Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Univerzita Karlova v Praze

Category:

Food

Publish on:

Views: 7 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 21/2002 Název: Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze K provedení: 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
Transcript
Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 21/2002 Název: Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze K provedení: 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Účinnost: 17. prosinec 2002 V Praze dne 16. prosince 2002 prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r. rektor 1 Podle 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze, jehož text je přílohou tohoto opatření. Děkanům fakult a ředitelům součástí UK ukládám vydat výpůjční řád knihovny, střediska či ústavu vědeckých informací v jejich kompetenci, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání Knihovního řádu UK. Zmocňuji tímto děkany fakult a ředitele součástí UK jednat jménem UK ve věci zajištění činnosti a provozu knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací na příslušných fakultách a součástech UK v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zákonem č. 111/1998 Sb., v platném znění, vnitřními předpisy UK a tímto opatřením. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. rektor 2 Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze Základní ustanovení Článek I Knihovny, střediska a ústavy vědeckých informací 1. Knihovny, střediska a ústavy vědeckých informací na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze se považují za knihovnu podle 2 písmene a) zák. č. 257/2001 Sb.. Přehled těchto knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací je uveden v příloze tohoto řádu. 2. V knihovnách, střediscích a ústavech vědeckých informací uvedených v odstavci 1, (dále jen pracoviště) se zaručuje rovný přístup k informacím podle zákona č. 257/2001 Sb.. 3. Základním úkolem pracovišť je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen UK ). 4. Provoz pracovišť je blíže upraven výpůjčními řády, které vydají děkani nebo ředitelé součástí v souladu s Knihovním řádem UK. Článek II Veřejné knihovnické a informační služby 1. Veřejné knihovnické a informační služby zahrnují: a) zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb; b) bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby; c) elektronické služby; d) reprografické služby. 2. Součástí veřejných informačních a knihovnických služeb, mimo těchto taxativně vyjmenovaných v odstavci 1, mohou být i další služby, např. propagační a vzdělávací činnost, činnost ediční a speciální služby vycházející z poslání daného pracoviště, fakulty nebo součásti. 3. Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění dalších vybraných druhů služeb je v souladu s 4 zák. č. 257/2001 Sb. Výši úhrady vybraných druhů služeb stanoví děkan fakulty nebo ředitel součásti. 4. Meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se na jednotlivých pracovištích realizuje v souladu se zákonnými předpisy. Článek III Uživatelé Pracoviště poskytují služby: 1. interním uživatelům (studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci UK) 2. externím uživatelům (studenti, učitelé a zaměstnanci ostatních škol, široká veřejnost) 3. kolektivním uživatelům (právnické osoby registrované v pracovištích a využívající jeho služeb ). Cílem pracovišť je uspokojování informačních potřeb všech uvedených skupin uživatelů. Způsob zpřístupňování informačních pramenů vychází z konkrétních podmínek a možností jednotlivých pracovišť a upravují jej výpůjční řády. Článek IV Práva a povinnosti uživatele 1. Uživatel má právo na služby stanovené v Knihovním řádu UK a ve výpůjčních řádech pracovišť. 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k práci knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací. 3 Připomínky, týkající se koncepce pracovišť lze podávat řediteli Ústřední knihovny, v závažných případech příslušnému prorektorovi. 3. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád UK a výpůjční řády pracovišť. 4. Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení pracovišť a vědomě je nepoškozovat. 5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody jím pracovištím způsobené. Závěrečná ustanovení Článek V Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 17. prosince Příloha: seznam knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací 4 Příloha ke Knihovnímu řádu UK Seznam knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací, která jsou pracovišti ve smyslu Knihovního rádu UK: Katolická teologická fakulta, Knihovna, Thákurova 3, Praha 6 Evangelická teologická fakulta, Knihovna, Černá 9, Praha 1 Husitská teologická fakulta, Knihovna, Pacovská 350, Praha 4 Právnická fakulta, Knihovna, nám. Curieových 7, Praha 1 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, Kateřinská 32, Praha 1 2. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, V úvalu 84, Praha 5 3. lékařská fakulta, Středisko vědeckých informací, Ruská 87, Praha 10 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Středisko vědeckých informací, Lidická 1, Plzeň Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna UK LF a FN v HK, Dlouhá 92-94, Hradec Králové Farmaceutická fakulta, Středisko vědeckých a knihovnických informací, Heyrovského 1203, Praha 10 Filosofická fakulta, Středisko vědeckých informací, nám. J. Palacha 2, Praha 1 Přírodovědecká fakulta, Středisko vědeckých informací, Albertov 6, Praha 2 botaniky, Benátská 2, Praha 2 zoologie, Viničná 7, Praha 2 fyziologie rostlin, mikrobiologie a genetiky, Viničná 5, Praha 2 Matematickofyzikální fakulta, Knihovna, Ke Karlovu 3, Praha 2 antropologie, Viničná 7, Praha 2 Přírodovědecká fakulta, Knihovny katedry filosofie a dějin přírodních věd, Viničná 7, Praha 2 Přírodovědecká fakulta, Geologická knihovna, Albertov 6, Praha 2 Přírodovědecká fakulta, Geografická knihovna, Albertov 6, Praha 2 5 Přírodovědecká fakulta, Oborová knihovna chemie, Hlavova 2030, Praha 2 Ústavu pro životní prostředí, Benátská 2, Praha 2 Pedagogická fakulta, Středisko vědeckých informací, M.D. Rettigové 4, Praha 2 Fakulta sociálních věd, Středisko vědeckých informací, Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústřední tělovýchovná knihovna, José Martího 31, Praha 6 Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5 Ústav dějin UK a archiv UK, Knihovna, Ovocný trh 5, Praha 1 Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Knihovna, Politických vězňů 7, Praha 1 Evropské informační středisko, Knihovna EDS, Mánesova 75, Praha 2 a Knihovna DISRE, Senovážné nám. 26, Praha 1 Ústřední knihovna, Ovocný trh 5, Praha 1 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks