basketbal vůbec vyvíjel. Toto téma jsem si zvolila jednak z toho důvodu, že jsem ve Strakonicích vyrůstala a už odmala jsem basketbal ve Strakonicích sledovala, ale také proto, že mě historie basketbalu v našem městě zajímá a chtěla bych se o ní dozvědět více a také si myslím, že by moje práce mohla být zajímavá nejen pro mě, ale i pro klub a v neposlední řadě pro obyvatele města Strakonice. Osobně si myslím, že strakonický klub je na dobré úrovni v republikovém dění,a proto si určitě naší pozornost zaslouží. Práce je zaměřena na historii mužského a ženského A týmu, jelikož historie všech strakonických týmů by byla velmi rozsáhlá. 8 2 Cíle a úkoly Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit ucelený obraz o historii strakonického basketbalového klubu. Prvním dílčím cílem, kterým bych se chtěla zabývat, je historie basketbalu ve světě a poté také u nás. V druhém dílčím cílu bych se chtěla věnovat historii basketbalového klubu ve Strakonicích, kdy vznikl, jaké byly jeho dosažené výsledky a jakými osobnostmi se mohl chlubit. 1. Prostudovat a sepsat historické okamžiky basketbalu ve světě a u nás. 2. Nalézt a shromáždit všechny dostupné materiály a informace o strakonickém klubu. 3. Navštívit archívy. 4. Prostudovat dobový tisk a místní kroniky. 5. Nalézt pamětníky a současně aktivní členy. 6. Promluvit si s nimi a získat cenné informace o klubu. 7. Požádat je o dobové fotografie a diplomy. 8. Prostudovat získané materiály a sestavit z nich chronologický přehled. 9 3 Metody Práce Indukce Metoda empirického studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých skutečností k obecnějším faktům. Do své práce jsem metodu aplikovala tak, že jsem našla jednotlivé vlastnosti a ty jsem poté zobecnila v určitý celek. Přímá metoda Daný problém jsem popisovala pomocí jednoho či více pramenů. Je to prostý popis skutečností. Diachronní metoda Daný jev byl zkoumán v závislosti na časovém vývoji. Synchronní metoda Synchronní metoda se neomezuje na čas, ale na místo. Všechny historické události jsem zkoumala na všech místech současně a usuzovala ze získaných informací obecnější skutečnost. Progresivní metoda Velmi jednoduchá metoda. Postupujeme podle časového vývoje. Tedy od minulosti do současnosti. Obsahová analýza Získávání informací z různých pramenů. Do své práce jsem se snažila zahrnout veškeré možné zdroje. Mezi nejdůležitější patřila samozřejmě odborná literatura, ale i kroniky, dobový tisk, časopisy, osobní zdroje a další 1. 1 HROCH, M. Úvod do studia dějepisu IV., Metodika historikovy práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 4 Analýza pramenů K mé práci jsem využila více zdrojů. Nejvíce jsem čerpala z kronik basketbalu ve Strakonicích, které jsou velmi pěkně a detailně zpracované od roku V kronice byly popsány mistrovská utkání, ale i přátelské zápasy a také vše, co se dělo kolem strakonického klubu. Velkou měrou mi pomohl i pan doktor Vondřička, výborný bývalý basketbalista, nynější trenér a samozřejmě kronikář klubu. Další souvislosti jsem si dohledávala v archívech a v knihovnách. 11 5 Historie basketbalu ve světě Existují historické důkazy o tom, že už dávno před naším letopočtem měly některé indiánské kmeny na území Latinské Ameriky v oblibě hru, jejímž cílem bylo prohodit míč obručí, která byla upevněna vysoko nad zemí na zdi. Jen těžko bychom ale mohli tuto hru považovat za přímého předchůdce basketbalu, v dnešní době jednu z nejpopulárnějších her ve světě. Místem zrodu basketbalu byla sice také Amerika, tedy Spojené státy americké, ale až o mnoho let později, a to na začátku 20. století. Basketbal vznikl vlastně úplnou náhodou 2. Za zakladatele basketbalu je považován profesor tělocviku kanadského původ, James Naismith, který ze začátku považoval basketbal za čistě účelovou hru. Jako spousta jiných učitelů tělocviku byl nucen vypořádat se s netrpělivými studenty, kteří se během zimy nudili při cvičení prostných a gymnastiky, a tak se rozhodl vymyslet hru, která by se dala hrát v hale a dala možnost studentům si zasportovat 3. V létě nebyl se studenty problém, sportovalo se na atletické dráze, hrál se americký fotbal nebo baseball, ale když přišla zima, drobné hry v tělocvičně studenty příliš nebavily. Naismith chtěl vymyslet hru s míčem, která by se hrála na omezeném prostoru, a tedy i s omezeným počtem hráčů na hřišti, která by odpovídala fyzické i duševní úrovni jeho studentů, poskytovala napětí, byla bojem muže proti muži, a přitom nebyla zdrojem četných zranění. Naismith bedlivě promýšlel krok za krokem. Vyloučil tělesný kontakt protihráčů, odbíjení míče pěstí a zakázal s míčem volně běhat. Bylo tedy možné pouze přihrávat, dále odrážet míč od země (tedy řečeno dnešní terminologií driblovat) a po převzetí přihrávky bylo povoleno udělat pár kroků, aby se běžící hráč mohl zastavit. Ale stále nemohl vymyslet, jakým způsobem by se dosahovalo gólu neboli bodu. Původním záměrem bylo položit míč do kruhu, případně čtverce nebo obdélníku na zemi, tento záměr se ale neukázal jako příliš šťastný. Pak si Naismith 2 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 12 vzpomněl na dětskou hru káča na skále, jejímž principem bylo přesnými hody vlastním kamenem shodit kameny ostatních soutěžících, které stály na skalce, kam nikdo nedosáhl. Nejlepším řešením této hry bylo házet lehké, pokud možno přesné rány, jinak kámen zalétl nebo se odrazil příliš daleko. Odtud byl už jen krůček k nápadu jak dosáhnout bodu v nové hře basketbal 4. Obr. 1 James Naismith a první koše bedýnky od broskví Když Naismith přibil dva koše na broskve na deset stop vysoké zábradlí na opačných koncích tělocvičny, určil sběrače, kteří stáli blízko košů na žebříku a vybírali spadlé míče a rozdělil svou třídu do dvou devítičlenných družstev, netušil, že by to mohlo vyvolat ve společnosti lačné sportu téměř okamžité šílenství. A tak roku 1891 vznikl v tělocvičně sportovní školy Křesťanské asociace mladých mužů ( YMCA) ve Springfieldu v Massachusetts basketbal. 4 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str Ne všechny základní prvky Naismithovy hry se liší od těch, kterými se řídí basketbal dnes. Ale původní pravidla diktovala pomalou, těžkopádnou, skoro statickou hru, která byla obrazem venkovské společnosti a která ve svých začátcích sloužila pouze k pobavení. Postupně, tak jak se společnost vyvíjela, vyvíjel se i basketbal- změnil se v rychlý a technický sport, který o století později dobyl celý svět. Téměř měsíc po skromném představení basketbalu byla Naismithova pravidla vytištěna ve školních novinách 5. Pět základních herních pravidel podle Jamese Naismitha: míč je velký, kulatý a hraje se s ním rukama. Každý hráč se smí pohybovat kdekoliv po hřišti. Je zakázáno držet míč v rukách a běhat s ním. Družstva hrají proti sobě, vzájemný kontakt je však zakázán. Cíl je umístěn horizontálně ve výšce. Je malých rozměrů, čímž je upřednostňována obratnost před sílou a výkony vyžadujícími sílu prosince 1892 se sešly dvě pobočky springfielské YMCY a uskutečnil se první organizovaný zápas. Zápasu přihlížela asi stovka lidí. Dočkali se ale pouze remízy 2:2. Naismith po tomto zápase vycítil, že lidé mají zájem o tento nový druh sportu a začal pořádat exhibice a název nové hry se valil jako velká lavina. Od roku 1893 se stal basketbal natolik populární, že v YMCA v Hartfordu v americkém státě Connecticut zorganizovali ligové zápasy pěti týmů, které zhlédlo během jedné zimy přes více než diváků 7. Během prvních let se hráči i trenéři s hrou pomalu seznamovali, objevovali stále nové problémy, otazníky, ale i náměty. Naismith pomalu zdokonaloval pravidla, rozšiřoval je a tak roku 1892 byla sepsána pravidla, která již měla třináct paragrafů 8. Téměř přes noc zapustila hra kořeny na středních a vysokých školách, kde opojení studenti chtěli hrát jen basketbal na úkor všech ostatních sportů a aktivit. Začaly vznikat amatérské týmy a ligy a rozvíjelo se regionální soupeření. Hra 5 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 6 LEGRANT, L., RAT, M., Basketbal. Bratislava: Mladá léta, 2002, str.11 7 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str. 8 8 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str začala překračovat i nové hranice. Dala i dívkám příležitost, aby se nemusely bavit ryze mužskými sporty, jako byl americký fotbal a baseball Rozšíření nové hry Prvními místy, kde se tedy začal hrát basketbal, byly University a College ve Spojených státech amerických a velmi brzy se také hra objevila ve vojenských akademiích, kde se tento druh sportu ukázal jako výborná náplň tělesné přípravy. Ostatně vysoké školy vždy byly, a dodnes jsou, hybnou pákou basketbalu v této zemi. Jejich popularita mnohdy převyšovala tu, které se těšili profesionálové, a i v současnosti si s NBA mnoho nezadá. Ještě před první světovou válkou byl basketbal předveden jako ukázkový sport na OH 1904 v St. Louis. A poté, ve 20. a 30. Letech, zapustil basketbal své kořeny jak v Jižní Americe, tak i v Evropě. První šampionát, konaný na území Jižní Ameriky, se hrál již v roce Na evropském kontinentu se poprvé hrálo o titul mistra světa roku Vývojové mezníky Rozmach basketbalu byl ohromný. Jeho vývoj, včetně pravidel, byl tak hrozně odlišný v různých částech světa, že si vynutil vznik mezinárodní federace. FIBA ( Fédération International de basketball Amateur) byla ustanovena v Ženevě 18. června roku Nynější používaný název je Mezinárodní basketbalová federace (francouzsky: Fédération Internationale de Basketball). Tato federace byla založena osmi národy: Argentina, Československo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunko a Švýcarsko. Čestným předsedou federace byl jmenován James Naismith 11. V olympijském programu se basketbal poprvé objevil v roce 1936 na OH v Berlíně a od začátku těmto turnajům dominovaly Spojené státy americké. Jejich kralování přerušil jen v letech 1972 a 1988 Sovětský svaz. A na OH v Moskvě, kde 9 SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str FIBA, FIBA History. [Internet], , poslední revize [ ], http://www.fiba.com/pages/eng/fc/fiba/fibahist/p/opennodeids/5683/selnodeid/5683/fibahist.h tml 15 USA vůbec nestartovaly a kde svůj první a doposud poslední titul získala Jugoslávie 12. FIBA pořádá mistrovství světa pro muže od roku 1950 a pro ženy od roku Obě tyto akce jsou nyní pořádány každé čtyři roky, střídavě s olympiádou 13. První mistrovství světa se uskutečnilo, jak již bylo zmíněno, v roce 1950 a to v Argentině, šampionát Asie měl premiéru v roce 1960, v Africe se poprvé o titul hrálo 1962 a v Oceánii až v roce První oficiální kontakty NBA s FIBA se datují od podzimu Tehdy se uskutečnil první otevřený turnaj pod názvem McDonald s Open v Milwaukee. Jeho další ročníky se konaly již vždy v Evropě a zásadně přispěly k rozvoji popularity basketbalu a byly i základním kamenem pozdějšího vstupu NBA na mezinárodní scénu. 5.3 Profesionální basketbal Historie hry za peníze nezačala ve velkých městech, jak bychom očekávali, ale v Trentonu v New Yersey. Jednoho chladného zimního večera zde bylo pár stovek diváků svědkem historické události- zrození profesionálního basketbalu. Od vzniku basketbalu jako nového sportu ten den uplynulo pouhých pět let a vzniklo něco zcela nového. Byznys, který dodnes láká statisíce diváků do sedadel obrovských hal ve Spojených státech a další miliony po celém světě k televizním obrazovkám. Jelikož zakladatel basketbalu James Naismith působil na Křesťasnké asociaci mladých mužů (YMCA) ve Springfieldu, bylo celkem jasné, že všechna utkání se pořádala pod záštitou YMCA. Po nějakém čase bylo naprosto běžné, že všude tam, kde byla YMCA, tam byl i basketbalový tým. A tam, kde byl basketbalový tým, začaly vznikat i basketbalové ligy. Basketbalové zápasy začala navštěvovat spousta diváků, jejich počet rostl takovým tempem, že při posledním zápasu sezóny se prodala již desetitisící 12 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str FIBA, FIBA History. [Internet], , poslední revize [ ], http://www.fiba.com/pages/eng/fc/fiba/fibahist/p/opennodeids/5683/selnodeid/5683/fibahist.h tml 16 vstupenka. Tento úspěch se však nelíbil konzervativním představitelům YMCA. Došlo to tak daleko, že začali oproti tomuto basketbalovému šílenství ostře vystupovat. Po krátké době byly jejich snahy zúročeny. Dny basketbalu na YMCA byly sečteny. Basketbal přitahoval stále více lidí, kteří doslova začali nenávidět tradiční, na německý způsob založený cvičební program, který byl páteří tělesné výchovy na YMCA. Vedení organizace bylo neústupné, a tak byl tento sport nucen opustit tělocvičny YMCA. A tak basketbalisté hledali jiné možnosti, kde by mohli hrát basketbal. Mezi prvními, kteří začali do svého programu zařazovat basketbal byly- Chicago University, University of Iowa, Geneva College. A brzy je následovaly další a další. Pak ale existovala ještě jedna skupina hráčů, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli nebo nechtěli studovat, a proto si vytvořili svůj vlastní, ryze sportovní program- profesionální basketbalové ligy 14. Právě s odchodem basketbalu od YMCA je spojeno historicky první profesionální utkání. Při jedné příležitosti v roce 1896 tým z Trentonu z New Yersey hledal nějakou jinou možnost, jak by mohl hrát a neporušil tím pravidla. V té době patřil tým z Trentonu mezi jeden z nejlepších basketbalových klubů. Řešení nakonec bylo jednoduché. Klub si pronajal místní zbrojnici, připevnil koše na zeď a začal vybírat vstupné tak, aby jím byly pokryty náklady za pronájem. Zájem o zápas byl ovšem tak veliký, že pokryl nejen pronájem, ale každý hráč dostal ještě odměnu ve výši patnácti dolarů 15. A jeden dolar, který zbyl navíc, se hráči rozhodli dát kapitánovi týmu, kterým byl Fred Cooper. Cooper se stal první basketbalovou superhvězdou a prvním nejlépe placeným hráčem v historii 16. A kořeny profesionálního basketbalu byly na světě 17. Důležité v historii profesionálního basketbalu je zmínit, za jakých podmínek se vlastně hrálo. Hráči nastupovali do zápasů v klasických jednotných sportovních 14 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str.9 16 PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: Jan Vašut, 1998, str SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: Václav Svojtka, 1998, str.9 17 úborech s dlouhými těsnými rukávy a v sametových šortkách. Utkání se odehrávala v drátěné kleci, která uzavírala hřiště a chránila diváky před hráči a naopak. Zároveň to i zrychlovalo hru, jelikož míč se odrážel o stěny klece a zůstával tedy stále ve hře. O zdraví a bezpečnost účastníků nebylo ale příliš postaráno, protože o tuto stránku sportu se v této době nikdy moc nikdo nezajímal. Občas basketbal spíše připomínal svými šarvátkami americký fotbal než současný basketbal, a proto také hráči nosili chrániče kolen, loktů i holení. A jelikož velmi častým úrazem byly úrazy obličeje, začal se později objevovat i chránič obličeje. Vedle domácího prostředí patřilo už v této době k dalším výhodám i chování diváků. Někteří fanoušci byli někdy tak vtaženi do hry, že docházelo k napadání i inzultacím hráčů. Někteří fanoušci například skrz síť píchali hráče do nohou jehlicemi nebo se o ně snažili típnout rozpálenou cigaretu. Ale nebyli to jen fanoušci, kteří ubližovali hráčům. Mnoho zranění způsobovala i klec Basketbalové kroky kupředu Díky zájmu diváků byla v roce 1898 týmy v oblasti Philadelphie založena první známá profesionální liga. Národní basketbalová liga (NBA), která trvá od roku 1903 a dala vzniknout dalším profesionálním klubům, které rychle rozkvétaly. První profesionální ligy byly spíše regionálního charakteru, týmy najímaly na každý zápas hráče zvlášť. Hrálo se v místních tanečních sálech nebo i ve zbrojnicích. Typické mužstvo mohlo mít dva nebo tři místní hráče a několik přespolních hvězd. Takové najímání hráčů dovolovalo lepším hráčům prodávat své služby více týmům najednou, obvykle tomu, kdo dal vyšší nabídku. A tak hráči mohli v jedné době reprezentovat například až tři týmy najednou. Ligy ale nebyly jediným výsledkem počátku profesionálního sportu. Existovaly i kočovné týmy, které se spojily dohromady a cestovaly od města k městu a najímaly všechny, kteří přišli. Takové zápasy byly dobré pro hráče, jelikož spolu hráli delší dobu a byli daleko více sehraní 19. O tom svědčí například výsledky týmu Buffalo Germans a Troy Trojans. Tým Buffalo Germans měl na konci své působnosti na svém kontě neuvěřitelných 792 výher a pouhých 86 porážek. Týmu Troy Trojans se v té době neoficiál
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks